fredag 27 februari 2009

Bloggtips inför valet till Europaparlamentet

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann har börjat blogga i sin roll som valledare för moderaterna inför valet till Europaparlamentet. Följ gärna hans blogg!

En av mina egna insatser inför samma val är att hålla ett anförande om den gränslösa brottsligheten i Europa på Moderata seniorers regionkonferens i Malmköping (via moderaterna i Södermanland). Förbundsordförande Iha Frykman och riksdagens talman Per Westerberg deltar också.

torsdag 26 februari 2009

Kvällsdebatt i kammaren

Sent igår kväll var det debatt om civilutskottets betänkande 2008/09:CU20Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Betänkandet innehåller utskottets ställningstaganden och förslag till beslut om motioner från allmänna motionsperioden. Det berörde bland annat motioner inom områden som obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, trafikförsäkringen i framtiden, trafikskadeersättning till barn med mera.

Den framtida trafikförsäkringen brukar vara den fråga som väcker störst intresse i detta sammanhang. Oppositionen vill avbryta den utredning om att föra över kostnaderna för trafikskador från den allmänna försäkringen till trafikförsäkringen hos försäkringsbolagen.

Jag gjorde sammanlagt fem inlägg i debatten. I mitt första inlägg sa jag bland annat följande om just trafikförsäkringen.

Jag ska gå över till frågan om trafikförsäkringen i framtiden. Där pågår en utredning. Den 3 april 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utforma ett förslag till lagstiftning som innebär att trafikförsäkringens ansvar utvidgas på så sätt att ersättningar för skador som omfattas av den försäkringen ska undantas från den allmänna försäkringen.

Vad som är väldigt viktigt att påpeka i sammanhanget är för det första att det allmännas ansvar för sjukvårdskostnader inte ska förändras. En utgångspunkt i arbetet är för det andra att trafikskadelagens tillämpningsområde inte ändras. Trafikförsäkringen ska alltså liksom tidigare ersätta skador som uppkommer till följd av trafik. För det tredje ska som utgångspunkt gälla att ersättning från trafikförsäkringen även fortsättningsvis ska utges enligt principen om full ersättning. Slutligen ska i utredningens arbete läggas särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras.

I direktiven till utredarna har angetts att representanter för försäkringsbolagen, Försäkringskassan och Vägverket bör knytas till kommittén för att biträda den i arbetet. Utredaren ska också samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer. På utredarens begäran har tiden för utredningsuppdraget förlängts till den 15 juni 2009, och skälet till detta är bland annat behovet av att analysera en stor regelmassa innan förslag till ny rättslig reglering kan lämnas.

Ett motionsyrkande om vikten av att trafikförsäkringen behålls som en generell försäkring behandlades av riksdagen både för ett år sedan och för två år sedan. Redan då redovisade civilutskottets majoritet sin uppfattning i frågan.

Vi moderater och övriga partier i alliansen välkomnar regeringens initiativ att överföra statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning till trafikförsäkringen. Vår utgångspunkt är att en reform av trafikförsäkringen kommer att medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Vår bedömning är att både staten och fordonsägarna tjänar på att trafikförsäkringen tar över ansvaret för skadekostnaderna.

Genom att försäkringsbolagen hanterar hela skadekostnaden premieras försäkringstagare med lågt riskbeteende samtidigt som premierna kan hållas nere. Det finns inget som pekar på att försäkringspremierna skulle höjas generellt.

Samtliga av mina inlägg hittar du här: 1, 2, 3, 4, 5.

Utskottets förslag till beslut är avslag på samtliga motioner.

måndag 23 februari 2009

Måndagskampanj med besök i Södertälje hamn

I dag var jag och mina riksdagskollegor Malin Löfsjögård, Marietta de Pourbaix-Lundin och Nils Oskar Nilsson tillsammans med moderata oppositionsrådet i Södertälje, Marita Lärnestad, på besök i Södertälje hamn. Vi togs emot av verkställande direktören, i Södertälje Hamn AB, Erik Froste.

Det var ett intressant studiebesök som gav nya perspektiv på frågan om hamnkapacitet i stockholmsområdet. Södertälje hamn ligger onekligen strategiskt väl till med sin omedelbara närhet till både E4 och E20 samt järnväg åt både norr och söder. Man har en oljehamn med ett miljötillstånd som tillåter hantering av ungefär tre till fyra gånger mer petroleumprodukter än i dag. Därutöver sysslar man huvudsakligen med container- och bilhantering samt RoRo (roll on roll off). Det uppkommer av naturliga skäl vissa frågor om vilken betydelse en ny hamn i Norvik i Nynäshamn egentligen skulle kunna få när den frågan sätts i ett större sammanhang.

När det gäller frågan om vilka fartyg som kan tas emot i Södertälje så klarar man ett djupgående på omkring 10 meter. Detta är samma djupgående som man också klarar av i Kielkanalen vilken är en vanlig sjöväg till den stora containerhamnen Hamburg. Det mesta av containertrafiken till stockholmsområdet går via Hamburg. Normalt djupgående för de flesta containerfartyg som trafikerar Östersjön ligger på 8 meter. Med utgångspunkt från detta kan man undra vilken betydelse möjligheten att i Norvik kunna ta emot fartyg med ett djupgående om 13 meter skulle få i praktiken (åtminstone vad gäller containertrafiken). Särskilt när en av stötestenarna i Norvik är frågan om muddring och var eventuella muddringsmassor ska dumpas.

torsdag 19 februari 2009

Videointervju om äktenskapslagstiftningen

Intervju om könsneutral äktenskapslagstiftning.Se fler intervjuer med moderata företrädare på moderaternas Youtube-kanal.

onsdag 18 februari 2009

Pressklipp från presskonferensen

Svenska Dagbladet har i dag en artikel som har sitt ursprung i gårdagens presskonferens. Jag är citerad med det budskap som är det viktigaste på ett övergripande plan och som jag redogjorde för i går här på bloggen:

– Det här förslaget inskränker inte friheten för någon, det ökar friheten för några och dessutom innebär det inte heller något tvång vare sig för samfunden eller för präster eller enskilda vigselförrättare.
Svenska Dagbladets artikel hittar du här.

tisdag 17 februari 2009

Dagens presskonferens

På bilden, från vänster: LiseLott Olsson (v), jag, Carina Moberg (s) och Maria Kornevik Jakobsson (c).
Klockan 12 i dag inleddes dagens presskonferens om lagrådsremissen om den könsneutrala äktenskapslagstiftningen.

Det var en ganska lugn tillställning med några frågor. Jag fick bland annat möjligheten att kommentera varför jag menar att liggande förslag är det bästa möjliga. Utan att ordagrant återge mitt svar så var poängen precis densamma som jag skrivit om tidigare här på bloggen:
  • Utredningens och trepartimotionens förslag inskränker inte friheten för någon.
  • Förslaget ökar däremot friheten för några.
  • Förslaget innehåller inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund.
  • Förslaget innebär att rimlig hänsyn tagits till samtliga berörda intressen. Dessutom bör meningsskiljaktigheterna inom Svenska kyrkan lösas där och inte i Sveriges riksdag.

Här finns pressmeddelandet från utskottet om lagrådsremissen.

måndag 16 februari 2009

Lagrådsremiss om könsneutral äktenskapslagstiftning

Imorgon, tisdag, fattar civiluskottet beslut om en lagrådsremiss angående könsneutral äktenskapslagstiftning.

Med anledning av det stora intresset som frågan har så arrangeras också en presskonferens i anslutning till utskottets möte. Jag är en moderaternas representant vid presskonferensen och medverkar vid starten imorgon kl 12. Utskottets möte börjar en timme tidigare, kl 11.

Uppdatering
Jag blev uppringd av TT under förmiddagen med anledning av lagrådsremissen. Den intervjun resulterade i denna notis, bland annat publicerad i Kristianstadsbladet.

fredag 13 februari 2009

Partiråd

Idag har jag tillbringat dagen på partiråd. Partirådet har bland annat slagit fast vår valsedel för valet till Europaparlamentet. Listan (hittar du här) toppas av Gunnar Hökmark. På något sätt hamnade Gunnar Hökmark och jag på samma bild i samband med lunchen. Bilden är publicerad på min riksdagskollega Mats Sanders blogg.

I digital- och mobilkamerornas och bloggarnas tidevarv är det betydligt lättare att få en inblick i hur det kan se ut på ett partiarrangemang, som exempelvis partirådet. Nedan finns länkar till några bloggar och bloggare som publicerat bilder och (oftast kortare) texter från partirådet.

Christoffer Järkeborn, sjätte namn på valsedeln. Bloggposter: 1, 2, 3, 4 och 5.
Tomas Tobé (riksdagsledamot). Bloggposter: 1, 2.
Nikas Wykman, ordförande i Muf. Bloggposter: 1, 2, 3 och 4.
Sofia Arkelsten (riksdagsledamot). Bloggposter: 1, 2.

Aftonbladet hade en reporter, Johanna Melén, på plats som bloggade under partirådet. Rapporteringen hittar du här.

tisdag 10 februari 2009

Måndagskampanj på Ekerö

Igår var jag på kampanjbesök hos Winab vikväggar på Ekerö. Med på besöket var också mina riksdagskollegor Karin Enström och Karl Sigfrid. Ingemar Hertz från Ekerös näringslivsråd hjälpte oss att komma i kontakt med Winab och deltog också vid besöket.

Från vänster: Jan Lindegren, Karin Enström, Ingemar Hertz, jag och Karl Sigfrid.
Foto: Jörgen Sollin

Vd Jan Lindegren visade oss runt på företaget och informerade om produkter och tillverkning. Efter rundvandringen anslöt Ronny Kulhanek, marknadschef, och över en kopp kaffe så pratade vi om företagande och företagandets villkor.

Winab producerar vik- och blockväggar, som säljs både i Sverige och internationellt. På årsbasis går ungefär tre fjärdedelar av produktionen på export.

Än så länge har inte lågkonjunkturen slagit mot Winab. Försäljningen går dock något trögare nu än förut och det tar lite längre tid att komma till avslut i affärerna än tidigare.

Intressant var att företaget är miljöcertifierat, SS-EN ISO 14001:2004, och upplevde att de hade affärsmässiga fördelar av detta i förhållande till många konkurrenter.

söndag 8 februari 2009

Könsneutrala äktenskap och biskoparnas strid

I fredags skrev ett antal biskopar på DN-debatt under rubriken "Kyrkans rätt att viga måste nu avskaffas". Här finns en länk till den artikeln. Den debattartikeln följdes av en ny debattartikel skriven av några andra biskopar under rubriken "Biskopskolleger förordar kyrklig diskriminering". Här finns en länk till den artikeln.

Hur ska man förhålla sig till frågan om könsneutrala äktenskap? I ett spektrum, där i den ena ändan finns de som – genom ett personligt engagemang – är mest för köns­neutrala äktenskap och i den andra ändan finns de som av religiösa skäl är mest emot sådana äktenskap, kan det vara klokt att placera sig själv i mitten och försöka se vad som medför den största fördelen för så många som möjligt.

Det talas emellanåt om att äktenskap bör tillkomma genom en civilrättslig ”reglering” eller ”lös­ning” i stället för att det också ska vara möjligt att gifta sig i kyrkan så som det föreslås i betänkandet ”Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågor” (SOU 2007:17) och i Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets gemensamma motion "En könsneutral äktenskapslagstiftning" (2008/09:C9). Det är lite svårt att förstå den diskussionen.

Äktenskapet är ett rättsligt sta­tusförhållande som uppkom­mer genom ett moment av myndighetsutövning (själva vigseln enligt vigselformuläret) och återfinns i en civilrättslig reglering i form av äktenskapsbalken. Förutsättningarna för själva vigseln är desamma alldeles oavsett om vigseln ingås inför en präst i Svenska kyrkan, inför en vigselförrättare i något trossamfund, inför en borgerlig vigselför­rättare eller inför en lagfaren domare i tingsrätt. Om vigseln ingås inför en präst i Svenska kyrkan eller inför en vig­sel­för­rättare i något tros­samfund kan man nog utgå från att vigseln alltid utgör en del av en religiös ceremoni. Den cere­mo­nin omfattas av religionsfriheten.

Frågan handlar nog för många egentligen om hu­ru­vida man anser att samkönade par ska få ingå äktenskap i kyrkan eller inte. Viljan att stänga samkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel är för vissa uppenbarligen viktigare än den konsekvensen att samtliga heterosexuella par i så fall också stängs ute från möjligheten till en kyrklig vigsel.

I de diskussioner om könsneutrala äktenskap som förekommer tycks det finnas en utbredd uppfattning om att alla grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte ligger på samma nivå. I många fall hänvisas i diskussionerna till Barnkonventionen och möjligen ock­så till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vad som är viktigt att komma ihåg är att reli­gions­friheten inte har högre status än många andra grundläggande fri- och rättighe­ter. Utred­ningens förslag (SOU 2007:17) och trepartimotionen (2008/09:C9) kränker dessutom inte religions­friheten på något sätt.

Om FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna hade tillkommit i dag kan man med stor säkerhet säga att även homosexuellas rättigheter hade funnits med.

I Sverige är äktenskapsbegreppet äldre en kristendomen. Redan under medeltiden fanns begreppet och hade då närmast betydelsen legal samlevnad. Den som talar om att omdefiniera äktenskapsbegreppet har i så fall närmast ett problem med sin egen definition av äktenskapet.

När det gäller frågan om man kan tvinga någon att viga samkönade par kan följande påpekas. För det första utgör en vigsel – som förrättas inom Svenska kyrkan eller inom ett trossamfund – myndighetsutövning som överlämnats till annan än det allmänna. Sådan myn­dig­hetsutövning kan bara ske om det finns stöd i lag. Att positivt tvinga någon annan än det allmänna att utföra vigslar kan knappast vara möjligt. När det sedan gäller nästa fråga, näm­ligen om det i äktenskapsbalken öppnas en möjlighet för Svenska kyrkan och tros­samfund att viga samkönade par, är man då tvingad att göra det?

Först kan påpekas att Svenska kyrkan kommer att erhålla övergångsregler under ett års tid efter att de nya reglerna införts i äktenskapsbalken men kommer därefter att jämställas med övriga trossamfund. Därefter måste varje tros­sam­fund erhålla vigselrätt samt därutöver ansöka om vigselbehörighet för enskilda präster och vig­selförrättare. Frågor om vigselrätt och vigselbehörighet prövas av Kammarkollegiet.

Vigselplikt kan inte bli aktuellt av två skäl som anges i utredningen (SOU 2007:17):

1. Om det skulle vara ett tvång att viga samkönade par inom ramen för en religiös cere­moni och om detta strider mot trosuppfattningen utgör ett sådant tvång en kränkning av reli­gions­friheten. Detta är därför inte möjligt.

2. Det är inte heller praktiskt möjligt att tvinga enskilda präster eller vigselförrättare att viga samkönade par eftersom ingen präst eller vigselförrättare behöver ange skälet till varför man väljer att inte viga ett par (vilket som helst).

Sammanfattningsvis:

1. Utredningens och trepartimotionens förslag inskränker inte friheten för någon.

2. Förslaget ökar däremot friheten för några.

3. Dessutom innehåller förslaget inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund.

Förslaget innebär att rimlig hänsyn tagits till samtliga berörda intressen. Dessutom bör meningsskiljaktigheterna inom Svenska kyrkan lösas där och inte i Sveriges riksdag.

onsdag 4 februari 2009

Jämställdhet och bolagsstyrelser – några kommentarer

Det finns till att börja med skäl att upprepa det jag skrev på bloggen för några dagar sedan, nämligen att Moderaterna är och måste vara ett verklighetsanknutet parti som utgår från dagens problem för att kunna leverera framtidens lösningar inom olika områden. För att kunna göra det måste det ske en analys av dagens problem och det måste också resoneras kring framtidens lösningar. Att det förekommer samhällsproblem som många människor uppfattar som konkreta och påtagliga inom jämställdhetsområdet borde vara uppenbart för de allra flesta. Att ett väl fungerande näringsliv med tillräcklig bredd i beslutsfattandet också har betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Sverige kan man knappast vara oense om.

Att ett bolag har en styrelse där alla är "stöpta i samma form" (inte bara när det gäller kön utan också när det gäller utbildningsbakgrund och utbildningsort) är inte en styrka utan en uppenbar svaghet. För ett kvalitativt bra beslutsfattande behövs det människor med olika kompetens och erfarenheter, manligt och kvinnligt.

I politikutvecklingsgruppen Lika möjligheters direktiv står följande skrivet:

”Regeringens mål är att ha minst 40 procent av både kvinnor och män i statliga bolagsstyrelser. Näringslivet ligger långt efter. Andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet har minskat från 32 procent 2004 till 25 procent 2007 enligt rapporten ”Kvinnliga chefer i näringslivet”. Av 291 börsnoterade företag var det endast fem som hade kvinnor som ordinarie verkställande direktörer under 2006. Det är ett resursslöseri att inte rekrytera kvinnor till ledande positioner och släppa in i dem i de informella nätverken.”

Artikeln i Svenska Dagbladet påvisar just detta att näringslivet ligger långt efter. Enligt en undersökning från riksdagens utredningstjänst så hade endast fyra av 163 granskade börsbolag en jämn könsfördelning i sin styrelse. Drygt hälften av bolagen hade inga kvinnor alls i styrelsen. Endast ett företag hade en knapp överrepresentation av kvinnor i sin styrelse.

Om man känner sig hotad av artikeln i Svenska Dagbladet beror det väl närmast på en växande oro för att man inte kan försvara den rådande ordningen på ett hållbart sätt. Detta särskilt om man känner till att försvaret av den rådande ordningen omfattar så mycket som hälften av börsbolagen, som inte har en enda kvinna i styrelsen. Om man vänder på argumentationen kan man hävda att många börsbolag har lyckats väldigt bra med att kvotera in hundra procent män i sina styrelser. Ett sådant resultat kan man rimligen inte uppnå med företagets bästa för ögonen. Hur ska man då kunna försvara ett sådant förhållande?

För egen del har jag svårt att förstå upprördheten kring resonemangen. Vad är det egentliga skälet till den beröringsångest som i många fall framstår som så tydlig?

Jag har tidigare påpekat att tiderna förändras precis som människors inställning i olika frågor. En viktig förutsättning för ett politiskt partis möjligheter till framgång och överlevnad är att vara orienterat i tiden. Dessutom har vi inte ens föreslagit kvotering i artikeln.

tisdag 3 februari 2009

Bolag och jämställdhet

I dag publicerar Svenska Dagbladet, på sin debattsida Brännpunkt, en artikel där jag är en av undertecknarna. Artikeln är en redovisning av de resonemang vi har fört om kvinnlig representation i bolagsstyrelser och kvinnligt företagande i politikutvecklingsgruppen Lika möjligheter - familj och arbetsliv. Den som läser artikeln noga kan konstatera att vi inte föreslår någon kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser.

Däremot efterlyser vi en bättre jämställdhet i näringslivet, just för att undvika kvotering. Siffrorna i artikeln talar sitt tydliga språk. Förändringstakten, åtminstone i börsbolagen, har varit påfallande långsam.

Det har ingått politikutvecklingsgruppens direktiv att titta på problematiken med bristande rekrytering av kvinnor till bolagsstyrelser. Kvotering är ett alternativ i syfte att nå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och detta har också diskuterats.

söndag 1 februari 2009

Ägarlägenheter på väg att införas

Det byggs redan lägenheter som ska säljas som ägarlägenheter. Botrygg Bygg AB
bygger ägarlägenheter i kvarteret Träslöjden i Hammarby sjöstad och civilutskottet håller för närvarande på med behandlingen av proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. I propositionen föreslås att det införs lagregler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt (så kallade ägarlägenheter). Än så länge kommer detta bara vara möjligt när det gäller nyproducerade lägenheter. Det kommer inte gå att ombilda befintliga bostadsfastigheter till ägarlägenheter, vilket kräver ytterligare utredning innan ett lagförslag kan läggas fram.

En ägarlägenhet ska enligt lagförslaget utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag och motsvara en bostadslägenhet. De regler som redan i dag gäller för bildande och nyttjande av andra tredimensionella fastigheter föreslås i princip gälla även för ägarlägenhetsfastigheter. Det innebär att en ägarlägenhetsfastighet ska bildas vid en lantmäteriförrättning och kunna hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. De regler som kommer att gälla är de regler som gäller om någon hyr ut exempelvis en villafastighet.

Ägarlägenheter måste byggas i sammanhållna enheter om minst tre lägenheter. Varje sådan lägenhet ska som regel få del i en samfällighet som kan ha ansvaret för skötseln av yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten ska förvaltas av en förening (samfällighetsförening) i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2009.