måndag 30 mars 2009

Debattartikel om jämställdhet - slutreplik

Vi vill att börsbolagen kompetensredovisar styrelsen och högre chefer i årsredovisningen för att synliggöra deras kompetens och könsfördelningen. Att i huvudsak bara rekrytera och befordra hälften av befolkningen är att missa hälften av den samlade kompetensen. En öppnare rekryteringsprocess gynnar kvinnor och mångfalden ökas.


Så skriver jag och Hillevi Engström i en artikel som publicerades igår i Svenska Dagbladet. Artikeln är en replik på en artikel av Birgitta Wistrand, ordförande i Fredrika Bremerförbundet. Wistrands artikel är i sin tur en replik på en artikel som Hillevi Engström, Mats Johansson, Isabella Jernbeck och jag skrev i februari.

Hela replikskiftet i kronologisk ordning:
Kvinnor behövs som företagare (SvD Brännpunkt 3/2), Hillevi Engström, Anti Avsan, Isabella Jernbeck, Mats Johansson

Lyft fram kompetenta kvinnor i bolagen (SvD Brännpunkt 17/3), Birgitta Wistrand

Redovisa företagsledningens kompetens (SvD Brännpunkt 29/3), Hillevi Engström, Anti Avsan

Könsneutrala äktenskap

På onsdag är det debatt och votering om införandet av könsneutral äktenskapslagstiftning. Min mitt inlägg på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott om vilka förändringar som träder i kraft den första maj i år.

Svar på frågor om IPRED

Michael Gajditza har i föregående bloggpost frågat i kommentatorsfältet om jag avser att svara på hans frågor om IPRED. Mitt svar är ja, jag kommer att svara på de frågeställningar som inkommit.

Tyvärr är jag fortfarandet tungt arbetsbelastad och kan inte ge en exakt tidpunkt för svaren, men min absoluta ambition är att svara. Jag beklagar att det dröjt och ber om tålamod.

torsdag 26 mars 2009

Presentkort

Presentkort är en vanlig gåva. Men hur länge är ett presentkort giltigt, egentligen? Läs min utskottskollega Katarina Brännströms bloggpost om vad som gäller på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

Moderator på seminarium

Om en knapp månad, 24-25 april, har vi inom Moderaterna Kommunal Rikskonferens i Örebro. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa moderater från hela landet och att lära sig nya saker.

För egen del ska jag vara moderator på ett seminarium med rubriken "Tidigare och tydligare insatser mot ungdomsbrottsligheten". I panelen sitter justieminister Beatrice Ask, Ann Hellströmer, initiativtagare till Stödcentrum för unga gärningsmän i Gustavsberg och Kent Henningen, VD Målet, Sollentuna.

Seminariet presenteras på följande sätt i seminariebeskrivningen:
Genom tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet förebyggs grov brottslighet i framtiden. Om reaktionerna från föräldrar, skola, socialtjänst och polis uteblir när en ung människa begår sina första brott är risken stor att hon eller han fastnar i kriminalitet. Påföljderna för unga lagöverträdare ska vara tydliga och inriktade på att stoppa fortsatt kriminalitet.
Här kan du läsa mer om 2009 års Kommunala Rikskonferens.

tisdag 24 mars 2009

Insändare om brott mot äldre

I förra veckans nummer av Mitt i Lidingö, Mitt i Täby, Mitt i Tyresö och Mitt i Vasastan har jag och min moderata riksdagskollega Hillevi Engström en insändare och brott mot äldre. Eftersom Mitt i-tidningarnas insändarsidor inte finns tillgängliga på nätet, mer än veckovis, så publicerar jag den nedan.

Till er som väntar svar angående IPRED så vill jag bara meddela att jag inte glömt bort detta och att jag avser att återkomma med svar, som tidigare utlovats.

Uppmärksamma brott mot äldre

Brott mot barn, sjuka och äldre väcker ofta starka känslor. Att utnyttja människors utsatta situation för egen vinning är fegt och drabbar ofta väldigt orättvist.

Många äldre som råkat ut för stöld eller inbrott i hemmet känner oro för sin trygghet, trots att det egentligen inte finns skäl för det. Effekten av sådana brott kan bli mycket värre än vad många kan föreställa sig. Det finns exempel på att äldre människor har förlorat livsviljan och avlidit kort tid efter brott som kan förefalla harmlösa för utomstående.

Enligt en studie som gjorts av polisen i Västra Götaland utgör inte våld på gator och torg den största brottsrisken för äldre. Det är i stället ”stöld i hemmet utan inbrott” som är 70 procent vanligare. Hänsynslösa personer har, bland annat genom att utge sig för att representera hemtjänsten, hemsjukvården eller hantverkare från fastighetsvärden, satt i system att utnyttja äldres utsatta situation över hela landet. Alingsåspolisen utreder för närvarande över 100 sådana fall begångna från Ystad till Luleå och Söderortspolisen i Stockholm har över 150 sådana öppna ärenden som väntar på utredning.

I Norge finns modellen ”Vern for eldre” i Oslo och i Drammen. Det är ett åtgärdsprogram som betonar snabb hjälp, innefattar uppsökande verksamhet, samarbete, stöd och spridande av kunskap. Även i Sverige ser man på olika håll över rutinerna för verksamheter som rör äldre människor. Nyckelhantering, frågan om införande av legitimationer och uniformer är sådant som diskuteras.

Många äldre är ovilliga att anmäla brott som de utsatts för eftersom de känner skam eller skuld. Om fler drabbade anmäler dessa brott ökar möjligheterna att gripa och lagföra gärningsmännen vilket ökar tryggheten på sikt. Samhället måste agera kraftfullt för att både förebygga brottslighet mot äldre och satsa resurser på att utreda, åtala och döma personer som gör sig skyldiga till sådan brottslighet.

Om äldre människor inte ens kan känna sig trygga i sina egna hem – vilket samhälle lever vi i då?

Hillevi Engström (M)
Riksdagsledamot och kriminalinspektör

Anti Avsan (M)
Riksdagsledamot och rådman

söndag 15 mars 2009

Många frågor om IPRED

Mitt deltagande och inhopp i diskussionerna kring lagstiftningsärendet "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område" har föranlett åtskilliga kommentarer. Jag är för närvarande hårt arbetsbelastad, men jag avser att återkomma med svar, vilket tyvärr kan komma att dröja.

I morgon ska jag bege mig till Malmköping för att hålla föredrag för moderater i Södermanland om gränsöverskridande brottslighet inom EU. Därefter ska jag vidare till Motala till kvällen och till Finspång under tisdagen. I Motala och i Finspång är det bostadspolitiska frågor som står i centrum.

lördag 14 mars 2009

Svar på frågor om IPRED (1)


Signaturen ”Donsan” har i en kommentar tagit upp olika frågor i anslutning till mitt blogginlägg om den debatt som ägde rum på Tekniska museet i onsdags (den 11 mars).
Som svar på den kommentaren finns det skäl att påpeka följande.

Grunden för det skydd som immaterialrätten ges hos oss i Sverige är internationella konventioner, rättsakter på europanivå och vår egen nationella lagstiftning.

Huruvida någon anser att man fritt ska få tillägna sig sådant som upphovsmän har skapat är ytterst en moralfråga eller om man så vill en värderingsfråga. Historiskt sett har dock en stor majoritet av svenska folket ansett att upphovsrätten är värd att skydda.

Om man tycker att spelplanen har ändrats i och med Internets tillblivelse och utveckling så anser jag att man inte har helhetsbilden klar för sig. Lagstiftningen är teknikneutral och måste så vara. En jämförelse skulle kunna vara att man får stjäla på vissa platser men inte på andra, vilket skulle vara en enligt min mening fullständigt orimlig inställning. I vissa vänsterkretsar har denna typ av synsätt funnits redan tidigare. Det synsättet har kommit till uttryck genom uttalanden om att stöld skulle vara ett sätt att utjämna inkomstskillnader och kunna vara acceptabelt så länge stölden "inte drabbar någon fattig".

Om det nu skulle vara så att det är positivt att få fri tillgång, exempelvis till musikaliska verk, så kan ju den upphovsman som anser att det förhåller sig så låta andra få fri tillgång till sina verk. Om detta skulle bli den nya förhärskande uppfattningen bland upphovsmännen så skulle ju förändringen till fri tillgång till andras verk åtminstone ske över tiden.

Det är vi i Sverige som styr vår nationella lagstiftning. Trots detta är vi bundna av de nationella förpliktelser vi har åtagit oss genom multilaterala överenskommelser men också av Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och sanktionsdirektivet. Sverige har en skyldighet att implementera sanktionsdirektivet liksom alla andra EG-direktiv. Sveriges senfärdighet med detta har kritiserats.

torsdag 12 mars 2009

Civilrättsliga sanktioner = IPRED-debatt

Gårdagens debatt på Tekniska museet blev en nyanserad tillställning där ingen i panelen och inte heller någon i publiken var särskilt extrem i sina ståndpunkter trots fundamentala skillnader i åsikter när det gäller skyddet av upphovsrätten på Internet. Vad som är klart är dock att alla inte har riktigt klart för sig vad de nu aktuella ändringarna i lagstiftningen innebär. Som parentes bör nämnas att Riksdagen redan har fattat beslut i lagstiftningsärendet, ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område …”.

Hela debatten kan ses här på ”Bambuser”. Den finns också omnämnd i Svenska Dagbladet där samma inspelning finns tillgänglig. Debatten har också föranlett en artikel på nyheter24.se. Jag vill dock påstå att jag inte är helt korrekt citerad. Jag talade inte om upphovsrättsbrott utan om upphovsrättsintrång vilket täcker både brottsliga förfaranden och sådant som man kan angripa inom ramen för tvistemålsförfarandet.

Efter att ha fått höra argumenten kring varför Kungliga Biblioteket (KB) skulle tvingas stänga sina öppna nätverk framstod det väl klart att detta byggde på bristande kunskap om regelverkets funktion. Att även en rättighetshavare i fortsättningen kan få tillgång till IP-nummer genom ett av domstol beslutat informationsföreläggande innebär ju inte att man därigenom kan säga vem som har utfört intrånget. Pelle Snickars från KB tycktes tro att saken var klar så fort en rättighetshavare hade fått tillgång till ett IP-nummer.

Det räcker inte med ett IP-nummer för ett bifall till en talan om upphovsrättsintrång. Det erfordras ytterligare omständigheter. Det måste föras i bevis vem som har utfört intrånget och således ska vara ansvarig för den skada som uppkommit. Skadan ska för övrigt också bevisas. Beviskravet för att få bifall till en talan i ett tvistemål är att det som rättighetshavaren påstår ska vara styrkt. För att få ett av domstol beviljat informationsföreläggande krävs däremot sannolika skäl för att intrång har förekommit. Dessutom måste det göras en proportionalitetsbedömning. Informationsföreläggande får meddelas endast om skälen uppväger den olägenhet, eller men i övrigt, som åtgärden innebär för den som drabbas.

Om KB:s öppna nätverk stängs ned på grundval av en missbedömning av situationen får ju KB naturligtvis själv bära konsekvenserna av detta.

tisdag 10 mars 2009

IPRED - TEKNIK vs JURIDIK

I morgon, onsdagen den 11 mars, arrangerar Tekniska museet en diskussion om Ipred-lagen, fildelning och upphovsrätt. Hur ser den nya lagen ut och vilka konsekvenser får den? Kommer den personliga integriteten att kränkas? Behövs det nya modeller och i så fall hur ska de se ut?

Jag kommer att delta i diskussionen i egenskap av moderat riksdagsledamot. I övrigt deltar företrädare från många olika grupper, bland annat från Svenska Förläggareföreningen, Piratbyrån, Telekomföretagen och Kungliga Biblioteket.

Diskussionen äger rum på Tekniska museet mellan kl. 18.00 och 20.00. Det är fri entré och alla i publiken är välkomna att ställa frågor och delta i diskussionen.

måndag 9 mars 2009

Mer om jämställdhet

Med anledning av internationella kvinnodagen publicerade jag och Hillevi Engström, ordförande i Moderaternas politikutvecklingsgrupp Lika villkor för kvinnor och män, en artikel på debattsajten Newsmill. Ett av våra förslag är att vi anser att alla moderater i beslutande församlingar ska arbeta för att erbjuda deltidsarbetande kvinnor heltidstjänster. Detta gäller all offentlig och skattefinansierad verksamhet. Avslutningen på artikeln lyder:

När det gäller deltidstjänstgöring inom välfärdssektorn har kommuner och offentliga verksamhetsutövare ett särskilt ansvar. Vi i Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter vill därför att moderater i alla beslutande församlingar ska arbeta för att det inom all offentligt styrd och skattefinansierad verksamhet erbjuds möjlighet till heltidstjänster. Alliansregeringens arbete för att göra Sverige mer jämställt har bara börjat. Strävandena mot ökad jämställdhet måste vara en viktig del i alla människors vardag, oavsett om man sitter i en kommunal nämnd, i ett börsbolag eller är just bara en kvinna eller en man.
Läs hela artikeln här

Seminarium på SVT Play

Nedan finns möjlighet att titta på jämställdhetsseminariet från i fredags där jag deltog. Sändningen är uppdelad i två delar. I den första håller ett antal forskare sina inledningsanföranden. I denna del medverkar jag inte alls.

Det nedre av klippen är del två av seminariet, paneldiskussionen där jag deltar.

Del 1.


Del 2.

fredag 6 mars 2009

Pressklipp från Dagens Handel

I veckans nummer (10) av tidningen Dagens Handel har jag och min utskottskollega Katarina Brännström en artikel publicerad, med anledning av EU:s uppdaterade leksaksdirektiv.

Artikeln finns inte på nätet och jag återger den därför i dess helhet nedan.

Säkra leksaker - för barnens skull

Flamskyddsmedel i nallebjörnar, kadmium i färgkritor och krom i radiostyrda bilar, är några exempel på erkänt farliga ämnen som nu ska förbjudas i leksaker. När leksaksdirektivet inom EU uppdateras föreslås förbud mot cancerframkallande och mutagena ämnen och för ämnen som kan påverka fortplantningsorganen.

Sverige är ett föregångsland i EU när det gäller barns säkerhet. Vi har lägst antal barnolycksfall och lägst dödlighet orsakad av barnolyckor i hela världen. Regeringens inställning är att produkter som riktas till barn ska ha så säker konstruktion som möjligt. Det finns absolut inget som kan rättfärdiga att leksaker säljs som medför uppenbara risker för våra barn. Att riskerna i vissa fall kan undvikas genom att föräldrar ständigt övervakar sina barn är inte realistiskt.

Leksakers säkerhet är nu en prioriterad fråga inom EU. Ett barn som råkar svälja en magnet riskerar allvarliga skador. För bara ett par veckor sedan beslutade kommissionen att kräva varningar på alla leksaker som innehåller magneter som är små nog att kunna sväljas. Sverige har varit det mest pådrivande landet i arbetet inför beslutet, men vi vill ha ett totalförbud mot farliga magneter. Det är trots detta ett tydligt steg framåt att det från och med den 21 juli blir förbjudet att sälja sådana leksaker utan korrekt varning.

I dag kan varningar på leksaker vara mycket svårlästa. Konsumenterna kan behöva se själva varningen redan vid inköpet och därefter ibland också påminnas om varningen när leksaken används. Varningar bör därför vara synliga vid köpet och på själva leksaken.

Konsumenter har makt och marknaden är känslig för konsumentmakt. Alla borde vara kritiskt granskande, särskilt när det gäller leksaker. Till exempel kan man som konsument fråga i butiken om produkten är flamskyddad och i så fall med vilket ämne. För handelns del är det viktigt att man är påläst på regelverket och beredd att ge kunniga och korrekta svar till konsumenterna. Det är också viktigt att myndigheterna regelbundna marknadskontroller och att kontrollerna görs på alla försäljningsställen, inte minst av konkurrensskäl. Många leksaker säljs på marknader och tillfälliga försäljningsställen. För småbarnsföräldrar är det viktigt att kunna lita på att barnen inte utsätts för faror med de leksaker som vi köper till dem.

För oss handlar det om att ständigt hitta nya vägar och instrument att hantera den utveckling som påverkar våra barns vardag. Regeringens mål är att Sverige alltid ska värna om barns säkerhet och nu är vi en bit på väg.

Katarina Brännström (M),Civilutskottet

Anti Avsan (M), Civilutskottet

Dagens jämställdhetsseminarium och tv-sändning

Dagens jämställdhetsseminarium är avklarat. På det stora hela är mina intryck positiva. Jag avser att återkomma med ett lite längre inlägg där jag samlar mina intryck från seminariet.

Seminariet kommer att sändas i SVT 24 kommande måndag, 9 mars, klockan 9.00 till 12.00. Enligt den information jag fått så kommer sändningen att finnas tillgänglig på SVT Paly ytterligare några dagar senare.

onsdag 4 mars 2009

Seminarium om jämställdhet

På söndag, 8 mars, är det internationella kvinnodagen och med anledning av detta arrangerar Institutet för Framtidsstudier ett seminarium med rubriken Världens mest jämställda land? Samtida och framtida utmaningar för svensk jämställdhet. Semiariet genomförs dock på nu på fredag, den 6 mars.

Jag kommer att delta i paneldiskussionen, i rollen som medlem i den moderata riksdagsgruppens politikutvecklingsgrupp Lika villkor. I paneldiskussionen deltar bland andra Kommunals ordförande Ylva Thörn och Claes Borgström, före detta JO och numera socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor.

Hela seminarieprogrammet finns här.

Seminariet ska enligt uppgift efterhandssändas på SVT 24 Direkt. Jag återkommer med sändningstid när jag fått besked om detta.

tisdag 3 mars 2009

Blogg- och insändartips

Jag och mina moderata kollegor i civilutskottet har startat en gemensam blogg. Än så länge går den under arbetsnamnet Moderater i riksdagens civilutskott. På den kommer vi att skriva om frågor som ligger inom civilutskottets beredningsområde. Utöver mig kommer också mina moderata utskottskollegor Ewa Thalén Finné, Inger René, Eva Bengtson Skogsberg, Christine Jönsson och Katarina Brännström att bidra.

På den bloggen har jag skrivit om en insändarreplik från mig som Expressen publicerar idag. Läs mer här.

Vi kommer kontinuerligt att fortsätta att utveckla kommittébloggen framöver vad gäller design och andra funktioner.

Kampanjbesök i Sigtuna

Från vänster: Fredrik Vang, Patrik Andersson och jag.

Igår var jag på kampanjbesök i Sigtuna tillsammans med Göran Pettersson och Fredrik Schulte. Vi besökte Thai Fong Food. Thai Fong Food en matvaruaffär och grossist med inriktning på mat från Kina, Filippinerna, Thailand och Vietnam. Grossistdelen är den största delen av verksamheten.

Vi fick träffa företagets vd Fredrik Tang. Han berättade om verksamheten och de omvärldsfaktorer som påverkar företaget. Det som påverkade företaget allra mest just nu är kurser på dollar och euro. Växelkursen har rört sig väldigt mycket på relativt kort tid. Dollarn kostade i augusti förra året ungefär 5,80 kronor men kostar idag ungefär 9,20 kronor.

Detta skapar stora problem för Thai Fong som betalar sina leverantörer i dollar eller euro. Eftersom kunderna är priskänsliga är det problematiskt att höja priserna allt för mycket för att kompensera för växelkursförändringarna.

Företaget går bra och vill gärna expandera med ytterligare lokaler.

Efter Thai Fong var jag tyvärr tvungen att avvika för att närvara på en genomgång. Fredrik Schulte fortsatte till Kilenkrysset och fick ta del av deras framtidsplaner i Sigtuna.