måndag 27 februari 2012

Några bostadspolitiska förslag

I Uppsala Nya Tidning har i dag publicerats en artikel med huvuddelen av moderata civilkommittén som undertecknare. Artikeln är en återkoppling från vår sida efter ett besök i Uppsala förra måndagen.

I Uppsala finns det goda ambitioner som syftar till att komma tillrätta med bostadsbristen. Genom satsningar som kommunen driver fram ska det byggas minst ­25 000 nya bostäder fram till år 2030. Dessutom har man satsat på en webbsida för förmedling av bostäder för studenter, studentboet.se.

Några förslag som vi tror skulle kunna vara tydliga steg i riktning mot att det kan byggas fler studentbostäder är att slå fast lärosätenas rätt att tillhandahålla studentbostäder och att göra ändringar i ägardirektiven för Akademiska hus AB. I ägardirektiven borde större fokus sättas på att Akademiska hus ska upplåta en del av bolagets mark för byggande av studentbostäder.

Vi tror också att det kan finnas skäl att ta bort ett av leden i överklagandeprocessen avseende planer och bygglov, nämligen länsstyrelsens prövning. Detta kommer att innebära lägre produktionskostnader i de fall där överklagande sker och därutöver snabba på byggandet av bostäder.

Vi pekar i artikeln också på att de utredningar som regeringen fattade beslut om i höstas kan leda till förslag som långsiktigt och varaktigt förbättrar bygg- och bostadssektorns funktionssätt. En utredare ska se över hur kommunerna tillämpar bestämmelserna om tekniska egenskapskrav och en annan utredare ska se över plangenomförandet, det vill säga kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner för bebyggelse. Utöver detta ska en utredare titta på hur de olika boendeformerna behandlas och hur hyresrättens villkor kan förbättras.

På finansdepartementet förbereds också direktiven till en utredning som ska se över hyresrättens skattevillkor. Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder.

Alla ska kunna flytta till arbete eller studier, men för att detta ska vara möjligt krävs det att det finns bostäder att flytta till. För oss moderater är detta en prioriterad fråga.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar