torsdag 18 december 2008

Grundlagsutredningen

Igår presenterade Grundlagsutredningen sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125). (Ett sammanfattande pressmeddelande finns här.) Det finns flera intressanta förslag i betänkandet men jag fokuserar på några punkter som på olika sätt berör domstolarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolarnas ställning stärks, om förslagen blir verklighet. Det tycker jag är mycket positivt.

Det så kallade uppenbarhetskravet tas bort. Det betyder att det inte längre i regeringsformen uppställs något krav på att en uppenbar motstridighet ska föreligga mellan vanlig lag eller förordning och grundlag för att en grundlagsbestämmelse ska få företräde i rättstillämpningen. Det är en reform som ger domstolarna en starkare ställning. Min motion Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet handlar om just avskaffandet av uppenbarhetskravet.

Domstolarnas ställning stärks också genom att rekryteringen till de högsta domartjänsterna förändras. I framtiden ska domarna utses efter ansökan och beredning i en särskild nämnd.

Även förslaget om att rättsskipningen och förvaltningen delas upp i var sitt kapitel stärker domstolarnas ställning.

Att det införs bestämmelser om rätt till rättvis rättegång och om forskningens frihet är också positivt. Domares och forskares verksamhet och frihet har beröringspunkter på så sätt att verksamheterna ska stå fria från olika typer av påtryckningar från framför allt regeringsmakten.

Det är också positivt att Lagrådets förhandskontroll av lagars grundlagsenlighet förstärks. Detta ökar rättssäkerheten.

tisdag 16 december 2008

Nytt från årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. Regeringen ger i samband med detta ut en skrift där de viktigaste lagarna och förordningarna finns samlade. Passade nog så heter skriften just Viktigare lagar & förordningar och kan laddas ner här.

Ett par av de ärenden som vi behandlat i Civilutskottet är bland annat dessa:

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgästpå grund av längre utlandsvistelse vill hyra ut sin lägenhet. Vidare ändrasreglerna om den återbetalningsskyldighet som kan åläggas den som har tagitut en hyra som inte är skälig. Den tid som återbetalningsskyldigheten kan avseförkortas från två år till ett år bakåt i tiden. De nya reglerna kommer att trädai kraft den 1 januari 2009 (prop. 2008/09:27).

Elektroniska företagsinteckningsbrev
I dag kan företagsinteckningsbrev endast utfärdas i pappersform. Förvaringenav dessa handlingar medför betydande kostnader och olägenheter för t.ex.kreditinstitut. Det införs därför en möjlighet att även utfärda elektroniskaföretagsinteckningsbrev, vilka utgörs av en registrering i ett av Bolagsverketfört register. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 mars 2009 (prop.2008/09:17).
Här kan går det att läsa om samtliga beslut som Civilutskottet hittills berett i år.

torsdag 11 december 2008

Budgetdebatt

Idag har Civilutskottet debatt. Formellt har vi debatt om Civilutskottets betänkande 2008/09:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

I grunden handlar det om regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet samt motioner, från allmänna motionsperioden, som knyter an till området. Förslagen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och målen för bostadspolitiken och konsumentpolitiken samt frågor om olika stöd till bostadssektorn och den kommunala konsumentvägledningen.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att majoriteten i utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen och de nya mål som också finns i densamma.

onsdag 10 december 2008

Två insändare

Stockholms Handelskammares tidning, Handelskammartidningen (nr 8 -08), kom ut igår. I detta nummer hade jag med en insändare om det återställda företagshypoteket. Jag återger insändaren i sin helhet nedan.

Ännu ett vallöfte kan bockas av
Alliansregeringen vill att företagen ska få det lättare att låna pengar. Det är ett av syftena med att återställa förmånsrätten.

De nya reglerna förbättrar framför allt små och medelstora företags möjligheter att låna pengar på goda villkor. Främst gäller det företag i tillverkningsindustrin, som är den kategori av företag som i stor utsträckning använder sig av företagsinteckningar.
Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen hör till näringsverksamheten.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Eftersom företagshypoteket får en starkare ställning än företagsinteckningen, kommer utdelningen i konkurs till hypoteksborgenärerna att öka.

Statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta utan att det sker försämringar av skyddet för arbetstagarna.

Det var i mitten av november som riksdagen klubbade igenom denna politiska återställare som efterfrågats av många.

Den som är intresserad av politik kan bocka av ytterligare ett infriat vallöfte som är viktigt för företagen.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m) Stockholms
län, ledamot i civilutskottet
I veckans nummer av Mitt i Huddinge (nr 1220, vecka 50 2008) har jag med en replik till signaturen "Björn, före detta moderat". Björn skrev i en föregående insändare att han var förvånad att jag hade tid att skriva insändare men inte tid att svara på ett mejl från honom. Det stämmer att jag fick ett mejl från honom men det innehöll ingen fråga eller frågeställning att besvara. Efter en påminnelse från Björn så fick han ett svar och det svaret ligger även till grund för den replik som publicerades igår.

För tydlighetens skull vill jag poängtera att Björn fick sitt svar från mig i god tid innan hans insändare publicerades. Repliken i Mitt i Huddinge återges i sin helhet nedan.

Pensionärerna kommer att få det bättre nästa år
Signaturen ”Björn, före detta moderat” säger sig inte kunna förstå hur jag har tid att skriva insändare när jag inte har svarat på hans mejl. Björn redogör sedan för hur hans ekonomi har utvecklats.

Inledningsvis vill jag påpeka att Björn har fått ett svar på sitt mejl. Det var inte så självklart att svara eftersom mejlet inte innehöll någon frågeställning. Av utrymmesskäl går det dock inte att återge hela svaret till Björn utan endast det viktigaste.

Generellt kan sägas att det allmänna kostnadsläget i samhället har höjts och det är tyvärr något som drabbar alla, såväl yrkesarbetande som pensionärer. Mat är en kategori av varor där vi har sett stora prisökningar.

Regeringen gör en satsning på pensionärerna i form av bland annat en skattesänkning om cirka 2 500 kronor per år (i genomsnitt). Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, det vill säga de med garantipension eller låg inkomstpension. Härutöver räknas basbeloppet upp med 3 834 kronor för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar ungefär 500 kronor per månad för ett ensamhushåll med full garantipension. Äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjs också. Dessa åtgärder träder i kraft vid årsskiftet.

Pensionssystemet är uppbyggt på så sätt att utfallet i form av pensioner blir större ju fler som arbetar. Regeringens framgångsrika jobbpolitik har därför kommit pensionärerna till del.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

tisdag 9 december 2008

Hunddebatt

På lördag, på Lucia, ska jag vara med i en debatt om farliga hundar. Det är i samband med konferensen ADVENTure Dog Conference 2008 som debatten sker. Årets tema på konferensen är "Farliga hundar ur olika vinklar". Min grundinställning är att det inte beror på hunden om den är farlig, utan att det oftast är en fråga om olämplig ägare.

Debattpanelen ser ut enligt följande:
Debatt/frågestund
Medverkande politiker: Lena Olsson (v), Jan Emanuel Johansson (s), Jan Lindholm (mp), ? (fp), ? (c), Anti Avsan (m) och Irene Oskarsson (kd).

Expertpanel: Peter Savolainen (Ph.D.), Linda Atmer (Biolog), Brith Andersson (Skk) och Leif Carlsson (Polis)

Debattledare: Ulrika Gustavsson (Samhällsdebattör)


Dagsprogrammet hittar du här.

onsdag 26 november 2008

Mer om företagshypoteket

Idag publicerar Sundsvalls Tidning en debattartikel, undertecknad av mig och min riksdagskollega Bertil Kjellberg, om det återställda företagshypoteket. Bertil Kjellberg bor i Sundsvall och har länge jobbat för denna förändring.

Läs artikeln här.

fredag 14 november 2008

Arbetslösa i Huddinge

Häromdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik över arbetslösheten. I oktober 2008 var 1 457 personer (2,5 procent) öppet arbetslösa i Huddinge. Det innebär att arbetslösheten stigit något jämfört med oktober förra året då 1 397 personer (2,3 procent) var öppet arbetslösa.

Jämfört med september har antalet öppet arbetslösa ökat med 74 personer.

För att möta den vikande konjunkturen satsar regeringen bland annat på ett tredje steg med jobbavdrag. Skattesänkningen motsvarar 15 miljarder kronor i statsbudgeten. Regeringen satsar också 16 miljarder i skattesänkningar för företagen. Syftet är att stärka drivkrafterna till investeringar och nyanställningar i företagen. Bolagsskatten ska sänkas från 28 till drygt 26 procent och socialavgifterna ska sänkas med en procentenhet. Därtill minskar den administrativa bördan för företagen genom ett antal förenklingar som ett led i regeringens mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent till 2010.

Fler nöjda med politisk återställare

Även Svenskt Näringsliv är nöjda med den politiska återställaren om förmånsrätten. Så här kommenterar Anne Wigart beslutet på Svenskt Näringslivs webbplats:

Riksdagen har nu – äntligen – beslutat att återställa förmånsrätten för företagsinteckning. Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att få en "återgång" av företagsinteckningens förmånsrätt till de regler som gällde före den så kallade förmånsrättsreformen 2003.

Det är glädjande att företag nu ges förbättrade kreditmöjligheter. De nya reglerna som börjar gälla den 1 januari 2009 ger dem möjlighet att omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Detta i och med att företagsinteckningen stärks som säkerhet för företags lån.

torsdag 13 november 2008

Företagarorganisation positiv till återställare

FöretagarFörbundet är mycket positiva till gårdagens beslut om den återställda förmånsrätten som riksdagen klubbade igenom igår. Det handlar om företagshypotek, som jag skriver om nedan.

Så här säger företrädare för FöretagarFörbundet i ett pressmeddelande:
– I praktiken innebär det att uppskattningsvis150 000 företag, de flesta småföretag, nu kan omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Det ökar deras chanser att överleva finanskrisen och lågkonjunkturen, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

[...]

– Beslutet är mycket välkommet. Det innebär bättre villkor för småföretagarna och därmed är det också bra för Sverige. Småföretagen har en enorm betydelse för landets fortsatta utveckling, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.
I mitt inledningsanförande i kammaren igår sa jag bland annat följande:
Ett led i att förbättra för företagen är det lagförslag vi debatterar i dag, lagen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån.

Den nya säkerhetsrätten företagshypotek föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004. Reglerna om företagsinteckning försämrade säkerhetsrättens värde i jämförelse med det dessförinnan gällande företagshypoteket. Enligt en utvärdering från Institutet för tillväxtpolitiska studier var försämringen så påtaglig att reformens nackdelar måste anses ha överstigit fördelarna. I allt väsentligt innebär de nya reglerna för företagshypotek en återgång till de regler som gällde före 2004. Äldre företagsinteckningar kommer dock att fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

[...]

I motsats till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser vi att lagstiftningsåtgärder måste vidtas för att förstärka företagsinteckningens värde som kreditsäkerhet och på så sätt underlätta för företag att låna pengar. Förstärkningen bör ske på ett sådant sätt att säkerhetsrätten får ett värde som motsvarar det värde som den hade före förmånsrättsreformen.
Här, här och här kan du läsa mina tre inlägg i debatten.

onsdag 12 november 2008

Debatt och artikel om företagshypotek

Om en stund ska jag in i kammaren för att debattera Lagen om företagshyptotek (Civilutskottets betänkande här och regeringens proposition här). I grunden handlar det om att Alliansen återställer de regler som gällde före 2004. Lagändringen ger företagen bättre möjligheter till krediter.

I dagens nummer av Dagens Industri har jag en artikel publicerad om detta. Artikeln ligger inte ute på nätet, varför jag publicerar den i sin helhet nedan.

Företagen får en återställare
I dag, onsdag, kommer riksdagen att debattera och fatta beslut om propositionen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Den nya säkerhetsrätten, företagshypotek, föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004.

Syftet är att förstärka säkerheten för långivare så att det blir lättare för företag att låna pengar.

Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten, men inte kassa- eller bankmedel,finansiella instrument avsedda för allmän omsättning, egendom som kanintecknas på annat sätt eller egendom som varken kan utmätas elleringå i en konkurs.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Regeringen föreslår vidare att statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta innebär dock inga försämringar i det sociala skyddet för arbetstagarna. De nya reglerna innebär att ytterligare ett vallöfte infrias. Detta framstår som särskilt viktigt i en tid när företagen står inför svåra utmaningar med en vikande konjunktur.

Alliansen återställer förmånsrätten, vilket innebär att ytterligareett vallöfte infrias. Det är angeläget för alla att vi nu görsärskilda ansträngningar för både företagare och företagande i detglobala ekonomiska läge som vi befinner oss i.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m)

tisdag 11 november 2008

Ägarlägenheter på gång

Ekot rapporterar idag om den lagrådsremiss som regeringen idag presenterar om införandet av ägarlägenheter. Det är en välkommen reform som jag skrivit om tidigare (läs alla inlägg här)

Enligt det förslag som regeringen presenterat ska den som köper en ägarlägenhetsfastighet söka lagfart med tillämpning av samma regler som gäller för andra fastigheter. Ägaren ska också kunna inteckna och belåna sin fastighet.

Initialt kommer ägarlägenheter bara att skapas i nyproduktion.

Socialdemokraterna har tidigare varit motståndare till ägarlägenheter med argumentet att de inte behövts. Senaste året har man dock ändrat sig på den punkten och säger sig nu välkomna den nya boendeformen.

Propositionen för införande av ägarlägenheter är inte datumsatt men beräknas hamna på riksdagens bord under december månad. Första maj nästa år träder lagstiftningen i kraft, i så fall.

Mångfald på bostadsmarknaden är viktigt. Det ska finnas möjlighet att välja olika typer av boenden i olika skeden av livet. Att införa en ny upplåtelseform ökar mångfalden på marknaden, därför är det en viktig reform.

Regeringens pressmeddelande (med länk till lagrådsremissen).

torsdag 6 november 2008

På besök i Syrianska ortodoxa kyrkan

I tisdags var jag på besök i Södertälje, där jag träffade företrädare för Syrianska ortodoxa kyrkan. Kyrkan i Södertälje är den syrianska ortodoxa kyrka i Sverige som har flest medlemmar, ungefär 6 000. Kyrkan uppfördes för första gången på 1980-talet men byggdes om till sin nuvarande form 2003.

Medlemmarna har själva stått för hela renoveringen, antingen genom ekonomiska gåvor eller genom eget arbete. Det var en imponerande och vacker kyrkosal.

Från vänster: Tony Ataseven, Marita Lärnestad (oppositionsråd, Södertälje), jag, Silva Gunduz, Maro samt Hanna Varli.

Företrädarna för kyrkan ville diskutera möjligheten för dem att ta ut uppbörd från sina medlemmar i kyrkan, vilket närmast kan ses som en form av kyrkoskatt. Man har en ansökan om detta liggande hos Kulturdepartementet. Man ville också veta vad den nya äktenskapslagen och vigselrätten kommer att innebära för församlingen. Idag har man inte vigselrätt men uppfyller, såvitt jag kunde bedöma, de flesta av de krav som ställs i den (grund)proposition som kommer att läggas fram av regeringen.

Om andrahandsuthyrning

I ett inslag i Ekot i dag får Alliansens bostadspolitik beröm av Hans Lind på en viktig punkt: förändrade regler för andrahandsuthyrning. Alliansen har ändrat gränsen för beskattningsbar inkomst på hyresintäkter, från 4 000 till 12 000 kronor per år. Detta kommer troligen att bidra till att fler lägenheter och andra bostäder kommer ut på en andrahandsmarknad.

Redan idag finns bostäder på en andrahandsmarknad, påpekar Hans Lind, vilket är positivt inte minst för ungdomar.

tisdag 4 november 2008

Kampanjbesök i Tyresö

Igår var jag på kampanjbesök i Tyreö tillsammans med mina riksdagskollegor Isabella Jernbeck och Björn Hamilton. Dessutom medverkade också Berit Assarsson och Mats Fält från moderaterna i Tyresö.

Vi besökte företaget Lium, som ägs och drivs av Richard Lium. Richard är en oerhört entusiastisk entreprenör inom telemarketingbranschen. Lium är marknadsledare i branschen i sitt segment.

Föruom att företaget är framgångsrikt så har företaget hjälpt många människor tillbaka till arbetslivet genom sitt mod att anställa personer som i många fall har olika typer problem i sitt bagage. Många av dem blir kvar hos Lium, arbetar hårt och når så småningom olika chefsbefattningar inom företaget.

Bengt Matsson, CSR- och miljöchef på Pfizer, deltog i gårdagens möte och har bloggat om detta. Richard Liums egen blogg hittar du här.

måndag 3 november 2008

Uppdaterad presentation

För ett par veckor sedan lanserades en ny version av moderat.se. Webbplatsen innehåller en hel del nyheter och ökade möjligheter, både för partiet som organisation men också för enskilda aktivister.

En av de mindre nymodigheterna på webbplatsen är en något fylligare, åtminstone jämfört med tidigare, presentation av de moderata riksdagsledamöterna. Den uppdaterade presentationen av mig hittar du här.

fredag 31 oktober 2008

Ökad flexibilitet på hyresmarknaden

Idag presenterade Tillvalsutredningen sitt betänkande Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94) till Justiedepartementet. Utredningens uppdrag var att förbättra möjligheterna att göra till- och frånval för hyresgästerna i hyresrätter.

Utredningen föreslår ett system som innebär att hyresvärden får ta täckning för de ökade kostnader som hyresgästens tillval eventuellt innebär. Den ökade kostnaden tas ut genom ett tillägg på hyresgästens hyra. I praktiken betyder detta att fler tillval betyder högre hyra och färre tillval möjlighet till en lägre hyra genom ett avdrag.

Fördelen med dessa möjligheter är att det ökar flexibiliteten på hyresmarknaden. Hyresgäster och hyresvärdar kan genom reglerade överenskommelser påverka hyran för den enskilde.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet kan läsas här.

onsdag 29 oktober 2008

Bilder från Nykvarn

Samling på parkeringen utanför Alcro-Beckers. Från vänster: Karl Sigfrid, Effe Östman, jag, Göran Petterssons rygg samt Lembit Vilidu.
Göran Pettersson och Karl Sigfrid.

Lembit Vilidu.


tisdag 28 oktober 2008

Grattis Daniel!

Igår nominerade moderaternas styrelse i Huddinge Daniel Dronjak Nordqvist till posten som kommunstyrelsens ordförande. Daniel kommer att efterträda Bosse Trygg, som lämnar samma post vid årsskiftet.

Stort grattis, Daniel!

Läs mer på huddingemoderaternas hemsida.

På besök i Nykvarn

På måndagar åker vi moderatledamöter från Stockholms län ut på kampanjbesök. Det innebär att vi besöker kommuner i Stockholms län och besöker verksamheter och ibland också kampanjar i anslutning till något centrum eller annan knutpunkt.

Igår hade turen kommit till Nykvarns kommun. Förutom undertecknad deltog också mina riksdagskollegor Karl Sigfrid och Göran Pettersson. Tack vare Effe Östman, gruppledare för moderaterna i Nykvarn, så blev programmet mycket intressant.

Dagen inleddes i kommunhuset där Effe Östman tillsammans med Lembit Vilidu höll en kort genomgång om Nykvarns kommun.

Efter genomgången satte vi oss i bilarna och åkte ner till Alcro-Beckers färgfabrik. Där mötte produktionschefen och distributionschefen upp och berättade om företaget. Vi fick också gå runt i fabriken och se hur produktionen går till och vi fick också se hur företagets interna logistik och lagerhållning fungerar.

Utöver att företaget har en stark ställning på marknaden, även i dåliga tider, så arbetar man ambitiöst med att minska miljöpåverkan. Konkret innebär det bland annat att man i allt högre grad arbetar med vattenbaserade färger. Alcro-Beckers flyttade produktionen från Lövön i Stockholm till Nykvarn i våras. Flytten i sig har också inneburit färre transporter minskade utsläpp av koldixid. Detta beror på att produktion och lager numer ligger på samma ställe. Förut tillverkades färgen på Lövön, transporterades därefter till Nykvarn för att sedan – i många fall – transporteras tillbaka till Stockholm.

Lunchen intogs hos Årets företagare 2008 i Nykvarns kommun, Alla tiders matlagare. Vi hann också med en stunds samtal om hur det är att vara småföretagare.

Dagen avslutades med ett besök hos Volkswagen Logistics. Volkswagen Logistics är lager för VAG:s bilar på marknaderna Sverige, Finland och de baltiska staterna. Lagret är en stor nyetablering i Nykvarns kommun. Intressant med anläggningen är att mycket av godset går på järnväg. Kommunen bidrog ekonomiskt till att spåren kom på plats och enligt Effe Östman så får Nykvarn tillbaka pengarna med råge.

För min del var det en intressant och givande dag. Jag vill rikta ett speciellt tack till Effe Östman som hjälpte till så att verksamhetsbesöken kom till stånd.

torsdag 23 oktober 2008

Uppföljning av radiomedverkan

Här kan du lyssna när jag diskuterar för- och nackdelar med registrering av testamenten i programmet "Plånboken" i P1. Frågan om registrering av testamenten har aktualiserats redan 2005 av tidigare generaldirektören för Kammarkollegiet, Anders Eriksson. Här finns en länk till hans debattartikel på DN-debatt. Anledningen till att programmet "Plånboken" tog upp frågan om testamentsregister är dock att skrupelfria personer har tillskansat sig pengar efter avlidna genom att upprätta falska testamenten. De aktuella personerna har därigenom kunnat få tillgång till pengar som annars skulle ha tillfallit allmänna arvsfonden. Detta har varit möjligt genom att en av de inblandade var anställd på Kammarkollegiet.

Min medverkan börjar ungefär 13.40 in i programmet.

tisdag 21 oktober 2008

Radiomedverkan

Imorgon medverkar jag i programmet Plånboken i radions P1. Programmet kommer bland annat att ta upp registrering av testamenten och det är under den programpunkten jag kommer att medverka.

Programmet sänds kl 10.03 i morgon, onsdag 22/10, i P1.

torsdag 16 oktober 2008

Bostäder i den allmänpolitiska debatten

Igår, liksom idag och imorgon, är det allmänpolitisk debatt i kammaren. Igår avhandlades dock bostadspolitiken, som bereds av Civilutskottet. För egen del bestämde jag mig sent för att delta i debatten. Innan jag går vidare och kommenterar själva debatten måste jag kommentera ett par viktiga bakgrundsfaktorer, oppositionens olika budgetförslag.

Socialdemokraterna lovar storslaget i sin budget en satsning om 15 miljarder under sex till åtta år för att rusta upp miljonprogrammet. Hur ska då detta finansieras? Jo, genom att använda andras pengar! Socialdemokraterna menar att staten skar gå in med fem miljarder och övriga parter - kommuner och näringsliv - med lika mycket var. Detta väcker naturligtvis frågor; är detta förankrat hos kommunerna? Är detta förankrat hos näringslivet? Det är inte svårt att lova 15 miljarder i satsningar när man själv bara behöver stå för en tredjedel. Är detta prov på socialdemokratisk matematik?

Allmänt sett är oppositionens olika budgetförslag inom området mycket spretiga. Nu vet ju ingen med säkerhet om socialdemokraterna och vänsterpartiet ska samarbeta eller inte, men sett till deras budgetmotioner kan betydande svårigheter uppstå. Det skiljer exempelvis 96 miljarder - jo, 96 - i respektive budgetmotion på hur mycket investeringsbidrag som de båda partierna anslår på tio år. Gemensamt är att båda partierna vill att staten ska pumpa in pengar i välmående byggbolag genom subventioner. I grunden finns dock ingen gemensam politik och inget gemensamt alternativ.

Ytterligare en faktor som kan bara besvärande är att socialdemokraterna successivt accepterar Alliansens politik i allt högre grad. Socialdemokraterna vill fortfarande ha investeringsbidrag (vilket Alliansen avskaffat) men trappar ner dem i en allt i snabbare takt. Socialdemokraterna har nu också accepterat boendeformen ägarlägenheter, bara för att nämna ett par exempel inom bostadspolitiken.

I själva debatten begärde jag för första gången replik på min socialdemokratiske utskottskollega Johan Löfstrand. Här pekade jag på just på detta faktum att socialdemokraterna ställer löften om satsningar men gör det med andras pengar.
Vad som förvånar mig något är att Socialdemokraterna har inriktat sig på subventioner för att renovera miljonprogrammet. Man kallar det för en miljardsatsning för miljonprogrammet. Den satsningen består till två tredjedelar av andras pengar än statens. Man kan fråga sig hur man kan utlova det.
I min andra replik ställde jag frågan om socialdemokraterna gjort upp med övriga parter i den överenskommelse de tänkt sig.

Fru talman! Jag noterar att Johan Löfstrand undviker att svara på frågan. Det är kanske just av rädsla för att inte vinna nästa val som man inte talar om vad man egentligen tänker göra. Det är ingen bra början att lova subventioner med i huvudsak andras pengar. Har ni förhandlat med näringslivet och kommunerna om att de ska tillskjuta 5 miljarder vardera till er opreciserade satsning under sex–åtta år?
Johan Löfstrand mäktade inte med att lämna några besked alls om den socialdemokratiska bostadspolitiken, utöver att man vill satsa på "stimulanser".

Mina två repliker med Johan Löfstrand hittar du här (1), (2).

Vänsterpartiets Egon Frid, också kollega i Civilutskottet, kunde heller inte riktigt svara på en ganska given frågeställning:
Jag undrar därför: I vilken mån överensstämmer det som Egon Frid säger med vad Socialdemokraterna vill?
Trots två försök kom det aldrig något svar. Mina två repliker med Egon Frid hittar du här (1), (2).

I vår kommer boendeformen ägarlägenheter att införas i Sverige. Mitt replikskifte med Ameer Sachet om ägarlägenheter kan du läsa här (1), (2).

I replikskiftet med socialdemokraten Gunnar Sandberg påpekade jag just bristen på samstämmighet inom oppositionen. Oppositionen försvarar sig gärna med just det faktum att de är i opposition. För egen del menar jag att väljarna ändå ska kunna få besked. Läs gärna mina repliker här (1), (2).

måndag 13 oktober 2008

Pressklipp om en motion

- De föreslagna ändringarna passar väl in i dagens påföljdssystem och fordrar inte speciellt genomgripande ändringar av detta. Utredningsarbetet borde av den anledningen inte behöva bli så omfattande. Rent teoretiskt skulle reglerna kunna börja tillämpas inom ett eller ett par år, säger Anti Avsan
Så säger jag i en intervju till webbtidningen Dagens Juridik. Dagens Jurikdik har uppmärksammat min motion om förändrade - mycket mer restriktiva - regler av den obligatoriska frigivningen vid fängelsestraff. Läs hela artikeln här.

fredag 10 oktober 2008

Mina motioner

I tisdags eftermiddag avslutades allmänna motionsperioden. Allmänna motionsperioden innebär att riksdagens ledamöter fritt får motionera om både stort och smått. Motionerna behandlas sedan i respektive utskott. Utskottets beslut rörande motionen i fråga kommer i ett motionsbetänkande.

I år har jag lämnat in fyra motioner, varav en tillsammans med min parti- och utskottskollega Andreas Norlén. Det är motionen om livstidsstraff för mord. Om du vill läsa motionerna kan du klicka på länkarna nedan.

onsdag 8 oktober 2008

Insändare om regeringens budget

Igår presenterade de tre oppositionspartierna sina budgetmotioner. Mest slående är att oppositionen spretar betänkligt i den ekonomiska politiken. Summan av budgetmotionerna innebär att det lönar sig mindre att arbeta och att utanförskapet kommer att öka. Mot detta står en regering som är enad och som för en ansvarsfull ekonomisk politik.

I veckans nummer av Mitt i Huddinge har jag en insändare med som beskriver lite om vad regeringens budgetproposition betyder för Huddinge och oss som bor där. Eftersom det är svårt att länka till Mitt i Huddinges insändarsidor återger jag insändaren i sin helhet nedan.

Årets budget ger många i Huddinge bättre villkor
Måndagen den 22 september lade regeringen fram budgeten för 2009. Det viktigaste i budgeten är satsningarna på jobb och företagande. För att göra det ännu mer lönsamt att arbeta vill regeringen sänka skatten med, i genomsnitt, ytterligare 200 kronor per månad. Detta blir jobbskatteavdragets tredje steg, som tillsammans med de nu redan genomförda stegen, innebär att exempelvis en förskollärare i Huddinge får sammanlagt 1 340 kronor mer kvar i plånboken varje månad jämfört förra mandatperioden.

Alliansregeringen föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter i budgeten. Detta ökar intresset att anställa fler människor. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär en minskad kostnad för Huddinge kommun med drygt 18,5 miljoner kronor. Pengar som i stället kan användas i de kommunala verksamheterna.

En grupp som det satsas särskilt på är pensionärerna. I genomsnitt sänks pensionärernas skatt med ungefär 2 500 kronor per år. Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, de som har garantipension eller låg inkomstpension. Utöver skattesänkningen räknas basbeloppet för pensionerna upp. Uppräkningen innebär en ökning med 3 834 kronor per år för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar en inkomstökning med ungefär 500 kronor per månad för samma hushåll.

Vidare höjs äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer så att de som har hela eller delar av sin försörjning tillgodosedd genom dessa system också får del av förbättringen.

Satsningar på välfärden är centrala och viktiga åtgärder för Alliansregeringen, men det krävs resurser för att genomföra satsningarna. Resurserna skapas genom att så många som möjligt arbetar. Det är därför det är så viktigt att det är lönsamt att arbeta. Alliansregeringen genomför en politik som syftar till att så många som möjligt ska arbeta. Av den anledningen har vi också en politik för välfärden. Fler i arbete och en ökad välfärd hänger intimt samman.

Anti Avsan (m)
Riksdagsledamot, Huddinge

fredag 26 september 2008

Halvtidskampanj

Jag har tidigare skrivit om den halvtidskampanj som moderaterna i Stockholms stad och län genomför. Igår fanns jag på plats utanför Stora Nygatan 30, tillsammans med Fredrik Schulte, för att möta väljare i lunchrusning. Många är på väg någonstans och lite stressade men några samtal blev det.

Fler bilder från gårdagens lunchkampanjande finns här.

Dessutom vill jag gärna slå ett slag för de moderater i Huddinge som var ute och kampanjande tillsammans med min tidigare riksdagskollega och nuvarande finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd. Bilder finns här.

Här finns bilder från hela kampanjveckan.

torsdag 25 september 2008

Träff med lokala moderater

Igår kväll höll jag en presentation av regeringens budget för inbjudna moderater från Botkyrka, Huddinge, Salem och Södertälje. Det blev en intressant kväll med intressanta diskussioner om både budget och partiarbete.

Vid genomgången av budgeten diskuterades bland annat f d fastighetsskatten/kommunala fastighetsavgiften och effekten av denna reform. Ett ämne som ofta engagerar är infrastruktur och det blev även denna gång. Vad innebär regeringens Närtidssatsning? Vad kommer den kommande infrastrukturpropositionen att innebära? Hur prioriterar och finansierar Väg- respektive Banverket sina verksamheter?

Diskussionen gled därefter allt mer över mot att handla om hur vi ska nå ut med vår politik på ett bättre och tydligare sätt. Alliansen driver och har drivit igenom ett stort antal reformer som är och har varit framgångsrika och som betyder mycket för människor. Det är angeläget att vi ständigt har i åtanke hur vi på ett bra sätt kan berätta detta för väljarna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som tog sig tid och kom och lyssnade och deltog i diskussionerna!

måndag 22 september 2008

Halvtid - vad tycker du?

Stockholmsmoderaterna har med start idag dragit igång sin halvtidskampanj. Som det hörs av namnet så markerar kampanjen att halva mandatperioden har gått. Det finns möjlighet att träffa mig och andra moderata företrädare på olika ställen i stockholmsområdet med anledning av kampanjen. Här finns en lista på vilka företrädare du kan träffa var och när.

För egen del kommer jag att finnas på plats i Blå Hörnet, Stora Nygatan 30, på torsdag kl 11.45 till 12.30. Välkommen!

* * *

Nu skall jag alldeles strax gå till kammaren och lyssna på budgetdebatten.

onsdag 17 september 2008

Regeringsförklaringen och det kommande året

Igår öppnades riksmötet för riksdagsåret 2008/09. Som jag skrev igår så innebär öppnandet av riksmötet också starten på mitt tredje riksdagsår.

Traditionsenligt så läste statsminister Fredrik Reinfeldt upp regeringsförklaringen. Den innehöll få överraskningar. Mycket var redan känt då regeringen löpande släppt nyheter om den kommande budgeten. Därtill publicerades en kortvariant av regeringsförklaringen på DN Debatt igår.

Inte desto mindre innehöll regeringsförklaringen flera positiva satsningar. Några av dem tänkte jag kort kommentera nedan.

Det viktigaste beskedet statsministern lämnade är att regeringen fortsätter sin jobbsatsning i syfte att minska utanförskapet möta en försämrad konjunktur. Arbetslöshet är den största orsaken till att ekonomiska klyftor mellan människor ökar, därför är jobbsatsningen så viktig. En viktig del i denna satsning blir det jobbskatteavdragets tredje steg. I regeringsförklaringen står:

Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.

Från den första januari nästa år sänks skatten ytterligare för alla som arbetar. Mest betydelsefullt för dem som tjänar minst. Totalt omfattar förslaget 15 miljarder kronor. Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen. Ett större utrymme att forma den egna vardagen med.
Det tredje steget innebär att vårdbiträden, sjuksköterskor och metallarbetare får 200 kronor mer kvar varje månad. Detta innebär det att ett vårdbiträde fått, i genomsnitt, drygt 1 100 kronor mer kvar i månaden sedan regeringsskiftet 2006. Motsvarande summa för en metallarbetare är drygt 1 350 kronor, en sjuksköterska ungefär 1 475 kronor och en gymnasielärare drygt 1 500 kronor.

Regeringen avser också att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna. Till detta kommer ett antal regelförenklingar som minskar bördan för företagen. Syftet med dessa åtgärder är givetvis att stärka företagen. Som det står i regeringsförklaringen:

Fler företagare får möjlighet att erbjuda jobb åt alla som vill göra en insats.
Som aviserats i andra sammanhang bekräftade också statsministern att det kommer en satsning på pensionärerna i form av en skattesänkning. Det skattesänkning som tidigare presenterats motsvarar en årlig sänkning på 2 300-2 500 kronor. Tyngdpunkten ligger på de pensionärer som har de lägsta pensionerna, ofta kvinnor som har garantipension eller liten inkomstpension. Därtill höjs äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg till pensionärer så att personer som har hela eller delar av sin försörjning via dessa system får del av förbättringen. Även förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen höjs till följd av förslaget.

Vårt pensionssystem bygger på att vi har många som arbetar, det glöms lätt bort. Regeringens framgångar med att minska utanförskapet innebär att pensionerna höjs, i genomsnitt, med 4 000 kronor i år och 6 000 kronor nästa år. Sista året med socialdemokratiskt maktinnehav, 2005, ökade pensionerna med 2 000 kronor.

Detta är de satsningar som jag speciellt vill lyfta fram.

tisdag 16 september 2008

Riksmötets öppnande

Idag är det officiella öppnandet av riksmötet 2008/09. Det innebär också starten för mitt tredje riksdagsår. Programmet för öppnandet kan beskådas här.

onsdag 10 september 2008

Rättelse från Hyresgästföreningen

DN Debatt i måndags hade Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, en artikel om hyressättningen och vad konsekvenserna av en förändring av denna skulle innebära. Jag ska dock inte upphålla mig vid artikelns huvudargument. I slutet av artikeln skriver Barbro Engman en direkt felaktighet om bland annat Huddinge och indirekt Huge:

I dag ägnar sig kommuner som Huddinge och Österåker åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.
Utöver att det är svårt att utläsa vad det handlar om i sak så är det en felaktighet. Huges jurist har varit kontakt med Hyresgästföreningen om detta och Hyresgästföreningen har nu lagt ut en rättelse på sin hemsida. Rättelsen i sin helhet lyder:

Korrigering av uppgift om förvärvslån i Huddinge kommun
I den debattartikel som publicerades på DN Debatt måndagen den 8 september togs frågan om utdelningsbegränsning för de kommunala ägarnas vinstuttag upp. Som exempel på oskäliga vinstuttag angavs Huddinge kommuns hantering av bostadsföretaget HUGE. Kommunen lät det egna företaget Tomtberga förvärva HUGE med ett lån från kommunen på 990. Därefter fusionerades de två företagen till nuvarande TomtbergsHUGE och Huddinge kommun garanteras en årlig avkastning från företaget på ca 70 milj. kr vilken täcks genom hyresintäkter.

I artikeln påstods att förfarandet skulle vara förbjudet för privata aktiebolag: ”I dag ägnar sig kommuner som Huddinge […] åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.” Det stämmer inte längre. 2007 ändrades aktiebolagslagen och förbudet mot så kallade förvärvslån togs bort.
Varken Huddinge eller Huge ägnar sig således åt verksamhet som är olaglig. Värt att notera i sammanhanget är att Huge, enligt Hyresgästföreningen, har stockholmsregionens lägsta hyror för nyproducerade lägenheter och bland de lägsta hyrorna i det äldre bostadsbeståndet.

onsdag 20 augusti 2008

Från hyresrätt till bostadsrätt

I ett inslag i gårdagens Rapport framkommer att det skett ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt i elva av landets kommuner under förra året. I samma inslag framkommer också att 142 kommuner uttryckte intresse för ombilda delar av sina allmännyttiga bostäder till bostadsrätter i samband med att den så kallade stopplagen avskaffades.

Hurvida elva kommuner som ombildar delar av sitt lägenhetsbestånd efter lagändringen är mycket eller lite är i grunden ointressant. Det som är intressant är att lagändringen gav kommunerna makten över sina bostadsbolag tillbaka. Kommunerna och deras bostadsbolag har fått ta av sig den statliga överrock som den förra regeringen klätt dem med. Det är den viktigaste konsekvensen av lagändringen. Om just detta har jag skrivit tidigare här på bloggen, redan för ett drygt år sedan.

Om det finns en efterfråga bland hyresgästerna att köpa sin bostad ska man ha möjlighet att göra så. Det är lagändringens syfte på individnivå, så att säga.

Jag är ordförande i det kommunala fastighetshetsbolag Huge i Huddinge. Vi har omvandlat hyreslägenheter till bostadsrätter och vi har gjort det utan något bråk, bortsett från sådant som kan etiketteras som "plikskyldigt". Vår strategi är att inte tvinga på någon att köpa sin bostad om man inte vill men kommer det hyresgäster till oss och signalerar att de vill köpa så har vi en färdig process för hur detta ska gå till.

Huge håller för närvarande på att omvandla knappt tio procent av sitt bestånd, enligt ovanstående tillvägagångssätt. Samtidigt nyproduceras ungefär lika många hyreslägenheter.

Generellt kan sägas att boendeformerna är alldeles för politiserade, både från höger och vänster, och detta har skapat låsningar. Min uppfattning är att man inte ska tvinga på någon en viss typ av boendeform. Därför är det viktigt med flera olika typer av boendeformer. Ytterligare en boendeform tillkommer nästa år när ägarlägenheter införs i Sverige.

tisdag 12 augusti 2008

Intervju om sjöfylleri

– Statistiken visar att nykterhetsbrotten på sjön inte ökar. Hela frågan har väckts för att intensiteten i trånga farleder och antalet snabba båtar har ökat. Det är också skälet till att man tittar på frågan om förarbehörighet. Den frågan ligger inte på mitt bord, men krav på förarbevis kan ge en ökad medvetenhet om hur man beter sig på sjön. Som exempelvis att hålla sig nykter.
Så säger jag i en intervju i tidningen Accent om förändrad promillegräns på sjön. Hela tidningen, och artikeln där jag medverkar, finns att ladda ner i pdf-format här. Artikeln börjar på sidan 18 i filen.

måndag 11 augusti 2008

Lyssna på Fredriks tal i efterhand

Om du inte hade möjlighet att åka till ett soligt Vaxholm och lyssna på Fredrik Reinfeldts tal i lördags så finns det möjlighet att lyssna på hela talet via webben. Klicka bara på länken.

torsdag 31 juli 2008

Ytterligare tips på helgaktiviteter

Nu på lördag är det Pride Parad i Stockholm. Efter paraden finns det möjlighet att träffa mig i moderaternas tält i Pride Park. Läs mer om det i bloggposten direkt under denna.

Nästa lördag, den nionde augusti, håller statsminister Fredrik Reinfeldt sitt traditionsenliga tal i Vaxholm. Talet hålls på Söderhamnsplan och Fredrik börjar tala klockan 13.00.

Information på moderaternas webbplats finns här.

lördag 19 juli 2008

Chatta med mig eller träffa mig under Europride 2008

Under Europride 2008 arrangerar moderaterna ett antal aktiviteter, bland annat kommer vi att finnas på plats i Pride Park. Civilutskottet är det utskott i riksdagen som behandlar motioner och propositioner som rör äktenskapslagstiftning. Jag finns på plats i moderaternas tält i Pride Park lördagen 2 augusti kl 17.00 till 18.00 för att svara på frågor om detta och annat. Här kan du läsa vilka moderater, utöver mig, som du kan träffa vid olika tillfällen under veckan.

Det finns också möjlighet att chatta med mig måndagen 28 juli mellan 17.00 och 18.00. Läs mer här.

Besök gärna moderaternas Europride-sajt. Där finns moderaternas alla aktiviter under Europride 2008, vår HBT-politik och mycket annat samlat.

måndag 30 juni 2008

Genomfört och gjort

Idag rapporterar flera nyhetsredaktioner om att Alliansregeringen redan infriat drygt hälften av de vallöften som ställdes ut inför valet 2006. Det är denna artikel i Riksdag&Departement som ligger bakom nyhetsrapporterna. Tyvärr så finns inte själva listan tillgänglig på nätet, åtminstone inte just nu.

Lite mer på samma tema. Här finns en sammanställning över alla de ärenden som vi behandlat i mitt utskott, Civilutskottet, under riksdagsåret 2007/08.

Imorgon, första juli, träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. En sammanställning och sammanfattning av de viktigaste finns här.

onsdag 25 juni 2008

Studiebesök på Amf 1 i Berga

Igår var jag på studiebesök på Amf 1 i Berga tillsammans med min riksdagskollega Göran Pettersson. Vi hade också med oss några av riksdagskansliets tjänstemän. Regementschefen överste Jonas Olsson, samt hans kollegor major Mattias Karlsson, major Andreas Nordén och kapten Fredrik Brunnström, informerade oss om regementets verksamhet och vi förde diskussioner om amfibiekårens och kustjägarutbildningens framtid.

Tack vare ett väl planerat program blev besöket mycket givande och intressant.

Regementschef Jonas Olsson.

Min riksdagskollega Göran Pettersson på vänstra sida.
Pål Jonson, försvarspolitisk handläggare på vårt riksdagskansli, och Jonas Olsson.

Avslutning.

fredag 13 juni 2008

Sjunkande arbetslöshet i Huddinge

181 personer. Så många fler huddingebor hade arbete i maj 2008 jämför med samma månad 2007. I maj i år var 1422 personer arbetslösa och i maj 2007 var motsvarande siffra 1603 personer. Det är en minskning med 11,3 procent, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik som presenterades idag. Detta motsvarar en arbetslöshet på 2,4 procent i kommunen.

Glädjande är också att antalet långtidsarbetslösa i Huddinge minskat från 543 i maj 2007 till 332. Det motsvarar en minskning med nära 39 procent.

Jämfört med föregående månad, april 2008, har arbetslösheten minskat med 27 personer, från 1449 personer till ovan nämnda 1422.

torsdag 12 juni 2008

Ökat antal fasta anställningar

Fler i arbete. Detta bekräftas av SCB:s arbetskraftsundersökning för maj som publiceras idag. Extra glädjande är det att antalet fasta anställningar har ökat med 3,2 procent (107 000 personer) jämfört med samma månad förra året.

En vinst och en förlust

Det är ett trendbrott att grupper som har haft svårt att hävda sig på arbetsmarknaden får jobb. Ungdomar får jobb. 40 000 unga kom in på arbetsmarknaden förra året. Utrikes födda får jobb. Det ökade med 34 000. Äldre får jobb. Det ökade med 18 000. Visst spelar konjunkturen roll, men attityder spelar också väldigt stor roll. Vi signalerar: Se till det som är friskt! Se till arbetsförmåga! Sänk trösklarna! Gör ansträngningar för att få in folk på den reguljära arbetsmarknaden! Det bryter med synsättet att den som har svårt att hävda sig ska döljas i sin arbetslöshet genom att det kallas något annat. Det var trendbrottet. Det gick vi till val på 2006. Nu ser viktiga trendbrott på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att den politiken får fortsätta.


Så sa statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt inledningsanförande i gårdagens partiledardebatt. Regeringen och riksdagsmajoriteten levererar och utanförskapet för många grupper minskar. Politik- och debattmatchen vann Alliansen med statsministern i spetsen.

Inledningsanförandet, och resten av partiledardebatten, hittar du här.

Inte heller i år lyckades Alliansen besegra oppositionen i den årliga fotbollsmatchen. Thomas Bodström gjorde oppositionens alla tre mål.

Jan Ericson har lagt upp bilder på sin blogg från matchen.

onsdag 11 juni 2008

Partiledardebatt

Riksdagsterminen börjar röra sig mot sitt slut. I och med detta är det också dags för partiledardebatt i kammaren idag. Partiledardebatten kan följas via SVT 2 eller SVT 24, Sveriges Radio i P1 (givetvis via http://www.sr.se/ också) eller via webbsändning från Riksdagens webbplats. Debatten startar kl 9.00.

Sedan jag kom in i Riksdagen har jag börjat spela fotboll regelbundet: en gång om året. I kväll är det dags för den årliga fotbollsmatchen mellan Alliansen och oppositionen. Precis som förra året ska jag delta i årets match. Alliansen har revansch att utkräva sedan förra årets förlust. Här kan du läsa vad jag skrev om matchen förra året.

Uppdaterat
Artikel i Aftonbladet om både riksdagsdebatt och fotbollsmatch.

måndag 9 juni 2008

Artikel om nya marknadsföringslagen

Som jag skrev nedan så debatterade Civilutskottet den nya marknadsföringslagen i onsdags. Jag vill passa på att förtydliga att jag inte deltog i själva debatten, däremot har jag tillsammans med min moderata utskottskollega Katarina Brännström arbetat en del med själva ärendet.

Katarina och jag har en debattartikel i branschtidningen Resumé (nr 23, 5 juni) om nya marknadsföringslagen. Artikeln är, åtminstone än så länge, bara publicerad i pappersupplagen, därför återger jag den nedan i sin helhet.

Nya lagar ger tydligare reklamregler
Bättre skydd för konsumenter och näringsidkare och en harmonisering av marknadsföringsreglerna på EU-nivå. Detta är i huvudsak de förändringar som kommer med den nya marknadsföringslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet i år.

Under denna vecka kommer riksdagen att debattera civilutskottets betänkande Ny marknadsföringslag m.m. (2007/08:CU21). Ett sätt att beskriva den nya lagen är att den i vissa delar fyller ut och kompletterar den gamla marknadsföringslagen. Den gamla lagstiftningen har haft som syfte att i olika avseenden främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av varor och tjänster. Den nya marknadsföringslagen tar sikte på samma saker. Precis som i den nu gällande lagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis kommer att omfattas av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna har man också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.Den nya marknadsföringslagen kommer att ge konsumenten ett starkare skydd än vad dagens lagstiftning gör. Ett konkret exempel på detta är att en näringsidkare kommer att få ansvar för att ge korrekt information till en köpare (konsument) före, under och efter ett köp av en vara.


Det som är nytt i denna del är kravet på korrekt information i en efterköpssituation. Det blir därför, exempelvis, förbjudet för en näringsidkare att lämna felaktig information om den lagstadgade reklamationsfristen efter att köpeavtal har ingåtts. I denna del jämställs konsumenter och näringsidkare, det vill säga att samma informationsplikt kommer att gälla om parterna är två näringsidkare.

Ett förbud mot aggressiv marknadsföring införs också. Mer konkret handlar detta om ett förbud mot exempelvis påträngande och oönskad telefonförsäljning. Den nya lagen kommer också att ge ytterligare möjligheter när det gäller att komma åt näringsidkare som är mindre nogräknade.


Den nya marknadsföringslagen innebär också en harmonisering av marknadsföringsreglerna inom EU. Detta skapar trygghet för både konsumenter och näringsidkare. Svenskar och svenska näringsidkare kommer därmed - i större utsträckning än i dag - att vara bekanta med vad som också gäller i andra EU-länder.

Med den nya marknadsföringslagen införs också ett förbud mot att - i samtliga medier - rikta direkta köpuppmaningar till barn. Härutöver kommer förbudet att i tv-sändningar rikta reklam till barn under tolv år att finnas kvar.

Totalt sett kommer den nya marknadsföringslagen att ge ökad trygghet för konsumenterna, men också tydligare spelregler för näringsidkarna. Lagen kommer även fortsättningsvis att utgöra ett viktigt fundament för en välfungerande marknad för både konsumenter och näringsidkare.

Anti Avsan,
riksdagsledamot (M) ledamot i civilutskottet

Katarina Brännström,
riksdagsledamot (M) suppleant i civilutskottet

onsdag 4 juni 2008

Ny marknadsföringslag

Idag debatterar Civiliutskottet den nya marknadsföringslagen, som träder i kraft den första juli i år. Den nya marknadsföringslagen stärker konsumentens skydd i förhållande till näringsidkare. Nya marknadsföringslagen harmoniserar också bättre med motsvarande lagstiftning inom EU, vilket gör det lättare för både konsumenter och näringsidkare att veta vad som gäller i respektive länder.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 stycken förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis blir en del av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna finns också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.

Här hittar du Civilutskottets betänkande. Regeringens proposition hittar du här.

tisdag 3 juni 2008

Omsvängning om ägarlägenheter

-Vi är inte helt avvisande till ägarlägenheter och vill se mer av mångfald och valfrihet i boendet.
-Jag tror vi är på väg att lämna den rädsla som tidigare funnits mot att att äga sitt boende och vi för nu en mer saklig debatt om detta.

Det första citatet ovan kommer från Carina Moberg, socialdemokratisk ledamot i Civilutskottet, och det andra citatet kommer från Jan Lindholm, miljöpartistisk ledamot i Civilutskottet. Båda citaten är hämtade från en artikel (ej ännu på nätet) i tidningen Riksdag & Departement. Rubriken på artikeln är "Oppositionen gillar också ägarlägenheter".

Den första april 2009 träder regelverket om ägarlägenheter i kraft. För tillfället hålls ett antal remissmöten mellan Justitiedepartementet och ett antal organisationer och myndigheter.

En bra bakgrundsbeskrivning finns i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet, daterat 28 april.

fredag 30 maj 2008

Studieresa

Under veckan har jag varit på studieresa i Skåne och Danmark tillsammans med mina moderata kollegor i Civilutskottet. Katarina Brännström har skrivit en bloggpost om resan på sin blogg.

tisdag 27 maj 2008

Bostadspolitisk omprövning hos (s)?

Ekot rapporterar idag om att socialdemokraternas bostadspolitiska grupp lägger fram ett förslag till ny bostadspolitik. Nu är det som redovisas av Ekot snarare en testballong än ett färdigt förslag men av det som kommer fram kan man ändå dra några slutsatser.

En slutsats är att socialdemokraterna accepterar att många människor, dock inte alla, vill äga sina bostäder. Socialdemokraterna visar också att de, åtminstone i högre grad än hittills, accepterar att människor faktiskt vill bestämma över sitt boende och sin boendeform.

Boendeformerna i Sverige är "politiserade" på ett olyckligt sätt men nu visar socialdemokraterna tendenser till att lätta på politiseringen runt boendeformerna. Det är positivt.

Det övergripande intrycket är, trots allt, att det som presenterats ännu är ganska så tunt. Att socialdemokraterna vill återinföra investeringsbidragen för byggande av hyresrätter känns dock inte särskilt nytänkande.

fredag 23 maj 2008

Sjöfylleri

Ikväll ska jag tillsammans med min riksdagskollega Helena Bouveng åka med sjöpolisen i Stockholm för att se hur de arbetar i kampen mot sjöfylleri.

Kustbevakningen har fått utökade befogenheter att ingripa mot sjöfylleri men det är minst lika viktigt att sjöpolisen får förstärkta resurser för sin verksamhet. Det är viktigt för att kunna följa upp att gällande regler följs. Vi moderater dock emot införandet av en nedre promillegräns som innebär att sjötrafik jämställs med vägtrafik.

Jag har också skrivit en artikel om detta som publicerats i Västerviks Tidningen.

onsdag 21 maj 2008

Stor del av min vecka

Som jag skrev nedan så var jag på besök i Södertälje i måndags. Tisdag, onsdag och torsdag är jag i Karlstad, på konferensen Brand 2008.

Studie- och kampanjbesök i Södertälje

I måndags var jag tillsammans med flera riksdagskollegor på studie- och kampanjbesök i Södertälje. Eftermiddagen inleddes med att kommunalrådet Marita Lärnestad (m) och två tjänstemän berättade om Södertäljes introduktionsprogram för flyktingar. Efter det besökte jag polisen i Södertälje. De berättade bland annat om ett mentorsprogram för ungdomar som de håller på att arbeta fram.

Mina riksdagskollegor gjorde besök på verksamheter kopplade till introduktionsprogrammet.

Läs om dagen och se bilder på Kampanjbloggen.

fredag 16 maj 2008

Möt mina kollegor

Nästa vecka finns möjlighet att träffa några av mina moderata riksdagsledamöter från Stockholms stad och län. Detta kan du göra genom att ta dig till Riksdagens Infocenter. Läs mer här.

Pressklipp från pensionsdebatt i Huddinge

Under våren har det i den lokala tidningen Mitt i Huddinge pågått en debatt om pensionärernas ekonomiska situation. Debatten initierades av att jag skrev en insändare om att pensionärernas gynnades av regeringens framgångsrika jobbpolitik.

En av den som svarade på min insändare var signaturen "Pensionär". Skribenten hävdade, bland annat, att hans eller hennes bostadsbidrag försämrats med 150 kronor. Nedan publicerar jag mitt svar till signaturen "Pensionär". Insändaren finns också publicerad i veckans nummer av Mitt i Huddinge (utgivningsdatum 13 maj).

Regeringen fortsätter att förbättra för pensionärer
Signaturen ”Pensionär” ber mig att förklara hur han eller hon kan få mer i plånboken under 2008. Det är omöjligt för mig att överblicka varje enskild persons ekonomi och veta varför bostadsbidraget sänkts med 150 kronor, som i just detta fall. För att få klarhet i denna fråga måste jag be dig att vända dig till Försäkringskassan.

Exemplet i min insändare (Mitt i Huddinge 25/3) bygger på en pensionär som har inkomstpension. Sådan pension har den som har arbetat under stora delar eller hela sitt yrkesverksamma liv. En person som har 12.000 kronor i (inkomst)pension får sin pension höjd med i genomsnitt 4.000 kronor under 2008. Detta för att regeringen framgångsrikt har bedrivit en politik för att få fler människor i arbete.

Den andra typen av pension är garantipension. Sådan pension har den som inte har arbetat eller har arbetat mycket måttligt. Garantipensionerna räknas upp med konsumentprisindex.
Särskilt äldre ensamstående kvinnor som lever på garantipension har en kärv ekonomisk situation. I vårpropositionen som presenterades den 15 april fastställer regeringen att ytterligare steg kommer att tas för att förbättra villkoren för i första hand de pensionärer som har det sämst ställt.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

torsdag 15 maj 2008

Internt utvecklingsarbete

Idag har jag varit på besök hos JämO. Det är ett del av det utvecklingsarbete som pågår inom moderaterna, genom arbetsgruppen Lika möjligheter för kvinnor och män.

Här kan du läsa lite "inför-information" till dagens besök hos JämO. Jag avser att återkomma med en lite längre redogörelse för hur besöket löpte av när tiden medger.

Kampanjrapport från Botkyrka

I måndags var jag på kampanjbesök i Botkyrka tillsammans med ett antal riksdagskollegor. En rapport från besöket finns att läsa på moderaternas kampanjblogg.

tisdag 13 maj 2008

Fortfarande bra siffror i Huddinge

Igår presenterades arbetslösheten för april månad av Arbetsförmedlingen. Statistiken visar att arbetslösheten i Huddinge är fortsatt låg. I april var 1 449 personer i Huddinge arbetslösa. Det är en minskning från 1 610 personer samma månad förra året, det vill säga en minskning med 161 personer. Detta motsvarar en minskning med tio procent av antalet arbetslösa.

Antalet nyanmälda platser i Huddinge till Arbetsförmedlingen under april var 1 436 stycken. I april 2007 anmäldes 514 platser.

Jämfört med mars månad har dock arbetslösheten ökat något. Från 1 373 arbetslösa i mars till, som framgår ovan, 1 449 personer i april.

fredag 9 maj 2008

Kommande besök i Botkyrka

På måndag, 12 maj, kommer jag tillsammans med mina moderata riksdagskollegor Malin Löfsjögård, Eliza Roszkowska Öberg och Nils Oskar Nilsson att besöka Botkyrka för kampanj och verksamhetsbesök.

Klockan 11.30-12.45 kommer vi att kampanja tillsammans med moderaterna Botkyrka i Hallunda Centrum, på "innetorget". Efter en lunch kommer vi sedan att besöka Lugna Gatan i Ungdomens hus och avsluta med ett besök på Fittja vårdcentral.

Kom gärna och prata med oss och ställ frågor.

tisdag 29 april 2008

Ägarlägenheter på remiss

Jag har tidigare under året skrivit om ägarlägenheter och införandet av dessa vid några tillfällen tidigare i år (bland annat här, här och här). Igår skickade regeringen ut en promemoria på remiss med förslaget att ägarlägenheter skall införas från och med första april 2009. Remisstiden går ut i juni i år.

Regeringens pressmeddelande med mer information hittar du här. Promemorian kan laddas ner här.

måndag 28 april 2008

Ekonomiska övergrepp mot barn

Det finns föräldrar som försvårar sitt eller sina barns inträde i vuxenlivet väsentligt. De gör detta genom att ingå avtal i barnets namn och sedan missköter föräldern dessa åtaganden. Detta innebär att barnen inleder sitt vuxenliv med ett skuldberg som någon annan skapat. Regeringen har nu tagit initiativ till lagstiftning som sätter stopp för dessa ekonomiska övergrepp mot barn.

Tidningen City publicerar idag (28/4 -08) en insändare jag skrivit om detta problem. Jag återger insändaren i dess helhet nedan.

Barn ska inte kunna bli skuldsatta av föräldrar
Det finns ungdomar som möts av ett inkassokrav i brevlådan när de fyller 18 år. Att inleda sitt vuxenliv med ett skuldberg som någon eller några av föräldrarna har skapat innebär stora bekymmer och många gånger betydande svårigheter för den som exempelvis ska ta ett lån, teckna sitt första hyreskontrakt eller sitt första telefonabonnemang.

För att sätta stopp för dessa ekonomiska övergrepp och för att ge barnen bättre skydd föreslår regeringen att föräldrar inte ska kunna ingå avtal för sina barns räkning utan att kommunens överförmyndare godkänner avtalet.

Efter att riksdagen har tagit ställning till förslaget kan reglerna börja gälla från och med första januari nästa år.

ANTI AVSAN
Riksdagsledamot, m, Stockholms län

onsdag 23 april 2008

Estniskt talmansbesök

I morgon kommer Estlands talman, Ene Ergma, på besök. Hon har också med sig sin vice talman samt tre parlamentariker. Besöket varar under två dagar.

Riksdagspartierna skickar varsin representant från respektive parti för ett möte och jag är moderaternas representant.

Här finns det officiella programmet för besöket.

måndag 21 april 2008

Pressklipp om äktenskapsdebatten

För snart en vecka sedan var det debatt i kammaren om betänkadet Äktenskap och partnerskap, vilket jag nämnde här.

Här har oppositionen bortsett från alla krav på normal beredning, trots att man i andra sammanhang har kritiserat regeringen för bristande beredning och att saker och ting har gått för snabbt. Som så ofta i andra sammanhang är det uppenbarligen så att ändamålet helgar medlen, även om det i det här fallet knappast har satts i främsta rummet att faktiskt åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning utan snarare att åstadkomma någon form av politiskt spektakel.
Så sa jag i kammaren om debatten. Med detta menar jag att oppositionens alla utspel bara var ett spel för galleriet och spektakel. Regeringen bereder redan frågan och en proposition ska komma före årets slut. Därför sa vi i majoriteten också nej oppositionens motion.

Vår hållning inom moderaterna är klar: vi säger ja till könsneutrala äktenskap. Av det skälet sa vi nej till oppositionens innehållslösa motionsförslag. Idag publicerar SVT Opinion en artikel av mig där jag utvecklar tankarna ovan. Läs artikeln här.

Huddinge fortsätter som enad kommun

I helgen var det omröstning i Skogås och Trångsund om hurvida dessa delar skulle bryta sig loss från Huddinge kommun och bilda en egen kommun. Endast boende i Skogås och Trångsund hade rösträtt. När rösterna räknats visade det sig att 58,2 procent av de röstande sa nej till delningen. Förutsättningen för att Skogås och Trångsund skulle skiljas från Huddinge var att 60 procent av rösterna sa ja till delningen.

Resultatet innebär en tydlig majoritet för ett fortsatt enat Huddinge. Av de 13 valdistrikten var det bara tre - Stortorp, Sjöängen och Länna - där delningsförespråkarna hade majoritet, går det att utläsa av röstsammanräkningen.

Jag ser resultatet som seger för det sunda förnuftet före populism. Skogås och Trångsund hade blivit Sveriges näst minsta kommun till ytan. Bara Sundbyberg är mindre.

Ett par artiklar i dagspress om omröstningen hittar du i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

tisdag 15 april 2008

Debatt om vårpropositionen idag och debatter imorgon

Som jag skrev igår så lägger regeringen fram Ekonomiska vårpropositionen för 2008 idag. Debatten startar i kammaren om en liten stund och jag ska dit och lyssna på Anders Borgs anförande och möjligen ytterligare några från oppositionern.

Jag vill samtidigt passa på att flagga för två debatter som jag kommer att delta i under morgondagen.

Den ena är Civilutskottets betänkande Äktenskap och partnerskap (motioner mm hittar du här). Betänkandet behandlar olika motioner kring könsneutrala äktenskap (men också ett par andra frågor relaterade till lagstiftningen kring äktenskapet). Majoriteten avslår samtliga motioner kring könsneutrala äktenskap med motiveringen att beredningsarbete pågår i regeringskansliet. Denna regering har för avsikt att lägga en proposition kring samkönade äktenskap, till skillnad från den förra.

Den andra debatten är ett motionsbetänkande som berör förhållandet mellan barn och föräldrar.

Nu till kammaren och Anders Borg!

måndag 14 april 2008

Några lästips

Tänkte i all enkelhet delge några lästips i artikelform kring aktuella händelser.

Imorgon, tisdag 15 april, lägger regeringen fram det som brukar kallas vårpropositionen. Redan nu finns dock ett par artiklar som delger några av satsningarna som regeringen kommer att göra.

Regeringen avser att ta tredje steget med jobbavdraget. Detta skrev Alliansens fyra partiledare i en artikel på DN Debatt i torsdags, den 10 april. Detta innebär fortsatta skattesänkningar för människor med små och medelstora inkomster.

Det kommer också att göras en satsning på pensionärerna, skriver de fyra partiledarna en artikel på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet. Budskapet är att de satsningar som signaleras i vårpropositionen kommer att konkretiseras i budgetpropositionen i höst.

Kommande helg, söndagen 20 april, är det omröstning i Skogås och Trångsund om dessa områden ska bryta sig loss från Huddinge och bilda en egen kommun. I lördags var det debatter och kampanjarbete från båda sidor i Skogås Centrum.

Dagens Nyheter hade en stor artikel i helgen kring omröstningen, precis som Svenska Dagbladet.

Vi moderater i Huddinge menar att Skogås och Trångsund ska vara kvar i Huddinge kommun.

torsdag 10 april 2008

Kammardebatt om försäkringsrättsliga frågor

Igår hade Civilutskottet debatt i kammaren om motionsbetänkandet Försäkringsrättsliga frågor. Jag talade för moderaterna i denna debatt.

Betänkandet behandlade ett trettiotal olika motioner inom det försäkringsrättsliga området. En av de frågor som debatterades de framtida förändringarna av trafikförsäkringen. Så här beskrev jag de viktigaste punkterna i trafikförsäkringen i mitt första anförande i debatten

Vad som är viktigt att påpeka i sammanhanget är för det första att det allmännas ansvar för sjukvårdskostnader inte ska förändras. En utgångspunkt i arbetet är vidare – för det andra – att trafikskadelagens tillämpningsområde inte ändras. Trafikförsäkringen ska alltså, liksom tidigare, ersätta skador som uppkommer till följd av trafik. Vidare ska – för det tredje – som utgångspunkt gälla att ersättning från trafikförsäkringen även fortsättningsvis ska utges enligt principen om full ersättning. I utredningens arbete ska det slutligen läggas särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras.

[...]

Vår utgångspunkt är att en reform av trafikförsäkringen kommer att medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Vår bedömning är att både staten och fordonsägarna tjänar på att trafikförsäkringen tar över ansvaret för skadekostnaderna. Genom att försäkringsbolagen hanterar hela skadekostnaden premieras försäkringstagare med lågt riskbeteende samtidigt som premierna kan hållas nere.


Mitt första anförande hittar du här. Mina repliker i debatten hittar du här, här, här och här. Vill du läsa hela debatten klickar du här (en bit ner på sidan).

Arbetslösheten i Huddinge

Idag presenterade Arbetsförmedlingen arbetslöshetssiffrorna för mars. I min hemkommun Huddinge har arbetslösheten fortsatt att sjunka. I mars 2008 rapporterades 1 373 personer arbetslösa, jämfört med 1 606 personer i mars förra året. Jämfört med förra månaden, februari, har arbetslösheten minskat med tio personer.

I Huddinge ligger arbetslösheten på 2,3 procent, något under riksgenomsnittet på 2,5 procent. I Stockholms län ligger arbetslösheten på 2,0 procent.

onsdag 9 april 2008

Dokumenterat kampanjbesök

Läs gärna om mitt och mina riksdagskollegors besök på Östra Gymnasiet och Skogås Centrum i måndags. Vår eftermiddag finns dokumenterad på moderaternas kampanjblogg.

Uppdaterat
Noterar att min kollega Göran Pettersson skrivit om besöket på Östra Gymnasiet på sin blogg.

fredag 4 april 2008

Kom och prata!

På måndag, 7 april klockan 16, kommer jag och två kollegor från riksdagen att finnas i Skogås Centrum för att träffa människor. Mina två kollegor är Nils Oskar Nilsson och Göran Pettersson.

Det kommer också att finnas lokala moderater på plats för att diskutera kommundelningsfrågan.

Tidigare samma dag kommer vi att besöka Östra Gymnasiet.

Kom och prata med oss om både stort och smått!

måndag 17 mars 2008

Pressklipp om fakturabluff

I lördagens Svenska Dagbladet Näringsliv fanns en artikel om hur ohederliga företag skickar bluffakturor till företagare. Organisationen Svenska Handel påpekar att detta är ett stort problem för många företagare.

På enkätfrågan "Hur vill du stoppa fakturaskojarna?" svarade jag följande:
Det finns redan förhållan­de­vis goda möjligheter att undgå detta, även om tillämpningen av de regler som finns i många fall kan bli bättre. Om denna typ av brottslighet blir vanligare borde polisen visa större intresse för den.

Läs hela artikeln här.

onsdag 12 mars 2008

Favorit i repris: minskad arbetslöshet i Huddinge

275 personer. Så många fler har jobb i min hemkommun Huddinge i februari i år jämfört med samma månad 2007. Det visar månadsstatistiken från AMS för februari månad. När AMS nyligen presenterade sin månadsstatistik för februari 2008 var det 1383 personer arbetslösa i Huddinge. Motsvarande siffra för februari 2007 var 1659 personer.

De 275 personerna motsvarar en minskning med ungefär 15 procent av antalet arbetslösa på bara ett år. Både Sverige och Huddinge är stora vinnare på regeringens politik men de största vinnarna är de 275 personer i Huddinge som fått ett arbete att gå till.

Politiken, trenden och resultaten är desamma som förra månaden: Alliansen sänker skatter för människor med låga och medelstora inkomster och skapar arbetstillfällen.

I kontrast till detta står en socialdemokratisk politik som innebär att utanförskapet börjar öka igen istället och för att som nu minska. Den socialdemokratiska politiken innebär också höjda skatter för låginkomsttagare.

söndag 9 mars 2008

Lika möjligheter för kvinnor och mänFör en tid sedan skrev jag här på min blogg att fönyelsearbetet fortsätter inom moderaterna och att jag ingår i arbetsgruppen lika möjligheter för kvinnor och män. Den arbetsgruppen är i sin tur indelad i två delarbetsgrupper, nämligen "Familj och arbetsliv" i vilken jag är ordförande och "Välfärd" i vilken min civilutskottskollega Ewa Thalén Finné är ordförande. Framförallt Svenska Dagbladet har uppmärksammat ett antal frågor som ligger inom arbetsgruppens (och då främst min delarbetsgrupps) område.

Svenska Dagbladets första artikel är från den 26 februari. Här finns den. Den senaste artikeln i samma tidning kom den 6 mars. Här finns den.

Den första artikeln handlar om "delade vab-dagar". Söker man på dessa ord hittar man en stor mängd mediarapportering och kommentarer. Utfallet kan du se här - klicka bara vidare. Den andra artikeln handlar om "jämställt barnbidrag". Vid motsvarande sökning på dessa ord får man också ett stort utfall. Resultatet kan du se här. Arbetsgruppens frågor har med andra ord fått stor uppmärksamhet redan innan några förslag har presenterats. Vad artiklarna har utgått från är i första hand huvudarbetsgruppens direktiv och kommentarer kring dessa.

Moderat migrationspolitik

Seminariet om migrationspolitiken under kommunala rikskonferensen drog många deltagare. De migrationspolitiska frågorna ansågs uppenbarligen vara intressanta, så pass intressanta att ett antal journalister var närvarande på seminariet och det fotograferades mycket. Tur att det inte längre behövs blixtar med modern kamerateknik. Jag satt ju i mitten i egenskap av moderator på seminariet.

Jag har inte hunnit kolla vilket avtryck seminariet har gett i media, men Svenska Dagbladet hade en artikel om seminariet i gårdagens tidning. I tidningens nätupplaga finns två artiklar från seminariet här hittar du den första och här hittar du den andra artikeln.

onsdag 5 mars 2008

Kommunal rikskonferens

Med start under fredagen och med avslutning runt lunch på lördagen har vi inom moderaterna kommunal rikskonferens i Göteborg. Inbjudna är ett stort antal moderater från hela landet, med uppdrag i kommuner, landsting, regioner och i riksdagen, men även föreningsledare och andra föreningsaktiva. Ungefär 1 800 moderater väntas till Göteborg. Jag är en av dem.

Det arrangeras ett stort antal seminarier och föreläsningar. Jag kommer att fungera som moderator vid ett seminarium och vara med i panelen vid ytterligare ett. Så här presenteras seminarierna i programmet.

1:3 Asyl och migrationspolitiken – hur gör vi det till en för (m) positiv fråga?


Delarbetsgrupp till arbetsgruppen Mot utanförskap och segregation
Vad vill alliansen med asylpolitiken och övriga frågor inom det migrationspolitiska området inför 2010. Hur möter vi väljarna 2010 så att asylpolitiken blir en vinnarfråga?

Moderator:
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge

Medverkande:
Migrationsminister Tobias Billström, Malmö
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, Helsingborg

4:7 Överförmyndare – ideella krafter som förvaltar miljarder


Kommunen är skyldig att utse överförmyndare, men det ansvar som följer med uppdraget är ofta oklart. Överförmyndarna arbetar ideellt och har ett mycket stort ansvar. Sveriges överförmyndare förvaltar ett stort kapital, närmare 20 miljarder kr. Överförmyndare utses för de människor som är i störst behov av samhällets stöd. Seminariet visar på en del praktiska problem som överförmyndare möter i vissa kommuner och hur dessa problem kan förebyggas. Det är viktigt att vi uppmuntrar människor att engagera sig i detta arbete.

Moderator:
Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström, Österåker

Medverkande:
Statssekreterare Magnus Graner, Uppsala
Förvaltningsjurist vid Göteborgs överförmyndarförvaltning samt styrelseledamot i Föreningen Sveriges överförmyndare Gunnar Jonsson, Göteborg
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge


Hela seminarieprogrammet hittar du här.

onsdag 27 februari 2008

Svar om ägarlägenheter

För ett par veckor sedan rapporterade jag här på bloggen om en person som i en insändarreplik i Svenska Dagbladet, riktad till mig, hade relevanta frågor om ägarlägenheter. Jag lovade då att snart återkomma med svar. Jag har skickat en replik med mina svar till Svenska Dagbladets insändarsida, Synpunkt. Jag kan dock konstatera att mina svar på frågorna ännu inte har blivit publicerade. Därför väljer jag att publicera den insända repliken i sin helhet nedan.

Ägarlägenheter ger nya möjligheter
Insändarskribenten Gunnel Klernäs pekar på några relevanta frågeställningar (SvD 12/2) kring ägarlägenheter och införandet av dessa.

Under våren kommer regeringen med en proposition med förslag om att det införs en möjlighet att bygga ägarlägenheter i Sverige. Riksdagsbehandling och beslut sker under hösten, med möjlighet att bygga från 1 januari 2009. Det bör påpekas att det ännu inte finns något färdigt förslag från regeringen.

Ägarlägenheter är en ny boendeform i Sverige som ökar valfriheten och mångfalden på bostadsmarknaden. Socialdemokraterna har hittills konsekvent avvisat ägarlägenheter som oönskade och onödiga.

Intresset är stort och många hör av sig med uppmaningar om att ägarlägenheter bör införas men det ställs också frågor om hur olika praktiska saker ska anordnas i ett hus med ägarlägenheter.

Jämförelsen med radhus eller kedjehus är bra då det i sådana områden ofta finns en eller flera gemensamhetsanläggningar och en samfällighetsförening för förvaltningen av anläggningarna. Gemensamma anordningar och ytor i ett hus med ägarlägenheter kommer att förvaltas på liknande sätt. I praktiken finns också stora likheter med hur det fungerar i en bostadsrättsförening. En ägarlägenhet kommer dock att ägas direkt på samma sätt som en villafastighet eller ett radhus med äganderätt. Detta innebär bland annat att det inte kommer att finnas några begränsningar att hyra ut sin ägarlägenhet till skillnad från en bostadsrättslägenhet.

När frågan om ägarlägenheter utreddes för ett antal år sedan menade utredaren att införandet av ägarlägenheter sannolikt kommer att öka nyproduktionen av bostäder. Detta stämmer också med den bild vi har fått genom kontakter med företrädare för byggbranschen. Inledningsvis kommer ägarlägenheter att kunna skapas genom nyproduktion.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m), Stockholms län

tisdag 26 februari 2008

Tillval och frånval i hyreslägenheter utreds

Det sker mycket på bostadspolitikens område för närvarande. Eftersom det är angeläget att hyresrätten utvecklas så att den svarar mot hyresgästernas olika behov har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att se över hur förutsättningarna för hyresgäster att göra olika typer av tillval och frånval kan förbättras.

Utredaren uppgift är att finna en lösning som ger hyresgästerna så goda valmöjligheter som möjligt. Utredarens lösning ska också vara lätt att tillämpa för de berörda och därutöver förenlig med vad som i övrigt gäller för hyreslägenheter.

Boende i hyreslägenheter framför redan i dag ofta önskemål om att få anpassa sitt boende efter sina egna behov. En del hyresgäster är villiga att betala lite högre hyra för att kunna få tillgång till viss utrustning (tillval) medan andra vill ha lägre hyra och ställer därför lägre krav på sina lägenheter (frånval). Dagens regler innebär att hyresgästernas önskemål ofta inte kan tillgodoses.

Utredaren ska redovisa sitt betänkande i slutet av september 2008.

måndag 25 februari 2008

Diskriminering inom rättsväsendet

På Rapport och Aktuellt i dag hamnade en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på nyhetsplats. BRÅ:s pressmeddelande hittar du här. I nyhetsrapporteringen var slutsatsen att diskriminering sker genom hela rättskedjan, det sistnämnda är för övrigt ett uttryck som jag ogillar.

I ingressen i BRÅ:s pressmeddelande anges följande: "Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen. Breddad rekrytering och ökad status för tolkarna är några sätt att motverka diskriminering. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en ny rapport". Kursiveringen har jag gjort i syfte att belysa nyansskillnaden mellan nyhetsrapporteringen och BRÅ:s pressmeddelande.

Jag tycker att det är bra att frågan om rättstolkarnas ställning och kompetens hamnar i fokus. För egen del har det hänt åtskilliga gånger att jag har blivit upprörd över att tolkar inte har tagit sin uppgift på allvar eller brustit i kompetens och professionalitet. Jag ska nämna några exempel.

Jag kan erinra mig ett tillfälle då en engelskspråkig person biträddes av tolk. I ett sådant fall sitter man ju i viss mån med facit själv. Efter att förhöret hade pågått en tid slutade jag att lyssna på tolkens översättningar eftersom tolken inte lyckades översätta det som förhörspersonen faktiskt sade. Det som slog mig den gången var att jag hela tiden kunde övervaka huruvida tolken klarade översättningsuppgiften eller inte. Hur många liknande fall hade jag varit med om när översättningen skett från ett främmande språk jag inte behärskar? Skrämmande tanke!

Ett annat fall som jag minns särskilt är när en förhörsperson - trots bristande kunskaper i svenska språket - själv började protestera mot tolkens översättningar. Dessförinnan hade jag vid flera tillfällen sagt åt tolken att bara översätta vad förhörspersonen säger och inte referera och dra slutsatser av förhörspersonens utsagor. Tolken hade en benägenhet att säga: XX säger att ...... och XX menar att ...... Förhörspersonen påpekade till slut med viss irritation och uppgivenhet i rösten att "tolken översätter ju inte det jag säger". Jag avbröt förhöret och frågade om förhörspersonen ansåg att översättningen hade blivit fel från början. Jag var beredd att ta om hela förhöret från början och då i första hand med annan mer kompetent tolk. Vi lyckades dock i allt väsentligt - tack vare förhörspersonen själv - att reda ut vad som hade blivit fel översatt och kunde därefter avsluta förhöret. I det fallet ansåg jag att den ifrågavarande tolken var olämplig för sin uppgift.

Ett sista fall jag kan nämna är när handlingar i ett väldigt speciellt mål (i Svea hovrätt), som gällde förhållanden i Estland under andra världskriget, hade översatts till svenska. De rättsregler som var tillämpliga vid det tillfälle som skulle bedömas var något så udda som tsarrysk civilrätt. Eftersom jag talar och förstår estniska kunde jag konstatera ett antal felaktigheter i de översättningar som hade gjorts från estniska till svenska. Detta får ses som en illustration till att det även kan bli fel när handlingar översätts.

Här kan du ladda ner rapporten från BRÅ.

söndag 24 februari 2008

Måste det bli ISTID för att media ska intressera sig?

Foto: Olle Magnusson

De flesta politiker i stockholmsområdet kan emellanåt känna viss frustration över att media (och även lokaltidningar) visar så litet intresse för olika politiska frågor som i landsortspressen troligtvis hade förorsakat helsidesreportage. Nåja, det finns väl kanske vissa tidningar även i Stockholms län där intresset för lokala politiska händelser och politiker är större än i Huddinge. Jag funderar på om inte Norrtälje är att betrakta som landsorten i sådana sammanhang.

I går var det ISTID i Huddinge centrum, en isskulpturtävling som har ordnats under några års tid. På plats på Sjödalstorget fanns både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I dag på morgonen kunde jag läsa i de båda stora dagstidningarna om arrangemanget. Tidningarna hade var sin förhållandevis stor artikel med bild. Här finns länken till SvD. DN däremot har ingen artikel i sin nätupplaga. Här finns bilder på isskulpturerna, klicka vidare på "Bilder från ISTiD i Huddinge Centrum".

Jag hade förmånen att - i egenskap av ordförande i Huge - dela ut priset till det vinnande laget med sin skulptur "GrIS". Nog var Olle Magnussons och Svenerik Jakobssons skulptur "Kejsarfamiljen" fin, men jag hade mina aningar om att segraren skulle kunna bli skulpturen "GrIS".

fredag 22 februari 2008

Ägarlägenheter och handel på Internet

Igår deltog jag i två interpellationsdebatter i kammaren. Den ena debatten handlade om konsumenters rätt vid handel på Internet. Det var Hillevi Larsson (s), kollega till mig i Civilutskottet, som interpellerade och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som också är konsumentminister, som svarade. Här hittar du interpellationen. Mina inlägg i debatten hittar du här och här. Om du vill ta del av hela debatten börjar du läsa här.

Den andra interpellationen hade också skrivits av en kollega i Civilutskottet, nämligen Egon Frid (v). Justitieminister Beatrice Ask besvarade interpellationen.

Frågeställningen i interpellationen handlade om vilket regelverk som ska gälla vid uthyrning av en ägarlägenhet. Egon Frid hade tagit till fasta på ett uttalande som Betrice Ask gjort i samband med ett seminarium om ägarlägenheter. Enligt ett citat i Dagens Juridik hade Beatrice Ask sagt att "uthyrning av så kallade ägarlägenheter ska få ske utan inskränkningar". Eftersom jag har läst 2000 års ägarlägenhetsutrednings betänkande förstod jag ganska snart vad Beatrice Ask hade hänfört sig till i sitt uttalande och på vilket sätt Egon Frid hade missuppfattat uttalandet. Uttrycket "utan inskränkningar" syftar inte på reglerna avseende skälig hyra utan på vad som gäller beträffande besittningsskyddet och hur länge lägenheten får hyras ut. När det gäller hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter finns det vissa inskränkningar för förstahandshyresgästen respektive bostadsrättshavaren vid uthyrning av sin bostad. En- och tvåfamiljshus får hyras ut utan inskränkningar och 2000 års ägarlägenhetsutredning menade att ägarlägenheter skulle få hyras ut på samma sätt. I debatten framhöll jag därför följande:

"När det gäller frågan om det ska finnas några inskränkningar i rätten att hyra ut finns den passusen i Ägarlägenhetsutredningen. Vad den tar syfte på är just att man ska jämställa ägarlägenheter med en- och tvåfamiljshus och inte med hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter som hyrs ut. För en bostadsrättslägenhet till exempel fordras många gånger godkännande av föreningen för att man ska kunna hyra ut. Här är det någon som äger sin bostad, och då ska det inte finnas några sådana inskränkningar enligt utredningen."
Eftersom Egon Frid lyfte frågan om besittningsskydd för hyresgäster som hyr i andra hand passade jag också på att redogöra för hur lagstiftningen ser ut på detta område. Om detta kan du läsa i mitt första debattinlägg. Mitt andra inlägg i interpellationsdebatten hittar du här.

Här hittar du interpellationen och vill du se samtliga inlägg i interpellationsdebatten startar du här.