torsdag 30 december 2010

Byggregler - bra eller dåligt?

Dagens Nyheters ledarsida skrevs det i dag en del om bostadsbyggande. Ledarartikelns rubrik är "Bygg med förnuft". Anledningen till ledaren är den debattartikel som publicerades i tisdagens DN (skriven av arkitekten Gert Wingårdh och Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman). Den artikeln har jag delvis kommenterat i ett tidigare blogginlägg.

Jag har en del synpunkter på dessa frågor som jag kommer att återkomma till.

onsdag 29 december 2010

Föreningslagsutredningen

Eftersom jag har varit ledamot i Föreningslagsutredningens parlamentariska referensgrupp finns det skäl att nämna något utredningens betänkande (SOU 2010:90, del 1 och del 2) som avlämnades den 9 december. Betänkandet innehåller ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar.

Ekonomisk förening är en företagsform som finns i stor omfattning i Sverige. Regelverket har varit i någon mån otidsenligt varför ett av utredningens syften har varit att göra lagstiftningen mer anpassad till vad som gäller för aktiebolag. Ett annat syfte har varit att göra lagstiftningen tydligare och mer överskådlig.

Förutsättningarna för sådant företagande som sker i den ekonomiska föreningens form - kooperativt företagande - har under senare år har förändrats betydligt. Konkurrensen från andra företagsformer har ökat. Samtidigt har det etablerats nya typer av kooperativ. Användningen av företagsformen har emellertid hämmats av att regelverket ibland har uppfattats som otillräckligt eller osäkert.

I sak föreslås bland annat följande förändringar.

# Det ska i större utsträckning än i dag vara möjligt att bedriva kooperativ verksamhet utanför den ekonomiska föreningens ram, till exempel i ett dotterföretag vars övriga delägare är andra företag som till exempel aktiebolag.

# Liksom hittills ska huvudregeln vara att medlemmarna i en ekonomisk förening ska ha för avsikt att delta i föreningens verksamhet. Utredningen föreslår dock att det ska vara möjligt för en förening att anta medlemmar som enbart ska bidra till verksamheten genom att betala en medlemsinsats, så kallad investerande medlemmar.

# Den så kallade öppenhetsprincipen - som innebär att en ekonomisk förening är öppen för nya medlemmar om det inte finns särskilda skäl att vägra sökanden medlemskap - föreslås gälla även i fortsättningen. Utredningen föreslår dock några jämkningar i principen, främst att föreningen ska kunna vägra en sökande medlemskap om antagandet av nya medlemmar skulle innebära ekonomiska risker för föreningen.

# Det nuvarande generella kravet på att en ekonomisk förening ska bli föremål för revision genom en revisor ersätts i förslaget av en bestämmelse som innebär att revisor måste finnas enbart i större föreningar (föreningar som överskrider minst två av följande gränsvärden; medelantal anställda 50, balansomslutning 25 miljoner kronor, nettoomsättning 50 miljoner kronor). När revision sker, ska den alltid utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Det föreslås också bestämmelser om ett enklare slag av granskning, allmän granskning, genom en lekmannarevisor. En förening som inte har någon revisor ska som huvudregel alltid ha en lekmannarevisor, men det ska vara möjligt att i föreningens stadgar bestämma att det inte heller ska finnas någon lekmannarevisor.

# Förslaget bygger, liksom gällande rätt, på principen att den som lämnar föreningen, inte kan få med sig någon större del av föreningens medel än vad som motsvarar den insats som han eller hon betalade vid inträdet i föreningen (eller som har tillgodoförts honom eller henne genom så kallad insatsemission). Utredningen föreslår dock att det i arbetskooperativ ska vara möjligt att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett högre belopp, dock högst vad som motsvarar medlemmens andel i föreningens eget kapital.

# Bestämmelserna om i vilken utsträckning föreningens medel får delas ut till medlemmarna eller på annat sätt överföras till andra ("värdeöverföring") anpassas genom förslaget i stor utsträckning till vad som gäller för aktiebolag. Det innebär bland annat att det nuvarande kravet på att föreningen varje år ska göra en avsättning till reservfonden avskaffas.

# Flera av de föreslagna förändringarna föreslås gälla även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. I sådana föreningar ska det dock enligt förslaget alltid finnas en revisor eller lekmannarevisor. Kooperativa hyresrättsföreningar föreslås få samma möjlighet som arbetskooperativ att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett större belopp än vad medlemmen tidigare har betalat in.

# Den nuvarande lagen om medlemsbanker upphävs. Medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som har tillstånd att bedriva bankrörelse, föreslås i stället följa bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Det föreslås också vissa särbestämmelser för medlemsbanker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2013

tisdag 28 december 2010

Lägre kostnader vid byggande är eftersträvansvärt

Huge Fastigheters studentbostadshus i Flemingsberg.

Arkitekten Gert Wingårdh och Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman skriver på DN-debatt i dag att ”Det går utmärkt att bygga nya hyreshus till rimliga kostnader och med höga arkitektoniska ambitioner”. Jag anser att detta är en eftersträvansvärd ambition och den gäller naturligtvis för allt byggande. Frågan ställs dock på sin spets när marginalerna är snäva, vilket är fallet när det ska produceras hyresbostäder med rimliga hyresnivåer. Vi får hoppas att den produktion som ska ske i Halmstad kommer att leda till ett gott exempel.

Min uppfattning är att enklare bostadskvalitet inte är en eftersträvansvärd lösning när det gäller att komma till rätta med höga byggproduktionskostnader. På ett sätt handlar en sådan inställning om att acceptera att byggkostnadsnivåerna bara kan sänkas genom prutningar på kvalitet och utförande. Detta innebär således att man accepterar den höga kostnadsnivå vi har i Sverige i dag. Här har exempelvis Eurostat gjort kostnadsjämförelser och där hamnar Sverige på en nästan dubbelt så hög kostnadsutveckling som genomsnittet i Europa. Det behövs djupare analyser av vad de höga kostnadsnivåerna beror på och framförallt konstruktiva initiativ till hur man kan komma till rätta med de höga kostnaderna.

När det gäller frågan om enkla baracklösningar innebär sådana många gånger att det blir dyrare. Jag kan nämna min hemkommun Huddinge som exempel. I Huddinge kommun tillhandahåller Huge Fastigheter AB (där jag är styrelseordförande) i princip samtliga kommunens verksamhetslokaler. När vi tvingas till baracklösningar därför att elevantalet i någon skola har ökat eller därför att det behövs fler platser på någon förskola ligger kostnaden för en barack ungefär dubbelt så högt per kvadratmeter som för en permanent byggnad med helt andra kvaliteter både när det gäller utförande och utformning.

När det sedan gäller bostadssidan finns det ytterligare ett argument mot förenklade och ogenomtänkt nedprutade lösningar. Med en hög kvalitet och god standard kan användningsområdet för en byggnad breddas över tiden. Kategoriboenden främst för äldre och ungdomar har varit förhållandevis populära över tiden. En erfarenhet är dock att det är bättre att styra detta avtalsvägen mer än genom byggnadens utformning, kvalitet och standard. En dyrare lösning med hög kvalitet blir aldrig billigare än om investeringen görs direkt. Under hösten har detta också blivit tydligt i olika bostadspolitiska sammanhang där man allt mer börjat fokusera på och önska sig ett livscykelperspektiv för bostäder och andra byggnader. Detta måste gälla såväl för energieffektivitet som kvalitet, standard och arkitektonisk utformning.

Ett exempel från Huge Fastigheter är det – förhållandevis – nybyggda studentbostadshuset i Flemingsberg som blev inflyttningsklart för lite drygt ett år sedan. Huset är 14 våningar högt och innehåller 169 studentbostäder. Här har det också satsats på arkitektur. Även insidan är färgglad med olika färger på samtliga våningsplan. Bostäderna är ettor på mellan 22 och 26 kvadratmeter med eget pentry och ”ingångshyrorna” låg mellan 3 435 och 3 762 kronor per månad. I huset finns två gemensamhetslokaler, en större och en mindre, med dubbel takhöjd och uteplats. Dessutom finns det ett gym (öppet dygnet runt) på bottenvåningen.

tisdag 21 december 2010

Bostadspolitik - uppsamling från gårdagen

I går var det alltså bostadspolitisk debatt i riksdagen. För vidare reflektion kring detta hänvisar jag till blogginlägget nedan, från i går. Den som vill läsa allt som jag sade under debatten kan göra det genom att ta sig igenom länksammanställningen nedan, där finns såväl huvudanförandet som ett antal repliker. Orkar man inte läsa allt rekommenderar jag huvudanförandet.

* * *

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) publicerade en artikel på DN-debatt i går, vilket jag glömde att blogga om. Artikeln ger en bra bild över Alliansens bostadspolitik. Stefan Attefall signalerar att det under nästa år kommer att tillsättas en utredning som ska föreslå åtgärder för att stärka hyresrättens ställning. Om detta skriver Stefan Attefall:

"Inte desto mindre anser alliansregeringen att hyresrättens ställning behöver stärkas. Därför kan jag nu meddela att en utredning om hyresrättens ställning kommer att tillsättas under början av 2011. Den ska syfta till att ta fram förslag som strukturellt och långsiktigt förbättrar förutsättningarna att investera i och förvalta hyresrätter."
Det ska bli intressant att se hur direktiven för utredningen kommer att se ut och på sikt vad den kommer fram till.

Inte sällan framförs det att Alliansen inte lägger någon eller för liten politisk kraft på bostadspolitiken. Jag tycker inte att det stämmer alls. Verkligheten har visat att Alliansregeringen och Moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier har åstadkommit det som - i huvudsak - Socialdemokraterna bara har talat om utan att kunna åstadkomma något. Stefan Attefall sammanställer och sammanfattar på ett bra sätt många av de saker som gjordes under förra mandatperioden.

"Under förra mandatperioden genomförde alliansregeringen, med min företrädare Mats Odell (KD) i spetsen, ett flertal viktiga bygg- och bostadspolitiska reformer. Den oförutsägbara statliga fastighetsskatten avskaffades och ersattes med en låg och förutsägbar kommunal avgift. Det var en skattesänkning på cirka 8 miljarder kronor och en trygghets- och frihetsreform som vi kristdemokrater länge slagits för. De kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll avskaffades och ett hyressättningssystem med anor från andra världskrigets dagar reformerades. Den 1 januari införs ett nytt system där varje enskild lägenhets standard, kvalitet och läge i högre grad ska kunna avgöra hyran. Målet är att fler ska vilja investera i och förvalta hyresrätter. Plan- och bygglagstiftningen reformerades och en ny upplåtelseform – ägarlägenheter – infördes. Regeringen möjliggjorde för statliga garantier för lån till bostadsbyggen via Statens Bostadskreditnämnd (BKN) och rot-avdrag infördes."
I sammanställningen saknas dock avskaffandet av byggsubventionerna och räntebidragen.

måndag 20 december 2010

Dagens bostadspolitiska budgetdebatt


Dagens budgetdebatt tog längre tid än beräknat. Jag kommer att återkomma till mer av inläggen i debatten när dessa finns tillgängliga i form av riksdagens snabbprotokoll.

Inledningsvis började socialdemokraterna med att "räcka ut en hand" från en omöjlig position. Den omöjliga positionen består i att de har fastnat tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet i ställningstagandet att lösningen på alla bostadspolitiska problem är det som till stora delar har framkallat problemen inom bygg- och bostadssektorn; nämligen statliga subventioner av olika slag och statlig detaljstyrning. Om detta ska ses som ett försök att ta sig ur samma tunna som de rödgröna sitter i tillsammans så kan den enda lösningen möjligen vara att vi moderater och övriga allianspartier måste dra upp socialdemokraterna ur tunnan. Miljöpartiet har, till skillnad från sina ståndpunkter under förra mandatperioden, utvecklats till ett parti med klart bostadssociallistisk profil. Om det är själva partiet som sådant eller i första hand ledamoten i civilutskottet som har varit drivande i den riktningen är svårt att säga, men troligtvis det sistnämnda. Tidigare år har miljöpartiet varit i huvudsak på samma linje som regeringen och Allianspartierna. Det är endast belopp på ett antal miljoner kronor till fukt- och mögelskadefonden som har skiljt Alliansen från miljöpartiet. Nu tävlar miljöpartiet och vänsterpartiet om vem som har den mest verklighetfrånvända bostadspolitiken.

Vad man kan konstatera är att inom Civilutskottets utgiftsområde finns de största meningsskiljaktigheterna – mellan oss moderater och andra Allianspartier å ena sidan och oppositionen i form av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet å andra sidan – i synen på hur en långsiktigt stabil bostadsmarknad ska skapas.

Som grund för ambitionerna att skapa en långsiktigt stabil bostadsmarknad står Alliansregeringens och Riksdagens reformer under förra mandatperioden. Dessa reformer ska ställas mot en långvarig oförmåga att lösa bostadsmarknadens problem under en tidigare 12 år lång socialdemokratisk regeringsperiod.

Efter att den socialdemokratiska regeringen under 2006 – av någon anledning – inte förlängt de riktade subventioner som under en lång följd av år skapat en inte obetydlig ryckighet i bostadsbyggandet har man nu snarast återfallit i en ambition att bota den sjuke med samma medel som framkallat sjukdomen.

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets budgetmotion innehåller – om dessa partier hade kunnat bestämma ramarna för budgeten – en kraftig dos av subventioner, närmare bestämt motsvarande mer än en fördubbling av anslagen inom utgiftsområde 18.

Vad som är den stora och särskiljande frågan är om bygg- och bostadsmarknaden ska belastas med allehanda riktade statliga subventioner och ökad statlig styrning eller om om bostadsmarknaden ska ges förutsättningar att fungera långsiktigt vilket innebär att arbetet ska fortsätta med att ställa om bostadssektorn från ett bidragsberoende till en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad med långsiktigt stabila villkor för byggande, ägande och nyttjande av bostäder med alla typer av upplåtelseformer. Det är bostadkonsumenternas behov och efterfrågan som som ska styra vilken typ av bostäder som produceras i stället för enskilda politikers och politiska partiers uppfattning om vilka boende- och upplåtelseformer som är att föredra.

onsdag 15 december 2010

Budgetdebatt på måndag

På måndag, den 20 december, är det dags för budgetdebatt för Civilutskottets utgiftsområde, Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Av utskottets betänkande framgår att utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om anslagsfördelningenbudgetåret 2011 för utgiftsområde 18 samt regeringens förslag om bemyndiganden inom utgiftsområdet. Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

tisdag 14 december 2010

Tyck till!

Säkert har du idéer och funderingar kring Moderaternas fortsatta utveckling. Skicka in dem till oss så kan vi tillsammans göra Moderaterna ännu bättre.
Så skriver Sofia Arkelsten, Moderaternas partisekreterare, på den kampanjsajt som lanserades igår. Där har du möjlighet att lämna synpunkter och åsikter om Moderaternas framtida utveckling. Jag kan bara stämma i Sofias uppmaning: ta chansen att tycka till! Här hittar du kampanjsajten.

söndag 12 december 2010

Amorteringskrav vid köp av bostäder?

Under en tid har det förts en debatt om så kallade amorteringskrav vid köp av bostad, vilket är en åtgärd som ganska nyligen har berörts av vår finansminister, Anders Borg.

Dagens Industri har citerat Anders Borg på följande sätt: "Med kvadratmeterpriser som i Stockholms innerstad börjar närma sig Manhattans nivåer måste man fråga sig om detta är uthålligt". I artikeln nämns också "att det nu är viktigt att brett fundera över möjliga åtgärder för att dämpa utvecklingen i bostadspriser och utlåning". I det sammanhanget nämns också amorteringskrav, kassakrav för bankerna, förändringar av avdragsmöjligheterna och skatteförändringar för den finansiella sektorn, som i dag till stor del är momsbefriad.

Bostadsminister Stefan Attefall har i Skånskan signalerat att han gärna ser att bankerna - i första hand frivilligt - inför amorteringskrav. Nordea har enligt uppgifter i Dagens Industri fört diskussioner om att samtliga nya bolån över 75 procent bör amorteras inom 15 år. Min personliga åsikt är att jag - i vart fall för närvarande - är tveksam till amorteringskrav, framför i form av lagstiftning. Det är dock viktigt att följa utvecklingen.

Syftet med ett amorteringskrav är att undvika en så kallad fastighets- eller bostadsbubbla. Jag kan förstå de ekonomiska argumenten för detta. Min tveksamhet bygger inte enbart på övergripande ekonomiska kalkyler och överväganden utan också på några andra aspekter. Behovet av amorteringskrav ser av naturliga skäl i någon mån olika ut från fall till fall. Det är därför skillnad mellan hur det förhåller sig generellt och hur det förhåller sig i enskilda fall. Jag är i och för sig övertygad om att det skulle kunna finnas behov av amorteringskrav i åtskilliga enskilda fall. Det rimliga är därför att bankerna sätter upp sådana krav och att utlåning inte sker på ett alltför lättvindigt sätt. Hur en i många fall lättvindig utlåning slutade efter 1990-talets inhemska svenska fastighetskris såg jag flera efterdyningar av i form av tvistemål på min gamla arbetsplats (Stockholms tingsrätt).

Det jag i någon mån också vänder mig mot är den inskränkning i avtalsfriheten som generella krav på amorteringar skulle innebära - inte minst eftersom enskilda fall kan skilja sig åt när det gäller behovet av amorteringar. Men, som sagt, utvecklingen får utvisa om det kan behövas åtgärder inom detta område och hur kraftfulla dessa åtgärder i så fall måste vara. Det gäller därför att vara mycket vaksam på utvecklingen.

måndag 6 december 2010

Kommunala uppdrag

På dagens kommunfullmäktigesammanträde i Huddinge har det valts nämnder och styrelser som ska verka under den nya mandatperioden. Jag är sedan tidigare vald till ledamot i kommunstyrelsen. Jag kommer också att forsätta som styrelseordförande i Huge Fastigheter AB och som ledamot i Södertörns brandförsvarsförbund.

onsdag 1 december 2010

I Sveriges Radios Plånboken

I dagens sändning av radioprogrammet Plånboken deltar jag och kommenterar konsumentköplagen. I programmet nämns ett exempel om en pojke och hans mobiltelefon. Det är visserligen pojkens pappa som intervjuas i inslaget eftersom det verkar vara han som har köpt telefonen till sin son. Under alla förhållanden uppkommer det problem med telefonen som slutar att fungera. Pappan får sedan uppenbara svårigheter att få felet åtgärdat. Jag kommenterar inte detta specifika fall utan svarar på frågor om konsumentköplagen behöver ändras i något avseende och kommenterar härutöver människors kunskaper om och tillämpningen av konsumentköplagen hos såväl konsumenter som försäljare.

Här kan du lyssna på programmet. Intervjun med mig kommer cirka 14 minuter in i programmet.

Måndagens studiebesök

I måndags var vi Moderater i Civilutskottet på studiebesök. På förmiddagen besökte vi Norra länkenbygget och på eftermiddagen besökte vi Järvalyftet. Min utskottskollega Maria Abrahamsson har bloggat om besöken.

tisdag 30 november 2010

Replik till jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu frågar i en artikel på sin hemsida vad jag menar med något som jag har skrivit på min blogg; nämligen att ”[u]tgångspunkten för de genomförda reformerna har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas”.

Vad jag menar är att utbudet av olika boendeformer, exempelvis hyresrätter, borde svara mot vad som efterfrågas och att Alliansregeringen och riksdagen genom flera reformer har tagit tydliga steg i den riktningen.

Det är ett faktum att det råder bostadsbrist på många ställen i Sverige och att det efterfrågas hyresrätter. Detta visar sig också i de siffror som jagvillhabostad.nu hänvisar till och genom de bostadsköer som finns i vissa kommuner. Det finns uppenbarligen en efterfrågan på hyresrätter (och andra boendeformer) vilket är signaler som borde leda till ökat byggande.

Vilken är då politikens roll i detta? På riksplanet kan politikerna, genom lagstiftning, skapa goda förutsättningar och ett ramverk för fastighetsföretag att även långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder. På den punkten sker det en tydlig förbättring genom att nya reglerna för hyressättning träder i kraft vid årsskiftet. På kort sikt handlar det även om att göra det mer attraktivt att hyra ut bostäder i andra hand.

På det kommunala planet har man både möjligheter och ett ansvar att se till att det byggs fler bostäder, såväl hyresrätter som andra typer av bostäder.

Även bygg- och fastighetsbranschen har ett ansvar för att bidra till att det byggs hyresrätter, som dessutom håller en prisnivå (hyresnivå) som också yngre människor kan klara av. Produktionskostnaderna i Sverige är långt högre än genomsnittskostnaderna i Europa. Här ligger det en stor utmaning och en hel del att göra för byggföretagen.

Jag kan konstatera att vi inte på långt när kommer att lösa bostadsbristen under den närmaste tiden efter årsskiftet, trots de nya reglerna för hyressättning som träder i kraft den 1 januari 2011. Exakt hur lång tid det kommer att ta innan bostadsmarknaden kommer att vara i balans är omöjligt att säga. Det går inte heller att säga när den efterfrågan av hyresrätter som finns kan tillgodoses på en rimlig nivå. Vad som däremot är säkert är att Alliansregeringen och riksdagen har skapat bättre förutsättningar för att fler hyresrätter ska kunna byggas.

Dagens situation bygger på en tidigare misslyckad bostadspolitik under en lång följd av år, vilket illustreras tydligt av att det under de senaste 20 åren har byggs ungefär hälften så många bostäder per capita i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer.

söndag 28 november 2010

Bostadspolitisk interpellationsdebatt

I fredags var det bostadspolitisk interpellationsdebatt. Frågan handlade återigen bland annat om bostadssubventioner. Det var vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som hade interpellerat civil- och bostadsministern Stefan Attefall. Här nedan finns några delar av mina två anföranden.
Den politiska uppfattningen ska inte styra den bostadspolitiska inriktningen mot vissa boendeformer. Det är här alliansregeringen skiljer sig mycket från oppositionen, och då kanske framför allt från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är det parti som utifrån politisk grund anser sig veta vilken boendeform som ska vara bäst för människor. Det är inte vår utgångspunkt, utan vår utgångspunkt är att människor ska bestämma själva. ...

Många har sagt att det har byggts för lite i Sverige under lång tid. Under de senaste 20 åren har det producerats ungefär hälften så många bostäder per capita i Sverige som i våra nordiska grannländer. Då kan man fråga sig vad det beror på. ...

Vi har haft en socialdemokratisk regering vid makten under tolv år ... Då fanns det här problemet hela tiden, men man gjorde inte någonting åt det. Vad berodde problemet på? Jo, man hade inrättat bland annat ett omfattande system med snedvridande bostadssubventioner. ...

Vi har också andra problem. Vi vet efter tidigare jämförelser att byggkostnaderna i Sverige ligger väldigt högt, 55 procent högre än genomsnittet i EU. Det kan finnas olika förklaringar till det, men det är nog ändå orimligt att byggkostnaderna här är så pass mycket högre. Byggkostnadsutvecklingen under en kortare tidsperiod var, enligt Eurostat, 12 procent inom EU, medan den i Sverige låg på 21 procent. Det här är också kopplat till att bostadssektorn har varit reglerad genom en mängd olika subventioner. Vad regeringen gjorde under förra mandatperioden var att lägga om bostadspolitikens inriktning för att få ett förbättrat funktionssätt på bostadsmarknaden, just därför att hushållens behov och önskemål skulle vara styrande för hur bostadsbeståndet skulle utvecklas. Ett led i detta är den nya lagstiftningen som både ministern och Amineh Kakabaveh var inne på. Den är också en viktig pusselbit för att få en fungerande bostadsmarknad. ...

Att människor vill välja själva hur de vill bo innebär inte att alla vill bo i Amineh Kakabavehs bostad. Den bostad man vill bo i kanske ser annorlunda ut. Alla vill inte heller bo i vänsterpartiets normalhyresrätt, utan man vill välja själv. ...

Vi har haft en finansiell kris och en internationell lågkonjunktur. Nu ser vi en uppgång i den ekonomiska utvecklingen, och byggandet tar fart. Att i ett sådant skede späda på med olika typer av snedvridande bostadssubventioner – något som har skapat de problem som vi har haft på bostadsmarknaden under lång tid – är närmast som att bota ett benbrott med ett slagträ; det är nog inte någon som tror på det riktigt. ...

Den långsiktiga affärsmässigheten hos de kommunala bostadsaktiebolagen är viktig av det skälet att även privata fastighetsägare har ambitionen att bygga hyreslägenheter. Det har varit i det närmaste omöjligt. Då är det svårförståeligt hur Amineh Kakabaveh och Vänsterpartiet har inställningen att man ska gynna kommunala bostadsföretag ännu mer än vad man har gjort. Den nya lagstiftningen bygger på att vi vet att det sätt vi har hanterat de kommunala bostadsföretagen, åtminstone i vissa fall, har stridit mot grundläggande regler inom EU. Det har vi kommit till rätta med nu. Vi har gjort mycket för att normalisera bostadsmarknaden, och det kommer vi att fortsätta med.
Här kan man se hela debatten eller valda delar i webb-TV.

37,5 procent = Rekordstöd för Moderaterna

I DN/Synovates väljarbarometer den 25 november 2010 redovisas ett rekordstöd för Moderaterna. Synovate skriver "All time high för Moderaterna - fortsatt nedåt för Socialdemokraterna", vilket nog kan ses som en värdering av om respektive partis politik har verklighetsanknytning eller inte.

Förutom att Moderaterna noterar signifikanta uppgångar i förhållande till valresultatet gäller detsamma för Miljöpartiet, som hamnar på 9,1 procentenheter. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ligger enligt väljarbarometern signifikant under valresultaten.

Moderaterna får 37,5 procent, vilket är en ökning i förhållande till valresultatet med 7,4 procentenheter. I förhållande till oktober månads väljarbarometer (35,2 %) ökar Moderaterna, inom felmarginalen, med 2,3 procentenheter. Noteringen är den högsta för Moderaterna i väljarbarometerns 31-åriga historia.

Socialdemokraterna får 27,7 procent, vilket innebär en signifikant minskning med 3,0 procentenheter i förhållande till valresultatet. Noteringen är den lägsta sedan februari 1997 då partiet var nere på 27,0 procent. I förhållande till oktober månads mätning minskar partiet, inom felmarginalerna, med 0,7 procentenheter.

Här finns Synovates redovisning av väljarbarometern och här finns en artikel om samma sak i DN.

Bostadspolitik i Radio Jämtland

Sent i fredags sändes ett inslag i Radio Jämtland där jag kommenterar den tidigare civilutskottsledamoten Gunnar Sandbergs (S) förslag om att någon form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter bör införas i hela landet.

Gunnar Sandberg är en trevlig och - för övrigt - mycket idrottsintresserad person, men när det gäller frågan om särskilda investeringsstöd är han helt fel ute.

Här finns en länk till en artikel om inslaget på Sveriges Radios hemsida. Via en länk på den aktuella sidan går det också att lyssna på själva radioinslaget.

Det finns dock en felaktighet i artikeln (och i reporterns kommentar i inslaget). Jag har inte talat om bostadskreditnämnder för att kunna åstadkomma byggande i glesbygd utan om bostadskreditföreningar, vilket är något som myndigheten Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har tittat närmare på. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för finansiering av byggande i de delar av landet där produktionskostnaderna för nya bostäder överskrider marknadsvärdena.

torsdag 25 november 2010

I morgon: Bostadspolitisk interpellationsdebatt

I morgon, en liten stund efter klockan nio, planerar jag att delta i en interpellationsdebatt som rör bostadspolitik. Det är vänsterpartisten, och suppleanten i Civilutskottet, Amineh Kakabaveh som skrivit interpellationen Byggande av hyresrätter. Stefan Attefall (KD), som är civil- och bostadsminister och därmed har ansvaret för bostadspolitiken i regeringen, besvarar interpellationen.

Jag har ingen insyn i hur Stefan Attefall kommer att besvara interpellationen. Däremot sammanfattar jag gärna Civilutskottets yttrande (2010/11:CU1y) till Finansutskottet om utgiftsområde 18 (Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik). Formellt handlar yttrandet om att Civilutskottet tillstyrker ramen för det aktuella utgiftsområdet, men yttrandet ger också en bra sammanfattning och bild av de reformer som genomförts på det bostadspolitiska området sedan valet 2006.

Utgångspunkten för de genomförda reformerna har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. De förändringar som genomförts har till stor del syftat till att ställa om bostadssektorn från ett bidragsberoende till en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad med långsiktigt stabila villkor för byggande, ägande och nyttjande av bostäder med alla typer av boende- och upplåtelseformer. Olika former av konkurrenssnedvridande produktionsstöd har avvecklats. Detta tillsammans med andra åtgärder har skapat förutsättningar för sektorn att fatta långsiktiga beslut om bostadsinvesteringar.

Våren 2010 fattade riksdagen beslut om förändrade regler för hyressättning och nya villkor för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Detta gjordes med stöd från parterna på hyresbostadsmarknaden.

Bra att veta är att den rödgröna oppositionen i sitt budgetförslag vill återinföra olika former av bidragssystem för byggande. Det finns vissa villkor kopplade till bidragen kring upplåtelseform, hyra och teknikval bland annat. Precis sådant som utskottet, och riksdagen, sagt nej till de senaste fyra åren.

Artikel om vårdnadstvister

Förra lördagen (13/11) hade jag en artikel, om vårdnadstvister, som publicerades i två olika tidningar, Enköpings-Posten och Karlskoga Tidning. Ingen av de båda tidningarna har sin debattsida tillgänglig på nätet, varför jag publicerar artikeln i dess helhet nedan.
Skilsmässor och separationer mellan vuxna människor är inte ovanliga och i många sådana sammanhang uppkommer också tvister som berör barn. Att föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge är tråkigt i sig, men allra värst är det om barn på grund av föräldrarnas tvistande far illa i onödan. Det är för mig en viktig politisk fråga.

Tvister som berör barn har många gånger gått för långt och handlar egentligen om andra saker barnen. Sådana tvister kan vara djupt tragiska. Ofta känner sig minst en av föräldrarna som förlorare i tvisten, vilket inte främjar ett framtida konstruktivt samarbete kring barnet eller barnen. Den största förloraren i sammanhanget är nästan undantagslöst barnet och i sämsta fall färgas barnets bild av den ena eller båda föräldrarna och hur de beskriver varandra.

De processrättsliga regler som gäller i familjemål stämmer i allt väsentligt överens med vad som gäller för tvistemål i allmänhet. Vid en allvarlig brist hos föräldrarna, exempelvis vid kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom, fungerar regelverket väl. I andra fall, när det handlar om föräldrar som skulle kunna samarbeta om de bestämde sig för att ta det ansvaret, är regelverket däremot typiskt sett konfliktskapande.

Processordningen tenderar att skärpa konflikten mellan föräldrarna eftersom en part måste argumentera om varför hon eller han vill ha ensam vårdnad, varför man själv är mer lämpad än den andre föräldern och varför den andre föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Förälder ställs mot förälder, med det enskilda barnet som största förlorare.

I Alliansens valmanifest finns det ett löfte om att erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som separerar. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt försöka motverka konflikter mellan föräldrarna. Detta är ett bra förslag som bör förverkligas så fort som möjligt.

I Australien försöker man lösa vårdnadstvister genom tidiga insatser. Det görs genom att föräldrarna kan nekas att processa om vårdnaden om gemensamma barn innan seriösa försök har gjorts att försöka få föräldrarna att samarbeta kring barnen. En underrättsdomare i Australien kan neka en förälder att väcka talan mot den andre föräldern avseende vårdnad eller umgänge med hänvisning till att föräldrarna först måste uppsöka den kommunala organisationen för konfliktlösning för att där försöka lösa sina problem. Även efter att ha besökt organisationen kan en domare neka en förälder att väcka talan om föräldrarna inte har gjort tillräckligt stora ansträngningar för att lösa sin konflikt. Föräldrarna kan därför åter hänvisas till den kommunala organisationen för fortsatt konfliktlösning.

Sådana lösningar är inte möjliga att applicera direkt på svenska förhållanden, men nytänkande, idéer och principer kan på olika sätt anpassas till svenska nationella förhållanden.

I Sverige behöver reglerna och arbetssättet kring vårdnadstvister förändras. Processreglerna behöver förändras, samarbetssamtal införas och gemensam vårdnad återfå en starkare ställning. På så sätt stärks även barnens ställning i tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M)

Gott utfall på aktiebolagsreform

I dag är det exakt ett år sedan regeringen överlämnade propositionen En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag till riksdagen. I propositionen, som bereddes av Civilutskottet, föreslogs att kravet på aktiekapital skulle sänkas från 100 000 kronor till 50 000 kronor för privata aktiebolag. Syftet var att göra det lättare att starta ett aktiebolag och förändringen var en del regeringens tillväxtstrategi. De nya reglerna trädde i kraft den första april i år.

På "ettårsdagen" rapporterar Ekots ekonominyheter att de förändrade reglerna har varit en stor framgång. Under årets tio första månader har det startats fler aktiebolag än det gjorde under hela 2009. Naturligtvis går det inte att bortse från att den ekonomiska situationen är bättre i dag än för ett år sedan, men att de nya reglerna också har bidragit till att fler aktiebolag har startats står nog ändå ganska klart.
Enligt statistik från Bolagsverket bildades det från 1 april till sista oktober i år 18 145 aktiebolag i Sverige. En ökning med mer än 50 procent jämfört med samma period året innan och en ökning med nästan 20 procent jämfört med samma period 2007, det vill säga innan finanskrisen.
Ovanstående är ett textstycke som i alla väsentliga delar har hämtats från Ekots hemsida. Läs hela artikeln här. Eller lyssna.

Jag bloggade kort om propositionen för ett år sedan.

tisdag 23 november 2010

Ansvarsområden de kommande fyra åren

Strukturerna för de kommande fyra årens riksdagsarbete börjar ta form.

Jag är sedan tidigare vald till ledamot i civilutskottet, suppleant i EU-nämnden och suppleant i Riksrevisionens styrelse.

Förra veckan valdes jag även till ordförande i den svenska riksdagens delegation till interparlamentariska unionen (IPU). Det ska bli spännande att arbeta inom IPU, som är en organisation som bildades 1889 och som i dagsläget har 155 medlemsländer. IPU har sedan 2002 observatörsstatus i FN. Inom organisationen pågår diskussioner om ett närmande till FN och om organisationen kan ta ansvar för vissa av FN:s uppgifter. Detta uppdrag anknyter till ett gammalt intresseområde inom internationell rätt. 1995 skrev jag för övrigt en utbildningspublikation åt Polishögskolan i ämnet humanitär rätt vid väpnad konflikt.

I civilutskottet kommer jag i första hand att vara ansvarig för partiets bostadspolitik. Jag kommer också att vara ansvarig för insolvensfrågor (det vill säga konkurs-, insolvens- och utsökningsrätt) och EU-frågor (som ligger inom civilutskottets beredningsområde). Slutligen kommer jag att täcka upp på ett övergripande plan och särskilt i samhällsbyggnadsfrågor och bolagsfrågor (associations- och redovisningsrätt).

torsdag 18 november 2010

Bra byggsiffror

Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar idag statistik över antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus, för årets tre första kvartal. Att döma av statistiken så har byggandet ökat kraftigt. Det är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och påbörjandet är åter på samma nivå som 2004, skriver SCB i pressmeddelandet.

Under perioden januari-september i år påbörjades byggandet av 5 495 lägenheter i Stockholms län. Motsvarande period förra året, 2009, påbörjades 3 533 lägenheter.

Motsvarande siffror på riksnivå i år är 16 281 påbörjade lägenheter. Siffran för 2009 var 11 774.

En kraftig uppgång för både Stockholm och riket som helhet. Mycket glädjande!

UPPDATERING
DN skriver också om ökningen i byggandet.

tisdag 16 november 2010

Rättspolitik - uppföljning från allmänpolitiska debatten

Det är visserligen nästan en vecka gammalt men det förtjänar ändå att bemötas. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sara Karlsson har på sin blogg skrivit ett blogginlägg där hon hävdar att Moderaterna och Sverigedemokraterna står nära varandra rättspolitiskt. För att styrka sin tes har hon citerat mig från en replikväxling med Kent Ekeroth (SD) under allmänpolitiska debatten.

Karlssons redigering av citatet spelar möjligen hennes agenda i händerna men det ger inte en rättvisande bild. Stycket därifrån citatet är hämtat lyder i dess helhet enligt följande:
Straffvärdesprincipen har stått i centrum för straffrättskipningen ganska länge. Den tillkom för övrigt under en tidigare borgerlig regering. Där sätter man fokus på gärningen i objektiv mening. Det är brottets straffvärde som ska stå i centrum vid valet av påföljd och inte gärningsmannens situation. Det spelar ingen roll om han har misslyckats med potträning i sin barndom eller någonting annat, utan det handlar om vad man faktiskt har gjort. Det tycks ha gått Sverigedemokraterna förbi.
Men för säkerhets skull ska jag förtydliga vad jag menar, så att också Sara Karlsson får en korrekt bild.

I grunden handlar det om positiv människosyn. Juridiskt sett så spelar det ingen roll vad en gärningsman tidigare råkat ut för, inte ens misslyckad potträning, det är straffvärdet på brottet som står i centrum när gärningen ska bedömas. Även om man i sin barndom, eller senare i livet, råkat ut för en eller flera hemska saker så måste man ta ansvar för sina handlingar. Jag menar att man kan ändra sig, även om man som gärningsman har ett bagage av hemska upplevelser med sig. Det går inte att komma undan ansvar bara för att bagaget är tungt och kanske till och med tragiskt. Jag tror att människor kan förändras, Sara Karlsson verkar inte tro det.

I övrigt vill jag lägga till att jag inte delar Sverigedemokraternas analys om att vi har slappa straff i Sverige. Tvärtom, i många fall har vi ganska hårda straff för ett antal brott.

Problemet i Sverige, och i många andra länder, är inte att straffet för enskilda brott är för låga, utan att många återfaller i brott eller till och med går in i en kriminell livsstil.

Replikväxlingen mellan mig och Kent Ekeroth (SD) finns här.

torsdag 11 november 2010

Artikelserie om separationer i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter har denna vecka en artikelserie om separationer, i sektionen Insidan i papperstidningen. Hittills har tre artiklar publicerats. Givet mitt intresse för vårdnadstvister tycker jag att artiklarna varit intressanta att ta del av.

Den bild som kommer träder fram i de hittills publicerade artiklarna är att det är personer och par som lyckats, mitt i allt vad en separation innebär, att se till barnens bästa. I samtliga tre fall så har föräldrarna lyckats hitta ett bra samarbete och har, såvitt jag kan bedöma utifrån artiklarna, gemensam vårdnad om barnet eller barnen.

Det är starkt gjort att lyckas ställa sig utanför den problamatik som en separation kan innebära och se till barnets eller barnens bästa, vilket paren i artikelserin verkar ha klarat. Jag förespråkar samtal och dialog före lösningar i en rättssal. Men det är inte alltid lätt att samtala med varandra under en turbulent period. Att orka samtala är framgångsfaktor i frågor kring vårdnad, umgänge och boende.

I majoriteten av alla separationer fungerar det bra mellan föräldrarna, så att de kan ta ansvar och lösa vårdnaden och andra frågor på ett bra sätt. Jag vill att fler ska ges möjligheten att samtala sig fram till en konstruktiv lösning istället för att processa i domstol. Jag tror att det gynnar alla, framför allt barnet eller barnen.

Artiklarna finns att läsa här (första artikeln överst):
”Jag har fått mycket mer ansvar efter separationen”
”Att flytta från barnen blev inte så hemskt”
”Vi vill båda vara med i barnens liv”

onsdag 10 november 2010

Bostadspolitisk replik i Nya Wermlands-Tidningen

För ett antal dagar sedan skickade jag en replik till Nya Wermlands-Tidningen, på en artikel som publicerades i slutet av oktober. Idag publicerades min artikel. Den artikel jag replikerar på var skriven av den lokala ordföranden i Hyresgästföreningen, Mathias Nilsson, och hade bland annat budskapet att bostadsfrågan får lite politisk uppmärksamhet och att det görs för lite.

Jag håller inte med om detta. Så här skriver jag bland annat i artikeln:
Jag håller dock inte med Nilsson när det gäller påståendet om att det inte läggs någon politisk kraft på nationell nivå för att lösa frågan hur det kan byggas fler bostäder. Första januari 2011 träder ny lagstiftning i kraft. En väsentlig anledning till reformen är att det under lång tid har varit särskilt svårt att investera i byggandet av hyresrätter. Reformen innebär att kommunala bostadsaktiebolag ska drivas på affärsmässiga grunder och att deras hyresnormerande roll försvinner och ersätts med att kollektivt förhandlade hyror blir normerande. Hyresgästerna skyddas samtidigt mot alltför snabba hyreshöjningar. Reformen bygger på en trepartsöverenskommelse mellan parterna på hyresbostadsmarknaden (Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO).
Hela min artikel finns att läsa här. Här är Mathias Nilssons artikel.

måndag 8 november 2010

Anförande om vårdnadstvister i allmänpolitiska debatten

Om man ska spetsa till det lite kan man säga att regelverkets uppbyggnad kan sägas vara konfliktskapande i någon mening. Jag kan ta ett exempel. Om två i och för sig kapabla föräldrar har kommit så långt i sin vårdnadskonflikt att de processar i domstol tillämpas i grunden regelverket som gäller tvister i civilmål. Parterna, det vill säga föräldrarna, förfogar visserligen inte över tvisteföremålet, i detta fall vårdnaden. Målet är indispositivt, och domstolen ska hela tiden beakta vad som är förenligt med barnets bästa. Processföringen bygger dock på vad som gäller i tvistemål i allmänhet. Men vari består då det konfliktskapande? Jo, om en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad är grunden för detta att det är förenligt med barnets bästa. Föräldern ska sedan utveckla påståendet, vilket i allmänhet sker genom att vederbörande lägger fram ett antal omständigheter och påståenden om varför man själv är bättre och varför den andra föräldern är så mycket sämre att han eller hon inte ska få del i vårdnaden om barnet.

Efter att ha processat utifrån dessa förutsättningar under kanske två år kan den retoriska frågan ställas om det därefter blir lättare eller svårare för föräldrarna att samarbeta. Svaret är väl i det närmaste givet, således nej.

Ovanstående är ett utdrag från mitt anförande i allmänpolitiska debatten, sent på torsdagens eftermiddag. Utdraget visar varför nuvarande processregler är konfliktdrivande i vårdnadstvister. Läs hela anförandet här.

tisdag 2 november 2010

Vårdnadsproblematik i allmänpolitiska debatten

På onsdag, efter efter partiledardebatten, startar den allmänpolitiska debatten. Den allmänpolitiska debatten håller på, med vissa avbrott, ända fram in på fredagen.

I den allmänpolitiska debatten kan den enskilde ledamoten hålla ett anförande om valfritt område. Det finns också tillfälle att fritt begära replik på andras anföranden. För att debatterna ska hänga ihop debatteras ett område i taget.

För egen del kommer jag att debattera under rubriken Familj, barn och ungdomsfrågor. Jag kommer att hålla ett anförande temat tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Tyvärr så finns de så är det svårt att säga när det är dags för mitt anförande. Den preliminära talarlistan och planeringen pekar på tidigast torsdag eftermiddag, men det kan mycket väl bli senare.

Det finns möjlighet att följa hela allmänpolitiska debatten via riksdagens hemsida. Det går att klicka sig fram via den annonserade talarlistan.

SVT kommer att sända delar av allmänpolitiska debatt i Kunskapskanalen (tablå).

Mina motioner

De motioner jag lämnat i under årets allmänna motionsperiod är:

Som jag skrivit nedan så blir det ingen motion om förändrade regelverk vid vårdnadsprocesser. Läs här om varför.

torsdag 28 oktober 2010

Nobelpriser och nobelfestligheter

I dag finns det många utländska forskare i Sverige. Vissa är här under någon termin eller något läsår, andra är här under längre tid. Frågan är dock vad som skulle hända om lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring skulle röra sig i den riktning som Sverigedemokraterna önskar. Skulle en potentiell framtida kandidat till ett Nobelpris kunna få möjligheter att arbeta som forskare i Sverige?
Så skriver jag i en debattartikel som publicerats idag. Läs hela på Politikerbloggen.

onsdag 27 oktober 2010

Debattsvar i Folket om bostäder

Idag publicerar tidningen Folket en replik om bostadspolitik som jag skrivit. Repliken har rubriken Alliansen står upp för hyresrätten och finns att läsa här. Ursprungsartikeln, den artikal jag replikerar på, finns här.

torsdag 21 oktober 2010

Ingen motion om förändrade regler vid vårdnadstvister

Just nu pågår allmänna motionsperioden i riksdagen. Det innebär att samtliga riksdagsledamöter fritt kan motionera inom valfritt område.

Den som följer denna blogg vet att mitt engagemang för att förändra reglerna vid vårdnadstvister är stort. Vän av ordning tycker kanske att detta borde ta sig i uttryck i en motion om detta i ämne - och det kan ju stämma.

Inom Moderaterna brukar vi dock i normalfallet inte lägga motioner som hamnar i det utskott som den enskilde ledamoten själv verkar. I mitt fall innebär det att jag inte kommer att motionera i riksdagen om förändrade regler vid vårdnadstvister. Detta för att en sådan motion skulle hamna i Civilutskottet för behandling. Därför blir det ingen motion från min sida om detta i år.

Kommande engagemang

På tisdag nästa kommer jag att delta vid Samhällsbyggardagen. Samhälls­byggardagen är samhälls­byggnads­sektorns stora gemen­samma årliga arran­gemang med seminarier. Det känns som ett viktigt arrangemang med tanke på att jag kommer att vara ansvarig för bostadsfrågorna i för Moderaterna i Civilutskottet. Information, med fullständigt program, om Samhällsbyggardagen hittar du här.

torsdag 14 oktober 2010

Newsmilldebatt om vårdnadstvister

På debattsajten Newsmill.se pågår just nu en debatt om vårdnadstvister. Jag deltar med en artikel som handlar om hur jag vill förändra processreglerna kring vårdnadstvister och hur de kan lösas på ett bättre sätt. Inte minst för de inblandade barnens skull.

Avslutningen på artikeln lyder:
Frågor om vårdnad, boende och umgänge är viktiga och berör många människor. Jag vill förändra regelverket och arbetssättet kring hur vårdnadstvister i Sverige ska lösas.

För det första vill jag förändra processreglerna vid vårdnadstvister, så att de inte skärper konflikterna i onödan.

För det andra vill jag att samarbetssamtal ska införas för att minska antalet vårdnadstvister som hamnar i domstol. Strukturen för sådana samtal kan gärna utgå från den Australiensiska modellen.

För det tredje så vill jag att gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudregel när tvist uppkommit om vårdnaden i samband med separation.

Jag kommer att verka för att driva på utvecklingen i den riktningen.

Hela artikeln Bättre regelverk - för barnens skull kan du läsa här. De artiklar som deltar i debatten finns länkade i anslutning till min artikel.

tisdag 12 oktober 2010

Nya kollegor i utskottet

Tidigare imorse fattade riksdagen beslut om sammansättning och ledamöter i riksdagens 15 olika utskott. För egen del kommer jag att fortsätta i samma utskott som förra mandatperioden, Civilutskottet. Partikollegor (ordinarie ledamöter) från Moderaterna är Magdalena Andersson (hemsida), Maria Abrahamsson (blogg), Eva Bengtson Skogsberg och Margareta Cederfelt (blogg).

En annan intressant och i Civilutskottet ny bekantskap är fotbollsspelaren, författaren, bloggaren, advokaten, socialdemokraten, före detta justitieministern och nuvarande USA-resenären Thomas Bodström (blogg).

Kortversion av budgetpropositionen

Idag klockan 13.00 är det debatt om budgetpropositionen för 2011. Den som vill läsa på lite inför debatten kan ta del av Budgeten på 5 minuter, inklusive ett webb-tv klipp med Anders Borg, på regeringens hemsida eller denna sammanställning, också från regeringens hemsida.

tisdag 5 oktober 2010

Nya ministrar från Moderaterna

Idag har statsminister Fredrik Reinfeldt lagt fram regeringsförklaringen och presenterat några nya ministrar, varav tre från Moderaterna. I detta inlägg kommer jag endast att kommentera det senare, de nya ministrarna från Moderaterna.

Catharina Elmsäter-Svärd var en liten överraskning för mig, men jag förstår att hon vill anta utmaningen som infrastrukturminister.

Jag vill särskilt gratulera Hillevi Engström till uppdraget som arbetsmarknadsminister. Jag är övertygad om att hon kommer att klara uppdraget utmärkt!

Ulf Kristersson har jag haft att göra med en del, framför allt det senaste året. Ulf var ordförande i Alliansens familjepolitiska arbetsgrupp. I den rollen har han visat stort intresse för vårdnadstvister och det arbete och rapport som arbetsgruppen Lika villkor tog fram i det utvecklingsarbete som skedde under mandatperioden i den Moderata riksdagsgruppen.

Hela nya regeringen kan ses här.

Några pressklipp: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SVT, Sveriges Radio, TV4.

söndag 3 oktober 2010

Moderaterna - det enda arbetarpartiet!

Dagens Industri hade i går, den 2 oktober, en intressant artikel som grundas på Sveriges Televisions vallokalsundersökning (Valus). Artikeln handlar om att Socialdemokraterna har utvecklats till något man skulle kunna kalla för nya arbetar-inte-partiet.

Ett av de mest uppseendeväckande resultaten i undersökningen visar att Socialdemokraterna, som fick drygt 30 procent av rösterna, bara fick 22 procent av de förvärvsarbetandes röster. Ett sådant resultat visar att de som ska bidra till att bygga och trygga framtidens välfärd inte tror på socialdemokratin.

Enligt artikeln framstår Socialdemokraterna som ett parti för förtidspensionerade, arbetslösa och studerande när man ser Valus siffror. Inte nog med att förvärvsarbetande, tjänstemän och företagare var klart underrepresenterade bland väljarna röstade inte heller mer än varannan LO-medlem på Socialdemokraterna. 16 procent av LO-medlemmarna valde Moderaterna trots det starka bandet till socialdemokratin. Det var för övrigt inte så länge sedan kollektivanslutningen av LO-medlemmar till Socialdemokraterna upphörde.

34 procent av de privatanställda röstade på Moderaterna och 23 procent på Socialdemokraterna. Bland offentliganställda var proportionerna omvända. Dessa siffror visar sammantaget att det gamla socialdemokratiska industriarbetarpartiet har förvandlats till något helt annat än vad man var en gång i tiden och är samtidigt en bekräftelse på att Moderaterna inte bara är det nya utan också det enda arbetarpartiet.

Socialdemokraterna gick till val på att höja skatten för dem som arbetar, vilket jag tycker framstår som valhänt och otidsenligt. Moderna människor vill rimligen kunna försörja sig själva och göra sina egna val i stället för att stå med mössan i hand och bocka för politiker på samma sätt som man bockade för brukspatroner förr i tiden.

Inte heller pensionärerna trodde på de rödgröna. 53 procent valde Alliansen enligt Valu.

Slutligen kan kan jag inte avstå en reflektion. Vilken färg blir resultatet om man rör ihop rött och grönt? Försök själva och se - det blir brunt. Om socialdemokraten Kent Härstedt låter sig väljas till talman med hjälp av Sverigedemokraternas röster kan man verkligen säga att hela oppositionen blir brun.

Ny gruppledare i riksdagsgruppen och i morgon upprop

I dag har den nyvalda riksdagsruppen haft sitt första sammanträde. Till ny gruppledare utsågs Anna Kinberg Batra. Ett mycket bra val tycker jag, som har haft förmånen att se Anna som ordförande i EU-nämnden under den gångna mandatperioden.

I morgon är det upprop i riksdagen och val av talman och vice talmän. Preliminärt kommer jag att sitta på plats 145 under de närmaste 4 åren om de inte sker någon följdändring efter valet av talman och vice talmän. I så fall kommer jag att bli bänkgranne med folkpartisten Gunnar Andrén från Danderyd, som är statsrådsersättare för Nyamko Sabuni.

fredag 1 oktober 2010

Ny partisekreterare

I dag har Fredrik Reinfeldt utsett Sofia Arkelsten till ny partisekreterare för Moderaterna. Moderaterna har som parti även fortsättningsvis ett antal utvecklingsområden att ta tag i och där tror jag att Sofia kan och kommer att spela en viktig roll. Sofia har själv drivit på utvecklingen inom Moderaterna beträffande miljöpolitiken, där hon har visat stort eget engagemang.

Biträdande partisekreterare blir Gunilla Sjöberg, som i dag är chef för fältorganisationen och ansvarig för opinionsanalys.

Per Schlingmann slutar på topp, något annat går inte att säga. Han har haft nyckelroller, som kommunikationschef respektive partisekreterare, i två framgångsrika val. Han har gjort ett mycket stort och viktigt arbete med Nya Moderaterna. Stort tack för dina insatser!

Sofias blogg hittar du här.

På Moderaternas hemsida finns en artikel om nya partisekreterarna.

Pressklipp i ämnet: Expressen [1], [2], DN [1], [2], Svenska Dagbladet, Aftonbladet [1], [2], [3], SVT [1], [2].

torsdag 30 september 2010

Kommande seminarium

På måndag kommer jag att delta i ett seminarium med rubriken Föräldravänligt arbetsliv – ett arbetsliv för alla! Seminariet arrangeras av fackförbundet Unionen. Här finns en presentation av seminariet.

Avgångna utskottskollegor

På måndag är det upprop i riksdagen och på tisdag öppnar riksmötet. Två av de personer som jag tillbringat en hel del tid med under mandatperioden kommer då att saknas. Det handlar om två av mina utskottskollegor i Civilutskottet: Lennart Pettersson (C) och Egon Frid (V). Båda förlorade sina platser i riksdagen vid valet.

Eftersom Lennart Pettersson ingått i Alliansen så har vi givetvis haft en del samarbete under mandatperioden. Givet våra politiska utgångspunkter har jag naturligtvis haft betydligt mindre samarbete med Egon Frid. Jag vill gärna ändå ta tillfället i akt att nämna att Egon Frid är mycket trevlig person att ha att göra med. Jag önskar dem båda lycka till i framtiden!

måndag 20 september 2010

Eftervalsreflektioner

Först av allt så vill jag tacka för det förtroende som Moderaterna, och jag själv, fått i valet. Det känns väldigt hedrande, roligt och inspirerande.

Jag tänkte inleda med några lokala reflektioner kring Moderaternas resultat i Huddinge. I riksdagsvalet ökade Moderaterna sin andel i Huddinge från drygt 35 procent från valet 2006 till årets dryga 38 procent. I kommunen ökar vi från 30 procent 2006 till nära 34 procent i årets val. Dessa siffror är på många sätt fantastiska, inte minst givet att vi i Huddinge har flera tunga miljonprogramsområden som traditionellt sett inte tillhör Moderaternas starka fästen.

En annan reflektion är att Huddinge kommun, på riksplanet, kan bli näst största ”Moderat-kommun” i Stockholms län. Huddinge har exempelvis, på riksplanet, gått om ett starkt moderatfäste som Solna i procent. I Stockholms län gick, förutom Huddinge, också Haninge och Nynäshamn framåt på riksplanet.

Det går givetvis inte att komma runt det faktum att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, vilket inte alls känns bra. Lars Ohly försökte under SVT:s valvaka lägga skulden på Alliansen att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det är en hypotes som slår tillbaka mot Ohly själv. Lars Ohly och hans parti har stött Socialdemokratiska regeringar som byggt upp de integrationssystem som inte fungerat. Det har inte funnits någon arbetslinje i integrationspolitiken, något som Alliansen tagit steg för att förändra. Den socialdemokratiska integrationspolitiken har, med Vänsterpartiets stöd, lett till att människor med annan etnisk bakgrund hamnat utanför. Om Ohly menar att han är utan skuld så är han helt fel ute.

Det är också glädjande att den typ av kampanj som Socialdemokraterna i Huddinge ägnat sig åt inte har betalat sig. Det har tidigare förekommit uppgifter om fusk. Om detta ärende får någon uppföljning återstår att se. Men det finns ytterligare exempel. Igår mötte jag ungdomar som var på väg till röstlokalen för att rösta. De hade av en socialdemokratisk företrädare fått veta att deras löner skulle bli halverade om Alliansregeringen skulle sitta kvar. Man tar sig för pannan.

Ett par andra tvivelaktiga metoder har också förekommit. En är att Socialdemokraterna bussat folk från olika områden till röstlokaler. Det har också förekommit förklistrade kuvert med förkryssade valsedlar.

Tills vidare får vi avvakta vad som händer. När detta skrivs har Fredrik Reinfeldt meddelat att han kommer att kontakta Miljöpartiet för förhandlingar och Miljöpartiet deklarerade i sin tur på en presskonferens att de inte kommer att utgöra ett stödparti för Alliansen.

torsdag 16 september 2010

Debattuppdateringar

Idag ska jag alltså debattera mot Josefin Brink i Nynäshamn. Debatten har dock blivit framskjuten en timme, till klockan 16.00. All nödvändig information finns här, med den förskjutna timmen som förändring (vilket inte var uppdaterat på kalendariet när detta skrivs).

På fredag debatterar jag med Carina Moberg, Socialdemokraterna. Detta sker i Huddinge Centrum klockan 17.30. Temat för debatten är bostäder, jobben och välfärd. Både jag och Carina Moberg kommer från Huddinge och sitter i Civilutskottet i riksdagen.

UPPDATERING 17/9:
Dagens debatt är tidigarelagd med 30 minuter och börjar därmed klockan 17.00.

onsdag 15 september 2010

Moderatsvar på Pappamanualen

Pappamanualen ställde för en tid sedan tio frågor till samtliga riksdagspartier. Flertalet av frågorna är direkt kopplade till vårdnadstvister medan några andra har fokus på annan problematik i relationer.

Jag har varit och arbetat fram svaren för Moderaternas räkning. Sammanställningen, innefattande samtliga riksdagspartiers svar, hittar du här.

Moderaternas viktigaste frågor

Idag är det bara fyra dagar kvar till vallokalerna stänger. Därför gör jag dagens bloggpost enkel för mig som avsändare och lika enkel för dig som läsare. Jag lånar Moderaternas tre viktigaste frågor från vår digitala valstuga. Är du det minsta osäker på vad vi Moderater ser som viktigast så får du "hela listan" nedan.

Jobb åt fler
Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Vi vill att fler människor ska kunna känna stoltheten i att ha ett arbete att gå till. Därför vill vi fortsätta sänka skatten för vanliga löntagare och ta ansvar för de offentliga finanserna. Den som har hamnat utanför arbetsmarknaden ska alltid få stöd att komma tillbaka. Om det blir mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige kan fler få jobb. En röst på Moderaterna är en röst på jobben.
Läs mer.

En bättre välfärd
I ett föregångsland har alla människor tillgång till en bra skola och sjukvård. Vi vill förbättra kvaliteten i den skattefinansierade välfärden. Köerna i sjukvården måste kortas så att alla människor kan få bra sjukvård i tid. Vi nöjer oss inte förrän alla svenska skolor klarar av att ge varenda elev bästa tänkbara start i livet. Moderaterna har förslagen som tar oss dit.
Läs mer.

Trygghet i vardagen
Vi nöjer oss inte förrän alla brott bekämpas. Tidigare insatser mot ungdomsbrottslighet i dag förebygger allvarlig brottslighet i morgon. Därför vill vi stärka det förebyggande arbetet. Våra satsningar för fler i arbete och bättre skolor är viktiga för att få bukt med brottslighetens grogrunder. Sverige ska bli ett tryggare land att växa upp och leva i.
Läs mer.

Här kan du läsa om alla politikområden.

tisdag 14 september 2010

Kommande debatter

Imorgon, onsdag, debatterar jag i Huddingegymnasiet mot bland andra Emil Högberg (blogg). Tid för detta är klockan 14.00.

Efter det ska jag till Södertörns Högskola och debattera. Det är studenter på ekonomutbildningen som arrangerar. Debattstart klockan 17.00.

På torsdag är det debatt i Nynäshamn, mot Vänsterpartiets Josefin Brink. Detta har jag puffat för tidigare.

Miniseminarium på Träffpunkt Allians

Här gör jag tummen upp för Alliansen. Foto: Träffpunkt Allians i Stockholm.

Idag höll jag det tidigare annonserade miniseminariet om vårdnadstvister på Träffpunkt Allians i Stockholm. Det var en liten, men som så ofta när det handlar om vårdnadstvister, och intresserad skara som lyssnade. Det finns alltid någon eller några som delar med sig av sina erfarenheter från vårdnadstvister vid den här typen av sammankomster. Det är svårt att ha någon uppfattning om de enskilda fallen men de visar att det behövs en översyn av gällande lagstiftning.
Jag gick igenom vad Alliansen går till val på inom området men berättade också om det arbete vi inom Moderaterna gjort och att vi har underlag för att gå ytterligare steg.

Statsministern i Huddinge

Igår var alltså statsminister Fredrik Reinfeldt på besök i Huddinge Centrum för att valtala. Intresset för Fredrik Reinfeldts nedslag i verklighten var stort. Trots regn så var uppslutningen god, både från media och de boende i Huddinge.

Fredrik talade om jobben, jobben och jobben. Det vill säga det som ligger till grund för att vi kan ha en god välfärd.

måndag 13 september 2010

Prata med statsministern och en påminnelse

Idag är schemat ganska pressat, därför bara ett par korta punkter.
  • Idag var statsminister Fredrik Reinfeldt i Huddinge (jag kommer att kort återkomma om detta i skriftlig form). Vill du prata med honom, eller någon av de andra Moderater som finns på plats, kan du idag ringa till Moderaterna. Information finns på länken.
  • Jag vill också påminna om morgondagens miniseminarium om vårdnadstvister på Träffpunkt Allians. Mer information här.

lördag 11 september 2010

Debattpuff

På torsdag, 16/9 kl 15.00, ska jag debattera arbetsmarkandspolitik mot Vänsterpartiets Josefin Brink. Detta kommer att ske i Nynäshamn. Moderaterna i Nynäshamn har lagt ut en liten blänkare om detta i sitt kalendarium.

Välkommen att lyssna!

fredag 10 september 2010

Eftermäle till debatt på Hagabergs Folkhögskola

För några dagar sedan var jag och debatterade med den socialdemokratiska riksdagskandidaten Evin CetinHagaberg Folkhögskola. För egen del så tycker jag att debatten gick bra och jag kände mig nöjd med min insats när jag gick därifrån.

Nu har det kommit lite återkoppling. Marita Lärnestad, partikollega och kommunalråd i opposition i Södertälje, berättade för mig igår att de studerande genomfört ett eget val på folkhögskolan. Traditionellt brukar Moderaterna få ensiffriga resultat i dessa val men i år fick vi 23 procent!

Grunden för ökningen är att vi har en bra politik som bas, har jag bidragt någonting så är jag mycket glad över detta. Min erfarenhet, speciellt under denna valrörelse, är att människor tycker att vår politik är bra men en del vill inte ta politiken till sig. Möjligen uppfattar en del människor vår politik som komplicerad, för när jag fått tillfälle att förklara vår politik och våra prioriteringar så ändrar många uppfattning och tycker att vi har rätt. Naturligtvis finns det en kategori människor som inte vill lyssna och till med hävdar att vi ljuger.

Om man, som de studerande på Hagabergs Folkhögskola, utbildar sig i vuxen ålder så är man angelägen att få ett jobb. Vi Moderater och Alliansen har en politik för att klara jobben. Det har vi visat under mandatperiodens mest tuffa tider. Vi kan ta ansvar. Vi har också visat att vi kan ta ansvar för välfärden med satsningar på välfärdens kärna under en global finanskris. Nya Moderaterna är på riktigt och vi är beredda att ta ansvar också under kommande mandatperiod.

torsdag 9 september 2010

Misstänkt valfusk i Huddinge

Idag har Expressen rapporterat om misstänkt valfusk i min hemkommun Huddinge. Enligt en promemoria som samtliga partier i kommunfullmäktige i Huddinge har fått så har socialdemokratiska valarbetare på otillbörligt sätt försökt att påverka enskilda individer att rösta på socialdemokraterna.

Det är ett mycket tråkigt sätt att bedriva valrörelse på och det är allvarligt. Viktigt att notera är dock att någon förundersökning, i skrivande stund, inte är inledd och det går därför heller inte att ha några åsikter om i fall detta kommer att leda till åtal.

Media som rapporterar är bland annat Expressen, Nyheter 24/Maktkamp 24 och Dagens Nyheter.

SVT:s ABC har också sänt ett inslag som kan ses här. (Inslaget kan ses fram till 16/9 2010.)

Vårdnadstvister på Träffpunkt Allians

Tisdagen 14 september kommer jag att finnas på Träffpunkt Allians i Stockholm för att prata om hur vårdnadstvister kan lösas på ett bättre och mer konstruktivt sätt än idag.

Tid: 13.00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm.

Välkommen att lyssna och diskutera!

tisdag 31 augusti 2010

Oppositionens valmanifest

Under eftermiddagen har vänsterpartierna presenterat sitt så kallade valmanifest. Jag såg att Fredrik Reinfeldt någonstans sa att ”[d]et går inte att regera Sverige på de här 18 sidorna”. Det är nog så sant som det är sagt.

Det är inga nyheter att oppositionen inte har någon jobbpolitik. Istället för en politik som skapar jobb så lägger de ner stor energi och stora resurser på att göra det mindre lönsamt att arbeta.

54 miljarder. Så stora är de skatte- och avgiftshöjningar som oppositionen riktar mot jobb, företagande och anställningar. Det är en märklig politik att föra när Sverige behöver varje jobb som växer fram.

Mot detta står en enad Allians med en politik för fler jobb. Den 19 september bestämmer du om Sverige ska fortsätta att gå framåt eller om Sverige ska gå bakåt.

Läs gärna Per Schlingmanns artikel på Aftonbladets webbplats.

Alliansen på södertörn


Jag och Beatrice Ask vid Gullmarsplan.


Med en tidig start på dagen så har jag idag varit på kampanj med Allianskollegor. Vi färdades med den kampanjbuss som kommer att åka landet runt under återstående tid fram till valet. Genrellt kan sägas att det var stort intresse för Alliansens politik och inte minst Moderaternas frågor. Stämningen var god även hos kampanjarbetarna på fältet.

Efter avfärd från Gullmarsplan - där två socialdemokratiska valarbetare tampades med ett trettiotal kampanjare från Alliansen - gick färden vidare till Nynäshamn och Västerhaninge Centrum (vilket var en förändring i programmet).

Statsråd som deltog i olika omfattning var Mats Odell, Beatrice Ask, Ewa Björling och Gunilla Carlsson

måndag 30 augusti 2010

Åka buss

Imorgon, tisdag 31 augusti, kommer att jag att åka med en de gemensamma Alliansbussarna som åker runt i Sverige.

Imorgon åker jag med en buss som besöker Gullmarsplan (ungefär 7.30), Nynäshamn (9.30-11.30) och Haninge (12.00-13.00). Mats Odell och Ewa Björling är två statsråd som också kommer att delta.

Kom gärna och prata med oss!

onsdag 25 augusti 2010

Valpejl

Tycker du som jag? Det kan du undersöka på sajten Valpejl.se. Valpejl är ett samarbete mellan Sveriges Radio och Sveriges Television. Här kan du se hur kandidater till riksdag, landsting och kommun presenterar sig själva och hur de svarar på ett stort antal frågeställningar. Du kan själv svara på frågorna och hur din profil stämmer överens med olika kandidater.

Min profil hittar du här.

Anförande om vårdnadstvister

Idag kommer jag att hålla ett anförande hos föreningen Pappa-Barn i Uppsala, om vårdnadstvister och hur de kan lösas på ett bättre sätt än idag.

Jag har skrivit om vårdnadstvister ett antal gånger här på bloggen förut, så det är inga nyheter jag kommer att presentera. Jag, och Moderaterna, menar att vårdnadstvister skulle kunna lösas på ett annat sätt än det görs idag.

Onödigt många vårdnadstvister slutar i domstol. Detta har sin grund i att många föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad med mera i anslutning till en separation eller skilsmässa. Det är inte ovanligt att många känner stark aversion mot sin tidigare partner, vilket försvårar samarbetet när vårdnad och andra saker ska bestämmas. Utöver detta har vi i Sverige en processordning som tyvärr har en tendens att snarare förstärka konfliken mellan föräldrarna istället för att underlätta för föräldrarna att komma överens.

Moderaternas och min lösning är därför att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal och medling, förändra processreglerna samt att gemensam vårdnad ska få starkare ställning än idag.

Läs gärna en debattartikel, av mig och Inger René, som publicerades på DN Debatt för ett drygt år sedan. Den ger en bra sammanfattning över problematik och förslag på lösningar.

Förslaget finns också att läsa i rapporten Mer jämställdhet med nya moderaterna (från sidan 30), som finns att ladda ner här (Slutrapport från utvecklingsgruppen Lika möjligheter).

tisdag 24 augusti 2010

Andrahandsuthyrning

Regeringen höjer schablonavdraget, från 12 000 kronor till 18 000 kronor, för uthyrning av lägenheter i andra hand. Det beskedet lämnade Mats Odell i en intervju i Svenska Dagbladet. Schablonavdraget är den del av hyresinkomsten som inte behöver beskattas.

måndag 23 augusti 2010

Anförande hos Turkiska Riksförbundet

Igår hade jag förmånen att få hålla ett anförande hos Turkiska Riksförbundet. Generellt kan sägas att stödet för Moderaterna var stort och att besvikelsen mot Socialdemokraterna var stor. Bakgrunden är de händelser som ägde rum i samband med att Osmanska riket upplöstes och som den rödgröna oppositionen valde att behandla i riksdagen, och genom riksdagsbeslut ta ställning i historieskrivningen om vad som hände 1915. Moderaterna anser inte att historieskrivningen ska ske genom riksdagsbeslut.

Utöver att det blev en diskussion om händelserna 1915 så pratade jag om Sveriges relationer till Turkiet. Sverige, och Moderaterna, är positivt inställda till att Turkiet blir medlemmar i EU. Såväl Fredrik Reifeldt som Carl Bildt har också besökt Turkiet och den turkiske premiärministern Erdogan har besökt Sverige. Väldigt många svenskar åker också varje år till Turkiet för att semestra. Allt detta var punkter som jag berörde under mitt anförande.

Här kan du läsa vad Carl Bildt skrev på Newsmill i samband med beslutet i riksdagen.

fredag 20 augusti 2010

Ohly vill höja skatten

Betyder det att man också drar tillbaka en del av jobbskatteavdraget, i stället för att sänka skatten för pensionärerna?
– Ja, att man får en lika beskattning kan ju ske på två sätt. Men vi har sagt att det i huvudsak kommer att handla om sänkta skatter.
Du tycker att en del av det ska åstadkommas genom en skattehöjning?
– Ja. ”I huvudsak” innebär ju det, och det är vi överens om. En del, och hur stor den delen är, det får vi återkomma till.

Så svarar Lars Ohly idag i en intervju i Svenska Dagbladet om hur beskattningen av pensionärer och löntagare ska jämnas ut. Ohlys recept är alltså att det ska bli mindre lönsamt att arbeta igen. Hur detta ska skapa fler jobb – och därmed trygga framtida pensioner – är lite oklart. Det är i alla fall ingenting som Ohly väljer att förklara.

Många väljare blev nog lite förvånade eftersom Mona Sahlins besked hittills har varit att lika beskattning ska nås via sänkta skatter för pensionärerna. Nu lämnar Ohly alltså andra besked.

Moderaterna, och Alliansen har hittills sänkt skatterna två gånger under mandatperioden. En tredje skattesänkning träder i kraft vid årsskiftet. De tre sänkningarna motsvarar drygt tio miljarder kronor i statsbudgeten. En pensionär med 150 000 kronor i inkomst får behålla 4 900 – 5 800 kronor mer varje år, beroende på var i landet man bor, tack vare skattesänkningarna.

Jobbskatteavdragen, som Ohly vill minska på, gör det mer lönsamt att arbeta. Detta gör att det skapas fler jobb i Sverige. Att fler arbetar är utan tvekan det allra viktigaste för att säkra framtida pensioner.

torsdag 19 augusti 2010

Möt Alliansen

Idag, med en månad kvar till vallokalerns stängs, invigs Träffpunkt Allians på tre ställen i Sverige, i Stockholm, i Göteborg och i Malmö. Träffpunkt Allians är Alliansens gemensamma mötesplatser för politiska samtal, möten och seminarier.

I Stockholm kan hittar du Träffpunkt Allians på Café Kofi, Drottninggatan 33.

Läs mer här.

onsdag 18 augusti 2010

Förstärkta jobbinsatser

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är idag ute på turné och besöker Nyköping, Norrköping och Linklöping. I samband med turnén släppte ett förslag på förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning. Syftet är att påskynda återhämtningen i Sveriges ekonomi och möjliggöra en snabb sysselsättningstillväxt när konjunkturen vänder. I pengar handlar det om tre miljarder kronor under åren 2011 och 2012, samt ökade resurser till Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande, med bifogat pm, finns här. De föreslagna åtgärderna finns också nedan.

ARBETSPRAKTIK TILL 12 000 KORTTIDSARBETSLÖSA
Då arbetslöshetsnivån bedöms vara fortsatt hög under 2011 föreslås antalet platser i arbetspraktik utökas med 6 000 i förhållande till planerat. Det innebär totalt 14 200 helårsplatser 2011. De 6 000 nya helårsplatserna innebär att cirka 12 000 arbetslösa kommer att få ta del av insatsen under året. Satsningen riktar sig till korttidsarbetslösa och uppgår tillcirka 700 miljoner kronor.

COACHNINGSMILJARD TILL ARBETSSÖKANDE
En ökande efterfrågan på arbetsmarknaden ska följas av en effektiv matchning och fortsatt förstärkta coachningsinsatser. Därför föreslås en särskild coachningsmiljard under 2011. Satsningen sker genom att ytterligare cirka 350 miljoner kronor tillförs för coachningsinsatser, utöver de cirka 600 miljoner kronor som tidigare avsatts. Förslaget innebär att coachningen i arbetsförmedlingens regi bedöms kunna utökas med cirka 13 300 platser till totalt 28 300 platser. En del av coachningsinsatserna ska inriktas till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

HÖGRE STUDIEBIDRAG SOM DRIVKRAFT FÖR UNGDOMAR SOM SAKNAR FULLSTÄNDIG GRUNDSKOLE- ELLER GYMNASIEUTBILDNING
Vi vill öka drivkrafterna för studier på komvux för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet. Därför föreslås det högre studiebidraget (ca 6 300 kronor för fyra veckorsheltidsstudier) tillfälligt öppnas för denna grupp 2011. Satsningen ska rikta sig till arbetslösa som kvalificerar sig för jobbgarantin för unga, dvs. 90 dagars arbetslöshet. Vidare ska avhoppet från utbildningen ha skett innan halvårsskiftet 2010. Satsningen uppgår till cirka 210 miljoner kronor 2011 och cirka 105 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas 2 000 personer omfattas 2011 och 1 000 personer 2012.

