tisdag 1 januari 2008

Gott nytt år!

Soluppgång över Träskö-Storö i Stockholms skärgård i december

Tiden går och det har nu blivit 2008, ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar. Under det nya året är det viktigt att regeringens och riksdagsmajoritetens reformarbete fortsätter med oförminskad styrka och med bibehållet tempo. Att jobbpolitiken måste fortsätta att stå i centrum är självklart, men samtidigt måste fokus successivt sättas på de offentliga välfärdsverksamheterna såsom skola, sjukvård och äldreomsorg.

När det gäller moderaternas egen politikutveckling måste den också fortsätta med oförminskad styrka. Några viktiga områden är miljöpolitiken och jämställdhetspolitiken.

När det gäller miljöfrågorna finns det ett stort gap att fylla på många håll, inte minst på det kommunala planet. Det finns dock även goda exempel där moderatledda kommunledningar både har kraft, mod och kunskaper att gå i täten när det gäller dessa frågor. Ett sådant sedan länge känt exempel utgör Växjö kommun, men även i Vellinge kommun har moderaterna sedan lång tid tillbaka förstått kommuninvånarnas starka intresse av att orörd natur ska skyddas. Även i min hemkommun, Huddinge, har vi moderater under många år haft ambitionen att utveckla och driva en mer offensiv miljöpolitik.

Jag har för egen del alltid haft utgångspunkten att kommuninvånarna generellt har ett starkt intresse av att naturområden bevaras orörda i så stor omfattning som möjligt. Detta bör vara en viktig utgångspunkt i det kommunala arbetet, samtidigt som jag anser att en kommun ska vara mycket företagsvänlig, men på ett begåvat sätt så att olika miljöintressen inte förringas. Detta fordrar både kunskaper och ambitioner hos såväl ansvariga politiker som hos tjänstemän för att kunna göra rimliga intresseavvägningar, i stället för att hela tiden vika sig åt det håll som innebär minst motstånd. Här finns det en hel del kvar att göra.

När det sedan gäller frågan om jämställdhet är det nog uppenbart att det egentliga och mest grundläggande problemet är att det finns omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett tydligt exempel på detta utgör Huddinge kommun där löneskillnaderna mellan kommunalt anställda kvinnor och män ökade under förra mandatperioden, då socialdemokraterna styrde tillsammans med (v) och (mp).

Jag har i vart fall ambitionen att bidra till att det blir ett gott nytt år 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar