torsdag 28 maj 2009

Gårdagens dörrknackningskampanj

Igår jag var ute och knackade dörr i Snättringe i Huddinge, för att kampanja om EU-valet. Naturligtvis var jag inte ensam, jag hade sällskap av ett antal aktiva moderater i Huddinge.

På det stora hela kan jag konstatera att det gick bra. Intresset var förhållandevis stort och några av samtalen var av det längre slaget.

Vi delade ut Moderatkvinnornas kokbok till dem som redan röstat på Moderaterna. I några fall gav vi också bort kokboken mot löfte om att personen ifråga skulle rösta på Moderaterna. Efter ett par timmar så avslutade vi dagens kampanjande.

Om Moderatkvinnornas kokbok går att läsa här.

tisdag 26 maj 2009

Dörrknackning och valstuga i Huddinge

Imorgon, onsdag 27 maj, genomför Moderaterna i Huddinge en dörrknackningskampanj. Klockan 19.00 samlas vi på grusplanen vid Snättringeskolan. Förbered gärna en fråga som du vill ha besvarad när någon av oss ringer på din dörr. Men framför allt - gå och rösta.

Om det dyker upp någon fråga kan du med fördel besöka vår valstuga som slår upp dörrarna på fredag. Vid Stora scenen i Huddinge Centrum hittar du valstugan. Valstugan har öppet enligt följande:

Fredagen 29 maj kl 11-18

Lördag 30 maj kl 10-14

Söndag 31 maj kl 12-14

Måndag 1 juni kl 11-18

Tisdag 2 juni kl 11-18

Onsdag 3 juni kl 11-18

Torsdag 4 juni kl 11-18

Fredag 5 juni kl 11-18 (sista dagen)

måndag 25 maj 2009

Jag har. Har du?

torsdag 21 maj 2009

EU-debatt och bloggdebutant

På söndag 24 maj kommer jag att delta i en EU-debatt som arrangeras av föreningen Förenade pakistanier i Botkyrka. Medarrangörer är Immigranternas riksförbund.

I skrivande stund är jag lite oklar över vilka mina meddebattörer kommer att vara men oavsett vilka det blir, så blir det säkert en intressant debatt.

Debatten hålls i föreningens lokaler, på Krögarvägen 18 i Norsborg. Teman för debatten är EU:s flyktingpolitik, rasism och integration.

* * *

Min moderate läns- och riksdagskollega Göran Pettersson tipsar på sin blogg om en annan person som tagit steget sina första steg som bloggare: finansminister Anders Borg. Det ska bli intressant att följa! Anders Borgs blogg hittar du här.

tisdag 19 maj 2009

27 punkter för ett bättre EU

Idag har vi Moderater presenterat vårt valmanifest inför valet till Europaparlamentet. Hela dokumentet, tolv sidor, finnas att ladda ner här. Valmanifestet är döpt till Tid för ansvar.

I valmanifestet finns totalt 27 punkter som sammanfattar vad Moderaterna vill ha åstadkommit i Europaparlamentet och EU vid slutet av mandatperioden:

1. Förhindrat att arbetslösheten har bitit sig fast och utformat en strategi förnya jobb. EU behöver en strategi för att förhindra massarbetslöshet och möjliggöra fler och nya jobb. Öppna marknader, trygghet i omställning och bättre möjligheter för små företag att växa är viktiga element i detta.

2. Upprätthållit stabila statsfinanser. EU behöver starka statsfinanser, ansvarsfulla regeringar och koordinerade krisåtgärder. En välfungerande eurozon, med respekt förstabilitets- och tillväxtspaktens regler, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. För ekonomier som är satta under särskild hård press behövs en gemensam EU-strategi för vilka åtgärder som behövs.

3. Effektiva och stabila finansmarknader med gränsöverskridande tillsyn. Finansmarknaderna med bankernas gränsöverskridande verksamhet ställer nya krav på regelverk och tillsyn. En europeisk motsvarighet till den svenska finansinspektionen bör bildas för att förbättra tillsynen och därmed värna stabiliteten och skydda konsumenterna.

4. Respektera den svenska modellen. Vi slår vakt om den svenska modellen och varje lands rätt att välja sin arbetsmarknad. Gemensamma regler för rörlighet ska säkra rättigheter, motverka lönedumping och fortsätta respektera nationella system – inte reglera och detaljstyra arbetsmarknader på Europanivå.

5. Motverkat protektionism både inom och utanför EU. När krav höjs på merprotektionism vill vi att EU ska vara en stark röst för öppna marknader. Det är viktigt attEU:s medlemsstater inte bygger upp nya murar utan i stället värnar den fria rörligheten.

6. Forskning i världsklass. Vi vill införa en europeisk forskningspeng. Detta innebäratt forskningsresurser från EU ska kunna följa med forskaren och inte vara bundna till ett visst universitet. Förslaget möjliggör för fler europeiska forskningscentra i världsklass.

7. En global klimatpolitik på plats. Vi vill minska EU:s koldioxidutsläpp med minst 30procent till 2020 oavsett om ett internationellt avtal nås eller inte. Det är också viktigt attunderlätta för omvärlden att göra utsläppsreduktioner direkt i länder som inte har råd attgöra sådana på egen hand, så kallade flexibla mekanismer.

8. Minskat EU:s beroende av fossila bränslen. Vi vill ha en gemensam europeisk energimarknad med större produktion av utsläppssnål och förnybar energi. Miljövänlig svensk el kan underlätta för andra länder att minska sin användning av gas och olja. Därför behövs tydliga krav på utsläppsbegränsningar för tunga vägtransporter, personbilar,flyget och sjöfarten till 2020.

9. Bättre djurhållning och säkrare mat. Vi vill avskaffa dagens jordbrukssubventioner och satsa mer resurser på bättre djurhållning. Vi vill också verka för säkrare mat. EU:s konsumenter ska kunna känna sig trygga med vad de har på tallriken, vilket underlättas av tydliga och rättvisande innehållsförteckningar.

10. Förbättrat Östersjöns havsmiljö. Östersjön behöver en ny gemensam förvaltningsstrategi, för säkrare sjöfart och bättre havsmiljö. Fisket i Östersjön behöver ett system med individuellt överförbara fiskekvoter i syfte att få bukt med utfiskningen och svartfisket.

11. Låtit oss behålla makten över skogen och viltvården. Skogarna ser olika ut i Europa och synen på skogen skiljer sig åt. Därför är det viktigt att skogen inte blir ett område för EU att avgöra utan också i fortsättningen styrs av varje medlemsland. Även jakten bör bestämmas av varje medlemsland och de regelverk på EU-nivå som i dag finns bör därför förändras.

12. Stärkt det europeiska polissamarbetet. Vi vill utveckla polisens möjligheter att tahjälp av andra länders polis och stärka samarbetet mellan polisen och andra myndigheter länder emellan.

13. Förbättrat samarbetet mot trafficking. Människohandel är vår tids slaveri och måste bekämpas på alla nivåer. Vi vill bland annat att EU tar fram en särskild åtgärdsplan för ökat samarbete mellan ursprungs- och transitländer.

14. En tuffare politik mot narkotikan. Vi vill bekämpa narkotikan genom att stärka Europols verksamhet. Dessutom vill vi verka för att fler länder följer den svenska linjen om nolltolerans.

15. Förbättrat brottsoffrens rättigheter. Som medborgare ska det vara enkelt att anmäla om man blivit utsatt för ett brott, även om det har skett i ett annat medlemsland och det skall vara enkelt att delta i den rättsliga processen. Vi vill skynda på arbetet med gemensamma minimiregler för personers rättigheter i straffrättsligt förfarande, till exempel rätt till översättning och tolkning vid en domstolsprocess i ett annat medlemsland.

16. Stärkt integriteten och rättsäkerheten på Internet. Trygghet, rättssäkerhet och brottsbekämpning är lika viktiga på Internet som utanför. I frågan om upphovsrätt vill vi ha en rimlig balans mellan skyddet för upphovsmännens egendom och den personliga integriteten. Det ska inte vara möjligt för det offentliga att stänga av människor från Internet utan domstolsprövning.

17. Förbättrade möjligheter att förebygga och hantera konflikter. Vi vill se ettEU som har större kapacitet att agera och samverka i alla stadier av konflikter.

18. Ett tydligt demokratifokus i allt externt arbete. EU:s externa arbete ska alltid fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU publicerar sina rapporter om mänskliga rättigheter, kvalitetssäkra EU:s bistånd, motverka slöseri och se till attbistånd ges där det bidrar till demokrati, tillväxt och hållbar utveckling.

19. Utvecklat en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik. Det är viktigtatt alla länder i unionen tar sitt ansvar för flyktingströmmarna till Europa. En gemensampolitik på området leder till att EU som helhet kan välkomna fler människor.

20. Underlättat för arbetskraftsinvandring. Sveriges behov av arbetskraftsinvandringär bredare än den högkvalificerade arbetskraft som Blue Card-systemet riktar sig till.Sverige bör ligga i framkant för ett EU med mer arbetskraftsinvandring.

21. Ökat frihandeln i världen. Vi vill använda EU för att öka frihandeln. När vi avskaffarsubventionerna i gemensamma jordbrukspolitiken, till exempel exportsubventioner, ökar möjligheterna att få fram ett globalt frihandelsavtal. EU ska alltid vara en röst mot protektionism.

22. Minst 30 medlemsstater. EU:s utvidgning har varit framgångsrik och säkrat freden.Den har också påskyndat demokratiska reformer och varit betydelsefull för att skapa tillväxtoch välstånd. När röster nu höjs för att stänga dörren till EU vill vi i stället att utvidgningen ska fortsätta till nya länder.

23. Bekämpat byråkratin så det märks. EU behöver se över antalet myndigheter och effektivisera sitt arbete. Vi vill att en så kallad solnedgångsparagraf för EU-regler införs, så att regler som inte används under en viss tid upphör att gälla automatiskt. Om nya EU-myndigheter inrättas måste samtidigt minst en befintlig kunna avvecklas.

24. En bättre budget med bättre kontroll över utgifterna. EU:s budget behöver reformeras, bland annat så att jordbruks- och regionalstöd ska kunna avskaffas. Och de medel som används behöver kontrolleras bättre. Vi vill kräva nationella intyganden från alla länder om att de förbinder sig att använda EU:s medel på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom bör förslag på nya åtaganden alltid motiveras på budgetgrund. Då ska Sveriges medlemsavgift kunna minskas.

25. Verkat för ett mer jämställt EU. EU bör uppmuntra länder och människor till ökad jämställdhet mellan könen. EU behöver även bli mer jämställt självt. Rekrytering till ledande positioner ska göras bland båda könen och i professionella processer. EU måste få fler kvinnor på ansvarspositioner, även på tjänstemannanivå.

26. Möjliggjort att söka sjukvård i hela Europa. Patienter ska, precis som läkareoch sjuksköterskor, kunna röra sig över gränserna, utan att det är för dyrt eller krångligt.Därför vill vi genomföra förslaget om patientrörlighet utan krångel eller dröjsmål.

27. Bättre öppenhet i beslutsfattandet. Både handlingar och beslut ska kunna nås, och begripas, av vanliga människor. Vi slår vakt om öppenheten i EU och vill att fler av EU:s handlingar publiceras på Internet, lätt åtkomliga för människor

måndag 18 maj 2009

EU-debatt i Nynäshamn ikväll

Förra måndagen var jag på kampanjbesök med elva kollegor från länsbänken i Stockholm. Ikväll är jag tillbaka i Nynäshamn för en EU-debatt i Folkets Hus klockan 19.00. Debatten är ett samarrangemang mellan partierna i Nynäshamn.

Moderaterna i Nynäshamn har en kort blänkare om detta på sin hemsida.

Bland övriga debattdeltagare märks bland andra Ulf Holm (mp) och den tidigare SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi.

onsdag 13 maj 2009

Dagliga filmklipp och dokumentärer

Med anledning av valet till EU-parlamentet släpper Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann dagligen, fram till 7 juni, ett videoklipp om Moderaternas kampanj och dagens händelser. Detta sker under vinjetten "Valledaren09s kanal" på Youtube. Idag släpptes den tredje filmen. Här kan du se de klipp som hittills släppts och följa de kommande klippen.

Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Cristofer Fjellner, Susanna Haby och Hans Wallmark. Så heter Moderaternas fem nationella toppkandidater på våra valsedlar. Givetvis kan du se dokumenterär om dem på nätet också. Under vinjetten "Kandidaterna" kan du se en kortare dokumentär om respektive toppkandidat.

Jag passar samtidigt på att slå ett slag för vår prisade EU-kampanjsajt: http://eu.moderat.se/.

fredag 8 maj 2009

Vårdnadstvister, del II

Tidigare idag publicerade Newsmill en uppföljande artikel, också denna av mig och Hillevi Engström, om vårdnadstvister och umgängesrätt med barn. Artikeln kan du läsa här.

Vi skrev den eftersom vi uppfattade att Joakim Ramstedt adresserade ett par frågor till oss i en artikel han författat och publicerat på Newsmill med anledning av den artikel vi publicerade i onsdags (se bloggposten under denna).

onsdag 6 maj 2009

Uppslitande vårdnadstvister

Cecilia Gyllenhammar initierade häromdagen en debatt på debattsajten Newsmill om en mammas rätt att skydda sina barn i samband med en separation. I artikeln fanns saker att både stämma in i och att invända emot.

I en replik som publicerats på Newsmill invänder jag och min parti- och riksdagskollega Hillevi Engström emot Gyllenhammars inställning att en mammas "instinkt" att skydda sina barn skulle tillåta henne att göra vad hon tycker ”känns rätt”. Det är främmande i ett rättssamhälle.

Vi instämmer dock i att regelverket för hur vårdnadstvister ska lösas behöver ses över och kanske förändras.

Om den så kallade processordningen vid vårdnadstvister skriver vi bland annat:
Det svenska regelverket – eller processordningen, som det formellt heter – kring vårdnadstvister skulle behöva ses över. Som processordningen i dag är utformad så förstärker den i sämsta fall konflikterna mellan föräldrarna i stället för att leda till samförståndslösningar. Regelverket innebär i förekommande fall att en part måste argumentera varför han eller hon vill ha ensam vårdnad, varför han eller hon själv är mer lämpad än den andre och varför den andre är olämplig som vårdnadshavare. Detta skapar inte ett klimat av samförstånd.
Läs hela artikeln. I anslutning till vår artikel finns samtliga artiklar i debatten länkade.