FÖRLÄNGD FOLKHÖGSKOLESATSNING
Ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan löper stor risk att bli långtidsarbetslösa. Därför förlängs satsningen på folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan över 2011. Vidare föreslås att målgruppen för satsningen utvidgas till samtliga under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan (både inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin samt arbetslösa ungdomar utanför garantierna). Satsningen uppgår till cirka 80 miljoner kronor och bedöms omfatta 1 000 platser 2011.

FLER UNGDOMAR I JOBBGARANTIN FÖR UNGDOMAR
I dag gäller en sammanhängande period om tre månader för att kvalificera sig till jobbgarantin för ungdomar. Detta föreslår vi förändras till att under en period om totalt minst tre månader under fyra månader ha varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En ramtid av detta slag underlättar för unga som pendlar mellan arbete och arbetslöshet att komma in i jobbgarantin för ungdomar. Därtill underlättas för fler ungdomar att ta även kortare arbeten. Satsningen uppgår till cirka 95 miljoner kronor 2011och cirka 85 miljoner kronor 2012. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas öka med 1 300 under 2011 och 1 100 under 2012.

FÖRSTÄRKNING AV DET SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGSSTÖDET
För att öka möjligheten att få fotfäste på arbetsmarknaden för dem som varit utan arbete under längre tid finns skäl att tillfälligt höja det särskilda anställningsstödet. Detta genom en höjning av taket för ersättning till arbetsgivaren från 750 till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Därtill föreslås en förlängning av kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för att säkerställa att stödet i första hand kommer långtidsarbetslösa till del.Därutöver föreslås ett handledarstöd till arbetsgivare som anställer personer med särskilt anställningsstöd. Detta för att öka arbetsgivarnas benägenhet att erbjuda anställningar för denna grupp. Handledarstödet bör uppgå till 50 kronor per dag och begränsas till de inledande tre månaderna. Satsningen uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor 2011 och cirka 970 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas satsningen ge 2 000 nya platser 2011 och 4 000 nya platser 2012.

FÖRSTÄRKT FÖRMEDLINGSVERKSAMHET HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN
Situationen på arbetsmarknaden ser ljusare ut för 2011 och trycket på förmedlingen kan därför väntas minska. Samtidigt finns faktorer som pekar på att inflödet av arbetssökande kan bli fortsatt hög under 2011. Det finns därför behov av att öka stödet för deltagarna i garantierna. Vidare finns det skäl att prioritera funktionsnedsatta. För detta föreslås 200 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingen 2011. De ökade programvolymerna förväntas innebära besparingar på vissa områden, exempelvis för arbetslöshetsersättning. När hänsyn tas till dessa besparingar innebär satsningarna ovan att utgifterna sammantaget ökar med cirka 2 miljarder under 2011 och 2012.

Fastighetsskatt i retur

Ikväll ska jag vara med och hålla ett kort anförande i samband med att Moderaterna i Botkyrka håller sin valkick off. Det ser jag fram emot!

* * *

Nu är det bara en dryg månad kvar till valet. Oppositionens besked till villa- och radhusägarna i Sverige är att fastighetsskatten ska återinföras. Det kommer utan tvekan att drabba många områden i min egen hemkommun Huddinge. Segeltorp, Trångsund, Snättringe Stuvsta, Skogås, Länna men också centrala Huddinge är områden där oppositionens förslag om fastighetsskatt kommer att få genomslag.

En återinförd fastighetsskatt kommer att slå lika hårt mot dem som köpte villa eller radhus för något år sedan, som för dem som bott i samma hus i kanske 30 eller 40 år. Under alla omständigheter kommer en återinförd fastighetsskatt att drabba många som inte har så stora marginaler.

Moderaterna, och våra Allianskollegor, säger nej till ett återinförande av fastighetsskatten. Vi vill ha trygga boendevillkor för vanliga människor.

måndag 16 augusti 2010

Fem minuter - igen

Du missar väl inte att anmäla dig till Moderaterna kampanjsajt 5 minuter?

torsdag 12 augusti 2010

Valmaterial 2010

Om du inte hunnit se vårt kampanjmaterial på riksnivå, som presenterades tidigare idag, så kan du titta på affischer med mera på Moderaternas Kampanjblogg.

onsdag 11 augusti 2010

Piteå-uppföljning

Bostadsdebatten i Piteå har genererat ett par pressklipp och en bloggkommentar. Jag att debatten intressant och bra. Min personliga uppfattning är att det känns som att jag och Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande, står ganska nära varandra i många sakfrågor.

Barbro Engman kommenterar debatten på hennes blogg.

Sveriges Radio Norrbotten gjorde ett inslag (text och ljud) och Piteå-Tidningen har en artikel på nätet.

måndag 9 augusti 2010

Leverans

Riksdag & Departement heter en tidning som bevakar vad som görs i riksdagen, i regeringen och på departementen. Tidigare i somras gick redaktionen i genom Alliansens vallöften för att se om de var genomförda eller inte. Tidningen konstaterar att fyra av fem vallöften "är i hamn", som man väljer att formulera det. Läs gärna artikeln här.

I pappersupplagan finns en genomgång av samtliga politikområden och utfallet av vallöftena. Tyvärr saknas den i webbversionen.

Debatt om bostäder i Piteå

Imorgon, tisdag, kommer att delta i en bostadsdebatt i på Stora Nolia i Piteå. Meddebattörer är Barbro Engman från Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo VD på Fastighetsägarna, Fredrik Lundh Sammeli (S) Civilutskottet och Tamara Spiric (V).

Programmet för dagen finns att läsa här.

måndag 21 juni 2010

Masmoberget

Vi vill skydda området för framtida generationer. Vi tycker att det är en väldigt fin och värdefull natur och det är viktigt i en storstadsnära kommun att ha tillgång till sådant som ger höjd livskvalité.
Så säger jag i en intervju med Radio Stockholm om att Masmoberget blir naturreservat. Läs eller lyssna på hela inslaget här.

fredag 18 juni 2010

Om kärnkraft och skadeståndsansvar

På bloggen Moderater i riksdagens civilutskott har jag skrivit några rader om regeringens proposition Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar och gårdagens debatt i riksdagen kring detta. Min bloggpost finns här.

torsdag 20 maj 2010

Kurdiska riksförbundets 24:e kongress

Företrädare för de politiska partierna hade inbjudits till Kurdiska riksförbundets kongress, lördagen den 15 maj, för att hålla anföranden om sina partiers politik. Jag var på plats och företrädde moderaterna. De partier som fanns företrädda var (förutom moderaterna) folkpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Jag var egentligen den ende som talade om inrikespolitik. Givna saker att nämna utöver vår människosyn var arbetslinjen, jobbskatteavdraget, förmågan att i regeringsställning ta ekonomiskt ansvar och värnandet av välfärdens kärna, men också skattesänkningarna för pensionärer samt den stolthet man måste känna över sitt ursprung.

Av intresse i detta sammanhang är att över 1 procent av den svenska befolkningen kommer från Irak, varav 60 procent är kurder. Sverige har varit den mest generösa mottagaren av dessa flyktingar av alla länder i hela världen.

Regeringen har under denna mandatperiod aktivt verkat för att främja handelsrelationerna mellan Sverige och de kurdiska delarna av Mellanöstern. Fyra (4) moderata statsråd har varit nere i dessa regioner under mandatperioden och en rad handelsavtal har ingåtts. Sverige har också öppnat ett konsulat i Erbil som (ligger i de kurdiska delarna av Irak).

Vad som också bör nämnas i sammanhanget är att Sverige arbetar för att Turkiet ska bli medlemmar i EU, men ställer samtidigt mycket höga krav på att den kurdiska minoriteten ska behandlas väl. Det ligger i kurdernas intresse att Turkiet faktiskt blir medlemmar av EU då det skulle förbättra kurdernas situation.

onsdag 12 maj 2010

Rosengård i Malmö

I dag var jag på besök i Rosengård i Malmö tillsammans med mina civilutskottskollegor Ewa Thalén Finné (M), Christine Jönsson (M) och Lennart Pettersson (C). Inte minst som ledamot i civilutskottet och ordförande i Huge Fastigheter AB såg jag fram emot att på plats få se hur det såg ut i det, genom bland annat "Uppdrag granskning", kända bostadsföretaget Actas hyreshus.

Vi träffade hyresgästföreningen och gjorde därefter ett lägenhetsbesök där vi kunde se en så kallad renoverad lägenhet i Actas bestånd och träffa lägenhetsinnehavaren.

Lite uppgifter om Rosengård: Ingen vet med säkerhet hur många människor som bor i området men en uppskattning är att det finns mellan 25.000 och 28.000 hyresgäster (boende) där. I den delen av Rosengård som kallas för Herrgården bor mellan 4.000 och 9.000 personer. Det påstås att befolkningen i Herrgården byts ut helt inom loppet av 4 år, vilket dock säkert är en sanning med viss modifikation.

Befolkningen i Rosengård representerar 170 olika nationaliteter. Det utan jämförelse största språket i området är arabiska som är ett så dominerande språk att Rosengårdsskolan närmast kan sägas vara en arabisk skola. Av eleverna i skolan klarar omkring 50% nionde klass. Detta är emellertid en något orättvis beskrivning av det skälet att många av eleverna inte har förutsättningar att klara nionde klass eftersom man har varit i Sverige för kort tid.

Hyresgästerna har uppenbara svårigheter att göra felanmälan och även om felanmälan görs är det inte säkert att detta leder till någon åtgärd. Vi fick veta att någon hade anmält en läckande toalett som medförde att vatten rann ut i hallen. Felanmälan gjordes för 14 år sedan och felet är ännu inte åtgärdat.

På vägen till lägenhetsbesöket vadade vi i floder med vatten som bildats av det kraftiga regnet, men var fanns dagvattenbrunnarna? Efter att ha passerat någon form av gårdshus som såg ut att sjunga på sista versen, med nederdelen av panelbrädorna bortruttnade, och en uteplats med någon form av staket, där många av staketspjälorna försvunnit, kom vi till ett trapphus som visserligen var uppfräschat men ändå ganska mediokert.

Lägenheten vi besökte var ytskiktsbehandlad utan några högre ambitioner och i badrumstaket syntes rostgenomslag i det ganska nya färgskiktet. Enligt hyresgästföreningen var det avloppsledningarnas gjutjärnsböjar som var genomrostade, vilket innebär att vattnet var på väg ut i betongbjälklaget.

Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att Acta är en fastighetsägare utan ambitioner. Goodwill är sannolikt ett helt okänt begrepp eftersom affärsidén sades vara att köpa och förvalta under kort tid för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att satsa något att tala om på underhåll och därefter sälja i tid så att man inte blir sittande med "Svarte Petter". I just det här fallet är dock frågan om det finns någon ny tänkbar köpare. Det kanske är så att Acta nu sitter med "Svarte Petter". I så fall finns det nya regler i bostadsförvaltningslagen, som behandlats av civilutskottet och beslutats av riksdagen under denna mandatperiod. De nya reglerna har gjort det lättare att tvångsförvalta hyresfastigheter där ägaren brustit i sitt ansvar mot hyresgästerna.