fredag 4 december 2009

Lite mindre mörker

Så här i decembermörket kan det behövas lite ljusglimtar, då och då. En sådan ljusglimt levererade Anders Borg idag då han presenterade en uppdaterad prognos för utvecklingen av de offentliga finanserna. För snart en månad sedan presenterade finansministern en prognos som pekade i samma riktning, vilket jag bloggade om då.

Läget på abetsmarknaden kommer att vara fortsatt bekymmersamt, om än något mindre negativt än tidigare prognoser. I pressmaterialet på regeringens hemsida står bland annat att läsa:
Utvecklingen på arbetsmarknaden väntas bli något mindre negativ jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2010. Det innebär lägre arbetsmarknadsrelaterade utgifter och högre intäkter, framför allt från skatt på arbete.
Läs hela pressmeddelandet här och titta gärna på de presentationsbilder som ligger ute till höger.

Nya förslag kring promillegränser

På bloggen Moderaterater i riksdagens civilutskott har jag skrivit en bloggpost om regeringens förslag rörande promillegränser på sjön.

onsdag 2 december 2009

Sänkt skatt

Idag har vi röstat igenom sänkt skatt både för dem som arbetar för pensionärer. Läs mer på riksdagens webbplats (1, 2). Eller exempelvis Sofia Arkelstens bloggpost.

onsdag 25 november 2009

Sänkt krav på aktiekapital

Från och med första april nästa år sänks kravet på aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor för privata aktiebolag. Förändringen syftar till att göra det lättare att starta ett aktiebolag och är en del i regeringens strategi för ökad tillväxt.

Ett pressmeddelande från regeringen finns att läsa här. Propositionen finns att ladda ner här. Min Moderata utskottskollega Christine Jönsson har också skrivit om detta på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

tisdag 24 november 2009

En bra måndag

På måndagar försöker vi Moderater som tillhör Stockholms länsbänk att göra kampanj- och studiebesök i länets kommuner. Det kan handla om att göra besöka i olika verksamheter, såväl i välfärdsverksamheter som hos företag. Igår genomförde vi två besök i Huddinge kommun, hos Spendrups Bryggeri i Vårby och KTH Skolan för teknik och hälsa i Flemmingsberg. Båda besöken var mycket intressanta och givande.

Hos Spendrups så inledde vi med en rundvandring i bryggeriet och fick en introduktion till hur Spendrups brygger sitt öl. Vi tittade också på hur läsk tappades upp och förpackades. Efter besöket i bryggeriet, där vi guidades av Marie Ekberg, gick vi över till Spendrups huvudkontor där informationsdirektören Caroline Ekman och Ulf Spendrup höll en genomgång kring företaget och vilka utmaningar som kan skönjas i framtiden. Ett dystert besked var att Spendrups kommer att avveckla verksamheten i Vårby. Det finns i skrivand stund ingen tidplan för detta, det kan - som Ulf Spendrup uttryckte det - ta fyra år eller 14 år. Det är inte fastslaget.

En annan fråga som diskuterades var alkoholskatten. Sverige har i förhållande till många andra länder en mycket hög alkoholskatt, vilket gör att många importerar exempelvis öl genom resor till våra grannländer.

Intressant var också att Ulf Spendrup, åtminstone personligen, var mycket skeptisk till tanken, och förslagen, om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Längst ner finns några bilder från besöket att titta på.

På eftermiddagen besökte vi KTH Skolan för teknik och hälsa i Flemmingsberg. Enkelt sammanfattat så bedriver skolan forskning och utbildning i gränslandet mellan teknik och hälsa. Konkret tar sig detta i uttryck att det finns ett antal läkare anställda en utbildningsinstutition som i grunden har teknisk inriktning. Just det tvärvetenskapliga betonades av de den grupp forskare och administratörer - Lars Källander, Björn-Erik Erlandsson och Ewa Wigaeus Tornqvist - som tog emot oss.

Forskningen kan exempelvis handla om hur framtidens vård kommer att se ut; vilka roller kommer ingenjörer respektive läkare ha i framtiden. Hur kommer framtidens beslutsstöd för läkare, exempelvis journalerna, var utformade i framtiden? Hur skapar vi arbetsplatser där vi minskar belastnings- och förslitningsskador i framtiden?

I uppdraget ingår också att göra Flemingsberg till ett mer attraktivt område att studera i, samt att kommersialisera en del av de forskarrön och idéer som studenter har. Om detta berättade Tina Karrbom Gustavsson, som är utvecklingsdirektör.

Sammantaget: en intressant och givande dag.


Isabella Jernbeck.
Jag, Ulf Spendrup, Isabella Jernbeck och Marie Ekberg. Längst fram: Eliza Roszkowska Öberg.
Eliza Roszkowska Öberg, med en PET-flaska innan den blåses upp.

Caroline Ekman och Ulf Spendrup.

Interpellationsdebatt om arvsrätt - uppföljning

I fredags deltog jag i interpellationsdebatten om sambors arvsrätt. Interpellant var LiseLotte Olsson (V). Essensen i LiseLotte Olssons interpellation är att sambopar ska ha rätt till arv som gifta par.

Vänsterpartiet har dåligt stöd i riksdagen för en sådan förändring. Både i Civilutskottet, i motionsbetänkanden, och i denna debatt hamnade Alliansen och socialdemokraterna på samma sida.

Att ge sammanboende par samma rätt till arv som gifta par är inte så okomplicerat som det kan verka, vilket jag också lyfte fram i mitt första anförande:
Det första man kan säga, och det nämnde också justitieministern, är att det är direkt olämpligt att arvsrätt uppkommer utan någons uttryckliga viljeyttring, allra helst kopplat till ett samboförhållande som faktiskt kan uppkomma enligt Högsta domstolens praxis redan efter elva veckor. Det kan ha uppkommit utan att någon efterlevande legal arvinge ens känner till att det uppkommit, men det finns en part kvar som kan processa om att möjligen få hela kvarlåtenskapen.
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om en förändrad arvsrätt. Då har man velat göra det möjligt för sambor att ärva varandra, utan testamente men genom ett domstolsbeslut. Detta utan att en gällande rättsregel finns. Det är ett närmast unikt sätt för rättsbildning, vilkket jag påpekade i samma anförande:
Jag får väl ändå säga att Vänsterpartiets argumentation har utvecklats, i alla fall i skrift men inte med tanke på vad LiseLotte Olsson säger. Tidigare motionsyrkanden har inte innehållit ens något krav på att det ska tillskapas en rättsregel om arvsrätt mellan sambor, utan det har stått precis såsom LiseLotte Olsson säger i dag, nämligen att man även utan en rättsregel ska kunna gå till domstol därför att man tycker att man ska ha rätt till arv. Då ska domstolen kunna döma ut arvsrätt utan att det finns en rättsregel om detta.

Mina två anförande finns att läsa här och här.
Den som vill läsa allt från interpellation till debattprotokoll börjar lämpligtvis här.

söndag 22 november 2009

Oberoende domstolar och domare

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att säkra domstolarnas oberoende ställning. För detta krävs att domarnas integritet och självständighet garanteras. Det är också angeläget att de skickligaste och mest lämpade juristerna rekryteras till domare.

Jag vill påstå att det oftast har varit så att det är de skickligaste juristerna som har valt domarbanan. Anledningen är nog i de allra flesta fall att intresset för juridik har varit större än intresset att tjäna pengar. I sammanhanget är det dock viktigt och naturligt att framhålla – vilket understryks av rådande förhållanden i många andra länder – att domaren bör vara den högst avlönade i rättssalen.

Förutom juridiken är det som tilltalar i domaryrket också friheten, ansvaret och att inte tvingas ta partshänsyn på ett sätt som inte känns bekvämt. Vad jag tänker på i detta avseende är att vad som är rätt och rimligt i sak står i fokus i stället för att tillgodose en enskild parts intressen och önskemål. Avigsidorna av detta är sådant som yngre jurister många gånger kanske upplever när de får något sidouppdrag avseende advokatbyråns stamklient. En sådan klient väntar sig många gånger ett avsett resultat även om advokatetiken ytterst är en begränsning i sammanhanget.

Av direktiven till utredaren framgår det att denne ska överväga frågor som rör domstolar och domare. En del av uppdraget är att göra en översyn av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i domstolarna. Utredaren ska också överväga förändringar av chefsstrukturen i domstolarna och om det bör skapas nya befattningar som inte innebär chefskap.

Utredaren ska härutöver överväga om det för att markera domstolarnas oberoende ställning bör tillskapas en särskild lag om domstolar och domare.

Jag har under mandatperioden haft en del kontakter med domarkollegor som har känt en viss otålighet över att regeringen inte – så fort man skulle önska – har tagit tag i frågorna om domstolarnas oberoende och domarnas självständighet.

Nu tas det i alla fall ett steg i rätt riktning. Här hittar du diretiven till utredaren.

torsdag 19 november 2009

Interpellationsdebatt om arvsrätt

I morgon, fredagen den 19 november, kommer jag att delta i en interpellationsdebatt. Det är Vänsterpartiets ledamot Liselotte Olsson som har lämnat in en interpellation om arvsrätt för sambopar. Liselotte Olsson vill att sambor ska ha samma rätt till arv som gifta personer.

Jag passar i sammanhanget på att hänvisa till min bloggpost som jag publicerade i samband med min debatt i radio (P1 morgon), som jag hade med Josefin Brink (V), på samma tema. Här hittar du den bloggposten.

Liselotte Olssons interpellation finns att läsa här. Beatrice Ask besvarar den.

fredag 13 november 2009

Nya förhållanden på hyresmarknaden

Idag blev det klart med förändrade förhållanden på hyresmarknaden. Läs mer på Moderater i riksdagens civilutskott där min partikollega Ewa Thalén Finné skrivit en bloggpost om detta. Se även på regeringen.se.

Seminarium hos Makalösa Föräldrar

Jag har tidigare skrivit en kort introduktion till det seminarium som jag deltog i hos Makalösa Föräldrar tidigare idag. Mitt insats bestod i att delta i ett panelsamtal, tillsammans med representanter från fyra andra partier. Övriga deltagare var Maria Kornevik Jakobsson (C), Gunvor G Ericson (Mp) LiseLotte Olsson (V), Gudrun Schyman (Fi). Rubriken på seminariet var Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist?.

Det är svårt att på ett rättvist sätt återge mer än en timmes panelsamtal, därför blir min sammanfattning förhållandevis kort. Intressant var att jag och Gudrun Schyman i väldigt många fall landade på i stort sett samma slutsatser. Vi är helt överens om, även om vi hade lite olika ordval, att juridiken inte ska vara verktyget för konfliktlösning mellan föräldrar som ligger i vårdnadstvist med varandra. Juridiken kan sätta ramarna men i slutändan är lösningen på konflikten helt beroende av föräldrarnas förmåga att samarbeta. Ofta handlar en bra lösning om två föräldrar som orkar ställa sig över sina inbördes konflikter och se till barnet eller barnens bästa.

Inledningsvis fick vi också möjlighet att kommentera en undersökning som Makalösa Föräldrar genomfört. Rapportens tema var konflikter och konfliktlösning mellan föräldrar. Inte heller undersökningen kommer jag att kommentera med mer än att de resultat som framkom stämde väl överens med mina förväntningar.

Här finns ett pressmeddelande från Makalösa Föräldrar där undersökningen presenteras. Via Makalösa Föräldrars generalsekreterare Helene Sigfridssons privata blogg hittade jag också denna inför-artikel i Aftonbladet.

Konferens i Bryssel

På måndag och tisdag kommer jag att delta i konferens i Europaparlamentet. Konferensen är en så kallad JPM, Joint Parliamentary Meeting, och innebär att svenska riksdagen och Europaparlamentet gemensamt står för värdskapet.

Temat för konferensen är Stockholmsprogrammet. Jag kommer att delta i rollen som rapportör i arbetsgrupp 2. Detta innebär bland annat att jag kommer att sammanfatta det arbete som sker i arbetsgruppen.

Länkar:
Inbjudan
Program
Underlag arbetsgrupp 1
Underlag arbetsgrupp 2 (där jag är rapportör)
Underlag arbetsgrupp 3

Uppdatering
Riksdagens pressmeddelande om konferensen finns att läsa här.

torsdag 12 november 2009

Konferens om civilt meritvärde

Igår deltag jag vid en konferens på Karlbergs slott i Stockholm. Fokus låg på hur försvaret ska klara sitt framtida rekryteringsbehov, då vi gör över från ett värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar.

Jag är medlem i Sällskapet Kustjägarveteraner och deltog i gårdagens diskussioner i den egenskapen. En av diskussionspunkterna handlade om hur tiden i det militära kan ge civila meriter i form av högskolepoäng och nätverk. Sällskapet Kustjägarveteraner är en av de intressenter som är med och driver projektet.

Bland andra Dagens Industri och Göteborgs-Posten uppmärksammade konferensen.

onsdag 11 november 2009

Gårdagens radiodebatt

Igår eftermiddag var det alltså radiodebatt i Studio Ett kring arv och arvsrätt. Min motdebattör var alltså Robert Östling. Robert föreslog i en artikel i Expressen att – i prinicp – arvsrätten för bröstarvingar ska avskaffas och att det ska vara fritt att testamentera till vem och/eller vad man vill. (För länkar, se bloggposten under denna.)

Östlings argument för att fritt få testamentera var dels att valfriheten idag inskränks för den enskilde att inte få bestämma var arvet ska hamna, samt att nuvarande arvsrätt snarare kan förstärka orättvisor i samhället – genom att barn ärver förmögna föräldrar – än att minska dem.
Mina motargument i debatten var att en helt fri rätt att testamentera skulle innebära att föräldrar i högre grad skulle kunna påverka sina vuxna barns liv (”om du inte gör si eller så, så gör jag dig arvslös”). Ett annat av mina argument är att det faktiskt redan idag är möjligt att testamentera bort sina tillgångar till annan eller annat. Så blir fallet om inte bröstarvingarna väljer att jämka testamentet. Ett tredje arguemt är att särkullbarn skulle riskera att hamna i kläm.

På bouppteckningsenheten i Stockholms tingsrätt sitter en tavla med texten ”När Gud kommer med döden, kommer Djävulen med arvingarna”. Tyvärr är det nog många som upplever det.

Lyssna gärna själv på debatten här.

tisdag 10 november 2009

Mera om arv och ny radiodebatt

För snart en vecka sedan debatterade jag med Josefin Brink i P1 Morgon om hurvida sambopar ska ha samma arvsregler som gifta par (läs mer här). I eftermiddag är det dags för en ny debatt i radio med arvstema.

Robert Östling (blogg) publicerade igår en debattartikel på Expressens debattsida under rubriken Tillåt oss göra barn arvslösa. Innebörden i artikeln är, kortfattat, att man ska ha möjlighet att testamentera mer fritt än idag. Jag har några invändningar emot detta. Lyssna gärna idag, tisdag, klockan 17.15 på Studio Ett i P1.

Påannonseringen till inslaget ser ut så här:
Ska föräldrar kunna göra sina barn arvlösa
Enligt svensk lag har barn rätt att ärva hälften av sina föräldrars tillgångar. Ska man kunna få testamentera bort allt man äger och göra sina barn lottlösa? Robert Östling, bloggare och forskare i nationalekonomi och moderata riksdagsledamoten Anti Avsan medverkar.

Inte alltid som man tänkt sig

Förra veckan publicerade jag tre filmer (1, 2, 3) med anledning av provvalet till riksdagen. Det är bara att konstatera: ibland blir det inte riktigt som har man tänkt sig. Filmen nedan är exempel på detta.

måndag 9 november 2009

Lite ljusare i mörkret

Sverige står fortfarande inför tuffa utmaningar - men det finns några fler ljus idag än för några månader sedan. Det är en slutsats som går att dra efter att finansminister Anders Borg presenterat en uppdatering av prognoserna för den svenska ekonomin.

Faran är inte över, framför allt är läget på arbetsmarknaden fortsatt tufft. Tillväxten i ekonomin ser dock ut att vara starkare än i tidigare prognoser.

Läs gärna mer på regeringens hemsida. Pressmeddelande, prognosuppdatering och Anders Borg om prognosuppdateringen.

söndag 8 november 2009

Kalla Fakta och Egon Frid

I kvällens Kalla Fakta, TV 4, om den så kallade sanningsrörelsen, så förekommer min utskottskollega Egon Frid, Vänsterpartiet. Egon Frid förekommer i programmet för att han skrivit på ett upprop för att en ny utredning av 11 september-attacken ska öppnas.

Det är bara att titta på våra respektive partibeteckningar för att förstå att vi inte har några gemensamma åsikter politiskt. Men under åren i Civilutskottet har jag lärt känna Egon Frid som en bra person som jag uppskattar. Nu backar Egon Frid och tar tillbaka sitt krav på en ny utredning. Läs gärna hela bloggposten på Egon Frids egen blogg.

fredag 6 november 2009

Referat

Vissa referat av debatter är fylligare än andra. Här är ett exempel på det senare.

torsdag 5 november 2009

Upplösningen

Upplösningen - den sista av provvalsfilmerna.

onsdag 4 november 2009

Provvalsfilm (2)

Här är min andra provvalsfilm.

Arvsrätt för sambor

Denna morgon var jag uppe tidigt. Anledningen till detta var att jag skulle debattera arvsrätt för sambor med Josefin Brink (V). Bakgrunden till denna debatt är en artikel som Josefin Brink publicerade i Expressen igår (Låt Millenniumbråket bli sista arvsstriden), med anledning av den infekterade arvstvisten mellan författaren Stieg Larssons å ena sidan sambo och å andra sidan Larssons bror och far.

Josefin Brink vill ändra lagen så att sambor ska få samma arvsrätt på samma sätt som gäller för gifta par. Jag menar att lagen redan ger den möjligheten genom exempelvis en avsiktsförklaring i ett testamente. Ur mitt perspektiv handlar det mer om en informationsfråga - att öka kunskapen om gällande rätt för sambopar - än om lagstiftning.

P1 Morgons påannonsering för inslaget såg ut på följande sätt:
Vem har rätt att ärva?
Arvsstriden efter succeförfattaren Stieg Larssons död 2004 har gjort sambolagstiftningen högaktuell. Stieg Larssons Milleniumtrilogi har efter hans död sålt 20 miljoner exemplar bara i Europa. Men sambon sedan 30 år, Eva Gabrielsson, har inte fått del av försäljningssuccén. Hon lämnades lottlös på grund av att de båda aldrig gifte sig eller skrev nåt testamente. Hör Eva Gabrielsson berättelse och hör Josefin Brink, vänsterpartist som vill ändra på sambolagstiftningen debattera mot Anti Avsan, moderat i civilutskottet.
Om du vill lyssna på diskussionen kan du göra det genom att klicka här.

tisdag 3 november 2009

Semariedeltagande

På fredag i nästa vecka, fredagen den 13 november faktiskt, kommer jag att delta vid ett seminarium arrangerat av föreningen Makalösa föräldrar. Rubriken på seminariet är Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist (seminariebeskrivning här). Jag kommer att delta i en debatt på temat om det behövs politiska beslut eller lagändringar i samband med vårdnadsärenden två föräldar emellan. I detta sammanhang hänvisar jag gärna till den artikel som jag och Inger René publicerade på DN Debatt i somras.

Övriga deltagare i paneldiskussionen är Maria Kornevik Jakobsson (C), Gunvor G Ericson (MP), Liselotte Olsson (V) och Gudrun Schyman (Fi).

Provvalsfilm (1)

Här är en kort film om min kandidatur inför riksdagsvalet 2010. Det kommer ytterligare ett par de kommande dagarna.

måndag 2 november 2009

Investeringsstöd

Thomas Bodström var föredragande i ungdomsfrågor på Socialdemokraternas nyligen avslutade kongress. Bodström har bloggat (i fredags) om tre saker han vill lyfta fram och genomföra. En av punkterna är ett återinförande av investeringsstöd för hyresrätter.

Har Bodström förstått vad problemet på bostadsmarknaden består i? Tveksamt, eller har han frågat någon portvakt någonstans, precis som när han frågade en vaktmästare om han fick gå in i riksdagens kammare för att göra en privat reklamfilm.

Sakförhållandet är att fler och fler har insett att hyressättningssystemet måste moderniseras så att det blir attraktivt att vara hyresvärd.

Ett annan sak är att ett investeringsstöd riskerar att ytterst hamna hos ägarna till byggbolag i stället för att gynna hyresgäster. Vi vill ju skapa - och har skapat - långsiktigt stabila villkor på bostadsmarknaden utan olika typer av subventioner som på marginalen avgör vad som ska byggas och inte byggas. Varför ska skattebetalarna göda byggbolag? Tittar man historiskt på Socialdemokraternas budgetmotioner under mandatperioden så har de skrivit ner sina anslag för investeringsstöd för byggande av hyresrätter, från 700 miljoner för år 2008 till 400 miljoner för 2010.

fredag 30 oktober 2009

Kommentar till förslag

Tidigare idag har jag på bloggen Moderater i riksdagens Civilutskott kommenterat dagens artikel -om behov av och lösningar för fler hyreslägenheter i Stockholm - på DN Debatt. Läs hela min kommentar.

tisdag 27 oktober 2009

Jag kandiderar

Mina föräldrar flydde från Estland under andra världskriget och kom till Sverige 1944 för att börja ett nytt liv.
Så börjar min kandidatpresentation för provvalet för Moderaternas riksdagslista i Stockholms län. Hela min presentation finns att läsa på moderaterna.net. Hör av dig till mig om du har frågor och om det är någonting du undrar över.

Att ha ägarlägenheter eller inte

Socialdemokraterna inleder sin kongress imorgon. Med anledning av detta tittade jag lite på vad de skriver i sina kongresshandlingar om ägarlägenheter. Resultatet av detta finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

torsdag 22 oktober 2009

Mer om förvärvslagen

Barbro Engman adresserar mig i en bloggpost på hennes blogg. Mitt svar finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott. Barbro Engmans bloggpost går att läsa här.

Uppdatering:
Barbro Engmans inlägg i debatten går också att läsa på svd.se.

onsdag 21 oktober 2009

Konferens imorgon

Med start imorgon kommer jag att delta i konferensen En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt. Avtalsrätten ligger inom civilutskottets beredningsområde.

Konferensen ligger inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. En introduktion av konferensen hittar finns att läsa här, på det svenska ordförandeskapets webbplats.

Debattreplik på svd.se

Idag publicerar svd.se (endast på webben) en replik som jag skrivit, med anledning av en artikel som Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman skrivit. Min artikel förklarar varför vi avskaffar den så kallade förvärvslagen. Min artikel finns att läsa här. För den intresserade finns en länk till Barbro Engmans artikel i anslutning till min.

tisdag 20 oktober 2009

Hänt idag

Min utskottskollega Ewa Thalén Finné har på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott sammanfattat en del av min förmiddag. Läs.

måndag 19 oktober 2009

Kulturupplevelser

Vad är din största musikupplevelse?
Den i vart fall efter omständigheterna största musikupplevelsen fick jag nog i mitt tidigare arbete som polis. Jag och mina kollegor i pikétgruppen fick – någon gång i mitten av 1980-talet – rycka ut till Gröna Lund i Stockholm där det pågick en rockkonsert. Stämningen var kaotisk och folkmassan tryckte på fram mot scenen. Situationen var akut, ljudnivån var hög och vi hade inte tillgång till hörselskydd, men fick tränga oss in mellan scenen och folkmassan för att hålla tillbaka människorna. Trots dessa omständigheter kändes musiken starkt medryckande och förvånansvärt bra. Jag fick en upplevelse av att det här är riktigt bra musik. Det var "Europe" som spelade.
Ovanstående kommer från en enkätintervju som Helsingborgs Dagblad genomfört med samtliga riksdagsledamöter. Samtliga har fått lista ett mindre antal kulturupplevelser. Jag svarade på enkäten i våras. Svaren publicerades för ett par veckor sedan men jag upptäckte dem i helgen. Samtliga mina svar finns här.

Hur andra riksdagsledamöter svarat finns att läsa här.

fredag 16 oktober 2009

"Jämställdhet - en frihetsfråga"

Verklig jämställdhet handlar om att analysera och åtgärda orsakerna, inte att plåstra om symptomen. Vi vill förändra grundmönstret, inte dölja det bakom bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
(...)
Vi är medvetna om att vi ännu inte har nått alla de mål som vi har satt upp, men vi anser att inkomstskillnader utjämnas bäst genom en god arbetsmarknadspolitik som bygger på egna möjligheter i stället för på bidrag. Vi vill hjälpa fler människor att komma tillbaka i arbete från långa sjukskrivningar och därigenom också ge dessa människor möjligheter till ökade inkomster. Jämställdhet och goda möjligheter att leva på sina egna inkomster är viktiga och centrala frihetsfrågor.
Så skriver Hillevi Engström och jag tillsammans i en artikel som idag publiceras på SVT Opinion. Läs gärna hela artikeln.

torsdag 15 oktober 2009

Anförande idag

Svenska Inkasso är en branschorganisation för företag på den svenska inkassomarknaden. Alldeles strax ska jag åka till Svensk Inkassos årsmöte och hålla ett anförande om pågående lagstiftningsarbete som är aktuell för branschen.

Avrapportering

Jag bloggade kort igår om att Civilutskottet skulle träffa Stockholms Byggmästareförening under sen eftermiddag och kväll. Läs min avrapportering på Moderater i riksdagens civilutskott.

onsdag 14 oktober 2009

I väntan på votering

I väntan på dagens votering passar jag på att blogga kort om en uppgift inom ett av mina uppdrag. Ett av mina uppdrag är ordförandeskapet i Huddinge kommuns fastighetsbolag, Huge Fastigheter AB.

En av de mer tidskrävande uppgifterna den senaste tiden, inom ramen för uppdraget, har varit att rekrytera en ny vd till Huge. Igår offentliggjordes att Åsa Hedenberg blir ny vd i Huge. Åsa kommer närmast från samma befattning hos Uppsalahem.

Ett pressmeddelande från Huge, där jag uttalar mig, finns att läsa här.

Planer

Mina planer för sen eftermiddag och kväll hittar du här.

Insändare om pengar till Huddinge

I veckans nummer av Mitt i Huddinge finns en insändare som jag skrivit. Insändaren handlar om vad regeringens budget för nästa år innebär för Huddinge kommun. Insändaren nedan i sin helhet.
Nya miljoner till Huddinge i välfärdssatsning

Skolan och sjukvården ska inte drabbas av den ekonomiska krisen. Det är syftet med de extra tio miljarder som regeringen anslår till välfärdens kärna i höstens budget.

Den finansiella krisen har slagit hårt mot Sverige. Stora insatser krävs nu för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden som är en följd av krisen.

Kvaliteten i sjukvården, i äldreomsorgen och i skolan ska alltid vara hög oavsett hur konjunkturläget ser ut. Uppsägningar i kommuner och landsting skulle i dag riskera att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Nedskärningar skulle dessutom innebära en försämring av kvaliteten och tillgängligheten till de grundläggande välfärdstjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla.

Regeringen anslår därför 10 miljarder extra till kommuner och landsting i höstens budget. Vi moderater och övriga allianspartier tycker inte att det är rimligt att skära i välfärdsverksamheterna på grund av krisen. En ansvarsfull krishantering får därför inte innebära att välfärden och människors grundläggande trygghet drabbas.

För Huddinges del innebär satsningen 71 miljoner kronor. Genom tillskottet kan vi upprätthålla verksamheternas kvalitet och samtidigt dämpa lågkonjunkturens negativa effekter. Till dessa 71 miljoner ska läggas de 121 miljoner som kom Huddinge till godo redan i vårpropositionen. Tillsammans ger detta nära 193 miljoner kronor extra.

Utöver satsningen tillför regeringen en miljard kronor i statsbidrag till landstingen för att hantera vaccinationer mot svininfluensan, i hela landet.

Genom välfärdssatsningen i höstens budget tar vi fortsatt ansvar för att hantera den ekonomiska krisen. Vi förstärker åtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet och vi motverkar arbetslösheten samtidigt som vi värnar välfärden för alla.

Det viktigaste i vår politik är att värna välfärdens kärnverksamheter och att lägga en långsiktig grund för att Sverige ska kunna återhämta sig ur krisen.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), Huddinge

fredag 9 oktober 2009

Vallöftet om antalet poliser

Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, öka polisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Så står det i Allians för Sveriges valmanifest från 2006 (finns att ladda ner här, tillsammans med ett antal andra dokument). Vi har sedan en god tid tillbaka vetat att målet skulle uppnås inom mandatperioden men det är alltid skönt att få fakta verifierade.

Under rubriken Nästa år kommer målet om 20 000 poliser vara uppnått skriver Rikspolisstyrelsen på sin hemsida:
Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, ökapolisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Läs hela nyhetsnotisen här.

Ytterligare ett vallöfte att bocka av.

torsdag 8 oktober 2009

Stärkt skydd för hyresgäster

Läs gärna min bloggpost Vad menade Barbro Engman?, om förstärkt skydd för hyresgäster. Finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

tisdag 6 oktober 2009

Årets motioner

Kl 16.30 idag avslutades allmänna motionsperioden för i år. Här listas de motioner som jag lämnat in under årets allmänna motionsperiod. Åtta stycken egna och en tillsammans med min tidigare utskottskollega Andreas Norlén (hemsida/blogg).

Beskatta Sverige kvar i krisen

Tidigare i eftermiddags var jag och lyssnade på statssekreteraren på Finansdepartementet, Hans Lindblad, som gick igenom den spretiga oppositionens olika budgetar. Det var en intressant genomgång.

Budgetarna spretar åt olika håll och en av mycket få gemensamma nämnare är att alla budgetarna är dåliga för Sverige. Man kan konstatera att oppositionens politik leder till lägre disponibla inkomster, högre kostnader och mindre marginaler för merparten av Sveriges befolkning, företag, kommuner och landsting.

Sammantaget kommer höjda skatter på arbete och försvagad arbetslinje innebära ungefär 10 000 färre jobb. Effekten av det försämrade företagsklimatet och att det blir dyrare att anställa innebär ungefär 30 000 färre jobb.

Oppositionen vill i olika grad avskaffa jobbskatteavdraget, antingen i delvis eller helt. Effekten av detta blir att man höjer skatterna för dem med lägst inkomster.

I det virrvarr av förslag av höjda skatter och bidrag som oppositionen leverar finns det några lika intressanta som oroande delar att lyfta fram.

Över en mandatperiod förlorar ett vårdbiträde knappt 11 000 kronor i disponibel inkomst med Socialdemokraternas skattepolitik. Med Vänsterpartiets skattepolitik blir förlusten drygt 70 000 kronor.

Effekten för en normalfamilj där jobbskatteavdraget tas bort, sänkta brytpunkter för statlig inkomstskatt och återinförd fastighetsskatt är tuff. Nota: 6 000 kr per år i ökade skatter, för det socialdemokratiska förslaget. Mycket pengar kan tyckas men det är ändå goda nyheter jämfört med den nota som Lars Ohly lämnar till samma familj: 38 000 kronor per år.

Oppositionen vill göra det dyrare att anställa ungdomar genom att ta bort halveringen av socialförsäkringsavgiften. Detta i en tid när många unga har det svårt på arbetsmarknaden.

Ovanstående är bara tre exempel på försämringar. Det finns ytterligare att ta av.

Ohly-effekten i den Socialdemokratiska budgeten är påtaglig. Med hårt politiskt arbete kan vi få det att förbli dåliga effekter i en motion, inte dåliga effekter i vanliga människors plånböcker.

fredag 2 oktober 2009

Inte slutat

Mycket kortfattat vill jag bara meddela att jag inte slutat att blogga. För tillfället är jag inne i en mycket intensiv period, både vad gäller riksdagsuppdraget och på kommunal nivå.

Om en liten stund början dagens möte i EU-nämnden, där jag ska delta. Föredragningslista för mötet finns här (pressmeddelande här). För civilutskottets del bevakar jag punkten Fartygspassagerares rättigheter. En promemoria, ställd till riksdagen, om fartygspassargerarförordningen finns att läsa här.

torsdag 24 september 2009

Om vanliga människor, värderingar och civilkurage

Göran Hägglund (KD) skrev ett idépolitiskt inlägg på DN Debatt för någon vecka sedan. Han skrev bland annat:

Ytterst handlar detta om att folk har rätt att slippa bli besvärade av den politiska makten av den enda anledningen att de är vanliga.

Vi i alliansen talar mycket och gärna om frihet från höga skatter och regleringar, och det ska vi göra. Men riktig frihet innefattar också rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av finskrittande ideologer. Om detta talar vi alltför sällan.
Det börjar bli hög tid att återupprätta det sunda förnuftet i svensk politisk debatt.

Och inte minst respektera vanligt folks rätt att vara precis som de är.

Jag håller med Göran Hägglund om detta vilket leder till följande reflektion.

Hur du och jag har levt våra liv bör rimligtvis inte vara måttstocken för hur andra människor vill och bör leva sina liv. Om detta är utgångspunkten borde exempelvis inte könsneutrala äktenskap heller vara ett problem för KD. Eller är det någon slags förment normalitet som ska vara avgörande? I förlängningen måste man ställa sig frågan om vem som i så fall är ”normal” och ”vanlig”. Är det bara de människor som av någon sorts moralisk överhet anses som ”vanliga” som får åtnjuta privilegiet att leva sina liv efter egna önskemål och att inte bli ansatta av den politiska makten?

Är det möjligen också samma ideologer som vill att vanliga människors civilkurage ska regleras i lag med straff som följd för den som inte klarar vad någon annans moral kräver i efterhand, övervägd i lugn och ro och utan att själv ha varit i en situation som kanske var helt överraskande och som man inte var tränad för. Detta kan framstå som särskilt märkligt om man beaktar att detta krav ska ställas på ”vanligt folk” samtidigt som svensk polis kan underlåta att ingripa av taktiska skäl, även när det gäller brott som begås mitt framför ögonen på ett inte obetydligt antal poliser.

Är det inte samma ideologer som vill komma med ett antal påbud med en tydlig moraliserande ansats på ett antal olika områden? Borde inte betraktelsen börja i den egna naveln? Först när den egna naveln rensats från allt ludd borde blicken möjligen höjas för att börja betrakta omvärldens motsvarande moraliska översitteri.

Det gäller att leva som man lär men också att lära sig att skilja på mitt och ditt, inte bara när det gäller egendom utan också när det gäller värderingar och olika synsätt på livet.

Läs gärna mina tidigare bloggposter om civilkurage och civilkuragelagar här och här.

Ikväll besöker Göran Hägglund till SVT Debatt - under programrubriken Kling, Klang och Svensson-förakt - för att diskutera kring dessa vanliga människor. Trailern för programmet ser du nedan.

tisdag 22 september 2009

Budgetgenomgång för Moderater på Södertörn

I dag har jag i riksdagen tagit emot en förhållandevis stor grupp med Moderater från Södertörnskommunerna i Stockholms län. Efter en rundvandring i riksdagen - som uppemot hälften hade deltagit i tidigare - presenterades det viktigaste i höstens budgetproposition för 2010. Intresset var stort och många bra frågor ställdes.

Vi har sett att vi har fått förbättrade offentliga finanser till följd av en stabilisering av svensk ekonomi och minskade risker i vår omvärld. Detta har ökat utrymmet att förstärka krisåtgärderna.

De viktigaste tre åtgärderna är:

1 Värna jobben

Detta sker genom att dämpa fallet i sysselsättningen, förhindra att arbetslösheten biter sig fast och genom att förbättra företagsklimatet.

2 Värna välfärden

Detta sker genom att prioritera kärnverksamheterna och en rättvisare fördelning.

3 Värna klimatet

Viktig mångfald

Att brandmän utsätts för stenkastning i samband med brandbekämpning är ett allvarligt bekymmer. Inom Södertörns brandförsvarsförbund, där jag är ordförande, har våra brandmän varit förhållandevis förskonade från detta. En delförklaring till detta är förbundets policy vid rekrytering; vi vänder oss till såväl kvinnor som män och vi vänder oss till personer med olika etniska bakgrund när vi söker nya brandmän.

Igår sändes ett inslag om detta i SVT:s regionala nyhetsprogram ABC, där jag intervjuas i min egenskap av ordförande. Efter ungefär tre minuter och 20 sekunder in i sändningen börjar inslaget.

Här hittar du sändningen (Svtplay).

måndag 21 september 2009

Hänvisning till tidigare svar

Signaturen md2perpe har lämnat en kommentar. Kommentaren lämnades i lördags, 19 september, om jag minns rätt, i anslutning till en bloggpost som publicerades 26 juni. Innebörden i kommentaren är, antar jag, att jag inte besvarat en frågeställning. Om signaturen md2perpe inte syftar på en ny frågeställning så tror jag att det svar som söks finns här, publicerat sjunde september.

fredag 18 september 2009

Dagens budgetläcka

I denna bloggpost finns ett urval av de satsningar som regeringen släppt hittills. Idag presenterades ytterligare en satsning: en reformering av trygghetssystemen för företagare. Syftet är att öka tryggheten för den som är eller vill bli företagare och för den som vill anställa.
 • Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
 • Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
 • Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
 • ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
 • Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
 • Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
 • Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
 • Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
 • Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
 • Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.

Regeringen har avsatt 480 miljoner för reformerna. En promemoria som beskriver reformerna finns att ladda ner på regeringens hemsida.

onsdag 16 september 2009

I vimlet

Jag, och min fru Ellinor, fastnade på en bild igår i samband med riksmötets öppnande. Bilden finns till beskådan på Realtid.se. Med på bilden är också Bo Arkelsten, pappa till min riksdagskollega Sofia Arkelsten (blogg).

Helgtips

På lördag är det ett år kvar till valet 2010. Detta manifesterar partierna i Alliansen med en gemensam aktivitet på Sergels torg. Kom gärna dit och lyssna på både musik och på tal av de fyra partiledarna. Programmet startar klockan 11.30. En kort notis på Alliansens gemensamma webbplats finns att läsa här.

För egen del har jag inte möjlighet att delta i ovanstående evenmang. Istället kommer jag att delta vid invigningen av Fullersta gård. Tyvärr sammanfaller evenemangen tidsmässigt.

Kortversion av regeringsförklaringen

Igår var det, som nämnt nedan, riksdagens högtidliga öppnande. Det innebär att arbetet i riksdagen tar fart på allvar igen.

Fredrik Reinfeldt läste upp sin regeringsförklaring. Jag tycker att det var en bra regeringsförklaring, som pekar ut riktningen för mandatperiodens sista år. Nedan finns några citat från regeringsförklaringen, en sorts kortvariant för den som inte har tid att läsa hela. Sammantaget ger citaten en relativt bra och överskådlig bild av regeringens arbete och mål under den gångna mandatperioden och krisen, samt prioriteringer för det kommande året.

Som en kompletterande bild till regeringsförklaringen så länkar jag nedan till ett urval av de satsningar i den kommande budgeten som hittills offentligtgjorts. Hurvida det blir en satsning på ytterligare ett jobbskatteavdrag får vi återkomma till.

Regeringsförklaringen i sin helhet finns att ladda ner här.

Vi hade lagt en stark grund och mötte de sämre tiderna med historiskt höga sysselsättningsstal och stora framgångar i att bekämpa utanförskapet. Alliansregeringens arbetslinje – lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor att driva företag och att anställa samt värnande om de offentliga finanserna – gjorde att vi hade ett bättre utgångsläge än vi tidigare haft när vi mött sämre tider.

(...)

Redan under hösten stod det klart att finanskrisen skulle inverka på jobben och svensk arbetsmarknad. Vi såg det i en dramatisk efterfrågenedgång och en våg av varsel. Därför tog regeringen också flera initiativ för att dämpa krisens effekter i Sverige.

Jämfört med övriga länder inom OECD-området är den ekonomiska politiken i Sverige en av de mest expansiva. Denna omläggning av finanspolitiken har skett samtidigt som vi haft beredskap för att kunna hantera en fördjupad och mer långvarig kris orsakad av fortsatta problem i det finansiella systemet.

(...)

Kostnaderna för ohälsan har minskat snabbare än beräknat. Färre människor blir långtidssjukskrivna och fler lämnar långtidssjukskrivning. Kostnaderna för förtidspensionerna har blivit lägre genom att färre blir förtidspensionärer.

(...)

På arbetsmarknaden är bilden däremot fortsatt mycket dyster. Varsel och stigande arbetslöshet har skapat oro bland många människor. I arbetslöshetens skugga tvingas många till stora uppoffringar. Därför är det viktigt att krisens bördor fördelas rättvist. Att vi fortsatt anstränger oss för att hålla ihop Sverige.

(...)

Fler i arbete, fler jobb och färre i utanförskap är Allians-regeringens viktigaste mål. Det oroar därför att Sverige tillsammans med en rad andra länder står inför hotet att den stigande arbetslösheten förvandlas till ett växande utanförskap.

(...)

Vi vill inte åter igen vara med om att arbetslösheten stiger i dåliga tider för att sedan bita sig fast även under goda. Det var misstaget regeringar gjorde efter 1990-talskrisen. Ett misstag som lade grunden till det stora utanförskapet.

Regeringen möter hotet om en arbetslöshet som riskerar att bita sig fast med en kraftfull politik för jobb och företagande. Med aktivt stöd till människor som drabbas av arbetslöshet. Vi tänker inte återvända till en politik där människor förpassas till passiva system och döljs i statistiken. I stället ska goda förutsättningar skapas för att människor ska komma tillbaka till jobb och trygghet, till arbetskamrater och gemenskap.

(...)

Regeringens satsningar mot arbetslösheten riktar sig till alla människor som står utanför arbetsmarknaden. Totalt utökas antalet utbildningsplatser med cirka 23 000 och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärks med 54 000 platser. Ett antal åtgärder vidtas för att särskilt minska arbetslösheten bland unga.I vår förstärkta politik för utbildning och omställning kommer vi att föreslå satsningar inom universitet och högskola, yrkeshögskola samt yrkesvux och komvux. Vi kommer att fortsätta att ta steget bort från passivitet – mot ökat fokus på coachning, arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling och arbetsmarknadsutbildning.

Därtill öppnar regeringen för en ny aktiveringsinsats (Lyft) inom statlig, kommunal och viss ideell verksamhet. Insatsen syftar till att aktivera personer som saknar arbete. Inriktningen på aktiveringsinsatsen ska vara sysselsättning inom miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola. Åtgärden syftar till att upprätthålla människors kontakt med arbetslivet samtidigt som den kan ses som en investering i vår miljö och omsorg.Med satsningarna vill regeringen förhindra att människor slås ut och att arbetslösheten fastnar på en hög nivå. De ger människor som förlorat jobbet bättre förutsättningar att snabbt komma tillbaka när konjunkturen efterhand vänder. De ger människor bättre möjligheter till jobb och rustar dem för nya arbetsuppgifter. För vi vet att det behövs för framtiden.

(...)

Regeringen fortsätter arbetet för ett bättre och livskraftigare företagsklimat. Det handlar om en rad åtgärder för att förbättra företagares sociala trygghet, göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande, göra det mindre riskfyllt att starta nya företag och att ytterligare sänka företagens kostnader.

Bra kommunikationer är avgörande för vår förmåga att möta de framtida utmaningarna kring klimat och miljö, kring sysselsättning, regional tillväxt och utveckling av hela vårt land. Ett väl fungerande transportsystem och en god IT-infrastruktur är en förutsättning för hållbar tillväxt i alla delar av landet. Regeringens historiska satsningar på våra vägar och järnvägar, Sveriges framtida växtkraft, fortsätter därför med oförminskad kraft.

(...)

Regeringen vill att ytterligare resurser tillförs kommunsektorn för att möta krisens effekter. Statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 17 miljarder kronor 2010. Utöver detta höjs statsbidragen till landstingen med 1 miljard kronor 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemin. Från 2011 höjs statsbidragen i kommunsektorn permanent med 5 miljarder kronor per år.

Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006. På så sätt värnar regeringen välfärdens kärna, sysselsättningen och förtroendet mellan medborgarna och det offentliga.

(...)

För att fortsatt stödja kommuner och landsting i deras arbete att utveckla en modern och välfungerande vård och omsorg tillförs ytterligare resurser under kommande år. Satsningen ska särskilt förstärka möjligheterna till en säker vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Regeringen vill också stimulera byggandet av trygghetsbostäder, stärka ledarskapet inom äldreomsorgen och utveckla det psykiatriska stödet till äldre.

(...)

Regeringen kan nu presentera ytterligare en skattelättnad för alla Sveriges pensionärer.Skatten sänks totalt med 3,5 miljarder kronor per år från 2010. Det ökar pensionärernas trygghet och förbättrar marginalerna, särskilt för de pensionärer, inte sällan kvinnor, som har de allra lägsta pensionerna.

(...)

Sverige har i dag den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen. Vi är ett av de länder som kan uppvisa minskade utsläpp samtidigt som ekonomin växer. Vi har visat att det går att skapa förutsättningar för nya jobb och ökad konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö och att hejda klimatförändringarna. Det är resultatet av ett arbete som skett brett och långsiktigt med insatser från hela det svenska samhället. Ett arbete som nu fortsätter.

(...)

fredag 11 september 2009

Mandatperiodens sista riksmöte inleds

Mandatperiodens sista riksmöte öppnas nu på tisdag, den 15 september. Öppnandet innebär också formellt att mitt fjärde år som riksdagsledamot inleds. Ett övergripande schema för dagen finns här och ett mer detaljerat körschema för dagen, för den verkligt intresserade, finns här.

Dagens kanske viktigaste punkt, politiskt sett, är att statsminister Fredrik Reinfeldt läser upp regeringsförklaringen för det kommande året.

SVT 24Direkt sänder från riksmötets öppnande klockan 13.40-ca 15.30. Ekoredaktionen direktsänder i radions P1 klockan 14.00-15.00.

torsdag 10 september 2009

Civilkurage kräver inte lagstiftning

SvD Brännpunkt skriver justitieminister Beatrice Ask och Inger Davidsson (kd) att frågan om en så kallad civilkuragelag ska utredas. Utredaren kan komma att föreslå sådan lagstiftning ska införas men kan också komma att föreslå att "samla och förtydliga" nu gällande regler.

Min personliga uppfattning är att det finns sådant som är mer angeläget att utreda, inte minst av det skälet att en civilkuragelag inte är någon bra lösning. Ser man utredningsuppdraget i ljuset av Malmöpolisens tidigare i media uppmärksammade ”taktiska underlåtenhet” att ingripa mot pågående misshandel som förövades precis framför ett inte obetydligt antal poliser verkar en civilkuragelag särskilt märklig. Det kan ju inte vara så att folk i allmänhet bibringas uppfattningen att det ställs högre krav på vanliga medborgare än på polisen när det gäller att ingripa mot pågående brott. Jag tycker att det var pinsamt att höra Malmöpolisens bortförklaringar om varför man inte ingrep vid det aktuella tillfället.

Samma sak inträffade för många år sedan under en ”reclaim the city-demonstration” då länspolismästaren i Stockholm hade gett order om att polispersonalen inte skulle ingripa mot enskilda brott. Detta fick till följd att butiker slogs sönder och - om inte plundrades - så tillgreps i vart fall varor från ett antal butiker av demonstranterna. Här kan man tala om vanmakt när enskilda näringsidkare utsattes för pågående brott under tiden som polisen såg på.

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om problemen med en civilkuragelag. Det finns skäl att upprepa detta.

En civilkuragelag är en lag, som enligt dess förespråkare, får till följd att den som inte ingriper i samband med ett brott eller inte gör tillräckligt mycket kan fällas till ansvar för brott själv. Det skulle med andra ord bli straffbart att inte ingripa eller att inte ingripa efter förmåga.

Redan i dag är det svårt att förmå vittnen att fullgöra den medborgerliga skyldigheten att vittna. Hur många vittnen kommer att ge sig till känna i framtiden - med en civilkuragelag - om obehaget är för stort redan i dag utan sådan lagstiftning? Naturligtvis ännu färre. Den som tror något annat måste leva i den bästa av världar. Sedan är det paradoxala att i den bästa av världar behövs det inte någon civilkuragelag, därför där fungerar allt ändå.

En enkel slutsats av detta är att förstår man inte problematiken eller har förmåga att ta till sig de faktorer som gör sig gällande "i verkligheten" så bör man inte komma med något förslag till ny lagstiftning. Diskussioner om denna typ av reaktiva lagförslag är alltför vanliga bland politiker. Förslaget om civilkuragelag har säkerligen till stora delar sitt ursprung i den massmedialt uppmärksammade så kallade dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm för några år sedan. En ytterligare fråga i sammanhanget är hur någon kan tro att det ska gå att lagstifta fram mänskliga egenskaper som dådkraft, gott omdöme, mod och medmänsklighet?

onsdag 9 september 2009

Demokratins kärna = rättsväsendet

I sin promemoria om satsningen med fyra miljarder på rättsväsendet skriver regeringen: ”Ett väl fungerande rättsväsende är kärnan i en fungerande demokrati.” Detta är ett uttalande jag gärna instämmer i men som många socialdemokrater har visat sig inte begripa.

När jag i början av denna mandatperiod i den allmänpolitiska debatten tog upp frågan domstolarnas viktiga roll i ett väl fungerande demokratiskt samhälle visade det sig i olika kommentarer att vissa socialdemokrater (som möjligen läst samhällskunskap i grundskolan) reagerade.

Jag sade bland annat följande: ”Jag konstaterar att starka och välfungerande domstolar utgör grunden för en stabil demokrati och för rättsstatens bestånd och en garant för den enskilda människans frihet och möjlighet att få upprättelse, om så behövs mot själva staten.”

Socialdemokraterna i fråga tycktes tro att det var politikerna i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet som hade den roll som rättsväsendet typiskt sett har i alla västerländska demokratier. Detta socialdemokratiska synsätt tyder på total okunskap om den så kallade maktfördelningsläran som i större eller mindre omfattning ligger till grund för demokratiska statsskick i hela världen.

Dessa socialdemokrater företrädde närmast det gamla sovjetkommunistiska synsättet som rättshistoriskt har kommit att kallas ”telefonrätt”, vilket innebär att en partifunktionär på tillräckligt hög nivå alltid kunde lyfta telefonluren och påverka exempelvis en domstols ställningstagande i sak. Tankemässigt ligger det som har kommit att kallas för ”Lidbommeriet” inte långt därifrån. ”Lidbommeriet” kan sägas innebära att om det föreligger en konflikt mellan juridik och politik så löses konflikten alltid till politikens förmån.

Min uppfattning är den motsatta. Lagar ska inte uttolkas av politiker utan av dem som har att tillämpa lagarna. Att riksdagen stiftar lag är en helt annan sak och vore inte möjligt om lagförslagen inte var föremål för en omfattande beredning av personer med gedigna sakkunskaper, vilket riksdagsledmöter tyvärr allt för ofta saknar.

tisdag 8 september 2009

Vi var där först!

Eftermiddagens nyhetsflöde domineras av att regeringen satsar fyra miljarder kronor på rättsväsendet. Kuriosa i sammanhanget är att statsminister Fredrik Reinfeldt och övriga partiledare för Alliansen valde att presentera satsningen i samband med att de träffade poliser som arbetar på poliskontoret i Hallunda. Precis samma poliser som jag och Hillevi Engström träffade för knappt två veckor sedan. Det är roligt att hinna före statsministern i alla fall vid något tillfälle!

Här finns en länk till Ekots rapportering.

Som tjänstledig domare gläds jag lite extra åt att domstolarna tillförs 100 miljoner kronor i år och 150 miljoner kronor 2010.

Läs gärna promemorian Ytterligare 4 miljarder för bättre brottsbekämpning (pdf) som finns att ladda ned i anslutning till pressmeddelandet som gick iväg tidigare idag.

Byggande av ägarlägenheter

Läs mitt inlägg om byggande av ägarlägenheter på Moderater i riksdagens civilutskott.

måndag 7 september 2009

Svar på en fråga i kommentatorsfält

Jag har fått en fråga i ett kommatorsfält i en tidigare publicerad bloggpost där jag svarade på frågor om Ipred. Frågeställningen - som även den går att läsa via länken ovan - handlar om hurvida en person, "en ensamstående mamma", ska "[b]etala (efter ett kravbrev från IFPI, min anmärkning) utan att ha sett bevis, eller låta det gå till domstol och riskera ekonomin helt?".

Min ståndpunkt är att hon ska bestrida kravet och inte betala, om hon inte har laddat ned.

söndag 6 september 2009

(s) vill att regeringen ska utreda sådant den förra regeringen inte klarade av - tomträttsregler

Carina Moberg (s) skriver i ett pressmeddelande att hon anser att tomträttsreglerna måste ses över och beklagar sig samtidigt över att justitieminister Beatrice Ask inte har prioriterat frågan.

Här redovisar jag först en bakgrund till vad tomrätt innebär. Därefter vad som skett under socialdemokraternas regeringsinnehav och slutligen vad vi moderater och övriga allianspartier i civilutskottet har skrivit i vårt utskottsbetänkande om problemen med tomrätter.

BAKGRUND

Tomträttsinstitutet infördes i Sverige i början av 1900-talet och tomträtt får upplåtas i fastighet som tillhör staten eller en kommun eller som annars är i allmän ägo. Om regeringen för ett särskilt fall medger det, får tomträtt upplåtas också i fastigheter som tillhör stiftelser. I tomträttsavtalet, som ska vara skriftligt, ska anges bl.a. ändamålet med upplåtelsen, avgäldsbeloppet och de närmare föreskrifter om fastighetens användning och bebyggelse som ska gälla.

Tomträttshavarens rätt att överlåta tomträtten får inte begränsas. Tomträttshavaren får bl.a. upplåta panträtt och annan nyttjanderätt än tomträtt i tomträtten, och inte heller denna rätt får inskränkas.

Tomrättsavgälden ska betalas med oförändrat belopp under vissa tidsperioder. Dessa avgäldsperioder ska uppgå till minst tio år. Om parterna vid avgäldsperiodens slut inte kommer överens om nya avgäldsvillkor, får talan om omprövning väckas vid domstol. Domstolen ska då fastställa avgälden på grundval av markvärdet vid tidpunkten för omprövningen. Markvärdet ska bedömas med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. I förarbetena till lagstiftningen har uttalats att avgälden ska motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Under en löpande avgäldsperiod får tomträttshavaren begära jämkning av avgälden, om tomträttens värde har minskat avsevärt, t.ex. till följd av ändrade byggbestämmelser.

En tomträtt kan upphöra endast vid utgången av vissa upplåtelsetider och bara efter uppsägning från fastighetsägarens sida. Den första upplåtelseperioden ska vara minst 60 år och varje påföljande period 40 år. Om upplåtelsen avser väsentligen annat ändamål än bostadsbebyggelse, kan kortare perioder avtalas. Perioderna ska dock alltid vara minst 20 år.

Uppsägning av tomträtten för upphörande får endast ske, om det är av vikt för fastighetsägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art eller i övrigt på annat sätt än tidigare. Upphör tomträtten på grund av sådan uppsägning, har fastighetsägaren lösenskyldighet för värdet av byggnader och annan egendom som hör till tomträtten. Lösenskyldigheten kan inte inskränkas genom avtal, om tomträtten avser bostadsbebyggelse.

Mål om omprövning eller jämkning av avgäld, klander av uppsägning eller bestämmande av lösesumma prövas av fastighetsdomstol. Tomträttsbestämmelserna i jordabalken kompletteras i 21 kap. jordabalken av bestämmelser om inskrivning av tomträtt, i 22 kap. jordabalken om inteckning i tomträtt och i 23 kap. jordabalken om inskrivning i tomträtt av nyttjanderätt och servitut.

Även om tomträtten till sin natur är lös egendom likställs den i många sammanhang med fast egendom. Det gäller bl.a. i utsökningsbalken och konkurslagen. Även i skattehänseende jämställs tomträtt i huvudsak med fast egendom. Om tomträtten avyttras ska vinsten beskattas eller förlusten dras av enligt samma regler som gäller för äganderätt. Tomträttsavgälden är avdragsgill enligt de regler som gäller för ränta, och tomträttshavaren betalar fastighetsskatt på samma sätt som om han eller hon ägde marken. Motsvarande gäller även i fråga om den kommunala fastighetsavgift som från 2009 års taxering har ersatt den statliga fastighetsskatten på bostäder.

TIDIGARE FÖRSLAG

Förslag om ändrade avgäldsregler har lagts fram dels av Tomträttskommittén i sitt betänkande Tomträtt (SOU 1980:49), dels av 1988 års tomträttsutredning i sitt betänkande Tomträttsavgäld (SOU 1990:23).

1988 års tomträttsutredning konstaterade att det nuvarande systemet har kommit att innebära kraftiga och språngvisa avgäldsökningar med åtföljande olägenheter för tomträttshavarna. Det förhållandet att bestämmelserna är så allmänt hållna och att domstolarnas beslut är svårförutsebara har lett till ett stort antal långdragna domstolsprocesser med omfattande utredningar och till stora kostnader, både för parterna och för samhället. Dessa problem är i huvudsak en följd av principerna för nuvarande ordning, dvs. långa avgäldsperioder med oförändrad avgäld och därefter avgäldsreglering genom prövning av omständigheterna i varje särskilt fall.

Den förra (socialdemokratiska) regeringen har vid två tillfällen, 1997 och 1998, till Lagrådet remitterat förslag om ändrade avgäldsregler. Lagrådsremisserna har inte lett fram till någon proposition.

Enligt justitieminister Beatrice Asks svar på en ledamotsfråga den 2 juli 2008 har de tidigare förslagen mött kraftig kritik av företrädare för tomträttshavarna (fr. 2007/08:1391). Försök har gjorts att fördjupa analysen av förslagens konsekvenser för enskilda tomträttshavare. Det har emellertid inte hittills ansetts som en framkomlig väg att gå vidare med äldre förslag. Den förra regeringen lade - trots omfattande utredningsarbete - inte fram något förslag till ändringar i reglerna om tomträttsavgäld. Justitieministerns ambition är att det ska inledas ett arbete med att analysera behovet av att se över tomträttsreglerna i ett vidare perspektiv. Tomträttsavgälderna kommer att ingå i den analysen, men under denna mandatperiod måste dock andra angelägna frågor prioriteras. En utredning har förutskickats tidigast i slutet av 2010 (ip. 2008/09:389).

CIVIUTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDE

I likhet med justitieministern anser utskottet att tomträttsinstitutet bör bli föremål för en översyn. Även om institutet främst är ifrågasatt när det gäller privatbostadsfastigheter och särskilt med anledning av stegvisa och ofta höga avgäldsökningar, bör en heltäckande översyn göras.

De uppmärksammade problemen är således i första hand relaterade till tomträtter som upplåtits för bostadsändamål. Utskottet kommer därför i allt väsentligt endast att uppehålla sig vid lagstiftningen i de delar som har betydelse för boendet.

Det är enligt utskottet inte institutet som sådant som i första hand bör ifrågasättas utan i stället det förhållandet att regelsystemet gentemot tomträttshavarna kan tillämpas på ett sätt som kan framstå som olämpligt. Till skillnad mot vad som gäller vid innehav av en fastighet med äganderätt kan den som innehar en fastighet med tomträtt drabbas av stora återkommande kostnadsökningar till följd av markvärdesstegringar. Sådana avgäldsökningar kan helt rubba förutsättningarna för den enskilde att behålla sin bostad. Det bör i detta sammanhang framhållas att kommunerna utnyttjar lagens möjligheter till avgäldsökningar mycket olika.

En viktig fråga gäller friköp av tomträtter. Denna fråga bör få en allsidig belysning och omfatta dels om och under vilka förutsättningar tomträttshavaren ska ges en rätt till friköp, dels om och hur köpeskillingens storlek bör regleras. Överväganden avseende den senare frågan bör ske oavsett ställningstagandet till om en rätt till friköp bör införas eller inte, och det bör därvid särskilt beaktas att det knappast föreligger någon allmänt vedertagen modell för att bestämma köpeskillingen. En avvägning av vad som skulle kunna vara ett otillbörligt gynnande av vissa kommuninvånare bör ske mot vad som framstår som rimligt i förhållande till den enskilde tomträttshavaren.

Frågorna om friköp har ett samband med hur man väljer att i lag reglera avgäldernas storlek, längden på avgäldsperioderna och möjligheterna till förändringar av avgälderna i övrigt. Dessa frågor är de mest centrala i den förordade översynen och bör behandlas främst med utgångspunkt i vad som framstår som rimligt när det gäller förändringar av den enskildes boendekostnader. Den enskildes trygghet i sitt boende ska därvid göra sig starkt gällande. Övervägandena ska å andra sidan inte resultera i ett system som innebär att tomträttshavarnas boende i allmänhet kommer att subventioneras genom alltför låga avgälder. I sammanhanget bör lämpligen också tas upp frågan om det bör införas någon typ av skyddsregler mot alltför stora avgäldsökningar.

Under senare år har det förekommit att äganderätten till en med tomträtt upplåten fastighet har överlåtits till rättssubjekt som inte själva skulle kunna upplåta tomträtt. Något förbud mot sådana överlåtelser finns inte. Enligt utskottet bör frågorna om vem som ska kunna upplåta tomträtt och vem som ska kunna förvärva en fastighet som är upplåten med tomträtt bli föremål för överväganden.

För tydlighetens skull ska klargöras att utskottet gör sina ställningstaganden främst med tanke på dem som bor i småhus, men översynen bör också avse dem som bor i flerbostadshus. Det bör också göras klart att tomträttsinstitutet så långt det är möjligt bör utformas så att den enskilda kommunen får utrymme att använda institutet på ett sätt som den själv anser bäst gagna den egna kommunen och dess invånare.

Med det anförda utgår utskottet från att en översyn kommer att genomföras.

En viktig slutsats är att man inte bör kasta sten när man sitter i glashus.

fredag 4 september 2009

Verksamhetsbesök hos polisen i Jakobsberg

För drygt en vecka sedan besökte jag och min riksdagskollega Hillevi Engström polisen i Tumba. Där träffade vi poliser som arbetar på det lokala poliskontoret i Hallunda (läs mer här). På måndag kommer vi att besöka det lokala poliskontoret i Jakobsberg. Detta för att ta del av hur man arbetar i Jakobsberg inom ramen för polisens särskilda satsning. Utifrån den information vi fick i Tumba finns det skäl att tro att det finns vissa skillnader när det gäller arbetsmetodik mellan poliserna i Hallunda och i Jakobsberg. Det ska bli intressant att höra hur man ser på sin uppgift i Jakobsberg, vilket förhållningssätt man har till sitt arbete och vilka mål som har satts upp.

onsdag 2 september 2009

Charlotte Perelli imponerad över moderaternas festvilja

Det var en mycket god stämning på stämmomiddagen i lördags och under den efterföljande festen. Charlotte Perelli - som spelade på festen tillsammans med sitt band - skriver om detta på sin blogg. Hon skriver bland annat följande: ”Om någon nu trodde att politikerna är torra, kan jag bara säga att ack så fel ni har. Vilket drag, har sällan skådat något sådant på en sådan här typ av tillställning. Jag menar i positiv bemärkelse, absolut ingen fylla eller liknande, utan bara såå trevliga människor som verkligen bjöd på sig själva och var med och sjöng allsång när jag underhöll dem så jag trodde taket skulle lyfta! Vilken upplevelse! Det glömmer jag aldrig!”

tisdag 1 september 2009

Rapport från partistämman

Efter en hel del politiskt arbete under måndagen och tisdagen finns det nu lite tid att skriva om vår senaste partistämma, vilken var en så kallad arbetsstämma.

Jag deltog i arbetet i utskott 2: Integrationspolitik för arbete och delaktighet. Jag hade förberett med att skriva en del texter i enlighet med vad ombuden från Stockholms stad och län hade kommit överens om. Utskottet och stämman antog våra ändringsförslag.

Jag deltog i debatten om miljöpolitiken, debatten om integrationspolitiken och debatten om arbetsrätten.

En del av mitt inlägg i debatten om arbetsrätten sändes i Dagens eko. Det finns också en artikel om detta på Ekots hemsida. Det som ska föreställa ett citat av vad jag sade är dock slarvigt och således inte korrekt återgivet. Här finns länken till artikeln.

Här finns inslaget i Dagens Eko. Inslaget om LAS (Anställningsskyddslagen) börjar 3 minuter och 26 sekunder in i programmet. Jag hörs 5 minuter in i programmet. (Klicka på extern spelare och välj ett av alternativen).

torsdag 27 augusti 2009

Stämmostart idag

Idag drar Moderaternas arbetsstämma i Västerås igång. Stämman avslutas på söndag. För egen del är jag ett av 30 ombud som Moderaterna i Stockholms län skickar.

Den som inte har möjlighet att närvara vid stämman kan följa förhandlingarna via SVT:s kanal SVT 24. Kanalen kommer att sända stora delar av stämman.

Som brukligt är i samband med parti- och arbetsstämmor drar igång så görs ett antal mediala utspel med både ris och ros. Nedan är ett axplock från dagens skörd.

onsdag 26 augusti 2009

Polisen i Hallunda

Polisgruppen i Hallunda tillsammans med Hillevi Engström längst
till höger) och Anti Avsan (snett bakom) / Foto Jonas Falk


I dag har jag och Hillevi Engström besökt poliskontoret i Tumba där vi träffade den grupp poliser som arbetar på det lokala kontoret i Hallunda. Det var ett intressant besök som ledde till en ömsesidig diskussion som pågick en och en halv timme.

Vi fick höra vilka problem polisgruppen möter i sin vardag och hur arbetsförutsättningarna ser ut. Ett av de stora problemen är ett relativt utbrett cannabismissbruk bland ungdomarna. Ett annat problem är framförandet av mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar i hög hastighet på gångvägar med fara för andra människors liv. Dessa fordon är inte alltför sällan tillgripna, men även om allt är i sin ordning är regeln att "man ska alltid köra ifrån snuten". Detta leder till olyckor. En av poliserna blev påkörd förra året och fick därför sy "tre stora stygn" på ena benet. Relativt nyligen körde en person också ihjäl sig genom att kollidera med en buss i mycket hög hastighet (kanske uppemot 200 km/h). Det var många människor som bevittnade den händelsen som också ledde till en brand i samband med kollisionen.

Jag och Hillevi Engström kommer att besöka fler lokala poliskontor inom två veckor.

tisdag 25 augusti 2009

Verksamhetsbesök hos polisen

I morgon ska jag och min riksdagskollega Hillevi Engström göra ett verksamhetsbesök på poliskontoret i Tumba. Besöket syftar till att informera oss om arbetet med polisens så kallade särskilda satsning. Satsningen har, bland annat, som syfte att förebygga ungdomsbrottslighet, motarbeta rekrytering av ungdomar till gäng samt att minska våldsbrotten.

Poliskontoret i Tumba är ett av de 15 lokala poliskontor som finns i länet. Läs mer om kontoren här.

tisdag 18 augusti 2009

Motion om prostascreening till arbetsstämman

På torsdag i nästa vecka inleder Moderaterna sin arbetsstämma i Västerås. Jag är ett av ombuden för Stockholms län, bland annat.

Tillsammans med mina riksdagskollegor Hillevi Engström, Ewa Thalén Finné (blogg), Inge Garstedt och Isabella Jernbeck har jag lämnat in en motion med rubriken Mammografiundersökningar och prostatascreeningar.

Samma ståndpunkt som förs fram i motionen - att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper - fördes också fram i slutrapporten från Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter för kvinnor och män. Alla vi som undertecknat motionen var också ledamöter i arbetsgruppen

Under rubriken Jämställd vård skrev vi bland annat:

Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter lämnar i denna del följande förslag till åtgärder för att öka jämställdheten:
[...]
Inför möjlighet till regelbundna undersökningar av män i riskgrupper för att upptäcka prostatacancer, så kallad screening, i likhet med motsvarande mammografiundersökningar för kvinnor.

Förslaget uppmärksammades bland annat av Svenska Dagbladet i en artikel.

Slutrapporten från arbetsgruppen Lika möjligheter för kvinnor och män finns att ladda ner här.

Stämmohandlingarna till arbetsstämman kan laddas ner här.

Motionen (nr 11 i stämmohandlingarna) i dess helhet:

Mammografiundersökningar och prostatascreeningar
Mammografiundersökningar av kvinnor har pågått sedan 1986. Det har visat sig att så mycket som tio procent av alla kvinnor drabbas av bröstcancer i någon form.

Mammografiundersökningar är en viktig förebyggande åtgärd mot bröstcancer. Bland män drabbas 0,2 procent av prostatacancer. På grund av att prostatacancer är en cancerform som är dödligare än bröstcancer och att det är vanligt att män inte söker vård i tid, när besvären och symptomen uppkommer, är detta en lika allvarlig siffra som den för bröstcancer. Trots detta erbjuds inte män i riskgrupperna screeningar för att upptäcka cancer i prostatan liknande de mammografiundersökningar som kvinnor erbjuds.

Men inte heller mammografiundersökningar är en självklarhet överallt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning. Trots att undersökningarna snart har pågått under ett kvarts sekel är det enligt en av Cancerfonden gjord undersökning (2008) färre än hälften av alla landsting som rättar sig efter Socialstyrelsens rekommendationer. Ändå vet vi att mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Att så många landsting inte lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer är inte acceptabelt. Jämlik vård är en förutsättning för jämställd vård.

Vi föreslår arbetsstämman besluta

 • att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper, samt
 • att alla landsting borde leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer om mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper.

torsdag 13 augusti 2009

Sommartal i Vaxholm

Nästa lördag, 22 augusti, håller Fredrik Reinfeldt sitt årligen återkommande sommartal i Vaxholm. Tid: klockan 13.00. Plats: Söderhamnsplan, Vaxholm.

För egen del är det i skrivande stund inte klart hurvida jag kommer att ha möjlighet att närvara på grund av andra åtaganden. Oavsett vilket så tycker jag att så många som möjligt ska ta chansen och lyssna på statsministerns tal.

Här finns ett pressmeddelande om talet, bland annat med restips hur man tar sig till Vaxholm med kollektivtrafik.

onsdag 12 augusti 2009

Skolbrand i Södertälje


Foto: Janerik Henriksson /Scanpix

Jag har suttit som ledamot i förbundsdirektionen för Södertörns Brandförsvarsförbund under ganska många år nu. Under detta år är jag ordförande i förbundet (liksom under en tidigare period).

Södertälje kommun är en del av vårt förbundsområde och i går brann det åter i Södertälje. Denna gång var det en brand i Hovsjöskolan. Klockan 18:54 i går finns det noterat i brandförsvarets händelserapport att det är brand i skolan. Brandutvecklingen blev därefter sådan att hela skolan riskerade att brinna ned till grunden.

Att vår räddningstjänstorganisation ligger i framkant på olika områden bekräftas ofta på olika sätt och jag tror nog att detta delvis också var anledningen till att i vart fall delar av skolan räddades. Skälet var att man gjorde precis som vid något tillfälle tidigare - använde sig av en mindre konventionell lösning, nämligen brandgata genom byggnad. Att förstöra viss egendom för att kunna rädda egendom kan verka som ett knepigt beslut att fatta. I detta fall fungerade det åter igen.

Här finns en länk till förbundets pressmeddelande.

DN har två artiklar om branden. Här är den första och här är den andra.

Här finns SvD:s artikel om skolbranden.

Aftonbladet har ett kommenterat filmklipp från brandplatsen som du kan se här.

tisdag 11 augusti 2009

Vårdnadstvister

Det har kommit många kommentarer med anledning av min och Inger Renés artikel på DN Debatt för en tid sedan. Artikeln bygger till stora delar på den problembild som jag har sett i många vårdnadsmål i mitt arbete som domare på Stockholms tingsrätt.

De flesta kommentarer har varit positiva. Sedan finns det naturligtvis en och annan som drar växlar på saker och ting och kanske inte riktigt kan greppa problembilden. De socialdemokratiska kommentarer jag har sett har naturligtvis varit negativa på grund av bristande kunskap och förståelse och möjligen också av den anledningen att socialdemokrater måste ha uppenbara svårigheter att säga att företrädare för Moderaterna kommer med bra förslag på ett för många människor viktigt område. Så som läget ser ut för närvarande verkar Moderaterna vara det enda parti som har förslag inom detta område.

här skriver exempelvis föreningen Makalösa föräldrar om förslaget.

fredag 17 juli 2009

Reformera processordningen i vårdnadstvister

I dag publicerar DN Debatt en artikel som jag och min parti- och riksdagskollega Inger René har skrivit. Artikeln handlar i huvudsak om att regelverket avseende vårdnadstvister måste ses över. Både föräldrar och barn far onödigt illa i samband med vårdnadstvister, eftersom den så kallade processordningen (de processrättsliga reglerna) - många gånger tenderar att förstärka konflikter i stället för att bidra till ett bra samarbetsklimat (tvistande) föräldrar emellan.

Läs artikeln här. Det finns också en kortare notis på Moderater i riksdagens civilutskott om dagens artikel.

fredag 26 juni 2009

Svar (2)

Här kommer de svar på de frågor som ställdes i tidigare bloggposter angående Ipred. Det finns personer tyckt att svaren skulle ha kommit både snabbare och tidigare.

Ipred är inte någon av mina ordinarie frågor och jag har valt att prioritera mina ordinarie uppdrag och uppgifter.

Ursprungliga bloggposter, med kommentarer/frågeställningar finns här och här.

Perty sa...
Det finns väl fler problem och frågetecken ang KB och andras öppna nätverk, Rasmus var inne på en aspekt. Just vad är en ISP? Räcknas KB som en ISP när de ger folk tillgång till internet? Gör ett internetkafé det? Hur är det med spelhallar?

Det kommer onekligen bli intressant att se hur det utvecklar sig, för tyvärr tror jag precis som många andra att detta är ett slag i luften som endast kommer gynna anonymiseringstjänster och andra grejjer så kommer polariseringen ev. öka då rättighetsorganisationerna kommer kräva mer.

I Danmark har man tydligen lagt ner att hitta fildelare genom Ipred efter som flera blivit frikända pga att de haft öppna nätverk, inte varit hemma etc.

Svar:
Det som av vissa kallas ”IPRED-lagen” är den svenska implementeringen av ”Sanktionsdirektivet” i förening med vissa nationella kompletteringar. Detta handlar om civilrätt och civilrättsliga säkerhetsåtgärder vilket ofta i debatten blandas ihop med straffrättsliga sanktioner. De svenska reglerna liksom EU-direktivet handlar om att ge rättighetshavare möjlighet att tillvarata sina intressen.

De tekniska frågorna är inte primärt relevanta av det skälet att de skadegörande handlingarna är personanknutna till fysiska personer eller juridiska personer genom olika fysiska personers agerande. De tekniska frågorna skulle kunna vara relevanta om de som sysslar med en viss verksamhet inte skulle förstå vad de håller på med. Dessutom är lagstiftningen teknikneutral, vilket bland annat kommer till uttryck genom att teniska lösningar inte omnämns i lagtexten. Således definieras inte i lagstiftningen vad som är en ISP.

den 12 mars 2009 18:38
Michael Gajditza sa...

Det du redogör för är hur ni politiker tolkat den proposition som riksdagen antog den 25/2-09. Hur praxis kommer att utvecklas och vilken tolkning som kommer att gälla, kan ingen idag säga med säkerhet innan lagen prövats i domstol.

Som du vet finns det även andra tolkningar av hur lagen är skriven så vi får se tiden an och se hur den faktiska tillämpningen till slut kommer att ske.

Det är därför av vikt att personer som sitter i auktoritetsliknande positioner, som t.ex du gör, inte för fram sina åsikter som varandes fakta, utan just åsikter.

Har du fel i din bedömning och i din åsikt så har du vilsefört människor genom att få din åsikt att framstå som ett klarlagt faktum.

Svar:
Mina ställningstaganden vilar på hur lagstiftningen har tillämpats hittills (redan före det att de nu aktuella reglerna trädde i kraft), rättsliga grundprinciper och rättspraxis. Här får man ha i åtanke att vissa av sanktionsdirektivets krav på nationell reglering inte ens har krävt nya svenska regler eftersom direktivet tillgodosetts genom befintliga regler i 15 kap. rättegångsbalken. Jag skulle nog vilja påstå att mina uttalanden vilar på solid grund.

Att jag inte skulle rätt att på ett övergripande plan uttrycka mig om hur de nu aktuella reglerna kommer att fungera i den kontext som det civilprocessuella regelverket utgör är ett mycket märklig synsätt, inte minst av det skälet att jag som politiker anser att jag ska ha grund för vad jag påstår. Om jag hade synpunkter i ett enskilt fall och yttrade mig om detta skulle detta möjligen kunna vara olämpligt. Av det skälet avstod jag vänligt men mycket bestämt att spekulera i utgången av Pirate Bay-målet under den debatt jag deltog i på Tekniska museet.

den 12 mars 2009 19:33
Anonym [1] sa...
"Om KB:s öppna nätverk stängs ned på grundval av en missbedömning av situationen"

... så får man fråga sig om lagstiftningen varit otydlig och låter sig missbedömas (om detta nu var en missbedömning). Kanske kunde lagstiftarna stifta en lag som gör det tydligt att öppna nätverk i allmänhet och Kungliga Bibliotekets verksamhet i synnerhet är laglig.

Svar:
Vill man inte förstå spelar det antagligen ingen roll hur lagstiftningen ser ut.

den 12 mars 2009 21:09
Mikael Nilsson sa...
Det låter ju fint.
Men om KB får ett kravbrev, från vilken del av KBs budget ska då pengarna tas för att bestrida detta i tingrätten?


Svar:
Skulle det bli aktuellt får KB för det första bestämma sig för om man ska bestrida kravet eller inte. Ett kravbrev bestrids inte i tingsrätten, det gör däremot ett yrkande efter att stämning utfärdats. Om KB av någon anledning skulle behöva ianspråkta egna pengar har jag inte någon som helst uppfattning om varifrån pengarna skulle tas.

den 12 mars 2009 21:34
Dennis Nilsson sa...
Vad bra att du ser på detta så positivt.

Då kanske du kan övertyga Kungliga Biblioteket (KB) att fortsätta med sitt öppna trådlösa nätverk?
Och då även bistå dem med din juridiska kompetens ifall de nu blir tvugna att svara på kravbrev från upphovsrättsjurister, och vinna en domstolsprocess.
Då skulle du verkligen göra en insats för demokratin i Sverige. :-)

Det är inte tanken som räknas det är ens handlingar som räknas. Som man säger; ”En handling säger mer än 1000 ord!”

Svar:
Det är inte min uppgift att övertyga KB om vare sig det ena eller det andra och inte heller att företräda någon alldeles oavsett vad jag själv anser i sakfrågan.

den 12 mars 2009 21:52
Jerker sa...

Känner mig föranlåten att dra till med ett uttryck i tiden "Snälla, snälla, snälla, snälla!" Var är din fantasi och inlevelseförmåga? Du är van att vistas i domstolslokaler men hur tror du en vanlig svensk skulle känna inför att tvingas stå inför skranket och få sin oskuld ifrågasatt av bolagsjurister, med miljarder i ryggen och med vetskap om att förlorar jag, måste jag sälja allt jag äger och har?

Du bagatelliserar det hela och får det att verka vara något av en sport eller intellektuell utmaning, när det för de flesta skulle vara en Kafka-upplevelse: att bli dragen inför rätta för någonting man inte har har en aning om och där det diskuteras i termer långt ovanför ens huvud. Eftersom det är ett civilmål, har man ju inte rätt till en offentlig försvarare heller.

Som du nog förstått av mitt sätt att uttrycka mig, är jag ingen ungdom längre. Jag har, i de senaste tio riksdagsvalen, alltid röstat på moderaterna, eftersom jag, naivt nog, trott att de var de främsta garanterna för personlig frihet och integritet. Döm om mitt smärtsamma uppvaknande till insikt att dessa värden bedöms vara något av gammeldags griller för dagens moderater.


Beatrice Ask, lite drygt årsbarn med mig, har tidigare brunnit starkt för integritetsfrågor, men är nu blott en skugga av sitt forna jag, om ens det. När uttalade hon sig till försvar av personlig integritet senast?

Det blir Piratpartiet nästa val. Helt j..la sjukt. Jag, röstande på ett enfrågeparti... Ur led är tiden...

Svar:
Jag instämmer i integritetsaspekten och jag vet att även regeringen anser att integritetsfrågor är viktiga. I övrigt vill jag påpeka att det inte räcker med bara ett IP-nummmer. Det krävs mer för att någon ska, som du uttrycker det, hamna ”inför skranket”.

den 13 mars 2009 07:10
Anonym [4] sa...
Varför har du inte förklarat detta tidigare när otaliga politiker och företrädare för branschen sagt att så är fallet?

Kan du inte berätta mer om på vilka grunder du har denna åsikt så vi kan bedöma vem som är trovärdig? Vi har ju citat från andra politiker som inte går att tolka på annat sätt än att det bästa nog vore om öppna nät kunde stängas. KB följer bara detta.

Det är INTE ett roligt rättsläge att vara medborgare i. Man vet inte vad som gäller och man riskerar osannolika skadeståndsbelopp om man gör fel. Kommentera gärna varför vi just nu bör införa bötesbelopp i avskräckande syfte, det är vad jag förstått minst sagt ovanligt i Sverige.

Svar:
Ingen kommer att drabbas av något bötesbelopp med anledning av de regler som aktualiserats med anledning av sanktionsdirektivet, det handlar om skadestånd. Om man verkligen vill bedöma trovärdigheten avseende vissa uppgifter så får den bedömningen inte påverkas av vad man själv har för inställning i sakfrågan.

den 13 mars 2009 10:36
Anonym [5] sa...
Om en lag är så otydlig att till och med folk på Kungliga Biblioteket gör missbedömningar av situationen. Hur tror ni då att vanliga svensson ska ha en chans att förstå den.

Jag tycker att KB gör det bra som tar avstånd från detta istället för att förbi se det som de flesta gör (politiker och svensson)

Svar:
Om jag ska göra en liknelse är svaret att den som inte förstår att man inte får köra fortare än vad som är tillåtet enligt rådande hastighetsbegränsning får betala böter och blir kanske även av med körkortet. En annan sak är att många människor väljer att köra för fort trots att man riskerar böter och i vissa fall att få körkortet återkallat.

den 13 mars 2009 10:54
Marcus sa...
Men faktum kvarstår i att problematiken inte skulle existera om den överimplementerade IPRED inte funnits.

Om man som du tror att de nya lagarna inte kommer att utnyttjas av de stora upphovsrättshavarna för utpressning av pengasvaga grupper (såsom barnfamiljer) som inte har råd med rättstvist, så tycker jag att man (du) är väldigt naiv (eller juridiskt insnöad).

Svar:
Utpressning ett allvarligt brott och har ingenting med detta att göra. Det handlar om skadeståndsanspråk, som ska styrkas. Värt att påpeka i sammanhanget är att illegal nedladdning ska ha skett i ”viss omfattning” för att personen bakom ett ip-nummer ska lämnas ut.

den 13 mars 2009 11:22
Anonym [6] sa...
Hur är det med privatpersoner som kör med öppna WLAN (eller något i stil med Fon) när branschen börjar skicka kravbrev. Har man rätt att ignorera dom då utan att oroa sig för att kronofogden tillsammans med någon branschsnubbe kommer och bär iväg med ens datorer? Jag som privatperson vill ju inte precis sitta och vara rädd för att tvingas sitta i domstol hela dagarna istället för att jobba bara för att man är vänlig mot medmänniskor och bjuder på öppen WLAN.

Men uttrycket "no good deed goes unpunished" stämmer väl som vanligt.

Svar:
Känner man oro för detta ska man givetvis inte ha ett öppet WLAN. Se det som en kalkylerad risk från din sida i så fall. Dessutom bör ett grundlöst krav naturligtvis alltid bestridas.

den 13 mars 2009 15:17
Anonym [11] sa...
Är inte detta endast din tolkning? Eller någon annan riksdagsledamots tolkning? Hur det egentligen kommer att bli och hur lagen kommer att tolkas och tillämpas kan väl _ingen_ veta säkert innan den tas upp i rättslig instans första gången?

(Och något säger mig att oavsett resultatet av den prövningen, så kommer detta att överklagas, så om några år kanske vi _vet_ hur det "bidde")

mvh-Leif Henriksson

Svar:
Min så kallade tolkning grundar sig på tillämpningen av rättsreglerna avseende civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Andra riksdagsledamöter får svara för sina uttalanden och vilken grund de har för sina uttalalnden.

den 13 mars 2009 15:40
Peter sa... Men är inte KB samtidigt en nätanordnare och enligt ipred skyldig att hålla koll på vem som är uppkopplad?

Ipred är en förfärlig lag som stoppar mycket av den positiva internetmiljö som samhället skapat. Allt för att ge några skivbolag möjligheten att inte modernisera sina sätt att betalt.

Jag är förvånad över att borgerliga parti stöder en närmast kommunistisk lag.


Svar:
Min bedömning är det finns ingenting i lagstiftningen som inte gör det möjligt för KB att hålla sitt nätverk öppet. Brasklappen kan dock vara att någon eller några ansvariga vill främja eller är likgiltiga för om nätverket används för upphovsrättsintrång.

den 13 mars 2009 16:10
Furre sa...
Problemet för de flesta privatpersoner. och mindre företag, är att bli indragen i en domstolsprocess fungerar i praktiken som bestraffning. Speciellt med tanke på de, för en privatperson, ganska drastiska rättsmedel som kan användas intermistiskt. (Det finns redan vissa andra enklare rättsförfaranden där man använder sidoeffekter som privat bestraffning.)

Lagstiftningen kan användas på samma sätt som den i USA använda metoden "sue out of business" gentemot oskyldiga. Därför delar jag inte din uppfattning att KB i någon större omfattning missbedömt situationen, det är närmast självklart att de på sikt skulle komma att uppvaktas för att samarbeta (= avsätta resurser) för att hantera upphovsrättsintrång med mer eller mindre förtäckta hot om åtgärder om de inte gör det.

Svar:
KB är inget företag, KB är en offentlig institution och har enligt reglerna i regeringsformen skyldighet att följa gällande rättsregler.

den 13 mars 2009 21:09
Anonym [13] sa... Svara mig då Anti Avsan, hur ska IFPI och andra lobbyorganisationer bevisa vem det är som sitter bakom en IP adress?

Svar:
Det är IFPI:s problem att lösa. Faktum kvarstår: det ska bevisas vem som sitter bakom ett ip-nummer. Detta är dock i sig inte tillräckligt för att kunna bli skadeståndsskyldig för upphovsrättsintrång.

den 14 mars 2009 09:02
md2perpe sa...

Anti skriver:"Att även en rättighetshavare i fortsättningen kan få tillgång till IP-nummer genom ett av domstol beslutat informationsföreläggande innebär ju inte att man därigenom kan säga vem som har utfört intrånget."

För att få reda på IP-numret behöver de inte gå till domstol. De känner redan IP-numret från spaning på Internet, men vill få reda på vem som har använt numret vid en viss tidpunkt. Det är för det som de behöver kunna kräva att ISP:n som numret är kopplat till ger ut informationen.

Anti skriver:"Det räcker inte med ett IP-nummer för ett bifall till en talan om upphovsrättsintrång. Det erfordras ytterligare omständigheter. Det måste föras i bevis vem som har utfört intrånget och således ska vara ansvarig för den skada som uppkommit."

Jag antar att du nu talar om att stämma någon. För det kan ju inte krävas kännedom om vem som utfört intrånget när man vill få ut användaruppgifterna. I så fall vore IPRED helt meningslös och varför ha en meningslös lag?

Svar:
Du har uppfattat situationen rätt. Utan användaruppgifter kan ingen stämmas. Ip-nummer räcker inte.

Michael Gajditza sa...
Det förvånar mig att du som är både riksdagsman och rådman är så slarvig i din argumentation.
Du påstår genom din jämförelse att fildelning skulle vara lika med stöld. Om du skulle ha rätt i detta påstående så måste du i så fall förklara för mig varför inte fildelare lagförs för brottet stöld, som det definieras i brottsbalken 8 kap.?


Naturligtvis så beror det på att fildelning inte är stöld utan ett intrång i upphovsrätten. Att kalla det stöld är därför felaktigt och utgör endast ett försök att demonisera fildelare.

Lite senare i ditt inlägg så skriver du att Sverige har en skyldighet att implementera sanktionsdirektivet liksom alla andra EG-direktiv.

Det har du naturligtvis rätt i. Vad du skulle ha nämnt är också det faktum att Sverige inte har skyldighet att ge industrin de befogenheter den nu får i enlighet med den nyligen antagna lagen. Detta fastslås av EG-domstolen i en dom 080129 i mål nr. C-275/06 mellan parterna Productores de Música de España (Promusicae) och Telefónica de España SAU.

Att Sverige inte är tvingat att införa en lag som ger industrin rätt att få veta namn bakom IP-adresser framgår tydligt av domen som är för lång att publicera i sin helhet här.

Det torde dock framgå av den sista meningen i detta stycke att det förhåller sig som jag påstår.
”The Court of Justice notes that the exceptions permitted by the directives on the protection of personal data include the measures necessary for the protection of the rights and freedoms of others. As the directive on privacy and electronic communications does not specify the rights and freedoms concerned by that exception, it must be interpreted as expressing the Community legislature’s intention not to exclude from its scope the protection of the right to property or situations in which authors seek to obtain that protection in civil proceedings. It does not therefore preclude the possibility for the Member States of laying down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings. However, it does not compel the Member States to lay down such an obligation.”


Sverige (läs regeringen) har alltså gått längre än vad direktivet kräver vilket företrädare för alliansen är väldigt noga med att prata tyst om.

* * *

den 15 mars 2009 00:37

Anonym [14] sa...
Oavsett vad man tycker om våra lagar om immaterialrätt tycker jag det är skrämmande att du blandar in stöld i det hela Anti. Du har varit yrkesverksam som både polis och domare, nog är du vara medveten om att stöld och upphovsrättsintrång inte är samma brott?

Svar:
Michael har givetvis rätt i att upphovsrättskränkning och stöld i juridisk mening inte är samma sak. Det var ett exempel från min sida som snarare bygger på en moralisk, och möjligen en filosofisk, jämförelse mellan resonemang på olika områden där enskilda människors äganderätt kränks. Tycker man att det är rätt att olovligen tillgodogöra det som annan har rätt till förstår jag att man kan uppröras över jämförelsen.