söndag 28 april 2013

"Straffrabatt" för unga och äldre

Förra veckan intervjuades jag av Kalla fakta för det inslag som sändes i dagens program. Intervjun tog omkring 35 minuter och handlade dels om Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag om att avskaffa eller i vart fall modifiera den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare som är mellan 18 och 21 år, dels om den regel som finns i 29 kap. 5 § brottsbalken, som säger att straffet kan sättas ned för den som på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter sitt straffvärde. Det finns för övrigt, enligt en regel i 30 kap. brottsbalken, också möjlghet att välja annan påföljd på grundval av rekvisiten i den regel som finns i 29 kap.

Tråkigt nog gav själva Kalla fakta-inslaget inte en rättvisande bild eftersom reportern ställde straffrabatt för unga mot den så kallade straffrabatten för äldre som Moderaterna enligt inslaget skulle tycka vara någonting som är bra. Under intervjun uttalade jag inte någon sådan värdering. Varken jag eller - såvitt jag känner till - någon annan moderat har uttalat att straffrabatten för äldre skulle vara bra och skärskilt inte som någon motstående inställning till ett avskaffande eller en modifiering av straffrabatten för unga lagöverträdare. Det som hade klippts in i inslaget var när jag redogjorde för den aktuella bestämmelsens motiv (det vill säga förarbetsuttalanden). Förhoppningsvis framgick det för dem som tittade på inslaget från Kalla fakta-studio i TV4 News efteråt.

Den stora skillnaden mellan de olika reglerna är att ungdomsrabatten är en schablonregel som alltid används oavsett omständigheterna i ett enskilt fall. Regeln avseende äldre är däremot en regel som ska pövas i varje enskilt fall om det finns förutsättningar för det. Det ska då föreligga särskilda skäl att beakta den omständigheten att någon på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter sitt straffvärde. Jämförelsen är därmed som att jämföra äpplen med päron.

Ungdomsbrottslighet fordrar tidiga, snabba och tydliga insatser. Det handlar inte bara om påföljder och straff utan lika mycket om ett konstruktivt förebyggande arbete. Det finns ett antal förslag som gäller förebyggande åtgärder i den Moderata trygghetsarbetsgruppens rapport. Vad som däremot förvånar - och som jag har hört förut - är att Socialdemokraterna uppenbarligen tycker att uppklarningsprocenten när det gäller brottslighet är något som står i motsatsförhållande till ändringar när det gäller påföljder och straff. Tala om endimensionellt tänkande.

Jag uttalade i det efterföljande studioprogrammet att om det skulle visa sig att domstolar tillämpar den aktuella regeln i 29 kap. brottsbalken som en schablonregel finns det skäl att titta närmare på detta. Detta ledde också till ett separat nyhetsinslag i 22.00-nyheterna i TV4. Jag har i och för sig lite svårt att regeln i fråga skulle tillämpas som en schablonregel mot bakgrund att jag trots allt har vissa insikter i dömandets hantverk.

Här finns en länk till själva Kalla fakta-inslaget.

Här finns en länk till studioprogrammet i TV4 News.

Här finns en länk till TV4:s nyhetsprogram. Inslaget kommer 2.20 in i programmet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar