onsdag 25 juli 2007

Arbetet i civilutskottet under mitt första riksdagsår

Jag har tidigare redovisat lite översiktligt vad jag har sagt och gjort i riksdagen under mitt första riksdagsår. Det mesta av riksdagsarbetet märks dock inte direkt utåt eftersom arbetet sker i riksdagens utskott och i kommittéer.

Jag är ju som sagt ledamot i civilutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Under början av riksdagsåret deltog jag i försvarsutskottets och försvarskommitténs arbete så ofta jag hade tid. Därefter prioriterade jag arbetet i civilutskottet. Det märks att civilutskottet i princip har dubbla beredningsområden jämfört med andra utskott. Detta kommer bland annat till uttryck genom antalet betänkanden.

Här nedan redovisas - lite kortfattat - civilutskottets betänkanden och beslut under mitt första riksdagsår. Jag har deltagit i arbetet med samtliga dessa betänkanden och en del ärenden har jag varit ansvarig för i civilkommittén och i utskottet. Uppgifterna kommer från riksdagens hemsida.


Räntebidraget avvecklas (CU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Beslutet innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:1
Utskottsbetänkande 2006/07:CU1
• Protokoll 43 (debatt) och 44 (beslut 2006-12-20)
Läs mer om ärendet


Ändringar i luftfartslagen (CU2)

Passagerare som nekas att stiga ombord på ett flygplan på grund av överbokning eller inställt flyg har rätt till ekonomisk ersättning och assistans. Flygbolagen måste dessutom ge sina passagerare ett visst försäkringsskydd. Det är en del av innehållet i två förordningar som EU beslutade om 2004. För att komplettera förordningarna görs vissa lagändringar om tillsynsmyndigheter. Konsumentverket ska ha tillsyn över att förordningen om nekad ombordstigning efterlevs. Konsumentombudsmannen ska dessutom kunna stämma flygbolag i Marknadsdomstolen när de inte följer reglerna om att informera passagerarna om deras rättigheter enligt förordningen. Vidare ska Luftfartsstyrelsen ha tillsynsansvaret när det gäller försäkringsfrågorna. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.
Proposition/skrivelse 2006/06:3
Utskottsbetänkande 2006/07:CU2
• Protokoll 35 (debatt och beslut 2006-12-07)
Läs mer om ärendet


Kompletterande bestämmelser till förordning om konsumentskyddssamarbete (CU3)

Konsumentombudsmannen ges utökade tillsynsbefogenheter vid tillämpningen av marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det är innebörden av att svensk lagstiftning anpassas till EU-lagstiftning. I EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete är det fastställt att de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen ska samarbeta med varandra och med EU-kommissionen. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:6
Utskottsbetänkande 2006/07:CU3
• Protokoll 44 (debatt och beslut 2006-12-20)
Läs mer om ärendet


Överförmyndare ska kontrolleras bättre (CU4)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att omgående införa krav på att länsstyrelserna inspekterar överförmyndarna varje år. Regeringen bör också se till att tillsynen följs upp och att den samordnas nationellt. Överförmyndare finns i varje kommun och ska se till att den som har ett uppdrag som god man eller förvaltare sköter detta uppdrag på bästa sätt. Riksdagens beslut bygger på ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Riksrevisionen anser att det finns för små resurser till länsstyrelsernas tillsyn av de kommunala överförmyndarna och att kontrollerna av dessa inte görs tillräckligt ofta. De inspektioner som görs har dessutom en rad kvalitetsbrister och länsstyrelserna gör ingenting åt de brister som upptäcks.
Lättläst
Teckenspråk (3,861 kbyte)
Pressmeddelande
Framställning/redogörelse 2005/06:RRS26
Utskottsbetänkande 2006/07:CU4
• Protokoll 88 (debatt och beslut 2007-04-12)
Läs mer om ärendet


Konsumentskyddet inom det finansiella området (CU5)

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens styrelses förslag om konsumentskyddet inom det finansiella området. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen. Det första innebär att regeringen ska vidta åtgärder för att förbättra styrningen och samordningen av konsumentskyddet inom det finansiella området. Enligt det andra förslaget ska regeringen vidta åtgärder som säkerställer en effektiv tillämpning av regelverket för konsumentskydd inom detta område samt överväga förändringar i nuvarande regelsystem för att stärka konsumenternas skydd.
Framställning/redogörelse 2006/07:RRS4
Utskottsbetänkande 2006/07:CU5
• Protokoll 61 (debatt och beslut 2007-02-15)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om sjöfylleri (CU6)

Riksdagen sade nej till två motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfylleri. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionärna föreslår att det införs dels en nedre promillegräns för sjöfylleri, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU6
• Protokoll 61 (debatt och beslut 2007-02-15)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (CU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU7
• Protokoll 61 (debatt och beslut 2007-02-15)
Läs mer om ärendet


Nej till motionsförslag om barn och föräldrar (CU8)

Riksdagen sade nej till motioner som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU8
• Protokoll 80 (debatt och beslut 2007-03-22)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om bostadsförsörjningsfrågor (CU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bostadsförsörjningsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Det gäller främst frågor om stöd till bostadsbyggande på landsbygden, boende för ungdomar, boende för äldre och förslag som gäller de allmännyttiga bostadsföretagens villkor. • Utskottsbetänkande 2006/07:CU9
• Protokoll 79 (debatt och beslut 2007-03-21)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om hyresrätt med mera (CU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om hyresrätt med mera. Motionerna handlar främst om hyresrätten som upplåtelseform, framför allt utformningen av bestämmelserna i hyreslagen. Andra motioner handlar om kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter och ombildning från hyresrätt.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU10
• Protokoll 79 (debatt och beslut 2007-03-21)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om associationsrättsliga frågor (CU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om nya företagsformer, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera och lagen om ekonomiska föreningar. Andra motioner handlar om ytterligare lagstiftning om franchising, stiftelselagen och ett gemensamt näringsförbud i Europa.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU11
• Protokoll 88 (debatt och beslut 2007-04-11)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om konsumentfrågor (CU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om bland annat konsumentpolitiken inom EU, marknadsföring, konsumentskydd och vissa frågor om bland annat överskuldsättning.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU12
• Protokoll 75 (debatt och beslut 2007-03-15)
Läs mer om ärendet


Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen (CU13)

Vid tillämpningen av bestämmelser i bokföringslagen och årsredovisningslagen som gäller nettoomsättningens storlek ska bland annat ideella föreningar och registrerade trossamfund till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Samma ska gälla för registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:27
Utskottsbetänkande 2006/07:CU13
• Protokoll 83 (debatt) och 84 (beslut 2007-03-29)
Läs mer om ärendet


Misshandlad maka får behålla skadestånd vid bodelning (CU14)

En kvinna som har misshandlats av sin man och fått ersättning för det ska slippa att dela med sig av ersättningen till mannen vid en bodelning. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skadestånd och bodelning. Beslutet innebär i korthet att så kallad kränkningsersättning ska kunna hållas utanför bodelningen, vilket det alltså inte gör i dag. Kränkningsersättning syftar till att kompensera offret för den kränkning av den personliga integriteten som ett brott, till exempel misshandel, har inneburit. Beslutet innebär också att om en av makarna vid en bodelning har andra skulder som uppkommit, exempelvis genom brott, ska dessa räknas bort från bodelningen. De nya reglerna, som också gäller make och registrerad partner, börjar gälla den 1 juli 2007.
Lättläst
Teckenspråk (2,946 kbyte)
Pressmeddelande
Proposition/skrivelse 2006/07:32
Utskottsbetänkande 2006/07:CU14
• Protokoll 83 (debatt) och 84 (beslut 2007-03-29)
Läs mer om ärendet


Utmätningsförfarandet förenklas (CU15)

Utsökningsbalken ändras för att förenkla utmätningsförfarandet hos Kronofogdemyndigheten. Förenklingarna tar särskilt sikte på enskilda mål, det vill säga i huvudsak mål som gäller verkställighet av privaträttsliga fordringar. Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten tar hand om och säljer egendom som tillhör en betalningsskyldig. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008. Övriga lagändringar är föranledda av att en rikstäckande Kronofogdemyndighet ska inrättas. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:34
Utskottsbetänkande 2006/07:CU15
• Protokoll 83 (debatt) och 84 (beslut 2007-03-29)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om namnlagen (CU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.
Utskottsutlåtande 2006/07:CU16
• Protokoll 93 (debatt och beslut 2007-04-18)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor (CU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. De försäkringsrättsliga frågorna handlar bland annat om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringar, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, könsneutrala försäkringspremier, trafikförsäkringen i framtiden, försäkringsbolagens insyn i belastningsregistret, jämkning av trafikskadeersättning och handläggningen av trafikskadeärenden. De skadeståndsrättsliga frågorna handlar om skadeståndsansvar för atomskador, skadeståndsansvar för multinationella företag och hundägares skadeståndsansvar.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU17
• Protokoll 93 (debatt och beslut 2007-04-18)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om byggfrågor (CU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om byggfrågor. Motionerna handlar bland annat om frågor som regleras genom lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader samt frågor om energihushållning i byggnader, byggfelsförsäkring, bostadsanpassningsbidrag och byggforskning.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU18
• Protokoll 93 (debatt och beslut 2007-04-18)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om planfrågor. Skälet är i huvudsak att riksdagen vill avvakta regeringens arbete med plan- och byggkommitténs slutbetänkande. Samtidigt understryker riksdagen att det är angeläget att regeringen återkommer med förslag på ny lagstiftning. Motionerna handlade bland annat om plan- och byggprocessen, regelförenklingar, buller, brottsförebyggande planering och barnperspektivet i planeringen.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU19
• Protokoll 103 (debatt och beslut 2007-05-10)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om fastighetsrätt (CU20)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om fastighetsrätt. Skälet är i flera fall att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, expropriation och historiska arrenden. • Utskottsbetänkande 2006/07:CU20
• Protokoll 103 (debatt och beslut 2007-05-10)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om arvsrättsliga frågor (CU21)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sockenfonder, arvsrätt för kusiner med flera, sambos arvsrätt och registrering av testamenten. • Utskottsbetänkande 2006/07:CU21
• Protokoll 83 (debatt) och 84 (beslut 2007-03-29)
Läs mer om ärendet


Nej till motioner om naturresursfrågor (CU22)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat naturresursfrågor. Motionerna handlar bland annat om vindkraftsutbyggnadens rättsliga förutsättningar och Nationalstadsparkens skydd.
Utskottsbetänkande 2006/07:CU22
• Protokoll 88 (debatt och beslut 2007-04-11)
Läs mer om ärendet


Ändring i produktsäkerhetslagen (CU23)

Regeringen får möjlighet att meddela sådana föreskrifter som behövs för att kunna genomföra vissa av Europeiska kommissionens beslut om produktsäkerhet. Ändringen i produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 maj 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:48
Utskottsbetänkande 2006/07:CU23
• Protokoll 88 (debatt och beslut 2007-04-11)
Läs mer om ärendet


Några aktiebolagsrättsliga frågor (CU24)

Aktiebolagslagens bestämmelse om att aktieägare i advokataktiebolag i viss utsträckning svarar solidariskt med bolaget för förpliktelser mot klienter upphävs. Det införs också nya bestämmelser om uppdelning ("split") och sammanläggning av aktier. Förslagen innebär att uppdelning och sammanläggning ska beslutas av bolagsstämman. När det gäller frågan om vissa missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser föreslår regeringen en provisorisk lösning. Den innebär att det för giltigt beslut om kontantfusioner ska krävas att beslutet biträds av aktieägare med mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:70
Utskottsbetänkande 2006/07:CU24
• Protokoll 111 (debatt och beslut 2007-05-23)
Läs mer om ärendet


Enklare få försäkringsskydd vid import av motorfordon (CU25)

Det blir enklare att få försäkringsskydd för den som vill importera ett motorfordon från ett annat EES-land. En försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige kan meddela försäkring för fordonet redan innan det förts in i Sverige, och köparen behöver inte längre skaffa någon försäkring i det land där fordonet är registrerat. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och är en följd av ett EU-direktiv om om motorfordonsförsäkring.
Proposition/skrivelse 2006/07:50
Utskottsbetänkande 2006/07:CU25
• Protokoll 108 (debatt och beslut 2007-05-16)
Läs mer om ärendet


Avtal EU–Danmark (CU26)

Riksdagen sade ja till lagändringar med anledning av ett avtal mellan EU och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Avtalet innebär att bestämmelserna i Bryssel I-förordningen blir tillämpliga mellan EU och Danmark. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:106
Utskottsbetänkande 2006/07:CU26
• Protokoll 111 (debatt och beslut 2007-05-23)
Läs mer om ärendet


Krav på tillstånd för ombildning av allmännyttan slopas (CU27)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Bestämmelserna om tillståndsprövning har funnits sedan 2002. Riksdagens beslut innebär också att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:61
Utskottsbetänkande 2006/07:CU27
• Protokoll 117 (debatt) och 118 (beslut 2007-06-01)
Läs mer om ärendet


Undantag från tekniska egenskapskrav på byggnader (CU28)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få besluta om undantag från reglerna om tekniska egenskapskrav på byggnader. Riksdagen sade ja, med en mindre ändring, till regeringens förslag. Beslutet innebär att undantag ska få göras om det finns särskilda skäl och undantaget avser uppförande eller ändring av byggnader i experimentsyfte eller byggnader som behöver flyttas. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.
Proposition/skrivelse 2006/07:62
Utskottsbetänkande 2006/07:CU28
• Protokoll 117 (debatt) och 118 (beslut 2007-06-01)
Läs mer om ärendet


Nya nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden (CU29)

Makar som har anknytning till olika nordiska länder ska få avtala om vilket lands lag som ska gälla för deras förmögenhetsförhållanden. Riksdagen sade ja till ett förslag från regeringen som har sin grund i en överenskommelse mellan de nordiska länderna. Beslutet innebär också att när makar som inte ingått något avtal flyttar till ett annat nordiskt land börjar det nya hemlandets lag att gälla först efter en övergångstid på två år. Vidare ska rätten att förfoga över makarnas bostad avgöras enligt den lag som gäller i det land där bostaden finns. Dessutom ska giltigheten av ett äktenskapsförord bedömas enligt den lag som tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan bedöms. Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Proposition/skrivelse 2006/07:60
Utskottsbetänkande 2006/07:CU29
• Protokoll 117 (debatt) och 118 (beslut 2007-06-01)
Läs mer om ärendet


Grönboken om översynen av konsumentregelverket (CU30)

Civilutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om översynen av konsumentregelverket, KOM(2006)744). Översynen omfattar åtta EU-direktiv som har till syfte att skydda konsumenterna. Regeringen tycker att det vore bra att reglera gemensamma frågeställningar för konsumentskyddet i ett så kallat horisontellt instrument. Instrumentet bör omfatta alla konsumentavtal och kompletteras med en översyn och modernisering av de separata direktiven. Målsättningen bör enligt regeringen vara att uppnå fullständig harmonisering på en hög konsumentskyddsnivå. Utskottet framhåller i sin redovisning att det delar regeringens uppfattning och förutsätter att översynen innebär att nivån på det svenska konsumentskyddet kan bibehållas och att konsumentskyddet, såväl det nationella som det europeiska, utvecklas. Riksdagen avslutade ärendet med detta.
• EU-dokument KOM(2006)744
Utskottsutlåtande 2006/07:CU30
• Protokoll 103 (debatt och beslut 2007-05-10)
Läs mer om ärendet


Ny instansordning för överklagande av beslut enligt plan- och bygglagen (CU31)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny instansordning för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Beslutet innebär att en gemensam instansordning för bygglov och detaljplaneärenden och en samordning med miljöbalken ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med instansordningen. Domstolsprövningen kommer att förläggas till miljödomstolarna, vilket bland annat ökar förutsättningarna för en snabbare handläggning av såväl PBL-ärenden som miljöbalksärenden, enligt beslutet.
Proposition/skrivelse 2006/07:98
Utskottsbetänkande 2006/07:CU31
• Protokoll 117 (debatt) och 118 (beslut 2007-06-01)
Läs mer om ärendet

torsdag 5 juli 2007

Snart riktig sommar och vila

Än har allt politiskt arbete inte klingat av. Nästa vecka ska jag vara på Gotland under onsdagen och torsdagen. Under onsdagen ska jag representera moderaterna i paneldebatten om könsneutrala äktenskap och under torsdagen är det moderaternas dag i Almedalen, med bland annat ekonomiskt-politiskt seminarium. Jag har också åtagit mig att tala inför en större grupp människor i Botkyrka kommun söndagen den 15 juli.

I dag har jag lagt sista handen vid ett sommarbrev som skall ut till alla medlemmar i moderaterna i Huddinge. Jag har också - i egenskap av nybliven sammankallande i samrådsgruppen för de moderata nämndemännen i Stockholms stad och län - börjat fundera på aktiviteter för den gruppen. Det lutar åt att det får börja med en introduktion på samma sätt som jag har haft för de moderata nämndemännen från Huddinge. En aktivitet som - glädjande nog - fick i det närmaste full uppslutning.

Jag har varit hemma i dag och i går, men i morgon ska vi åter ut till vår ö där vi tillbringar så mycket tid vi kan. Här nedan finns en riktigt fin sommarbild därifrån.


Återigen frågan om sjöfylleri

Igår gjorde nyheterna TV 3 ett inslag om sjöfylleri. Inger Davidsson (kd) uttryckte i inslaget rent allmänt att reglerna bör vara lika på land som till sjöss och pekade på problem med ökande sjöfylleri. Jag uttalade mig om vår inställning i frågan.

Vår - moderaternas - uppfattning i frågan är just att förhållandena till sjöss och i vägtrafik inte kan jämställas. Förhållandena i sjötrafik är väldigt skiftande. Därutöver är det - bland mycket annat - inte rimligt att omförtöjningsfall ska falla inom det straffbara området (något som också 2001-års sjöfylleriutredning tog bestämt avstånd från), framförallt inte med en promillegräns om 0,2 promille alkohol i blodet som enda straffbarhetskriterium.

Det intressanta i sammanhanget var att sjöpolisen i Stockholm genom uttalanden i inslaget i princip dementerade det som Inger Davidsson uttryckte som problem med ökande sjöfylleri. Sjöpolisen menade att man snarast hade sett en motsatt utveckling under senare år med minskande sjöfylleri och ett ökat ansvarstagande hos båtfolket. Jag noterar att denna uppfattning delvis bekräftades under förra veckan av en DN-artikel enligt vilken antalet sjöolyckor med dödlig utgång stadigt har minskat sedan 2001. Det största antalet sjöolyckor med dödlig utgång avser män över 50 år som efter alkoholförtäring faller över bord från mindre båtar, företrädesvis i insjöar.

TV 3 inslaget kan du se genom att gå in på http://www.tv3.se/, klicka på WEBB-TV och gå vidare till Update-2007-07-04 kl 2300.