söndag 13 januari 2008

Regelförenklingar för företag

Regeringen har satt upp som mål att minska regelbördan för företagen. En hel del av de regelverk som berör företag och företagare ligger inom civilutskottets beredningsområde. Civilutskottet ansvarar exempelvis för regler som gäller bokföring och redovisning.

Regeringen har under slutet av förra veckan lämnat en proposition till riksdagen. I den aktuella propositionen föreslår regeringen att det ska bli möjligt för bland annat ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg.

Regeringen föreslår också att det i alla typer av företag ska vara möjligt att upprätta redovisningshandlingar elektroniskt och att sådana redovisningshandlingar ska undertecknas med en så kallad avancerad elektronisk signatur. Vidare föreslås att även vissa andra handlingar - som enligt lag ska upprättas i ett företag - ska få undertecknas med avancerad elektronisk signatur.

Slutligen föreslås att, om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag har meddelats näringsförbud, ska uppgift om detta antecknas i handelsregistret. Det föreslås även regler för avregistrering av vissa företrädare för näringsidkare om de har meddelats näringsförbud.

Propositionen ska nu behandlas i civilutskottet. Den beredningen kommer att utmynna i ett utskottsbetänkande innan riksdagen beslutar om de aktuella lagändringarna. Propositionen finns tillgänglig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar