torsdag 10 maj 2012

Högre krav på energieffektivitet

Boverkets byggregler, BBR, anger vilken nivå som kan ställas på energianvändningen i byggnader. Det som anges i BBR utgör minimikrav och är det som kan läggas till grund för myndighetshetsutövning när frågor om planer och bygglov beslutas.

Det saknas dock en sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus. Därför har BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, tagit fram så kallade godhetstal. Godhetstalen är sammanställda i ett dokument som hjälper en beställare att ställa högre, men rimliga krav vid ombyggnad.

Godhetstalen anger en teknisk nivå som är värd att eftersträva ur energisynpunkt och är tänkt som riktvärden för ombyggnader med mål att nå en mycket låg energianvändning, att jämföra med nära noll energi-nivån för nybyggda hus.

Godhetstalen utgör på delsystemnivå hjälp för att kunna ställa krav på olika enskilda delar av en byggnad, exempelvis fönster, verkningsgraden på FTX, värmeinstallationer och elanvändningen för belysningar. Godhetstalen är indelade i tre olika nivåer, men oberoende av nivå, måste krav på en byggnads inneklimat, användbarhet och beständighet alltid uppfyllas.

Ett omfattande arbete har lagts ned för att ta fram godhetstalen och sammanställa dem i ett dokument. Vad som är viktigt att påpeka är att hela BeBo-gruppen med Byggherrarna som huvudman har gått igenom talen och står bakom dem. I övrigt utgörs BeBo av landets största fastighetsägare med inriktning mot bostäder.

Man kan säga att detta är ett sätt att höja ambitionsnivån på beställarsidan genom att man i ett bredare perspektiv anger en ambitionsnivå. Detta underlättar å andra sidan anpassning från byggbolagens och materialleverantörernas sida.

Här finns en länk till dokumentet i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar