torsdag 18 december 2008

Grundlagsutredningen

Igår presenterade Grundlagsutredningen sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125). (Ett sammanfattande pressmeddelande finns här.) Det finns flera intressanta förslag i betänkandet men jag fokuserar på några punkter som på olika sätt berör domstolarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolarnas ställning stärks, om förslagen blir verklighet. Det tycker jag är mycket positivt.

Det så kallade uppenbarhetskravet tas bort. Det betyder att det inte längre i regeringsformen uppställs något krav på att en uppenbar motstridighet ska föreligga mellan vanlig lag eller förordning och grundlag för att en grundlagsbestämmelse ska få företräde i rättstillämpningen. Det är en reform som ger domstolarna en starkare ställning. Min motion Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet handlar om just avskaffandet av uppenbarhetskravet.

Domstolarnas ställning stärks också genom att rekryteringen till de högsta domartjänsterna förändras. I framtiden ska domarna utses efter ansökan och beredning i en särskild nämnd.

Även förslaget om att rättsskipningen och förvaltningen delas upp i var sitt kapitel stärker domstolarnas ställning.

Att det införs bestämmelser om rätt till rättvis rättegång och om forskningens frihet är också positivt. Domares och forskares verksamhet och frihet har beröringspunkter på så sätt att verksamheterna ska stå fria från olika typer av påtryckningar från framför allt regeringsmakten.

Det är också positivt att Lagrådets förhandskontroll av lagars grundlagsenlighet förstärks. Detta ökar rättssäkerheten.

tisdag 16 december 2008

Nytt från årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. Regeringen ger i samband med detta ut en skrift där de viktigaste lagarna och förordningarna finns samlade. Passade nog så heter skriften just Viktigare lagar & förordningar och kan laddas ner här.

Ett par av de ärenden som vi behandlat i Civilutskottet är bland annat dessa:

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgästpå grund av längre utlandsvistelse vill hyra ut sin lägenhet. Vidare ändrasreglerna om den återbetalningsskyldighet som kan åläggas den som har tagitut en hyra som inte är skälig. Den tid som återbetalningsskyldigheten kan avseförkortas från två år till ett år bakåt i tiden. De nya reglerna kommer att trädai kraft den 1 januari 2009 (prop. 2008/09:27).

Elektroniska företagsinteckningsbrev
I dag kan företagsinteckningsbrev endast utfärdas i pappersform. Förvaringenav dessa handlingar medför betydande kostnader och olägenheter för t.ex.kreditinstitut. Det införs därför en möjlighet att även utfärda elektroniskaföretagsinteckningsbrev, vilka utgörs av en registrering i ett av Bolagsverketfört register. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 mars 2009 (prop.2008/09:17).
Här kan går det att läsa om samtliga beslut som Civilutskottet hittills berett i år.

torsdag 11 december 2008

Budgetdebatt

Idag har Civilutskottet debatt. Formellt har vi debatt om Civilutskottets betänkande 2008/09:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

I grunden handlar det om regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet samt motioner, från allmänna motionsperioden, som knyter an till området. Förslagen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och målen för bostadspolitiken och konsumentpolitiken samt frågor om olika stöd till bostadssektorn och den kommunala konsumentvägledningen.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att majoriteten i utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen och de nya mål som också finns i densamma.

onsdag 10 december 2008

Två insändare

Stockholms Handelskammares tidning, Handelskammartidningen (nr 8 -08), kom ut igår. I detta nummer hade jag med en insändare om det återställda företagshypoteket. Jag återger insändaren i sin helhet nedan.

Ännu ett vallöfte kan bockas av
Alliansregeringen vill att företagen ska få det lättare att låna pengar. Det är ett av syftena med att återställa förmånsrätten.

De nya reglerna förbättrar framför allt små och medelstora företags möjligheter att låna pengar på goda villkor. Främst gäller det företag i tillverkningsindustrin, som är den kategori av företag som i stor utsträckning använder sig av företagsinteckningar.
Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen hör till näringsverksamheten.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Eftersom företagshypoteket får en starkare ställning än företagsinteckningen, kommer utdelningen i konkurs till hypoteksborgenärerna att öka.

Statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta utan att det sker försämringar av skyddet för arbetstagarna.

Det var i mitten av november som riksdagen klubbade igenom denna politiska återställare som efterfrågats av många.

Den som är intresserad av politik kan bocka av ytterligare ett infriat vallöfte som är viktigt för företagen.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m) Stockholms
län, ledamot i civilutskottet
I veckans nummer av Mitt i Huddinge (nr 1220, vecka 50 2008) har jag med en replik till signaturen "Björn, före detta moderat". Björn skrev i en föregående insändare att han var förvånad att jag hade tid att skriva insändare men inte tid att svara på ett mejl från honom. Det stämmer att jag fick ett mejl från honom men det innehöll ingen fråga eller frågeställning att besvara. Efter en påminnelse från Björn så fick han ett svar och det svaret ligger även till grund för den replik som publicerades igår.

För tydlighetens skull vill jag poängtera att Björn fick sitt svar från mig i god tid innan hans insändare publicerades. Repliken i Mitt i Huddinge återges i sin helhet nedan.

Pensionärerna kommer att få det bättre nästa år
Signaturen ”Björn, före detta moderat” säger sig inte kunna förstå hur jag har tid att skriva insändare när jag inte har svarat på hans mejl. Björn redogör sedan för hur hans ekonomi har utvecklats.

Inledningsvis vill jag påpeka att Björn har fått ett svar på sitt mejl. Det var inte så självklart att svara eftersom mejlet inte innehöll någon frågeställning. Av utrymmesskäl går det dock inte att återge hela svaret till Björn utan endast det viktigaste.

Generellt kan sägas att det allmänna kostnadsläget i samhället har höjts och det är tyvärr något som drabbar alla, såväl yrkesarbetande som pensionärer. Mat är en kategori av varor där vi har sett stora prisökningar.

Regeringen gör en satsning på pensionärerna i form av bland annat en skattesänkning om cirka 2 500 kronor per år (i genomsnitt). Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, det vill säga de med garantipension eller låg inkomstpension. Härutöver räknas basbeloppet upp med 3 834 kronor för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar ungefär 500 kronor per månad för ett ensamhushåll med full garantipension. Äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjs också. Dessa åtgärder träder i kraft vid årsskiftet.

Pensionssystemet är uppbyggt på så sätt att utfallet i form av pensioner blir större ju fler som arbetar. Regeringens framgångsrika jobbpolitik har därför kommit pensionärerna till del.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

tisdag 9 december 2008

Hunddebatt

På lördag, på Lucia, ska jag vara med i en debatt om farliga hundar. Det är i samband med konferensen ADVENTure Dog Conference 2008 som debatten sker. Årets tema på konferensen är "Farliga hundar ur olika vinklar". Min grundinställning är att det inte beror på hunden om den är farlig, utan att det oftast är en fråga om olämplig ägare.

Debattpanelen ser ut enligt följande:
Debatt/frågestund
Medverkande politiker: Lena Olsson (v), Jan Emanuel Johansson (s), Jan Lindholm (mp), ? (fp), ? (c), Anti Avsan (m) och Irene Oskarsson (kd).

Expertpanel: Peter Savolainen (Ph.D.), Linda Atmer (Biolog), Brith Andersson (Skk) och Leif Carlsson (Polis)

Debattledare: Ulrika Gustavsson (Samhällsdebattör)


Dagsprogrammet hittar du här.