måndag 30 maj 2011

Besök i Malmö

I dag har jag avverkat en heldag i Malmö.

Först på programmet - under förmiddagen - stod samtal och diskussioner med företrädare från Malmö högskola, Media evolution, och företagare kring kreativitet, tillväxt och innovationer. Många synpunkter som lämnades var kloka och manade till eftertanke.

På eftermiddagen ägde "rundabordssamtal" rum med gymnasieelever från Frans Suells- och Jörgen Kocksgymnasiet om skolan, framtidsplaner och drömjobb. Intressant i denna del var att samtliga elever som kom till mötet var tjejer och att de flesta hade klara uppfattningar om vad man ville göra i framtiden.

På sena eftermiddagen besöktes NCC nära Västra hamnen där de förevisade vad som skulle bli det första klimatkompenserat byggda hyreshuset i Europa. Byggnaden i kvarteret Klyvaren beräknades hamna på en energianvändning uppgående till 54Kwh/m och år. Kanske inte ett toppresultat men ett steg i rätt riktning.

fredag 27 maj 2011

Artikel om rätt till heltid

I denna veckas nummer av tidningen Mitt i Huddinge fick jag (efter lång liggetid på redaktionen) in en replik på en tidigare artikel skriven av två socialdemokrater i Huddinge. Anledningen var att socialdemokraterna hade motionerat i kommunfullmäktige om rätten till heltid och i debatten hänvisat till mig och det politikutvecklingsarbete som skett i Moderaternas politikutvecklingsgrupp "Lika villkor för kvinnor och män". Artikeln hade rubriken "Så sveks kvinnorna lagom till kvinnodagen."

torsdag 26 maj 2011

Replik i SvD

I dag finns en slutreplik på min replik intagen på Brännpunkt i SvD. Där skriver Ida Drougge bland annat följande:

"Alliansregeringen kan inte luta sig tillbaka än, för det finns mycket kvar att göra. Anti Avsan (24/5) skriver att en fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Han har mer än rätt."

I den bostadpolitiska delen kan jag säga att regeringen har skapat bättre förutsättningar för andrahandsuthyrning. Avdraget för denna typ av uthyrning har ökats från 4 000 kr till 12 000 kr och nu senast till 18 000 kr.

Jag utesluter inte att incitamenten för att hyra ut i andra hand kan bli ännu bättre, men andrahandsuthyrning är inte den permanenta lösningen på bostadsbristen. Däremot kan andrahandsuthyrning vara en nog så viktig övergångslösning. Att ett inte obetydligt antal bostäder skulle kunna komma ut på bostadsmarknaden genom andrahandsuthyrning har flera undersökningar pekat på.

Frågan om turordningsreglerna i LAS är en helt annan fråga och inte jämförbar med hyresregleringen. Jag anser för egen del (på samma grunder som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg) att turordningsreglerna inte ska tas bort. Skälen för mitt ställningstagande grundas också på att jag under ett antal år tidigare har dömt i arbetsrättsliga mål. Detta får jag återkomma till någon annan gång.

Här är länken till artikeln.

onsdag 25 maj 2011

Kvinnojouren Kerstin på Lidingö

När man ägnar sig åt lite omvärldsbevakning kan man se att man kanske har satt något litet avtryck någonstans. Jag träffade för en tid sedan ett antal engagerade företrädare för Kvinnojouren Kerstin på Lidingö. De lyssnade intresserat på en redogörelse om hur domstolar värderar bevisning och om andra frågeställningar och problem när domstolar dömer i relationsbrottmål.

För ganska många år sedan hade jag under ett års tid en brottmålsrotel på Stockholms tingsrätt med bara relationsbrottmål. Merparten var mål där män åtalats för brott mot kvinnor (oftast misshandel), ett antal andra mål gällde olika typer av övergrepp mot barn och några mål handlade om lärares påstådda brott mot elever. Härutöver har jag dömt i många mål gällande grov kvinnofridskränkning och många sexualbrottmål. Detta innebär att jag har en hel del att relatera till. Till detta kan också läggas tidigare erfarenheter som polis från akuta situationer och lägenhetsbråk.

Under alla förhållanden ser jag på Lidingösidan att jag uppenbarligen har varit med och bidragit till kunskapsuppbyggnaden inom Kvinnojouren Kerstin på Lidingö, som ska starta sin verksamhet nu på fredag den 27 maj. Jag får passa på att säga grattis till att verksamheten kommer igång och lycka till.

Här finns en länk till Lidingösidan.

tisdag 24 maj 2011

Svd Brännpunkt i dag

I dag har jag haft en replik på SvD:s Brännpunkt. Där replikerar jag på Ida Drougges Brännpunktsartikel från i fredags förra veckan (20/5) med rubriken "Bostadsbristen stressar studenter". Ida Drougge är riksordförande för Moderata studenter. Här finns en länk till den artikeln och här finns en länk till min replik som fick rubriken "Fler än alliansen har ansvar för studentbostäder".

Det är ett allvarligt problem Ida Drougge pekar på. I ett större perspektiv pekar hon också på vad som händer när vi har en bostadsmarknad som inte fungerar fullt ut.

Drougge skriver att Alliansen har tagit ”små steg framåt” för att förbättra bostadsmarknaden men kräver ytterligare åtgärder för att fler bostäder ska komma ut på marknaden. När det gäller steglängden gör jag inte riktigt samma bedömning, men det tar alltid tid innan nya regler får genomslag.

Vad som kan nämnas i detta sammanhang är också att en proposition om till- och frånval i hyresrätter håller på att arbetas fram. Till- och frånval ökar valfriheten för den enskilde och ger möjligheter att påverka både standard och hyresnivå.

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka höga byggkostnader, långt över genomsnittet i Europa. Även denna utmaning bör antas av bostadsmarknadens aktörer.

Ida Drougge har i ett blogginlägg aviserat att hon ska replikera på min replik.

söndag 22 maj 2011

I morgon: Seminarium om nya plan-och bygglagen

I morgon kväll med början kl. 18.30 kommer jag att hålla ett seminarium om nya plan- och bygglagen. Evenemanget äger rum i Riksdagens lokaler.

lördag 21 maj 2011

Besök i Helsingborg och "så styrs Sverige"

Ibland kommer man in i mer hektiska perioder än andra. Just nu har jag passerat en sådan period där allt går i ett och det blir mindre sömn än vad som troligen är hälsosamt. I torsdags och i fredags var jag på resa med Moderata civilkommittén till Helsingborg tillsammans med mina partikamrater Magdalena Andersson, Maria Abrahamsson och Thomas Finnborg (som för övrigt bor i Helsingborg).

En kort slutsats efter att ha studerat det så kallade H+ projektet i Helsingborg är att man är ambitiös där nere. Jag tycker att projektet var intressant och att ambitionen var helt riktig. Ner med så mycket som möjligt av vägar och järnvägar under jord och försök att skapa intressanta och attraktiva boendemiljöer. Någonting som jag tycke lät särskilt intressant var att man skulle satsa på "vertikala parker", det vill säga gröna fasader och därtill gröna tak. Jag vet sedan tidigare att Helsingborg har ambitioner att ligga i framkant i olika miljöfrågor.

Min partikamrat Maria Abrahamsson har också bloggat om besöket i Helsinborg. Här finns en länk till det inlägget.

I lördags morse höll jag ett föredrag för Moderatkvinnorna i Stockholms stad med rubriken "så styrs Sverige". Viktiga delar i detta föredrag var rättsstatens betydelse och maktdelningsläran.

tisdag 17 maj 2011

I morgon: Bostadspolitiska debatter

I morgon på HSB:s förbundsstämma i Folkets hus i Stockholm ska jag delta i två bostadspolitiska debatter. Den första handlar ungas boendesituation och den andra om klimat och bostäder.

Stämman börjar kl. 10.00. Mellan kl. 10.15 och 10.50 ska bostadsministern Stefan Attefall hålla ett anförande. Därefter börjar debatterna.

"Deltagare i båda debatterna: Anti Avsan (m), Veronica Palm (m), Daniel Liljeberg (kd), politisk sakkunnig hos Stefan Attefall, och Gustav Fridolin (mp).

Dessutom deltar i avsnittet om ungas boende: Danielle Zachrisson, ungdomsnätverket jagvillhabostad.nu och Linn Matic, samhällsekonomisk chef, HSB Riksförbund

I avsnittet om bostäderna och klimatet deltar: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Mia Torpe, miljöchef, HSB Riksförbund

Moderator: John Chrispinsson"

Här finns några länkar som till uppgifter om debatterna: Mynewsdesk, Presskontakt, Bolagsfakta, e24, Fokus och Nyhetsdatabasen,

måndag 16 maj 2011

Förbundsstämma, nya nomineringsregler och en klimatfråga

På lördagens förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms län presenterade jag förslaget till nya nomineringsregler som jag har varit med och utarbetat i den arbetsgrupp som förbundsstyrelserna i Stockholms stad och län tillsatte förra sommaren. Det fanns två motstående yrkanden men arbetsgruppens och förbundsstyrelsens förslag vann gehör i alla delar.

Jag hade härutöver skrivit två motionssvar men ingen yrkade något annat än vad förbundsstyrelsen föreslagit beträffande dessa två motioner. Det saknades därför anledning att försvara förbundsstyrelsens ställningstaganden.

Här finns en länk till Moderaterna i Stockholms stad och läns hemsida där det står lite om förbundsstämman och vilka som valts till förbundsstyrelsen.

En av de två nyss nämnda motionerna handlade om att forskningsmedel borde avsättas till forskning om väder. Eftersom den motionen berör grundeläggande frågeställningar om klimatet har jag här nedan tagit in förbundsstyrelsens svar som jag har skrivit.

"Motion angående ”Klimatet”

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Inledning

Förbundsstyrelsen anser att klimatfrågan är viktig och att den bör tas på största allvar. Sverige och Moderaterna har efter Alliansregeringens tillträde 2006 engagerat sig för sänkta utsläppsnivåer av koldioxid både i Sverige och inom EU. Det är också angeläget att ett nytt globalt klimatavtal träffas. Förhandlingar om ett sådant avtal – som ska ersätta det så kallade Kyotoavtalet – har nu senast pågått i Cancún i Mexico och ska senare i år fortsätta i Durban i Sydafrika.

Bakgrund

Människan påverkar inte vädret men påverkar däremot halten av kol i olika former i atmosfären, exempelvis CO2 (koldioxid) och CH4 (metan). Metan omvandlas till koldioxid med tiden och är under den tid den har formeln CH4 cirka 21 gånger effektivare på att hålla kvar värme jämfört med koldioxid. Den mänskliga påverkan forskare talar om är en förstärkt växthuseffekt. Det är som motionären framhåller riktigt att vi med en ”normal” växthuseffekt har en temperatur omkring plus 15 grader Celsius i stället för omkring minus 18 grader Celsius.

Diskussioner om klimat och väder måste utgå från baskunskaper inom området. En sådan baskunskap är att väder (exempelvis temperaturen vintertid på olika platser) och klimat (globala förändringar i perspektivet från 30-40 år till 100-tusentals år) är två vitt skilda saker. Motionären blandar ihop begreppen väder och klimat. Att tillföra resurser till klimatforskningen är naturligtvis viktigt men att kunna förutse vilken temperatur som kommer att uppmätas på olika platser på vintern och vilken elnota detta skulle kunna komma att leda till är inte en forskningsuppgift som är ägnad att lösa våra globala klimatproblem.

En annan baskunskap är att kunna skilja på den koldioxid som kommer från en fossil källa (såsom förbränning av olja, kol och naturgas) och den koldioxid som kommer från en icke fossil källa (nedbrytning eller förbränning av organiskt material som inte är fossilt). Att vi andas tillför inte atmosfären ytterligare koldioxid, det blir därigenom således inte någon nettoökning av koldioxidhalten. Förbränning av fossila bränslen medför däremot en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären.

Det är – som motionären påpekar – riktigt att varma hav inte kan hålla lika mycket koldioxid som kalla hav. Motionären glömmer dock att koldioxidhalten – som delvis är hänförlig till effekterna av den förstärkta växthuseffekten - först leder till ökad värme i atmosfären som i sin tur värmer haven och den koldioxid som då avges förstärker ytterligare den första koldioxidökningen. Detta benämns positiv förstärkning och är ur klimatsynpunkt någonting negativt.

Motivering

Motionären berör en mängd olika frågeställningar i sin motion där själva huvudfrågan kan sägas vara om forskningen ska inriktas på att förklara vad som förorsakar vädervariationer eller om forskningsmedel ska användas för att motverka klimatpåverkan och därmed effekterna av klimatförändringar. Det går för det första inte att sätta likhetstecken mellan klimat och väder. Härutöver finns det inte någon anledning för Moderaterna att som politiskt parti ifrågasätta en stor majoritet av forskarna på klimatområdet. Det kan nog inte heller anses vara en uppgift för politiker att spekulera om istider och temperaturväxlingar.

Att kunna förebygga en okontrollerbar förändring av klimatet, och därmed av vädret på olika platser, genom att satsa på förnybara energislag (som innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid) är ett bättre sätt att använda resurser än att försöka förutse vilka globala verkningar en fortsätt användning av fossila bränslen har på klimatet och därmed vädret på olika platser. Alla farhågor om klimatförändringens effekter har hitintills överträffats av verkligheten.

Mot bakgrund av vad som nu anförts bör motionen avslås.

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR FÖRBUNDSSTÄMMAN BESLUTA

att avslå motionen."

Detta blev som sagt även förbundsstämmans enhälliga beslut.

fredag 13 maj 2011

Finansdagarna och lite annat

I dag har jag hållit ett anförande på Finansdagarna som avhölls i Kista science tower. Mitt ämne var den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler - bakgrund och syfte. Med det anförandet öppnade jag dagens workshop som handlade om den nya lagstiftningen och ett antal olika problem som har kunnat identifieras i anslutning till denna. Här finns en länk från SKL och här en länk direkt till Finansdagarna.

Jag tycker att advokaten Olle Rislund från Cederquist advokatbyrå (som var näste talare efter mig) höll en bra genomgång av olika frågeställningar i anslutning till frågan om otillåtet statsstöd.

I förrgår hade jag en artikel i Kristianstadsbladet. Det var samma artikel som förra fredagen var införd i Kvällsposten. Här finns en länk till artikeln.

I går kampanjade tillsammans med bland andra min parti- och utskottskollega Maria Abrahamsson vid vår Moderatstuga, som under vårens medlemsvärvarkampanj står vid Sergels torg. Maria Abrahamsson har bloggat om detta. Här finns en länk till hennes blogginlägg.

onsdag 11 maj 2011

Besök hos Lantmäteriet i Gävle

I måndags var jag, min partikamrat Eva Bengtson Skogsberg och ett antal andra ledamöter och kanslipersonal från Civilutskottet på besök hos den största myndigheten inom utskottets utgiftsområde; Lantmäteriet. Jag var på besök hos Lantmäteriet även under förra mandatperioden och hade därför - och av andra skäl - en förhållandevis god bild av myndighetens verksamhet.

Det som har hänt sedan sist och som är av lite större omfattning är att inskrivningsverksamheten har flyttats till Lantmäteriet och att en del av myndigheten har bolagiserats och från och med den 1 maj i år blivit Metria AB, som har staten som enda ägare.

Metria bedriver konsultverksamhet inom geografisk information och därtill knutna tjänster, till exempel mätning, dataförsäljning, analyser och geografisk IT. Metria har cirka 300 medarbetare, fördelade på 35 orter i Sverige med huvudkontor i Gävle.

Försörjningen av geografisk information till Försvarsmakten undantogs från bolagiseringen och ligger kvar hos Lantmäteriet.

tisdag 10 maj 2011

Riksdag & Departement om "Demokrativåg"

I senaste numret av Riksdag & Departement (nummer 15/11 från 9 maj) finns en artikel med rubriken "Demokrativåg ställer krav på parlamenten". Artikelrubriken tar sikte på utvecklingen i många Nordafrikanska länder under den "arabiska våren" och artikeln handlar om Interparlamentariska Unionens (IPU) 124:e session i Panama.

Artikeln finns inte tillgänglig på tidningens hemsida ännu men upptar papperstidningens hela mittuppslag. I artikeln anges bland annat följande:

"IPU:s arbete består av många olika delar: Konkret stöd till länder som bygger upp sina nya parlament. Aktivt nätverksarbete för att stödja kvinnliga parlamentariker världen över. Det flitiga konferensandet världen över är en annan gren av verksamheten. Enbart konferensen
i Panama kostade värdlandets parlament 4,5 miljoner dollar.

Panamas talman José Muñoz Molina kommenterade saken inför upprörda panamanska journalister vid en presskonferens. – Konferensen har varit väldigt matnyttig. Vi ska till exempel att inkludera de rekommendationer om öppenhet vid partifinansiering som framkommit. – Dessutom räknar vi med att de pengar som vi lagt ut kommer tillbaka till landet i form av arbetstillfällen tack vare att alla de pengar som de gästande parlamentarikerna lagt ut här.

ANTI AVSAN, ORDFÖRANDE för IPU-delegationen vid den svenska riksdagen, tror ändå att konferenser har ett bestående värde, inte minst när det gäller att knyta kontakter. – Jag tror också att det är konstruktivt att vi konfronterar länder som inte har samma syn på demokrati som vi med andra åsikter."

En annan del av artikeln berör det stöd IPU lämnar för att hjälpa och stödja andra parlament. Den delen lyder som följer:

"Att hjälpa parlament att utvecklas är en växande del av IPU:s verksamhet. Det senaste året har man gett råd och tekniskt support till ett dussin länder.

INFÖR PARLAMENTSVALEN den 24 juli har Egypten tagit hjälp av Interparlamentariska
unionen för att utforma en helt ny vallag. Statsvetarprofessorn Drude Dahlerup, som är expert på kvinnorepresentation inom politiken och kvoteringssystem, tillhörde det expertteam från IPU som reste dit.

Gruppen föreslog varannan damernas på listorna i kombination med varvade listor kvinnor och män. Att införa ett proportionellt valsystem, i stället för enmansvalkretsar, var ett annat förslag. Det förslag som Reformkommissionen i Tunisien sedan kom med var till stor del inspirerat av konsulternas förslag.

– Det är otroligt spännande att delta i den process som nu pågår i Tunisien. Allting går väldigt fort. Det känns också att det finns ett sug efter att ta till sig idéer från andra valsystem och från andra parlament, säger Drude Dahlerup.

Tunisien är det senaste i raden av länder där IPU är aktiv. Under 2010 bedrev man verksamhet i länder som Algeriet, Kambodja, Kongo, Guinea Bissau, Maldiverna, Pakistan, Palestina, Seychellerna, Sierra Leone, Sudan, Togo och Vietnam."

måndag 9 maj 2011

P3 Nyheterna: Få nybyggda studentbostäder

Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt statistik gällande bland annat antalet nybyggda studentbostäder under 2010. Av statistiken framgår att det under förra året färdigställdes totalt 19 500 bostadslägenheter i nybyggda hus, varav endast 125 var studentbostäder. Av dessa finns 118 i Karlskrona och resterande 7 i Malmö. Det är en kraftig minskning jämfört med året innan då 1 172 studentbostäder färdigställdes.

SCB:s statistik är indelad i perioder. Under den senaste perioden (1996-2009) färdigställdes flest nybyggda studentbostäder i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Karlskrona och Malmö fanns då inte bland topp tio kommunerna. Här finns en länk till ett pressmeddelande från SCB om detta.

I dag blev jag också intervjuad av P3 Nyheterna om det förhållandet att så få studentbostäder har färdigställts 2010. Här finns länken till inslaget (klicka på play-knappen i listen nedtill på sidan). Nyhetsinslaget är ganska kort och inte speciellt mycket av vad jag blev tillfrågad om kom med.

I detta sammanhang är det roligt att peka på att enbart i Huddinge kommuns kommunala fastighetsbolag (där jag är ordförande), Huge Fastigheter AB, färdigställdes fler studentbostäder under slutet av 2009 än i hela Sverige 2010. Då blev nämligen 169 studentlägenheter färdigställda i ett 14 våningar högt studentbostadshus mitt i Flemingsbergs Centrum. Dessa studentbostäder ligger ett stenkast från Campus Flemingsberg med Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

lördag 7 maj 2011

Kort svar i Kvällsposten

I går (fredag) hade jag ett kort svar på en insändare publicerad i Kvällsposten. Mitt svar bemöter ogrundade påståenden som bygger på okunnighet, något som verkar vara ganska vanliga bland Socialdemokrater ute i landet.

fredag 6 maj 2011

Sverigedemokraterna och bostadspolitik?

Sverigedemokraternas budgetmotion innehåller inte några finansierade bostadspolitiska förslag eller några andra förslag som rör det bostadspolitiska utgiftsområdet (UO 18). Under höstens bostadspolitiska budgetdebatt (2010) tillkännagav Sverigedemokraterna att partiet inte hade hunnit skaffa sig en bostadspolitik. Detta var skälet till en avvaktande hållning, men samtidigt flaggade man för en inriktning som innebär att bostadspolitiska subventioner kan komma ifråga.

I den nu av Sverigedemokraterna nyligen presenterade budgetmotionen lyser bostadspolitiken fortfarande med sin frånvaro. Man föreslår dock en politisk inriktning som innehåller följande förslag:

1) Höjt bostadsbidrag för ensamstående föräldrar för att underlätta för ensamstående (utgiftsområde 12).

2) Ökat antal trygghetsboenden för äldre genom ett särskilt riktat investeringsstöd för att komplettera regeringens anslag (utgiftsområde 9).

När det gäller höjda bostadsbidrag är detta att slå in öppna dörrar. Här har Alliansregeringen gjort förstärkningar och ytterligare förstärkningar har aviserats.

Beträffande trygghetsboenden är detta i och för sig ett prioriterat område. Här kan nämnas att i tisdags deltog jag vid boklanseringen och seminariet ”Välfärd att hyra”. Där framfördes flera intressanta presentationer från bokens författare och i någon liten del berördes också frågan om trygghetsboenden. En fråga är också hur stort behovet av trygghetsboenden egentligen är?

Det viktiga är att det finns en stor bredd av bostäder som kan svara mot de olika behov och önskemål som människor har när de har blivit äldre. Detta gäller både äldreboenden där olika individuella omsorgsbehov tillgodoses och bostäder som sådana, som enbart ska svara mot olika bostadsbehov.

onsdag 4 maj 2011

Bostadspolitik i (V) budgetmotion

Vänsterpartiets budgetmotion innehåller ett antal bostadspolitiska förslag, dock utan att någon finansiering anges. De aktuella förslagen är följande:

1) Bygg 40 000 bostäder, företrädesvis hyresrätter, finansierade av ett särskilt investeringsstöd med inriktning mot billiga hyresrätter och med miljövänlig teknik.

2) Rusta upp befintligt bostadsbestånd (miljonprogrammet) genom att stat, kommuner och näringsliv ska ta gemensamt ansvar för att renovera och utveckla miljonprogramsområdena till attraktiva och energieffektiva bostadsområden.

3) Stimulera nödvändiga klimatinvesteringar genom att skapa ett ROT-program anpassat till hyresrättens upplåtelseform.

4) Billiga hyresrätter ska inte ombildas till bostadsrätter.

5) Skyldighet för alla kommuner att ordna en bostadsförmedling, gemensamt eller i egen regi.

6) Ta bort fastighetsskatten för hyreslägenheter.

7) Begränsa möjligheterna till uppskov med kapitalvinstskatten vid bostadsförsäljningar något för att för att dämpa de stigande bostadspriserna.

Man kan säga att Vänsterpartiet återlanserar ett antal gamla bostadspolitiska förslag och återkommer med sin kritik mot de ekonomiska ramverken. Detta har åter blivit möjligt för Vänsterpartiet efter att det rödgröna samarbetet har upphört. Tidigare tvingades Vänsterpartiet att lägga band på sin entusiasm över att kunna spendera skattebetalarnas pengar. Flera av de nu upprepade bostadspolitiska förslagen fanns med i de rödgrönas gemensamma budgetmotion från hösten 2010. Detta kan vara ett tecken på att Vänsterpartiet hade ett stort inflytande på de gemensamma förslagen. Dessutom anger Vänsterpartiets begreppsanvändning att den miljömässiga orienteringen brister. Vad som avses är nog egentligen miljöanpassad teknik och inte ”miljövänlig teknik”. Det torde knappast medföra en positiv nettoeffekt på miljön om de av Vänsterpartiet önskade bostäderna skulle byggas.

Förslaget om 40 000 statligt finansierade bostäder skulle innebära ett återinförande av de statliga subventionerna som har fasats ut. Det negativa med detta har jag berört tidigare vid åtskilliga tillfällen här på bloggen. Riktade subventioner är inte lösningen på bostadsbristen. Dessutom behandlades frågan om statliga produktionsmål för bostadsbyggandet i höstens bostadspolitiska budgetdebatt. Det är olämpligt att bestämma statliga produktionsmål för bostadsbyggandet. Det är bostadskonsumenternas efterfrågan som i mycket större utsträckning måste ligga till grund för vad som produceras inom bostadssektorn och inte statliga produktionsmål.

Ett statligt ansvar för misskötta fastighetsbestånd skulle minska incitamenten att sköta sina fastigheter. Dessutom har tidigare varianter av detta grundförslag inneburit att man också intecknat kommunala pengar från Vänsterpartiets sida. Detta är naturligtvis också olämpligt.

Vänsterpartiet har inriktat sig särskilt på hyresrätter. Deras förslag till ROT-program är i likhet med Miljöpartiets förslag ingenting annat än en riktad subvention. Härutöver kan ett av staten dikterat ombildningsstopp av hyresrätter knappast vara motiverat. Det är kommunpolitikerna som ska bestämma själva över sina fastighetsbolag. Självbestämmandet gäller naturligtvis i än högre grad privata fastighetsägare.

Övriga förslag tänker jag inte kommentera närmare just nu. Det kan dock finnas skäl att återkomma till dem i den bostadspolitiska debatten.

tisdag 3 maj 2011

Inte någon ny bostadspolitik i (MP) budgetmotion

Inte heller Miljöpartiets budgetmotion innehåller några konkreta - finansierade - bostadspolitiska förslag. Däremot anges en subventionspolitisk inriktning. Den inriktningen kan delas upp i tre delar:

1) Statligt stöd för nybyggnation med krav på låg energiförbrukning och rimliga boendekostnader.

2) Klimatanpassat ROT för att uppmuntra fastighetsägare och småhusägare att energieffektivisera.

3) Nytt ROT-stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus och upprustning av boendemiljöerna i miljonprogramsområdena.

Det som anges i Miljöpartiets budgetmotion är en fortsättning på subventionspolitiken som nu senast uttrycktes tydligt i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetmotion från hösten 2010.

Den första delen i Miljöpartiets inriktning är ett direkt statligt stöd som förutsätter ”låg energiförbrukning” och ”rimliga boendekostnader”. I detta sammanhang kan det först påpekas att de flesta som är miljömässigt orienterade talar om energianvändning och inte om energiförbrukning. Därför är det lite förvånande att Miljöpartiet använder det nu nämnda begreppet. Vad man vidare kan konstatera är att detta innebär ett återinförande av riktade subventioner, som medförde många problem när sådana fanns tidigare. Dessutom är frågan vad som ska anses vara ”rimliga boendekostnader”. Detta led i förslaget innefattar ett drag av statlig hyresreglering som förutsättning för att byggbolag ska vara berättigade att få den föreslagna subventionen. Här bör påpekas följande: 1) bostadsbrist löser man inte med subventioner, 2) skattebetalarnas pengar ska inte hamna hos byggbolag och 3) byggsektorn måste kunna producera bostäder utan stöd i form av subventioner.

När det gäller ”stöd till ROT-verksamheten” är de förslag som finns på detta område i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetmotion från hösten 2010 inte ett ROT-avdrag utan snarare ytterligare en statlig subvention. Det är för övrigt ingenting som hindrar småhusägare och bostadsrättsinnehavare från att använda det redan befintliga ROT-avdraget för att klimatanpassa sina bostäder.

Beträffande utformningen av dagens ROT-avdrag syftar detta dels till att stimulera att fler människor kommer i arbete, dels till att göra en i många delar svart sektor vit. Svart arbetskraft i form av hantverkare har inte utnyttjats av professionella ägare av hyresfastigheter, men däremot ofta av privatpersoner. Dessutom återfinns skattekilarna, som annars ofta hindrar köp av tjänster, hos privatpersoner och inte hos professionella fastighetsägare där avdrag kan göras fullt ut för kostnader hänförliga till rörelsen. Dagens ROT-avdrag fyller sitt syfte just därför att det har riktats mot privatpersoner och inte mot företag.

Seminarium på Sverigemötet

Kommande helg samlas många Moderater till vårt Sverigemöte i Karlstad. På Sverigemötet genomförs ett stort antal seminarier. Vid ett av dessa seminarier kommer jag att medverka, tillsammans med Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd i Stockholm. Rubriken på seminariet är Skapa trygga bostadsområden och seminariet beskrivs så här:

"I de områden som präglas av utbrett utanförskap har även i många fall underhållet av fastigheterna försummats. Människorna i dessa områden står ofta inför stora svårigheter att förändra sin livssituation och bostadssituation. Seminariet resonerar kring hur vi kan skapa trygga bostadsområden och god mångfald. Vidare presenteras olika bostadspolitiska projekt vars syfte är att ge en väg in i samhället och arbetsmarknaden."
Joakims Larssons blogg finns att läsa här.

måndag 2 maj 2011

Ingen bostadspolitik i (S) budgetmotion

Det finns ingenting nytt beträffande bostadspolitik i Socialdemokraternas budgetmotion. Det lilla som handlar om bostäder är mycket allmänt hållet och helt innehållslöst när det gäller lösningar.

Under inriktningen för full sysselsättning anges målet "En fungerande arbetsmarknad." Jag ställer mig frågan vem som skulle vara emot en fungerande arbetsmarknad ... knappast någon ... men har (S) kraften, förmågan, idéerna? Svaret är nej. Fortsättningen i denna del i (S)-budgetmotionen lyder på fölljande sätt: "Vidga arbetsmarknadsregionerna. Bygg ut infrastruktur och bostäder." Självklart behövs det bostäder där jobben finns men detta kan inte åstadkommas med den subventionspolitik som fortfarande är socialdemokraternas huvudlinje.

Det mycket allmänt hållna (här ovan) preciseras på ett ställe längre fram i budgetmotionen. Där anges följande:

"En tydlig reform som bidrar till att göra det mer lönsamt att arbeta är att vidga arbetsregionerna vilket bidrar till ökad sysselsättning och höjda löner. För att klara detta krävs en god infrastruktur och en fungerande bostadsförsörjning som gör det praktiskt möjligt att pendla till sitt arbete samt att flytta till jobb eller en ny studieort. För att fler ska kunna flytta och ta steget till högre utbildning måste det finnas tillgång till fler studentbostäder. Sverige behöver ökade investeringar och ökat underhåll i såväl vägar, järnvägar och bostäder."
Ja, men hur ska detta åstadkommas? Ingenting finns om detta i budgetmotionen.

söndag 1 maj 2011

Något om IPU och internationella miljöfrågor

På Gröna Liberalers hemsida rapporterade Anita Brodén (FP) igår om arbetet i "Miljö och Hållbarhetskommittén, som hade fokus på areella näringar och handel" före och under IPU:s 124:e session i Panama, för omkring en och en halv vecka sedan.

Hon nämnde också att "Moderaten Anti Avsan satt i samma utskott som jag. Vi kompletterade varandra väl." Jag får väl tillägga att jag tyckte att det var mycket positivt att träffa på en allianskollega och folkpartist (Anita Brodén) som delade många av mina egna värderingar på miljöområdet.

Här finns en länk till den aktuella hemsidan.