torsdag 9 februari 2012

Norsk bostadsmarknad (2)

De norska förutsättningarna för samhällsplanering liknar i många delar lika det som gäller i Sverige. Detta innebär bland annat att den norska lagstiftningen är lik den svenska plan- och bygglagen. En principiell skillnad är dock att det är markägarna som står för planläggningen under kommunens överinseende och olika statliga och kommunala myndigheter kan komma med invändningar mot det som har planerats. Ansvaret är dock kommunalt precis som i Sverige. Den generella politiska inriktningen på samhällsplaneringsområdet är att bygga i kollektivtrafiknära lägen och att förtäta. Naturmark utanför "bygränserna" ska hållas obebyggd. För egen del tycker jag att inriktningen stämmer mycket väl överens med vad jag själv anser.

Man har i Norge, som man själv säger, gått från "genomreglering" till (vad som sades vid detta tilfälle) Europas mest liberala bostadspolitik. Man säger att "bostadsbyggandet är lämnat till marknaden" Detta sägs av företrädare för det norska Arbeiderpartiet, det vill säga norska socialdemokrater. Det finns egentligen inte någon politisk konflikt om den politiska inriktningen, även om man har sina problem på bostadsmarknaden även i Norge. Den stora skillnaden i jämförelse med socialdemokraterna i Sverige är betydelsen av ägandet. Efter andra världskriget beslutade Arbeiderpartiets kongress att alla ska kunna äga sin bostad själv eller tillsammans med andra.

Vad som nog inte är känt är att man avskaffade den statliga hyresregleringen så sent som 1999. Dessutom kan man egentligen inte säga att hyressättningen är fri i Norge. Man har rätt att ta ut (fritt översatt) gängse hyra, som ligger under men påverkas av "marknadshyran". Det finns rätt att höja hyran enligt bestämmelserna i den norska hyreslagen, men har inte hyran höjts enligt reglerna och därför är för hög kan hyran vara olaglig. Om så är fallet kan sådan överhyra samt ränta krävas tillbaka under obegränsad tid. I Sverige får oskälig hyra krävas tillbaka endast såvitt avser det senaste året.

De viktigaste bostadspolitiska instrumenten i Norge är:

1. Startlån från Husbanken. Man har sett en stor ökning av sådana lån.

2. Bostötte. En slags bostadsbidrag som betalas till personer med låg inkomst och höga bostadskostnader.

Det som är att vänta från norska stortinget under innevarande mandatperiod är en ny "byggningmelling" och en ny "boligmelling". Den övergripande politiska ambitionen är att skapa ett ramverk för bostadsmarknaden och att inte peta i olika detaljer. Denna övergripande ambition överensstämmer väl med den bostadspolitiska inriktning som Alliansen har och står i skarp kontrast mot de detaljregleringar och ingrepp som Socialdemokraterna vill se i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar