onsdag 25 november 2009

Sänkt krav på aktiekapital

Från och med första april nästa år sänks kravet på aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor för privata aktiebolag. Förändringen syftar till att göra det lättare att starta ett aktiebolag och är en del i regeringens strategi för ökad tillväxt.

Ett pressmeddelande från regeringen finns att läsa här. Propositionen finns att ladda ner här. Min Moderata utskottskollega Christine Jönsson har också skrivit om detta på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

tisdag 24 november 2009

En bra måndag

På måndagar försöker vi Moderater som tillhör Stockholms länsbänk att göra kampanj- och studiebesök i länets kommuner. Det kan handla om att göra besöka i olika verksamheter, såväl i välfärdsverksamheter som hos företag. Igår genomförde vi två besök i Huddinge kommun, hos Spendrups Bryggeri i Vårby och KTH Skolan för teknik och hälsa i Flemmingsberg. Båda besöken var mycket intressanta och givande.

Hos Spendrups så inledde vi med en rundvandring i bryggeriet och fick en introduktion till hur Spendrups brygger sitt öl. Vi tittade också på hur läsk tappades upp och förpackades. Efter besöket i bryggeriet, där vi guidades av Marie Ekberg, gick vi över till Spendrups huvudkontor där informationsdirektören Caroline Ekman och Ulf Spendrup höll en genomgång kring företaget och vilka utmaningar som kan skönjas i framtiden. Ett dystert besked var att Spendrups kommer att avveckla verksamheten i Vårby. Det finns i skrivand stund ingen tidplan för detta, det kan - som Ulf Spendrup uttryckte det - ta fyra år eller 14 år. Det är inte fastslaget.

En annan fråga som diskuterades var alkoholskatten. Sverige har i förhållande till många andra länder en mycket hög alkoholskatt, vilket gör att många importerar exempelvis öl genom resor till våra grannländer.

Intressant var också att Ulf Spendrup, åtminstone personligen, var mycket skeptisk till tanken, och förslagen, om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Längst ner finns några bilder från besöket att titta på.

På eftermiddagen besökte vi KTH Skolan för teknik och hälsa i Flemmingsberg. Enkelt sammanfattat så bedriver skolan forskning och utbildning i gränslandet mellan teknik och hälsa. Konkret tar sig detta i uttryck att det finns ett antal läkare anställda en utbildningsinstutition som i grunden har teknisk inriktning. Just det tvärvetenskapliga betonades av de den grupp forskare och administratörer - Lars Källander, Björn-Erik Erlandsson och Ewa Wigaeus Tornqvist - som tog emot oss.

Forskningen kan exempelvis handla om hur framtidens vård kommer att se ut; vilka roller kommer ingenjörer respektive läkare ha i framtiden. Hur kommer framtidens beslutsstöd för läkare, exempelvis journalerna, var utformade i framtiden? Hur skapar vi arbetsplatser där vi minskar belastnings- och förslitningsskador i framtiden?

I uppdraget ingår också att göra Flemingsberg till ett mer attraktivt område att studera i, samt att kommersialisera en del av de forskarrön och idéer som studenter har. Om detta berättade Tina Karrbom Gustavsson, som är utvecklingsdirektör.

Sammantaget: en intressant och givande dag.


Isabella Jernbeck.
Jag, Ulf Spendrup, Isabella Jernbeck och Marie Ekberg. Längst fram: Eliza Roszkowska Öberg.
Eliza Roszkowska Öberg, med en PET-flaska innan den blåses upp.

Caroline Ekman och Ulf Spendrup.

Interpellationsdebatt om arvsrätt - uppföljning

I fredags deltog jag i interpellationsdebatten om sambors arvsrätt. Interpellant var LiseLotte Olsson (V). Essensen i LiseLotte Olssons interpellation är att sambopar ska ha rätt till arv som gifta par.

Vänsterpartiet har dåligt stöd i riksdagen för en sådan förändring. Både i Civilutskottet, i motionsbetänkanden, och i denna debatt hamnade Alliansen och socialdemokraterna på samma sida.

Att ge sammanboende par samma rätt till arv som gifta par är inte så okomplicerat som det kan verka, vilket jag också lyfte fram i mitt första anförande:
Det första man kan säga, och det nämnde också justitieministern, är att det är direkt olämpligt att arvsrätt uppkommer utan någons uttryckliga viljeyttring, allra helst kopplat till ett samboförhållande som faktiskt kan uppkomma enligt Högsta domstolens praxis redan efter elva veckor. Det kan ha uppkommit utan att någon efterlevande legal arvinge ens känner till att det uppkommit, men det finns en part kvar som kan processa om att möjligen få hela kvarlåtenskapen.
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om en förändrad arvsrätt. Då har man velat göra det möjligt för sambor att ärva varandra, utan testamente men genom ett domstolsbeslut. Detta utan att en gällande rättsregel finns. Det är ett närmast unikt sätt för rättsbildning, vilkket jag påpekade i samma anförande:
Jag får väl ändå säga att Vänsterpartiets argumentation har utvecklats, i alla fall i skrift men inte med tanke på vad LiseLotte Olsson säger. Tidigare motionsyrkanden har inte innehållit ens något krav på att det ska tillskapas en rättsregel om arvsrätt mellan sambor, utan det har stått precis såsom LiseLotte Olsson säger i dag, nämligen att man även utan en rättsregel ska kunna gå till domstol därför att man tycker att man ska ha rätt till arv. Då ska domstolen kunna döma ut arvsrätt utan att det finns en rättsregel om detta.

Mina två anförande finns att läsa här och här.
Den som vill läsa allt från interpellation till debattprotokoll börjar lämpligtvis här.

söndag 22 november 2009

Oberoende domstolar och domare

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att säkra domstolarnas oberoende ställning. För detta krävs att domarnas integritet och självständighet garanteras. Det är också angeläget att de skickligaste och mest lämpade juristerna rekryteras till domare.

Jag vill påstå att det oftast har varit så att det är de skickligaste juristerna som har valt domarbanan. Anledningen är nog i de allra flesta fall att intresset för juridik har varit större än intresset att tjäna pengar. I sammanhanget är det dock viktigt och naturligt att framhålla – vilket understryks av rådande förhållanden i många andra länder – att domaren bör vara den högst avlönade i rättssalen.

Förutom juridiken är det som tilltalar i domaryrket också friheten, ansvaret och att inte tvingas ta partshänsyn på ett sätt som inte känns bekvämt. Vad jag tänker på i detta avseende är att vad som är rätt och rimligt i sak står i fokus i stället för att tillgodose en enskild parts intressen och önskemål. Avigsidorna av detta är sådant som yngre jurister många gånger kanske upplever när de får något sidouppdrag avseende advokatbyråns stamklient. En sådan klient väntar sig många gånger ett avsett resultat även om advokatetiken ytterst är en begränsning i sammanhanget.

Av direktiven till utredaren framgår det att denne ska överväga frågor som rör domstolar och domare. En del av uppdraget är att göra en översyn av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i domstolarna. Utredaren ska också överväga förändringar av chefsstrukturen i domstolarna och om det bör skapas nya befattningar som inte innebär chefskap.

Utredaren ska härutöver överväga om det för att markera domstolarnas oberoende ställning bör tillskapas en särskild lag om domstolar och domare.

Jag har under mandatperioden haft en del kontakter med domarkollegor som har känt en viss otålighet över att regeringen inte – så fort man skulle önska – har tagit tag i frågorna om domstolarnas oberoende och domarnas självständighet.

Nu tas det i alla fall ett steg i rätt riktning. Här hittar du diretiven till utredaren.

torsdag 19 november 2009

Interpellationsdebatt om arvsrätt

I morgon, fredagen den 19 november, kommer jag att delta i en interpellationsdebatt. Det är Vänsterpartiets ledamot Liselotte Olsson som har lämnat in en interpellation om arvsrätt för sambopar. Liselotte Olsson vill att sambor ska ha samma rätt till arv som gifta personer.

Jag passar i sammanhanget på att hänvisa till min bloggpost som jag publicerade i samband med min debatt i radio (P1 morgon), som jag hade med Josefin Brink (V), på samma tema. Här hittar du den bloggposten.

Liselotte Olssons interpellation finns att läsa här. Beatrice Ask besvarar den.

fredag 13 november 2009

Nya förhållanden på hyresmarknaden

Idag blev det klart med förändrade förhållanden på hyresmarknaden. Läs mer på Moderater i riksdagens civilutskott där min partikollega Ewa Thalén Finné skrivit en bloggpost om detta. Se även på regeringen.se.

Seminarium hos Makalösa Föräldrar

Jag har tidigare skrivit en kort introduktion till det seminarium som jag deltog i hos Makalösa Föräldrar tidigare idag. Mitt insats bestod i att delta i ett panelsamtal, tillsammans med representanter från fyra andra partier. Övriga deltagare var Maria Kornevik Jakobsson (C), Gunvor G Ericson (Mp) LiseLotte Olsson (V), Gudrun Schyman (Fi). Rubriken på seminariet var Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist?.

Det är svårt att på ett rättvist sätt återge mer än en timmes panelsamtal, därför blir min sammanfattning förhållandevis kort. Intressant var att jag och Gudrun Schyman i väldigt många fall landade på i stort sett samma slutsatser. Vi är helt överens om, även om vi hade lite olika ordval, att juridiken inte ska vara verktyget för konfliktlösning mellan föräldrar som ligger i vårdnadstvist med varandra. Juridiken kan sätta ramarna men i slutändan är lösningen på konflikten helt beroende av föräldrarnas förmåga att samarbeta. Ofta handlar en bra lösning om två föräldrar som orkar ställa sig över sina inbördes konflikter och se till barnet eller barnens bästa.

Inledningsvis fick vi också möjlighet att kommentera en undersökning som Makalösa Föräldrar genomfört. Rapportens tema var konflikter och konfliktlösning mellan föräldrar. Inte heller undersökningen kommer jag att kommentera med mer än att de resultat som framkom stämde väl överens med mina förväntningar.

Här finns ett pressmeddelande från Makalösa Föräldrar där undersökningen presenteras. Via Makalösa Föräldrars generalsekreterare Helene Sigfridssons privata blogg hittade jag också denna inför-artikel i Aftonbladet.

Konferens i Bryssel

På måndag och tisdag kommer jag att delta i konferens i Europaparlamentet. Konferensen är en så kallad JPM, Joint Parliamentary Meeting, och innebär att svenska riksdagen och Europaparlamentet gemensamt står för värdskapet.

Temat för konferensen är Stockholmsprogrammet. Jag kommer att delta i rollen som rapportör i arbetsgrupp 2. Detta innebär bland annat att jag kommer att sammanfatta det arbete som sker i arbetsgruppen.

Länkar:
Inbjudan
Program
Underlag arbetsgrupp 1
Underlag arbetsgrupp 2 (där jag är rapportör)
Underlag arbetsgrupp 3

Uppdatering
Riksdagens pressmeddelande om konferensen finns att läsa här.

torsdag 12 november 2009

Konferens om civilt meritvärde

Igår deltag jag vid en konferens på Karlbergs slott i Stockholm. Fokus låg på hur försvaret ska klara sitt framtida rekryteringsbehov, då vi gör över från ett värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar.

Jag är medlem i Sällskapet Kustjägarveteraner och deltog i gårdagens diskussioner i den egenskapen. En av diskussionspunkterna handlade om hur tiden i det militära kan ge civila meriter i form av högskolepoäng och nätverk. Sällskapet Kustjägarveteraner är en av de intressenter som är med och driver projektet.

Bland andra Dagens Industri och Göteborgs-Posten uppmärksammade konferensen.

onsdag 11 november 2009

Gårdagens radiodebatt

Igår eftermiddag var det alltså radiodebatt i Studio Ett kring arv och arvsrätt. Min motdebattör var alltså Robert Östling. Robert föreslog i en artikel i Expressen att – i prinicp – arvsrätten för bröstarvingar ska avskaffas och att det ska vara fritt att testamentera till vem och/eller vad man vill. (För länkar, se bloggposten under denna.)

Östlings argument för att fritt få testamentera var dels att valfriheten idag inskränks för den enskilde att inte få bestämma var arvet ska hamna, samt att nuvarande arvsrätt snarare kan förstärka orättvisor i samhället – genom att barn ärver förmögna föräldrar – än att minska dem.
Mina motargument i debatten var att en helt fri rätt att testamentera skulle innebära att föräldrar i högre grad skulle kunna påverka sina vuxna barns liv (”om du inte gör si eller så, så gör jag dig arvslös”). Ett annat av mina argument är att det faktiskt redan idag är möjligt att testamentera bort sina tillgångar till annan eller annat. Så blir fallet om inte bröstarvingarna väljer att jämka testamentet. Ett tredje arguemt är att särkullbarn skulle riskera att hamna i kläm.

På bouppteckningsenheten i Stockholms tingsrätt sitter en tavla med texten ”När Gud kommer med döden, kommer Djävulen med arvingarna”. Tyvärr är det nog många som upplever det.

Lyssna gärna själv på debatten här.

tisdag 10 november 2009

Mera om arv och ny radiodebatt

För snart en vecka sedan debatterade jag med Josefin Brink i P1 Morgon om hurvida sambopar ska ha samma arvsregler som gifta par (läs mer här). I eftermiddag är det dags för en ny debatt i radio med arvstema.

Robert Östling (blogg) publicerade igår en debattartikel på Expressens debattsida under rubriken Tillåt oss göra barn arvslösa. Innebörden i artikeln är, kortfattat, att man ska ha möjlighet att testamentera mer fritt än idag. Jag har några invändningar emot detta. Lyssna gärna idag, tisdag, klockan 17.15 på Studio Ett i P1.

Påannonseringen till inslaget ser ut så här:
Ska föräldrar kunna göra sina barn arvlösa
Enligt svensk lag har barn rätt att ärva hälften av sina föräldrars tillgångar. Ska man kunna få testamentera bort allt man äger och göra sina barn lottlösa? Robert Östling, bloggare och forskare i nationalekonomi och moderata riksdagsledamoten Anti Avsan medverkar.

Inte alltid som man tänkt sig

Förra veckan publicerade jag tre filmer (1, 2, 3) med anledning av provvalet till riksdagen. Det är bara att konstatera: ibland blir det inte riktigt som har man tänkt sig. Filmen nedan är exempel på detta.

måndag 9 november 2009

Lite ljusare i mörkret

Sverige står fortfarande inför tuffa utmaningar - men det finns några fler ljus idag än för några månader sedan. Det är en slutsats som går att dra efter att finansminister Anders Borg presenterat en uppdatering av prognoserna för den svenska ekonomin.

Faran är inte över, framför allt är läget på arbetsmarknaden fortsatt tufft. Tillväxten i ekonomin ser dock ut att vara starkare än i tidigare prognoser.

Läs gärna mer på regeringens hemsida. Pressmeddelande, prognosuppdatering och Anders Borg om prognosuppdateringen.

söndag 8 november 2009

Kalla Fakta och Egon Frid

I kvällens Kalla Fakta, TV 4, om den så kallade sanningsrörelsen, så förekommer min utskottskollega Egon Frid, Vänsterpartiet. Egon Frid förekommer i programmet för att han skrivit på ett upprop för att en ny utredning av 11 september-attacken ska öppnas.

Det är bara att titta på våra respektive partibeteckningar för att förstå att vi inte har några gemensamma åsikter politiskt. Men under åren i Civilutskottet har jag lärt känna Egon Frid som en bra person som jag uppskattar. Nu backar Egon Frid och tar tillbaka sitt krav på en ny utredning. Läs gärna hela bloggposten på Egon Frids egen blogg.

fredag 6 november 2009

Referat

Vissa referat av debatter är fylligare än andra. Här är ett exempel på det senare.

torsdag 5 november 2009

Upplösningen

Upplösningen - den sista av provvalsfilmerna.

onsdag 4 november 2009

Provvalsfilm (2)

Här är min andra provvalsfilm.

Arvsrätt för sambor

Denna morgon var jag uppe tidigt. Anledningen till detta var att jag skulle debattera arvsrätt för sambor med Josefin Brink (V). Bakgrunden till denna debatt är en artikel som Josefin Brink publicerade i Expressen igår (Låt Millenniumbråket bli sista arvsstriden), med anledning av den infekterade arvstvisten mellan författaren Stieg Larssons å ena sidan sambo och å andra sidan Larssons bror och far.

Josefin Brink vill ändra lagen så att sambor ska få samma arvsrätt på samma sätt som gäller för gifta par. Jag menar att lagen redan ger den möjligheten genom exempelvis en avsiktsförklaring i ett testamente. Ur mitt perspektiv handlar det mer om en informationsfråga - att öka kunskapen om gällande rätt för sambopar - än om lagstiftning.

P1 Morgons påannonsering för inslaget såg ut på följande sätt:
Vem har rätt att ärva?
Arvsstriden efter succeförfattaren Stieg Larssons död 2004 har gjort sambolagstiftningen högaktuell. Stieg Larssons Milleniumtrilogi har efter hans död sålt 20 miljoner exemplar bara i Europa. Men sambon sedan 30 år, Eva Gabrielsson, har inte fått del av försäljningssuccén. Hon lämnades lottlös på grund av att de båda aldrig gifte sig eller skrev nåt testamente. Hör Eva Gabrielsson berättelse och hör Josefin Brink, vänsterpartist som vill ändra på sambolagstiftningen debattera mot Anti Avsan, moderat i civilutskottet.
Om du vill lyssna på diskussionen kan du göra det genom att klicka här.

tisdag 3 november 2009

Semariedeltagande

På fredag i nästa vecka, fredagen den 13 november faktiskt, kommer jag att delta vid ett seminarium arrangerat av föreningen Makalösa föräldrar. Rubriken på seminariet är Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist (seminariebeskrivning här). Jag kommer att delta i en debatt på temat om det behövs politiska beslut eller lagändringar i samband med vårdnadsärenden två föräldar emellan. I detta sammanhang hänvisar jag gärna till den artikel som jag och Inger René publicerade på DN Debatt i somras.

Övriga deltagare i paneldiskussionen är Maria Kornevik Jakobsson (C), Gunvor G Ericson (MP), Liselotte Olsson (V) och Gudrun Schyman (Fi).

Provvalsfilm (1)

Här är en kort film om min kandidatur inför riksdagsvalet 2010. Det kommer ytterligare ett par de kommande dagarna.

måndag 2 november 2009

Investeringsstöd

Thomas Bodström var föredragande i ungdomsfrågor på Socialdemokraternas nyligen avslutade kongress. Bodström har bloggat (i fredags) om tre saker han vill lyfta fram och genomföra. En av punkterna är ett återinförande av investeringsstöd för hyresrätter.

Har Bodström förstått vad problemet på bostadsmarknaden består i? Tveksamt, eller har han frågat någon portvakt någonstans, precis som när han frågade en vaktmästare om han fick gå in i riksdagens kammare för att göra en privat reklamfilm.

Sakförhållandet är att fler och fler har insett att hyressättningssystemet måste moderniseras så att det blir attraktivt att vara hyresvärd.

Ett annan sak är att ett investeringsstöd riskerar att ytterst hamna hos ägarna till byggbolag i stället för att gynna hyresgäster. Vi vill ju skapa - och har skapat - långsiktigt stabila villkor på bostadsmarknaden utan olika typer av subventioner som på marginalen avgör vad som ska byggas och inte byggas. Varför ska skattebetalarna göda byggbolag? Tittar man historiskt på Socialdemokraternas budgetmotioner under mandatperioden så har de skrivit ner sina anslag för investeringsstöd för byggande av hyresrätter, från 700 miljoner för år 2008 till 400 miljoner för 2010.