söndag 6 maj 2012

(S)-angrepp mot plan- och bygglagen


Veronica Palm (S) skriver i dag på SvD:s Brännpunkt under rubriken ”Den nya plan- och bygglagen bör rivas upp”. Frågan är vad Veronica Palm vet om Socialdemokraternas agerande i anslutning till den utredning som föregick den nya plan- och bygglagen och vilket ställningstagande (S) gjorde i samband med att riksdagen behandlade lagstiftningsärendet.

Veronica Palm skriver att ”Lagen föregicks av en sällan skådad cirkus. Lagrådet lämnade ett 150-sidigt långt yttrande med skarp kritik mot förslaget. Lagens kvalitet underkändes, inte bara av lagrådet utan av många branschföreträdare. Bristerna var för många.”

Vad gjorde då Socialdemokraterna med anledning av det som här beskrivs närmast som en katastrof? Först bör nämnas att (S) medverkade i den parlamentariska PBL-kommittén vars betänkande (SOU 2005:77) låg till grund för förslaget till ny lagstiftning.

Det är i och för sig riktigt att lagrådet hade omfattande kritik på ett antal punkter mot det förslag som remitterades till lagrådet. Efter lagrådets kritik omarbetades lagförslaget på så sätt att lagrådets synpunkter beaktades i allt väsentligt. Det slutliga lagförslaget var således inte undermåligt på det sätt som Veronica Palm försöker göra gällande.

Socialdemokraterna skrev följande i sin reservation när lagstigftningsärendet behandlades i Civilutskottet: ”Regeringens förslag innebär att plan- och bygglagstiftningen förenklas och moderniseras.” och att ”Plan- och byggprocessen avses bli effektiviserad genom förslaget.”

Vidare skrev man följande: ”Vi har under ett flertal år efterlyst en reformerad PBL. Lagen har varit i stort behov av att förenklas och förtydligas samtidigt som plan- och byggprocessen behövt effektiviseras. Det har gällt att lösa krisen i bostadsbyggandet och öka produktionsnivåerna. Även om vi står bakom flera delar av det sakliga innehållet i den nya lagen anser vi att förslaget är otillräckligt på flera områden.”

I vilka avseenden ansåg (S) att lagen var otillräcklig? De brister som man tydligt angav i sin reservation var: 1) tydligare krav på klimat- och energisnål bebyggelseplanering, 2) möjligheter för kommunerna att föreskriva upplåtelseform i detaljplan, och 3) skärpta krav på byggnaders energieffektivitet såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad.

Jag håller med om att det finns åtskilliga förbättringar som kan göras i plan-och bygglagen men att gå ut på det sätt som Veronica Palm har gjort innebär att hon framstår som historielös och att analysen är grund och inte ens förankrad i tidigare Socialdemokratiska ställningstaganden. Hon har uppenbarligen fått klart för sig att det finns personer som anser att det finns problem med sakägarbegreppet, informationsplikt vid bygglov och rivningsbeslut och hur start- och slutbeskeden fungerar i praktiken. Analysen saknas dock - i vanlig ordning - helt.

Sedan vill Veronica Palm att länsstyrelsernas roll i samband med samhällsplaneringen ska klarläggas. Ett klarläggande kan ske om Veronica Palm studerar plan- och bygglagen och dess förarbeten. Jag har i och för sig för egen del hela tiden haft uppfattningen att länsstyrelseledet borde avskaffas när det gäller överklaganden av bygglov och planer. Länsstyrelsen roll är snarast av partskaraktär vilket också talar emot länsstyrelsen som prövningsinstans i de aktuella ärendena. Under sådana förhållanden  behövs ingen maximigräns för handläggningstiden av överklagade planärenden.

Härutöver nämner Veronica Palm ett antal andra frågor som jag i och för sig inte tänker kommentera närmare här och nu. Jag kan dock konstatera att en del av detta har hanterats av Alliansregeringen.

Sammantaget kan Veronica Palms inlägg snarast uppfattas som ett eget rop på hjälp från någon som är vilse i pannkakan.

Här finns en länk till Brännpunktsartikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar