söndag 3 juni 2012

Utredningar om skuldsanering

I torsdags deltog jag i en kammardebatt gällande frågor om skuldsanering. Regeringen har tillsatt två utredningar som gäller den aktuella problematiken.

Civilutskottets betänkande gällande skuldsanering rörde bland annat frågor om skuldsanering, överskuldsättning, översyn av insolvensrätten, så kallade fordonsmålvakter, förbehållsbelopp vid löneutmätning och Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom.

Jag talade om tre frågor, närmare bestämt frågan om skuldsanering som hänger nära samman med frågan om överskuldsättning och frågan om så kallade fordonsmålvakter.

Jag passade också på att påpeka att det finns många saker som är angelägna att utreda. I det perspektivet är det bra att det inte finns någon besparing på Regeringskansliet, något som tidigare drevs igenom av Socialdemokraterna och som ledde till att utredningsresurserna begränsades.

I mitt huvudanförande sade jag bland annat följande:

"Jag tycker att det är bra att regeringen har tagit initiativ till en utredning som ska föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för den som har rätt till skuldsanering att också få det. Utredningsdirektiven omfattar frågan om kravet på kvalificerad insolvens som behandlades i riksdagens tillkännagivande till regeringen från våren 2011. Direktiven tar också upp andra frågor som har aktualiserats genom motioner till riksdagen. Utredaren ska följa och beakta det arbete som pågår inom ramen för den utredning som har i uppdrag att föreslå en strategi för att motverka överskuldsättning. ...

Förslaget har varit att uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013. Även utredningen som ska föreslå en strategi för att motverka överskuldsättning ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2013. Efter det att 2007 års insolvensutredning överlämnade sitt delbetänkande har riksdagen beslutat om ändringar i skuldsaneringslagen som inte hade föreslagits av utredningen. Det innebär att nya överväganden måste göras. Med hänvisning till just detta och till att frågorna är komplexa framstår den föreslagna utredningstiden som rimlig. Att förkorta utredningstiden innebär en risk för att utredarens redovisning av uppdraget inte håller önskvärd kvalitet, vilket kan medföra förseningar i senare led av beredningen av ett lagstiftningsärende. Dessutom är det olämpligt att förkorta utredningstiden eftersom utredaren ska samordna sina förslag med de förslag som läggs fram av utredningen om en strategi för att motverka överskuldsättning. På grund av det jag nu har framhållit bör resultatet av det pågående arbetet inte föregripas genom någon åtgärd från riksdagen. ...

Överskuldsättning är ett stort och växande problem som har diskuterats under lång tid. Det har också förts en diskussion om orsakerna till att människor hamnar i sådana situationer. Väldigt många gånger är det olyckliga omständigheter som leder till att människor har fått en inskränkt förmåga att handla. De har inte möjlighet att rättsligt förfoga över sin situation därför att de sitter fast. Flera försök har gjorts att kartlägga orsakerna bakom allvarlig skuldsättning och konsekvenserna av att enskilda hamnar i sådana situationer, men det saknas en samlad och aktuell bild av läget. Mot den bakgrunden tycker jag att det är glädjande att regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. Direktiven ligger helt i linje med riksdagens tillkännagivande från våren 2011. Resultatet av det pågående arbetet bör inte föregripas genom någon åtgärd från riksdagens sida. ...

Slutligen när det gäller fordonsmålvakter kan jag säga att personer som agerar som så kallade fordonsmålvakter är ett växande problem. Att vidta åtgärder mot detta är en mycket angelägen och prioriterad fråga. Det har skett ett arbete under förhållandevis lång tid för att kartlägga problemet, och det senaste ledet i det arbetet är en departementspromemoria som innehåller förslag som bland annat syftar till att minska incitamenten att använda fordonsmålvakter. De här förslagen kommer att presenteras inom kort. Det finns ingen anledning att utgå från något annat än att regeringen därefter kommer att bereda den frågan skyndsamt och återkomma till riksdagen med förslag."

Här finns en länk till Riksdagens hemsida där man kan läsa hela mitt anförande om mina repliker. Gå in under fliken "Protokoll" och scrolla ned till mina anföranden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar