söndag 28 april 2013

"Straffrabatt" för unga och äldre

Förra veckan intervjuades jag av Kalla fakta för det inslag som sändes i dagens program. Intervjun tog omkring 35 minuter och handlade dels om Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag om att avskaffa eller i vart fall modifiera den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare som är mellan 18 och 21 år, dels om den regel som finns i 29 kap. 5 § brottsbalken, som säger att straffet kan sättas ned för den som på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter sitt straffvärde. Det finns för övrigt, enligt en regel i 30 kap. brottsbalken, också möjlghet att välja annan påföljd på grundval av rekvisiten i den regel som finns i 29 kap.

Tråkigt nog gav själva Kalla fakta-inslaget inte en rättvisande bild eftersom reportern ställde straffrabatt för unga mot den så kallade straffrabatten för äldre som Moderaterna enligt inslaget skulle tycka vara någonting som är bra. Under intervjun uttalade jag inte någon sådan värdering. Varken jag eller - såvitt jag känner till - någon annan moderat har uttalat att straffrabatten för äldre skulle vara bra och skärskilt inte som någon motstående inställning till ett avskaffande eller en modifiering av straffrabatten för unga lagöverträdare. Det som hade klippts in i inslaget var när jag redogjorde för den aktuella bestämmelsens motiv (det vill säga förarbetsuttalanden). Förhoppningsvis framgick det för dem som tittade på inslaget från Kalla fakta-studio i TV4 News efteråt.

Den stora skillnaden mellan de olika reglerna är att ungdomsrabatten är en schablonregel som alltid används oavsett omständigheterna i ett enskilt fall. Regeln avseende äldre är däremot en regel som ska pövas i varje enskilt fall om det finns förutsättningar för det. Det ska då föreligga särskilda skäl att beakta den omständigheten att någon på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter sitt straffvärde. Jämförelsen är därmed som att jämföra äpplen med päron.

Ungdomsbrottslighet fordrar tidiga, snabba och tydliga insatser. Det handlar inte bara om påföljder och straff utan lika mycket om ett konstruktivt förebyggande arbete. Det finns ett antal förslag som gäller förebyggande åtgärder i den Moderata trygghetsarbetsgruppens rapport. Vad som däremot förvånar - och som jag har hört förut - är att Socialdemokraterna uppenbarligen tycker att uppklarningsprocenten när det gäller brottslighet är något som står i motsatsförhållande till ändringar när det gäller påföljder och straff. Tala om endimensionellt tänkande.

Jag uttalade i det efterföljande studioprogrammet att om det skulle visa sig att domstolar tillämpar den aktuella regeln i 29 kap. brottsbalken som en schablonregel finns det skäl att titta närmare på detta. Detta ledde också till ett separat nyhetsinslag i 22.00-nyheterna i TV4. Jag har i och för sig lite svårt att regeln i fråga skulle tillämpas som en schablonregel mot bakgrund att jag trots allt har vissa insikter i dömandets hantverk.

Här finns en länk till själva Kalla fakta-inslaget.

Här finns en länk till studioprogrammet i TV4 News.

Här finns en länk till TV4:s nyhetsprogram. Inslaget kommer 2.20 in i programmet.

torsdag 25 april 2013

Kränkande fotografering - artikel i Folkbladet

Skriver tillsammans med kollegor från de övriga Allianspartierna under rubriken "Privatliv ska vara privat" i Folkbladet. Här nedan återges innehållet i den aktuella artikeln.

"Det är viktigt att människor kan känna sig trygga i situationer där man tror sig vara ensam eller helt privat, när någon klär av sig hemma i sovrummet eller tar en dusch på semesterhotellet.
Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat har det varit tillåtet att i hemlighet fotografera människors toalettbesök på ett café. Detta är något som Allianspartierna nu sätter stopp för.

Det finns fler exempel på när människor har kränkts på ställen där de har trott sig kunna vara i ensamhet. Exemplet med toaletten på caféet är taget ur verkligheten och det finns även andra fall som har visat sig falla utanför den lagstiftning som vi hittills har haft. Bland annat gick det inte att döma en hyresvärd för att han hade låtit installera en kamera i en kvinnlig hyresgästs badrum, eller den man som i hemlighet hade monterat upp en kamera i sin före detta hustrus sovrum. I flera fall har man fått använda alternativa brottsrubriceringar såsom ofredande, men i vissa fall har det inte gått att fälla den påstådda gärningsmannen för något brott.

Den tekniska utvecklingen som gör att vem som helst både kan ta och publicera filmer och bilder och på så sätt nå tusentals människor på ett par sekunder är en utveckling som berikar människors liv. Men den gör också att det är viktigare än någonsin att vi gör vad vi kan för att skydda den personliga integriteten.

En förutsättning för att det ska röra sig om kränkande fotografering i lagens mening är att den sker olovligen, men det räcker med ett tyst samtycke för att fotograferingen ska falla utanför det straffbelagda området. För att kriminaliseringen bara ska gälla den typen av fotografering som man inte ska behöva tåla ur integritetssynpunkt omfattas endast fotografering som sker på vissa platser som tillhör den enskildes privata miljö eller som är avsedda för särskilt privata förhållanden, till exempel inomhus i en bostad eller på en offentlig toalett. Det krävs också att fotograferingen sker i hemlighet, till exempel kan kameran vara dold eller att den som fotograferas är totalt omedveten om fotograferingen.

Samtidigt som det är viktigt att vi skyddar den personliga integriteten är det viktigt att vi också ser till andra samhällsintressen, såsom yttrandefriheten och informationsfriheten. Journalister och fotografer kan även fortsättningsvis bedriva sitt arbete genom att det i lagen har skrivits in ett undantag för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Det kan gälla fotografering i syfte att visa på missförhållanden i samhället eller i syfte att dokumentera bevisning om ett pågående brott, till exempel barn som utsätts för kränkningar i sitt hem.

Det är viktigt att människor kan känna sig trygga i situationer där man tror sig vara ensam eller helt privat, när någon klär av sig hemma i sovrummet eller tar en dusch på semesterhotellet. I och med förbudet mot kränkande fotografering tar vi ytterligare steg mot ett ordentligt och väl avvägt skydd för den personliga integriteten i en tid då detta verkligen behövs."

Här finns en länk till artikeln.

onsdag 24 april 2013

Seminarium om psykiskt sjuka våldsbrottslingar

Moderaterna i justitieutskottet har i dag anordnat ett seminarium om psykiskt sjuka våldsbrottslingar. Seminariet kommer att sändas i SVT Forum i TV2 på fredag med början kl. 13.00.

Seminariets panel bestod av fem kvalificerade personer som höll var sitt anförande. Därefter följde frågor och viss diskussion.

Seminariet innehöll följande inledande anföranden:

Vård och stöd till psykiskt störda förövare
Anders Milton, psykiatriutredare

Psykisk störning, brott och ansvar
Sten Heckscher, utredare Parlamentariska psykansvarskommittén, (SOU 2002:3)

Översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Jerry Eriksson, regeringens utredare

Samband mellan psykisk sjukdom och våldsbrott
Martin Grann, professor i psykarisk epidemologi

Psykiatrisk vård inom rättspsykiatrin
Henrik Belfrage, professor och forskningschef rättspsykiatrin Östergötland

Det intressanta i sammanhanget är att det finns ett antal olika infallsvinklar när problematiken med psykiskt sjuka lagöverträdare och därmed sammanhängande frågor diskuteras. Problemet är att kunna hantera dessa olika infallsvinklar, eller om man vill kalla dem problemområden, samtidigt.

Man skulle kunna säga att det är tre olika aspekter som måste kunna tillgodoses i ett sammanhang om något inte ska lämnas utanför, närmare bestämt följande: 1. Framförallt allvarligare gärningars straffvärde kräver reaktioner i form av påföljder som uppfattas som någorlunda rimliga. 2. Samhället måste skyddas från de farligaste individerna (som nödvändigtvis inte alltid är psykiskt sjuka utan snarare faller utanför den kategorin). 3. De som verkligen är sjuka behöver vård.

Här finns en länk till SVT:s programtablå för fredag.

tisdag 23 april 2013

Polisstatistik för 2012

Polisen har presenterat viss statistik som gäller verksamhetsårret 2012 i publikationen "Polisen i siffror 2012". Det är Rikspolisstyrelsen har gett ut den aktuella publikationen som förutom siffror även innehåller vissa kommentarer till de siffror som redovisas.

Några av de uppgifter som finns i den aktuella publikationen är följande:

• 28 347 personer var anställda vid polisen under 2012.

• 1 400 000 brott anmäldes under året.

• 84 rån mot guldbutiker, värdebolag och banker begicks i landet.

• 21 245 internetbedrägerier anmäldes, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med 2011.

• 2 300 000 alkoholutandningsprov togs.

• 26 529 rattfulla stoppades av Polisen.

• 223 287 personer fick böter för att de körde för fort. 67 000 av dessa upptäcktes via så kallade trafiksäkerhetskameror.

• 2 712 personer fick böter för att de inte hållit tillräckligt långt avstånd till fordonet framför sig.

• 28 810 förare fick böter för att de körde bil utan säkerhetsbälte.

• 1 753 tillstånd gavs till demonstrationer och andra former av opinionsyttringar.
 
• 1 414 986 pass utfärdades av Polisen.

Här finns en länk till den aktuella publikationen.

måndag 22 april 2013

Riksdagsdebatt om Södertörnsleden

I fredags deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen som gällde Södertörnsleden. Anledningen till debatten var att Meeri Wasberg (S) hade interpellerat infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) och därvid ställt frågor om vad infrastrukturministern tänkte göra för att skynda på trafikleden.

Under debatten sade jag i huvudsak följande:

"Jag kan säga att jag inte beklagar att det blir ett omtag beträffande Södertörnsleden. Jag hade beklagat det om man hade följt allt som gäller för ett modernt projekt på trafikområdet, om man hade följt de krav som ställs i miljöbalken. Under ungefär fem års tid har det stått ganska klart att Södertörnsledens gamla trafiklösning inte är miljömässigt acceptabel. Den har inte stått i överensstämmelse med miljöbalkens regler. Det är kanske inte helt lätt för alla att förstå och förhålla sig till. Det som skedde var att man från statens sida pekade på detta. Länsstyrelsen förutsatte nämligen i ett yttrande att trafikleden skulle uppfylla ett antal olika krav i miljöhänseende. Efter att staten genom länsstyrelsen sagt det kunde det påpekas även från berörda kommuners sida.

Jag tror att Södertörnsleden får en stor betydelse av det skälet att Stockholms stad kommer att börja bedriva hamnverksamhet i Norvikshamnen i Nynäshamn. Den kapacitet som finns på järnvägen från Nynäshamn är inte tillräcklig för att klara hela containertrafiken. Det är den som måste gå på Södertörnsleden, bland annat genom den kommun som jag bor i, Huddinge.

När man ska tillgodose regionala behov är det självklart att man också ska ha ett regionalt perspektiv på frågan. Men samtidigt finns det skäl att bevaka de intressen som finns hos dem som är närmast berörda av den ganska omfattande trafik som enligt senare beräkningar kommer att gå på Södertörnsleden. Det gäller i första hand de boende i Huddinge kommun.

Det är väldigt viktigt att det blir en miljömässigt acceptabel lösning. Jag vill påstå att väldigt många har tyckt att det är viktigare att leden byggs än att den står i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att det blir en miljömässigt bra lösning.

Jag kan bara säga att man kan jämföra med Förbifart Stockholm, med 21 kilometer väg och 17 kilometer tunnel. Nu nämnde Meeri Wasberg själv att det är 22 kilometer väg, och det är 0 meter tunnel, förutom Masmolänken, som tillkom efter ett ganska omfattande arbete som egentligen initierades från Huddinge kommuns sida.

Det är viktigt och bra om man kommer framåt när det gäller olika trafiklösningar. Men det är precis lika viktigt att lösningarna uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Delar av Södertörnsledens sträckning berör områden av riksintresse enligt miljöbalken, men den kommer också att dras i områden där man beräknar att det ska förekomma en förhållandevis omfattande exploatering. Det är också så att det redan finns väldigt många boende där. Därför är det viktigt att miljökraven uppfylls.

Man har hela tiden argumenterat om hur viktig leden är, och det är det enda som har stått i förgrunden. Trafikverket har suttit med den planering som man fick med sig från början och som har sett ut som den gjort. Samtidigt har kommunpolitiker från olika kommuner drivit på med argument om hur viktig vägen är."

Jag har anledning att tro att "Trafikverket har gjort bedömningen att eventuella överklaganden skulle ha lett till framgång. Om man hade fortsatt på den inslagna linjen hade man i så fall fått börja om efter ytterligare fem år. Då hade det gått ungefär tio år i stället för fem. Hade man insett att man ska göra rätt och riktigt och också använt argumentationen som Meeri Wasberg har fört fram för att man ska göra rätt och riktigt, då hade vi kanske varit i ett helt annat läge i dag än vad vi faktiskt är.

Jag tycker att det är väldigt bra att Trafikverket gick till regeringen och fick börja om. Det kommer att leda till att vi når slutmålet fortare än om man med en viss typ av envishet bara argumenterat för hur viktig leden är och drivit på Trafikverket, som inte riktigt vetat hur det ska agera med den gamla planeringen som inte håller måttet. Jag ser det enbart som positivt. Det är tyvärr för sent i förhållande till vad som hade kunnat gälla. Men det är bättre än att det försvinner ytterligare år."

Här finns en länk till riksdagens hemsida där man kan läsa övriga debattinlägg i protkollet och även se en inspelning av debatten.

tisdag 16 april 2013

Krav på anställda i räddningstjänsten

I dag deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen. Den aktuella debatten gällde en interpellation från Kent Ekeroth (SD) som ställts till försvarsminister Karin Enström (M). Interpellationen hade rubriken "Kvoteringsiver inom brandkåren".

Tesen i interpellationen är följande: "Antagningskraven har sänkts, diskriminering av män och svenskar har institutionaliserats. Allt detta leder till minskad säkerhet för allmänheten." Interpellationen avslutas med frågan: "Vilket anser försvarsministern ha högst prioritet: Att räddningstjänsten ska spegla befolkningssammansättningen eller att räddningstjänsten ska fokusera på att rädda liv?"

Under debatten framgick det klart att uppgifterna i interpellationen hade hämtats från personer som har en annan uppfattning om vad som bör vara räddningstjänstens innehåll än vad jag och många andra har. Modern räddningstjänst är så mycket mer än det som en del kallar för "tut och sprut". Rena räddningstjänstinsatser utgör en mycket liten del av en brandmans totala arbetstid.

I mitt första inlägg sade jag i huvudsak följande:

"Fru talman! Den här debatten blir lätt fokuserad på enskilda fall som kanske inte speglar vad det egentligen handlar om. Till att börja med vill jag säga att det är räddningstjänstens innehåll som ska styra vilka kompetenser som behövs inom räddningstjänsten. Och det har skett en utveckling. ...

Med den nya lagen om skydd mot olyckor, där huvudansvaret för säkerheten och tryggheten i samhället när det gäller de frågor som omfattas av lagstiftningen ligger på den enskilde, har räddningstjänsterna delvis en annan roll. Det är större fokus på förebyggande arbete och på att på olika sätt kunna bidra till att den enskilde kan ta sitt ansvar. Där ingår till exempel brandskyddskontroller i form av att man tittar på att större anläggningsägare uppfyller kraven på systematiskt brandskydd men också utbildning, undervisning och en mängd olika saker. Det är kontakter med olika aktörer i samhället på olika plan. Det här ska också fylla brandmännens dagliga arbetstid. ... 

När det gäller möjligheterna att utföra svåra och fysiskt krävande räddningstjänstinsatser har självklart en kommunal arbetsgivare ansvaret för att den enskilde enligt arbetsmiljölagen har den utbildning och utrustning som är nödvändig för arbetets genomförande. Men det här innebär inte att man helt okritiskt ska utgå från arbetsmetoder som man i stor utsträckning ägnade sig åt tidigare. Det som har varit dimensionerande för svensk räddningstjänst har varit rökdykningsinsatser, men det är en arbetsmetod som inte alltid används. Och det kanske är så att alla inte ska behöva klara de allra svåraste situationerna. Men däremot har man kompetenser som behövs i andra sammanhang. ...

Jag har varit räddningstjänstpolitiker på kommunal nivå sedan 80-talet, så jag har sett den här utvecklingen. Jag tycker att det är en positiv utveckling där man faktiskt värderar olika kompetenser. Pedagogisk kompetens kan vara nog så viktig om man ska få andra människor att ta sitt ansvar och förstå de utmaningar som ligger i att kunna ha en anläggning som uppfyller de krav som är rimliga att ställa. Och det handlar om att förhindra att människoliv går till spillo, att olyckor inträffar och att egendom förstörs. Det kanske också behövs kompetens som innebär att man tillför räddningsstyrkorna sjukvårdskunskaper. Det kan vara någon som tidigare har varit ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller undersköterska. ...

Det kan finnas behov av till exempel någon som har kompetens som sjukgymnast, eftersom det uppkommer arbetsskador ibland. Man kan behöva rehabilitera sig. Man behöver veta hur man ska träna. Jag har väldigt svårt att se att man ska måla upp någon form av motsatsförhållande mellan ambitionen att alla människor som har kompetens att tillföra ska kunna vara i räddningstjänsten och att en del inte klarar de svåraste uppgifterna."

Här finns en länk till debattinläggen. Scrolla ned till anförande 10 (mitt första inlägg) och anförande 13 (mitt andra inlägg).

måndag 15 april 2013

Terrorismens fula tryne

Terorismens fula och fega tryne har återigen visat sig. Denna gång i Boston i USA där måltavlorna synes ha varit oskyldiga idrottsutövare som var på väg i mål i Boston maraton omkring tre timmar efter det att elitlöparna redan gått i mål. Det känns tråkigt att människor som lagt ned år och kanske stora delar av sina liv på sin träning blir oskyldiga offer för andras fega metoder.

I terrorhandlingars natur ligger att de väcker avsky, vrede, irritation, rädsla och oro. Terrorism är en form av den feges eller kanske, med andra ord, den svages krig. Måltavlorna för terrorism är oskyldiga människor som oftast är försvarslösa och saknar möjlighet att skydda sig själva i terrorögonblicket.

Terrorhandlingar var ursprungligen något som togs till för att påtvinga andra människor sin vilja i något avseende. Historiskt kom detta främst till uttryck genom att stater använde terror som en metod för att kontrollera sina medborgare. På detta sätt kommer terrorismen fortfarande till uttryck i ett antal olika länder. Vanligare är dock den situation som bilden från Boston förmedlar; att det är terrorister med nationell eller internationell koppling som begår terrorhandlingar mot civilpersoner.

Vilka som är ansvariga för terrordåden i Boston är det för tidigt att ha en uppfattning om. Att det finns skäl att vara försiktig med sådana slutsatser är en viktig lärdom att dra efter händelserna i Oslo.

DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

fredag 12 april 2013

(S) drar åt vänster

Socialdemokratins interna motsättningar driver politiken åt vänster. Detta kan tydligt utläsas av resultatet från (S)-kongressen. Någon annan slutsats är mycket svår att dra utifrån objektiva utgångspunkter även om det samtidigt är så att många av kompromisserna, som åtminstone en del av besluten har kallats, kan tolkas på olika sätt. Det är svårt att avgöra hur långt vissa av besluten sträcker sig i vissa delar. Detta innebär att beskeden till väljarna är oklara, men med säkerhet kan sägas att dragningen är åt vänster.
 
Skillnaderna i svensk politik har nu blivit tydligare än på mycket längre. Det står under alla förhållanden klart att Socialdemokraternas politik innebär högre skatter, en nedmontering av arbetslinjen och begränsad valfrihet för människor runtom i Sverige.
 
Det Stefan Löven borde förklara är åtminstone följande:

Hur ska Socialdemokraternas föreslagna skattehöjningar om rekordhöga 30 miljarder kronor på arbete och företagande skapa nya jobb?

Hur kan Socialdemokraternas politik med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt och höjda bidrag leda till lägre arbetslöshet? Här kan också nämnas att Miljöpartiet nu har svängt i frågan om arbetsgivaravgifter för unga. (MP) stödjer numera Alliansregeringens linje i denna fråga.

Varför vill Socialdemokraterna sätta kommunpolitikers makt framför människors egna möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst?

Varför vill Socialdemokraterna försämra förutsättningarna för jobb genom att skapa nya hinder och osäkerhet som riskerar att slå framförallt mot kvinnligt företagande?

Hur ser Stefan Löfvens regeringsalternativ ut - med vilka andra oppositionspartier avser Socialdemokraterna att genomföra sina förslag? (MP) har man ju redan förlorat i frågan om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga.

Mot Socialdemokraternas osäkra kompromisser och kontraproduktiva förslag står Allianspartierna med en samlad politik för fler jobb. Alliansregeringens offensiva budget för 2013 har varit inriktad på att ge förutsättningar för en bättre ekonomi. I den ekonomiska vårpropositionen föreslås dessutom ett "riktat paket" som ytterligare kommer att dämpa krisens effekter. Det aktuella "paketet" innehåller nya satsningar på jobb, utbildning och infrastruktur. Bland annat görs en satsning på utbildning med 12.400 extra utbildningsplatser under både 2013 och 2014.

Tack vare Alliansregeringens ansvarsfulla ekonomiska politik finns det utrymme för satsningar i Sverige samtidigt som många EU-länder just nu tvingas till omfattande nedskärningar.

torsdag 11 april 2013

Vad behövs för att bygga fler billiga hyresrätter?

I tisdags morse deltog jag i ett frukostsamtal gällande byggandet i Stockholmregionen. Det var Hyresgästföreningen, region Stockholm, som ordnade det aktuella samtalet.

Enligt en artikel i tidningen Hem & Hyra sade jag bland annat följande under det aktuella frukostsamtalet.

"Anti Avsan (M) riksdagsman och ordförande i Huge Fastigheter ville inte begränsa möjligheterna att överklaga olika projekt. Däremot ville han snabba på detaljplanearbetet.

– Planarkitekter är en bristvara, planarbetet tar för lång tid samtidigt som marken på många håll är för dyr. Håller samhällsplaneringen hög kvalitet och man skapar mervärden och höjer kvaliteten på områden med nybyggnation så minskar överklagandena, menade Anti Avsan och fortsatte.

– Jag tror inte att lösningen på byggandet finns i riksdagen, däremot är det viktigt att staten tar ansvar med långsiktiga spelregler för att undvika ryckigheter i byggandet."

Min första anmärkning i sådana sammanhang när hinder mot byggande diskuteras är att hantverket med detaljplaner måste bli bättre, vilket är en synpunkt som jag har framfört tidigare. När jag säger att lösningen på byggandet inte finns i riksdagen menar jag att riksdagen inte ska besluta om subventioner eller riktade investeringsstöd till byggandet. Riksdagens uppgift är i stället att skapa långsiktiga och stabila spelregler.

Hyresgästföreningen hade själva tre förslag som gällde den kommunala nivån. Jag kunde instämma i dessa förslag. Förslagen var följande:

1. Kommunerna ska bära kommunala kostnader. Det kan gälla gångbroar och olika anordningar i anslutning till eller i närområdet kring ett exploateringsområde som inte har omedelbar koppling till det som byggs. Man skulle kunna säga att det kan vara allt sådant som typiskt sätt är mer till nytta för kommuninvånarna än hyresgästerna hos den exploaterande fastighetsförvaltaren.

2. Bemanna exploateringskontoren eller om bristerna på personal nu finns på samhällsbyggnadsnämndernas förvaltningar.

3. Anordna tävlingar (vilket kan ske inom ramen för offentliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling) för att hålla ned produktionskostnaderna eller åtminstone byggkostnaderna.

Här finns en länk till den aktuell artikeln i tidningen Hem & Hyra.

tisdag 9 april 2013

Fler förslag från M:s Trygghetsarbetsgrupp

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel som i huvudsak handlar om ett av förslagen i den rapport som Moderaternas Trygghetsarbetsgrupp har lämnat. Förslaget är möjligheten till straffrabatt för den som erkänner brott.

I den aktuella artikeln problematiserar justitieminister Beatrice Ask kring förslaget och pekar då bland annat på det förhållandet att ett straff ska stå i proportion till den begångna gärningens allvar. Detta innebär att det inte kan vara aktuellt med straffrabatt om ett erkännande är en så kallad utgång för den tilltalade när det redan är kört på grund av annan bevisning. Straffvärdesprincipen får inte urholkas. Hur detta skulle se ut mer i detalj måste naturligtvis utredas närmare.

I artikeln framförs kritik från Kriminellas revansch i samhället (KRIS). En kommentar är att "den som begått brottet kan betala en målvakt som erkänner och får straffrabatt, så är det avklarat". Man kan med fog påstå att riktigt så enkelt är det inte. Ett erkännande måste alltid - för det första - stödjas av övrig bevisning i målet. Kravet på bevisningen, utöver erkännandet, är större ju allvarligare brott det är fråga om. Detta kallas utredningens robusthet. Syftet är naturligtvis att domar ska vara i sak riktiga (eller som det heter på juristspråk; materiellt riktiga). Det finns inte några ambitioner att göra avkall på detta.

Arbetsgruppens utgångspunkt är att Moderaterna ska vara tuffa mot både kriminalitet och dess orsaker. Utgångspunkten är nolltolerans mot brott och ett tydligt brottsofferperspektiv. Sedan år 2006 har Alliansregeringen satsat stora resurser på de rättsväsendets myndigheter och domstolarna, men samtidigt återstår fortfarande stora utmaningar när det gäller förändringar och förbättringar i olika avseenden.

Den tekniska utvecklingen går fort och leder också till helt nya typer av kriminalitet. ett problem som kommit att uppmärksammas alltmer är att fler och fler män­niskor kränks på exempelvis Internet och i olika sociala medier.

En grundläggande fråga är att polisens effektivitet måste bli bättre. Dessutom måste effektivare åtgärder sättas in mot att bekämpa ungdomskriminalitet. Här har kommunerna en viktig roll och det brottsförebyggande arbetet har också stor betydelse.

Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag är konkreta till skillnad från vad som återfinns i den rapport som Socialdemokraterna nyligen har lagt fram.

Några andra av de omkring 60 olika förslag som finns i rapporten nämns i samma artikel. Dessa förslag är:

• Skärpta straff för bostadsinbrott.
• Ett nationellt it-brottscenter inom polisen.
• Skärpta straff för organiserad brottslighet.
• Utökad avhopparverksamhet för dem som vill lämna en kriminell livsstil.
• Öka kommunernas ansvar för att det finns kvinnojourer.
• Utöka antalet sociala insatsgrupper för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.
• Införa undervisning om lag och rätt i grundskolan.

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

måndag 8 april 2013

Nyproduktion av hyresrätter i Stockholm?

I morgon bitti ska jag medverka i ett bostadspolitiskt samtal. Frågan för samtalet är: Hur ska vi få igång mer och billigare nyproduktion av hyresrätter i Stockholm?

Arrangör är Hyresgästföreningen region Stockholm och evenemanget äger rum mellan kl. 8.30 och 9.45. Platsen är Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, lokalen Maskinrummet.

Enligt inbjudan ska följande personer medverka i panelen:
 
"Lennart Karlsson, VD, Heba Fastighets AB
Gunnar Nordfeldt, koncernchef, ByggVesta AB
Anti Avsan (M), ordförande, Huge Fastigheter AB
Ann-Margarethe Livh (V)
Mats Hasselgren (FP)"

Från oppositionssidan deltar således en Vänsterpartist. Det innebär att man kan förvänta sig förslag som inte tar hänsyn till vare sig Europarättsliga regler eller till nationell lagstiftning.

Här och här finns länkar till pressmeddelandet.

söndag 7 april 2013

Kan allt dölja(S) med dåliga kompromisser

Efter en tids bortovaro från bloggandet är jag nu tillbaka efter en tids vistelse i Equador. Under slutdelen av den tiden har Socialdemokraterna hållit sin så kallade partikongress.

Man slutar aldrig förvånas över den glädje som förmedlas från Stefan Löven i olika nyhetssändningar över de så kallade kompromisser som vissa av kongressens beslut har kallats. Det är klart att det finns skäl för det. Inte minst därför att partistyrelsen har lyckats med konststycket att vinna acceptans av sitt partis båda falanger. Kompromissbesluten innehåller nämligen allt och inget och genom att lovprisa besluten som så "tydligt vägledande" blåser man upp dem och ger dem auktoritet.

Samtidigt tolkar respektive falang rimligen varje kompromiss till sin egen förmån. Därmed anser sig båda falangerna ha vunnit och de tror - båda falangerna samtidigt - att partistyrelsen har förstått att just den egna falangen hade rätt.

Den strid som inte togs av den nu inkallade kongressen, genom att precisera och konkretisera vad de aktuella kompromissbesluten egentligen innefattar, måste tas senare. Samtidigt kan det konstateras att den Socialdemokratiska partikompassen dras med en viss missvisning åt vänster. Den breda väljaropinionen är inte så vänsterorienterad som inriktningen på exempelvis kompromissbeslutet om vinster i välfärdsföretag ger uttryck för.

Samtidigt som skattemedel inte får generera vinst i ett välfärdsföretag - uteslutande i en kvinnodominerad sektor och som kan vara en helt nödvändig förutsättning för att kunna balansera år med sämre resultat - ropas det på byggsubventioner. Där ska skattemedel få stoppas direkt ned i byggherrarnas fickor i en mycket tydligt mansdominerad bransch.

Bygg- och fastighetsbranschen är motståndare till byggsubventioner som snedvrider konkurrensen och fördyrar byggandet. Trots detta är det inte något byggföretag som ska få begränsningar i sina möjligheter att göra vinst ... Nej, de ska dessutom få direkta subventioner av skattemedel.

I ett barnprogram hade man ställt frågan: Hur har man tänkt här då?