torsdag 24 maj 2012

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning som avser en utvidgning av den tidigare beslutade ägarlägenhetsreformen. Avsikten är att det ska bli möjligt att ombilda till ägarlägenheter i befintliga bostadsbestånd. En särskild utredare har därför fått i uppdrag att lämna förslag som gör det möjligt att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter. Möjligheten att bilda ägarlägenheter syftar bland annat till att öka mångfalden och valfriheten i boendet och till att stärka enskildas inflytande över sitt boende.

Genom ägarlägenhetsreformen tillfördes bostadsmarknaden ytterligare en boendeform för flerbostadshus. Denna bidrar till mångfald i boendet och en ökad valfrihet för dem som har möjlighet att finansiera ett förvärv av en ägarlägenhet.

Än så länge är det bara möjligt att bygga nya ägarlägenheter, men det är förhållandevis få nya ägarlägenheter som har byggts. Detta har berott på konjunkturläget och en viss osäkerhet bland marknadens aktörer kring denna nya typ av fastigheter. Trots detta finns det inom bostadsbranschen en tilltro till ägarlägenheten som boendeform vilket visar sig genom att allt fler nybyggnationer planeras.

En annan omständighet som i sig är begrände för ägarlägenhetsreformens genomslag är att ägarlägenheter enbart får bildas i samband med nyproduktion. En möjlighet att omvandla befintliga bostäder i flerbostadshus till ägarlägenheter skulle med stor säkerhet kunna bidra till att fler ägarlägenheter skapas, med de positiva effekter som är förknippade med detta.

Ägarlägenheter kan beskrivas som en form av "radhus på höjden". Varje ägarlägenhet utgör en egen fastighet. Gemensamma delar av ett ägarlägenhetshus, exempelvis yttertak, fasader och trapphus, ingår i en samfällighet och förvaltas av en särskild så kallad ägarlägenhetsförening, i vilken ägarna till de enskilda lägenheterna är medlemmar. I stort sett samma regler som gäller för andra fastigheter gäller även för ägarlägenhetsfastigheter. Det innebär bland annat att en ägarlägenhet kan säljas, hyras ut och pantsättas på samma sätt som en "vanlig" fastighet.

Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 maj 2014.

Här finns en länk till direktiven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar