torsdag 24 januari 2008

I morgon: Lönefredag

I morgon är det löneutbetalning för de allra flesta. För första gången får jobbskatteavdragets steg två genomslag, vilket ger lite extra i plånboken. Om detta har jag en insändare i veckans nummer av Mitt i Huddinge. Eftersom det är svårt att länka till Mitt i Huddinges insändarsida så publicerar jag insändaren i sin helhet här nedan.

Mer i plånboken efter januarilönen

En tusenlapp i månaden. Så mycket sänkte Alliansregeringen och riksdagen skatten förra året genom jobbskatteavdraget. I år sänks skatten med ytterligare 2.400 kronor om året per person för omkring 970.000 invånare i Stockholms län.

I samband med att januarilönen kommer slår sänkningen i jobbskatteavdragets steg två igenom för första gången. Det betyder att många huddingebor kommer att kunna besöka några konserter extra, gå på någon landskamp i idrott eller använda utrymmet som skattesänkningen ger till något annat önskvärt. Löntagare med låga inkomster gynnas mest av skattesänkningen.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Huddinge, Carina Moberg, röstade emot steg två av jobbskatteavdraget. Hon och övriga socialdemokrater vill i stället höja skatten med 3.900 kronor per person och år för drygt en miljon invånare i stockholmsområdet. Socialdemokraternas föreslagna höjning skulle givetvis drabba många huddingebor.

Alliansregeringen och riksdagen sänker skatten för låginkomsttagare, socialdemokraterna vill höja den. Detta är alternativen i svensk politik.

Anti Avsan Riksdagsledamot (m)

måndag 21 januari 2008

Hyresgästföreningen vill ha nya bostadssubventioner!

I en debattartikel i Barometern den 14 januari efterlyser Anders Engström och Barbro Engman, från Hyresgästföreningen, statliga räntebidrag och sådana investeringsbidrag som inte ens den förra s-regeringen beslutade att förlänga. Här finns en länk till den artikeln.

I min replik som finns införd i Barometern i dag pekar jag bland annat på att bostadsbristen inte är resultatet av alliansregeringens politik. Den är resultatet av socialdemokraternas bostadspolitik under sitt tolvåriga regeringsinnehav. Alliansregeringens bostadspolitik syftar till att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder och boendeformer som människor ska kunna välja efter sina behov under livets olika skeden. Här spelar hyresrätten naturligtvis en viktig roll och det går inte heller att bortse från vad bostadskonsumenterna faktiskt efterfrågar.

Här finns min replik på Hyresgästföreningens artikel.

fredag 18 januari 2008

Nytt år och nya uppdrag

Jag har blivit invald som suppleant i EU-nämnden för att bevaka de Europafrågor som har anknytning till civilutskottet. Det pågår en hel del lagstiftningsarbete avseende civilrättsliga frågor inom EU och det är därför viktigt att vi kan tillvarata våra nationella intressen i dessa sammanhang.

Ett annat - emellanåt återkommande - uppdrag som jag innehar från årsskiftet är andre vice ordförande i Södertörns brandförsvarsförbund. Med den rotationsordning som finns i förbundsordningen innebär detta att jag kommer att vara ordförande i förbundet under 2009.

Bostadspolitisk debatt i media

Ameer Sachet, som är socialdemokratisk ledamot i civilutskottet, skrev den här artikeln, vilken publicerades i Karlskoga-Kuriren (7/1). I artikeln kritiserar han regeringen och Alliansen för bristande bostadspolitik. I förrgår (16/1) publicerades min replik i samma tidning. Karlskoga-Kuriren publicerar inte debattartiklar på nätet, varför min replik återges i sin helhet här nedan.

Socialdemokratisk bostadspolitik roten till problemen
Min kollega i Civilutskottet Ameer Sachet (s) efterlyser regeringens bostadspolitik (”Brist på bostadspolitik bromsar byggandet” i Karlskoga-Kuriren, 7/1). Jag berättar gärna för Ameer Sachet även i detta sammanhang hur Alliansens bostadspolitik ser ut.

Ameer Sachets påstående att regeringen lider brist på bostadspolitik är i sig mycket märkligt. Om det skulle vara så att Alliansregeringen inte har en bostadspolitik måste det i sin tur innebära att den socialdemokratiska regeringen också saknade en bostadspolitik värd namnet. Dagens problem på bostadsmarknaden beror helt och fullt på vad som gjordes eller rättare sagt vad som inte gjordes under socialdemokraternas senaste tolv år vid regeringsmakten. Bostadsbrist, svarta hyreskontrakt samt uppenbara svårigheter att producera hyreslägenheter trots räntebidragssystem och riktade bostadssubventioner är vad socialdemokraterna lämnade efter sig. Hur goda ambitioner Alliansregeringen och den nuvarande riksdagsmajoriteten än har tar det tid att komma till rätta med sådana omfattande och strukturella problem.

Syftet med vår bostadspolitik är att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder och boendeformer som människor ska kunna välja efter sina behov under livets olika skeden. Det går inte att bortse från vad bostadskonsumenterna efterfrågar. Socialdemokratiska regeringar har inte tagit tillräcklig hänsyn till människors faktiska behov och andra viktiga förutsättningar. Miljonprogrammets bostadsområden är i många fall tydliga exempel på detta. Dessa områden planerades med utgångspunkten från en ”normalfamilj” som skulle bo i en ”normallägenhet”. Därför finns det ett överskott på trerumslägenheter i miljonprogrammets bostadsbestånd. Dessutom har ett omfattande förtida renoveringsbehov uppstått på grund av kvalitetsbrister i en stor del av miljonprogrammets hus. Miljonprogrammet är ett bostadspolitiskt misslyckande och nu, enligt socialdemokraterna själva, även ett klimatpolitiskt misslyckande i mångmiljardklassen. Låt oss slippa en upprepning av dessa misstag.

Ameer Sachet påstår att ”allmännyttig hyresrätt är den enda boendeform där alla kategorier av människor kunnat bo och mötas”. Jag har svårt att förstå vad Ameer Sachet menar med detta. Är inte det främsta problemet på bostadsmarknaden att främst andra aktörer, men även allmännyttiga bostadsföretag, har svårigheter att bygga och att långsiktigt förvalta hyreslägenheter? Dessa problem var uppenbara redan innan socialdemokraterna valde att inte förlänga de riktade bostadssubventionerna och innan räntebidragssystemet började fasas ut. Alliansregeringen och vi moderater anser att hyresrätten är en mycket viktig upplåtelseform som passar många människors önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver också att det finns tillräckligt med hyresrätter.

Bostadskonsumenten i centrum och en bostadsmarknad med blandade upplåtelseformer. Det, Ameer Sachet, är Alliansens bostadspolitik.

Anti Avsan, Riksdagsledamot (m)

torsdag 17 januari 2008

Partiledardebatten igår

Igår startade vårens riksdagsarbete i kammaren med partiledardebatten. Vad som fortfarande lyser med sin frånvaro är besked från socialdemokraterna om vad de vill göra politiskt, vem eller vilka de ska de ska driva sin politik tillsammans med och hur de ska genomföra sina (för närvarande icke existerande) politiska förslag. Mona Sahlin blev svaret skyldig. Ingenting konkret framfördes, inga alternativ presenterades utan frågorna raljerades bort med att Mona Sahlin tyckte att frågorna liknade den gamla leken "sanning och konka" i en mörk källare.

Det är nog så att socialdemokraterna befinner sig i en mörk källare där de halvhjärtat famlar efter politiska förslag. Det verkar som om de inte vågar tända lyset så att de kan se vad som finn runtomkring dem. Risken är ju då att de måste förhålla sig till saker och ting och kanske till och med lämna besked. Vilken socialdemokrat vill riskera de opinionssiffror som har nåtts genom att inte presentera några politiska förslag. Börjar socialdemokraterna att lämna besked och redovisa alternativ till regeringens politik ligger det nära till hands att dra slutsatsen att opinionen bara kan vända till socialdemokraternas nackdel.

Faktum kvarstår dock. Förr eller senare måste socialdemokraterna tala om hur deras politiska alternativ till regeringens politik ser ut.

söndag 13 januari 2008

Regelförenklingar för företag

Regeringen har satt upp som mål att minska regelbördan för företagen. En hel del av de regelverk som berör företag och företagare ligger inom civilutskottets beredningsområde. Civilutskottet ansvarar exempelvis för regler som gäller bokföring och redovisning.

Regeringen har under slutet av förra veckan lämnat en proposition till riksdagen. I den aktuella propositionen föreslår regeringen att det ska bli möjligt för bland annat ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg.

Regeringen föreslår också att det i alla typer av företag ska vara möjligt att upprätta redovisningshandlingar elektroniskt och att sådana redovisningshandlingar ska undertecknas med en så kallad avancerad elektronisk signatur. Vidare föreslås att även vissa andra handlingar - som enligt lag ska upprättas i ett företag - ska få undertecknas med avancerad elektronisk signatur.

Slutligen föreslås att, om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag har meddelats näringsförbud, ska uppgift om detta antecknas i handelsregistret. Det föreslås även regler för avregistrering av vissa företrädare för näringsidkare om de har meddelats näringsförbud.

Propositionen ska nu behandlas i civilutskottet. Den beredningen kommer att utmynna i ett utskottsbetänkande innan riksdagen beslutar om de aktuella lagändringarna. Propositionen finns tillgänglig här.

fredag 11 januari 2008

Domstolarnas självständighet och domarlöner

Den 16 december (förra året) skrev jag här på min blogg om den individuella lönesättningen av domare och de problem som detta för med sig.

Det som är högst anmärkningsvärt är att inget annat av Europarådets medlemsländer – förutom Sverige – har infört ett system där lönen för enskilda domare bestäms individuellt och beroende av hur de utför sina juridiska uppgifter.

Om problemen med den individuella lönesättningen skriver Maria Abrahamsson i Svenska Dagbladet i dag under rubriken "Vad händer med domarkårens integritet?". Här finns en länk till den artikeln.

onsdag 2 januari 2008

Fastighetsskatt och evig reavinstbeskattning

Att reformen gällande fastighetsskatten måste finansieras är helt självklart. Det går naturligtvis inte att avskaffa eller kraftigt minska en sådan förhållandevis omfattande beskattning utan att det finns täckning för detta i statsbudgeten. Antingen måste utgifterna minska, inkomsterna öka i något annat avseende, eller så måste det komma till stånd en kombination av dessa åtgärder.

Det har från många håll uttryckts missnöje med regeringens fastighetsskattereform. Till att börja med får man nog fastslå att man nu - utan tvekan - har kommit ifrån de allra värsta avarterna där fastighetsskatten i kombination med (den nu avskaffade) förmögenhetskatten många gånger satte en efterlevande make eller maka i en helt orimlig situation. Detta är nu avhjälpt.

När det gäller det missnöje som fortfarande finns kvar är detta i många delar överdrivet, men samtidigt finns det trots allt fog för vissa av synpunkterna.

Det har från många håll framhållits att den räntesats som ska utgå på uppkovsbeloppen i framtiden utgör en retroaktiv åtgärd. Jag kan ha viss förståelse för att det känns olustigt när spelreglerna ändras, men någon retroaktivitet ligger det inte i detta - i vart fall inte i statsrättslig mening. Retroaktivt hade det varit om den som har haft uppskov hade fått betala ränta på uppkovsbeloppen för förfluten tid (låt säga ett eller ett par år bakåt i tiden). Så är dock inte fallet.

Däremot finns det tveksamheter beträffande reavinstbeskattningen. Här utmärker sig Sverige i Europa. I Sverige och endast i ett annat EU-land (Portugal) är reavinstbeskattningen på permanentbostäder evig. I ett tiotal EU-länder är vinster på försäljning av permanentbostad helt skattefria. I ytterligare drygt tio EU-länder finns skattefrihet efter en kortare innehavstid. Det kan handla om några år eller fem år och i något fall lär det även förekomma en avtrappning. Syftet med reglerna är att förhindra spekulation med bostäder.

I Sverige infördes evig reavinstbeskattning på permanentbostäder någon gång under 1970-talet och själva principen är också märklig. Det pris en permanentbostad betingar vid försäljningen är precis det belopp som säljaren skulle behöva betala för att (teoretiskt) kunna köpa tillbaka sin egen bostad. Eftersom en del av den så kallade reavinsten skattas bort vid en försäljning kan säljaren inte längre köpa tillbaka sin egen bostad eller köpa en annan likvärdig bostad till samma pris med sitt eget kapital. Dessa aspekter på reavinstbeskattningen har i mångt och mycket dolts i det gamla uppskovssystemet. Till detta ska läggas även det förhållandet att man nog inte kan säga att en säljare alltid får full kompensation för förbättrings- och underhållsåtgärder.

Min uppfattning är att det finns skäl att framöver återkomma till reavinstbeskattningen av permanentbostäder och att målsättningen bör vara att avskaffa eller i vart fall - till att börja med - reducera även denna beskattning.

tisdag 1 januari 2008

Gott nytt år!

Soluppgång över Träskö-Storö i Stockholms skärgård i december

Tiden går och det har nu blivit 2008, ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar. Under det nya året är det viktigt att regeringens och riksdagsmajoritetens reformarbete fortsätter med oförminskad styrka och med bibehållet tempo. Att jobbpolitiken måste fortsätta att stå i centrum är självklart, men samtidigt måste fokus successivt sättas på de offentliga välfärdsverksamheterna såsom skola, sjukvård och äldreomsorg.

När det gäller moderaternas egen politikutveckling måste den också fortsätta med oförminskad styrka. Några viktiga områden är miljöpolitiken och jämställdhetspolitiken.

När det gäller miljöfrågorna finns det ett stort gap att fylla på många håll, inte minst på det kommunala planet. Det finns dock även goda exempel där moderatledda kommunledningar både har kraft, mod och kunskaper att gå i täten när det gäller dessa frågor. Ett sådant sedan länge känt exempel utgör Växjö kommun, men även i Vellinge kommun har moderaterna sedan lång tid tillbaka förstått kommuninvånarnas starka intresse av att orörd natur ska skyddas. Även i min hemkommun, Huddinge, har vi moderater under många år haft ambitionen att utveckla och driva en mer offensiv miljöpolitik.

Jag har för egen del alltid haft utgångspunkten att kommuninvånarna generellt har ett starkt intresse av att naturområden bevaras orörda i så stor omfattning som möjligt. Detta bör vara en viktig utgångspunkt i det kommunala arbetet, samtidigt som jag anser att en kommun ska vara mycket företagsvänlig, men på ett begåvat sätt så att olika miljöintressen inte förringas. Detta fordrar både kunskaper och ambitioner hos såväl ansvariga politiker som hos tjänstemän för att kunna göra rimliga intresseavvägningar, i stället för att hela tiden vika sig åt det håll som innebär minst motstånd. Här finns det en hel del kvar att göra.

När det sedan gäller frågan om jämställdhet är det nog uppenbart att det egentliga och mest grundläggande problemet är att det finns omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett tydligt exempel på detta utgör Huddinge kommun där löneskillnaderna mellan kommunalt anställda kvinnor och män ökade under förra mandatperioden, då socialdemokraterna styrde tillsammans med (v) och (mp).

Jag har i vart fall ambitionen att bidra till att det blir ett gott nytt år 2008.