måndag 9 juni 2008

Artikel om nya marknadsföringslagen

Som jag skrev nedan så debatterade Civilutskottet den nya marknadsföringslagen i onsdags. Jag vill passa på att förtydliga att jag inte deltog i själva debatten, däremot har jag tillsammans med min moderata utskottskollega Katarina Brännström arbetat en del med själva ärendet.

Katarina och jag har en debattartikel i branschtidningen Resumé (nr 23, 5 juni) om nya marknadsföringslagen. Artikeln är, åtminstone än så länge, bara publicerad i pappersupplagen, därför återger jag den nedan i sin helhet.

Nya lagar ger tydligare reklamregler
Bättre skydd för konsumenter och näringsidkare och en harmonisering av marknadsföringsreglerna på EU-nivå. Detta är i huvudsak de förändringar som kommer med den nya marknadsföringslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet i år.

Under denna vecka kommer riksdagen att debattera civilutskottets betänkande Ny marknadsföringslag m.m. (2007/08:CU21). Ett sätt att beskriva den nya lagen är att den i vissa delar fyller ut och kompletterar den gamla marknadsföringslagen. Den gamla lagstiftningen har haft som syfte att i olika avseenden främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av varor och tjänster. Den nya marknadsföringslagen tar sikte på samma saker. Precis som i den nu gällande lagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis kommer att omfattas av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna har man också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.Den nya marknadsföringslagen kommer att ge konsumenten ett starkare skydd än vad dagens lagstiftning gör. Ett konkret exempel på detta är att en näringsidkare kommer att få ansvar för att ge korrekt information till en köpare (konsument) före, under och efter ett köp av en vara.


Det som är nytt i denna del är kravet på korrekt information i en efterköpssituation. Det blir därför, exempelvis, förbjudet för en näringsidkare att lämna felaktig information om den lagstadgade reklamationsfristen efter att köpeavtal har ingåtts. I denna del jämställs konsumenter och näringsidkare, det vill säga att samma informationsplikt kommer att gälla om parterna är två näringsidkare.

Ett förbud mot aggressiv marknadsföring införs också. Mer konkret handlar detta om ett förbud mot exempelvis påträngande och oönskad telefonförsäljning. Den nya lagen kommer också att ge ytterligare möjligheter när det gäller att komma åt näringsidkare som är mindre nogräknade.


Den nya marknadsföringslagen innebär också en harmonisering av marknadsföringsreglerna inom EU. Detta skapar trygghet för både konsumenter och näringsidkare. Svenskar och svenska näringsidkare kommer därmed - i större utsträckning än i dag - att vara bekanta med vad som också gäller i andra EU-länder.

Med den nya marknadsföringslagen införs också ett förbud mot att - i samtliga medier - rikta direkta köpuppmaningar till barn. Härutöver kommer förbudet att i tv-sändningar rikta reklam till barn under tolv år att finnas kvar.

Totalt sett kommer den nya marknadsföringslagen att ge ökad trygghet för konsumenterna, men också tydligare spelregler för näringsidkarna. Lagen kommer även fortsättningsvis att utgöra ett viktigt fundament för en välfungerande marknad för både konsumenter och näringsidkare.

Anti Avsan,
riksdagsledamot (M) ledamot i civilutskottet

Katarina Brännström,
riksdagsledamot (M) suppleant i civilutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar