torsdag 26 februari 2009

Kvällsdebatt i kammaren

Sent igår kväll var det debatt om civilutskottets betänkande 2008/09:CU20Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Betänkandet innehåller utskottets ställningstaganden och förslag till beslut om motioner från allmänna motionsperioden. Det berörde bland annat motioner inom områden som obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, trafikförsäkringen i framtiden, trafikskadeersättning till barn med mera.

Den framtida trafikförsäkringen brukar vara den fråga som väcker störst intresse i detta sammanhang. Oppositionen vill avbryta den utredning om att föra över kostnaderna för trafikskador från den allmänna försäkringen till trafikförsäkringen hos försäkringsbolagen.

Jag gjorde sammanlagt fem inlägg i debatten. I mitt första inlägg sa jag bland annat följande om just trafikförsäkringen.

Jag ska gå över till frågan om trafikförsäkringen i framtiden. Där pågår en utredning. Den 3 april 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utforma ett förslag till lagstiftning som innebär att trafikförsäkringens ansvar utvidgas på så sätt att ersättningar för skador som omfattas av den försäkringen ska undantas från den allmänna försäkringen.

Vad som är väldigt viktigt att påpeka i sammanhanget är för det första att det allmännas ansvar för sjukvårdskostnader inte ska förändras. En utgångspunkt i arbetet är för det andra att trafikskadelagens tillämpningsområde inte ändras. Trafikförsäkringen ska alltså liksom tidigare ersätta skador som uppkommer till följd av trafik. För det tredje ska som utgångspunkt gälla att ersättning från trafikförsäkringen även fortsättningsvis ska utges enligt principen om full ersättning. Slutligen ska i utredningens arbete läggas särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras.

I direktiven till utredarna har angetts att representanter för försäkringsbolagen, Försäkringskassan och Vägverket bör knytas till kommittén för att biträda den i arbetet. Utredaren ska också samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer. På utredarens begäran har tiden för utredningsuppdraget förlängts till den 15 juni 2009, och skälet till detta är bland annat behovet av att analysera en stor regelmassa innan förslag till ny rättslig reglering kan lämnas.

Ett motionsyrkande om vikten av att trafikförsäkringen behålls som en generell försäkring behandlades av riksdagen både för ett år sedan och för två år sedan. Redan då redovisade civilutskottets majoritet sin uppfattning i frågan.

Vi moderater och övriga partier i alliansen välkomnar regeringens initiativ att överföra statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning till trafikförsäkringen. Vår utgångspunkt är att en reform av trafikförsäkringen kommer att medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Vår bedömning är att både staten och fordonsägarna tjänar på att trafikförsäkringen tar över ansvaret för skadekostnaderna.

Genom att försäkringsbolagen hanterar hela skadekostnaden premieras försäkringstagare med lågt riskbeteende samtidigt som premierna kan hållas nere. Det finns inget som pekar på att försäkringspremierna skulle höjas generellt.

Samtliga av mina inlägg hittar du här: 1, 2, 3, 4, 5.

Utskottets förslag till beslut är avslag på samtliga motioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar