måndag 28 maj 2012

Arbetslinjen förutsätter bostäder

En utgångspunkt för Moderaternas bostadspolitik är att människor ska kunna flytta till jobb och studier. Detta är en förutsättning för att vår arbetslinje ska kunna fungera fullt ut.

Den bostadsbrist som nu råder är ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna uppnå en flexibel arbets- och bostadsmarknad är boendeformen hyresrätt betydelsefull.

Anledningen till att det finns en påtaglig bostadsbrist på många håll i landet är kvarvarande strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden, som det hitintills har varit svårt att komma till rätta med. I Sverige har det under de senaste 20 åren byggts ungefär hälften så många bostäder per capita jämfört med våra nordiska grannländer. Dessa låga bostadsbyggnadsnivåer har med tiden har skapat ett kraftigt underskott på bostäder.

Bostadsunderskottet kommer framförallt till uttryck genom att yngre människor eller de med osäkra anställningar och begränsat sparkapital, har svårt att hitta en bostad.

För att – på kort sikt – kunna möta den rådande bostadsbristen har Alliansregeringen i vårpropositionen aviserat konkreta förslag som enligt preliminära beräkningar skulle kunna frigöra upp till 20 000 bostäder. De nya reglerna innebär bland annat att den som exempelvis hyr ut sin bostadsrätt ska kunna ta ut en hyra som typiskt sett motsvarar de faktiska kostnader som är förknippade med bostaden. Den enskilde ska också i större utsträckning själv få avgöra om han eller hon vill hyra ut sin bostadsrätt. Dessutom har schablonavdraget höjts väsentligt för att skapa ytterligare incitament för uthyrning av bostäder som inte behövs för eget boende.

Sedan valet 2006 har det genomförts åtskilliga reformer i syfte att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Detta är dock inte tillräckligt. Vår förhoppning är därför att de utredningar som Alliansregeringen fattade beslut om i höstas kommer att leda till förslag som långsiktigt och varaktigt ytterligare förbättrar bygg- och bostadssektorns funktionssätt.

En utredare ska se över hur kommunerna tillämpar bestämmelserna om tekniska egenskapskrav och en annan utredare ska se över plangenomförandet, det vill säga kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner för bebyggelse. Härutöver ska en utredare undersöka hur de olika boendeformerna behandlas och hur hyresrättens villkor kan förbättras. På Finansdepartementet förbereds just nu också direktiven till en utredning som ska se över hyresrättens skattevillkor. Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Det kan inte heller uteslutas att kommunernas bostadsförsörjningsansvar kan komma att skärpas.

Alla ska kunna flytta till jobb eller studier, men för att detta ska vara möjligt krävs det att det finns bostäder att flytta till. För oss moderater är detta en prioriterad fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar