tisdag 9 april 2013

Fler förslag från M:s Trygghetsarbetsgrupp

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel som i huvudsak handlar om ett av förslagen i den rapport som Moderaternas Trygghetsarbetsgrupp har lämnat. Förslaget är möjligheten till straffrabatt för den som erkänner brott.

I den aktuella artikeln problematiserar justitieminister Beatrice Ask kring förslaget och pekar då bland annat på det förhållandet att ett straff ska stå i proportion till den begångna gärningens allvar. Detta innebär att det inte kan vara aktuellt med straffrabatt om ett erkännande är en så kallad utgång för den tilltalade när det redan är kört på grund av annan bevisning. Straffvärdesprincipen får inte urholkas. Hur detta skulle se ut mer i detalj måste naturligtvis utredas närmare.

I artikeln framförs kritik från Kriminellas revansch i samhället (KRIS). En kommentar är att "den som begått brottet kan betala en målvakt som erkänner och får straffrabatt, så är det avklarat". Man kan med fog påstå att riktigt så enkelt är det inte. Ett erkännande måste alltid - för det första - stödjas av övrig bevisning i målet. Kravet på bevisningen, utöver erkännandet, är större ju allvarligare brott det är fråga om. Detta kallas utredningens robusthet. Syftet är naturligtvis att domar ska vara i sak riktiga (eller som det heter på juristspråk; materiellt riktiga). Det finns inte några ambitioner att göra avkall på detta.

Arbetsgruppens utgångspunkt är att Moderaterna ska vara tuffa mot både kriminalitet och dess orsaker. Utgångspunkten är nolltolerans mot brott och ett tydligt brottsofferperspektiv. Sedan år 2006 har Alliansregeringen satsat stora resurser på de rättsväsendets myndigheter och domstolarna, men samtidigt återstår fortfarande stora utmaningar när det gäller förändringar och förbättringar i olika avseenden.

Den tekniska utvecklingen går fort och leder också till helt nya typer av kriminalitet. ett problem som kommit att uppmärksammas alltmer är att fler och fler män­niskor kränks på exempelvis Internet och i olika sociala medier.

En grundläggande fråga är att polisens effektivitet måste bli bättre. Dessutom måste effektivare åtgärder sättas in mot att bekämpa ungdomskriminalitet. Här har kommunerna en viktig roll och det brottsförebyggande arbetet har också stor betydelse.

Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag är konkreta till skillnad från vad som återfinns i den rapport som Socialdemokraterna nyligen har lagt fram.

Några andra av de omkring 60 olika förslag som finns i rapporten nämns i samma artikel. Dessa förslag är:

• Skärpta straff för bostadsinbrott.
• Ett nationellt it-brottscenter inom polisen.
• Skärpta straff för organiserad brottslighet.
• Utökad avhopparverksamhet för dem som vill lämna en kriminell livsstil.
• Öka kommunernas ansvar för att det finns kvinnojourer.
• Utöka antalet sociala insatsgrupper för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.
• Införa undervisning om lag och rätt i grundskolan.

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar