torsdag 31 maj 2012

Debatt om energideklarationer

I går debatterade jag i riksdagen om de ändringar i lagen om energideklaration för byggnader som regeringen föreslår. Ändringarna är en följd av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har omarbetats och även av att det har funnits ett bredare behov av att se över hur systemet med energideklarationer fungerar. Det har helt enkelt funnits behov av att se hur systemet kan utvecklas och förbättras även i sådana avseenden som inte följer av ändringar i direktivet.

Regeringens förslag innebär i huvudsak följande:

#  Att det införs krav på att energideklaration ska visas upp för den som vill köpa eller hyra en byggnad och att en energideklaration ska lämnas över till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning.

#  Om det finns en energideklaration ska uppgift om en byggnads energiprestanda anges vid annonsering om försäljning och uthyrning.

#  Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde sänks enligt förslaget till 250 kvadratmeter från och med den 1 juli 2015.

#  En utredning av alternativa energisystem ska göras för nya byggnader, oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs om att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras.

#  Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

#  Tillsynen ska gälla såväl att energideklarationer upprättas som att deklarationerna anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.

Det var endast Miljöpartiet som hade invändningar mot propositionen. Man föreslog från Miljöpartiets sida två ändringar även om man såg positivt på flera förslag i propositionen.

Det ena förslaget från Miljöpartiet var att man ska ha ett mål för de åtgärdsförslag som ska lämnas i en energideklaration. Detta preciserades till att varje enskild byggnads energianvändning ska halveras. Det andra förslaget var att man ska utreda hur en så kallad ekonomisk motivation kan införas för den som genomför de åtgärder som föreslås i en energideklaration.

I mitt anförande talade jag om varför man för närvarande inte bör införa någonting av vad Miljöpartiet har föreslagit.

Avslutningsvis anförde jag följande:

"Sammantaget saknas det anledning att nu ta ställning till kompletteringar och förändringar med den inriktning som Miljöpartiets förslag anger. Tillräckliga erfarenheter bör i stället vinnas av de effekter energideklarationerna får innan ytterligare överväganden görs. Det finns i detta sammanhang också skäl att uppmärksamma regeringens skrivelse Vägen till nära-nollenergibyggnader. I den skrivelsen behandlas det svenska arbetet med att utarbeta en handlingsplan för nära-nollenergibyggnader. Handlingsplanen gäller i första hand energiåtgärder i nya byggnader, men även vissa frågor om åtgärder i befintliga byggnader berörs. Handlingsplanen kommer att debatteras i kammaren inom kort."

Här finns en länk till mitt anförande. Välj protokoll och scrolla ned till anförande 41.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar