lördag 9 juni 2012

Bostadsbyggande måste ses i ett helhetsperspektiv

Jag har vid flera tillfällen kommenterat problemen med att se bostadsbyggande isolerat från övrig samhällsutveckling. Det handlar inte bara om att bygga bostäder utan om människor ska kunna flytta till bostäder som finns i fungerande samhällen. Urbaniseringen är en stark global trend och det är inte bara så att människor flyttar dit där jobben finns utan det är även så att företag flyttar efter männsikor som väljer att bo på platser där det finns så många plusvärden som möjligt. Städer är attraktiva därför att där finns det mycket att välja på för människor.

Olika uttalanaden från bostadsminister Stefan Attefall (KD) har - framförallt i går - rört upp känslorna hos många. Jag har förståelse för vissa av de synpunkter och kommentarer som har lämnats från olika kommunala företrädare. Jag är ju för övrigt själv - i allra högsta grad - också verksam i kommunalpolitiken.

Ett stort problem är samfärdseln i Stockholmsregionen. Om efterfrågeunderskottet avseende bostäder ska byggas bort ställer det helt andra krav på fungerande kollektivtrafik i regionen. Vid samtal med många människor framkommer en frustration, ett missnöje och en bristande tilltro till kollektivtrafikens funktionssätt. Att det föreligger kapacitetsbrist är inte någon hemlighet. Detta leder i sin tur till överbelastning på vägarna i regionen. Jag vill nog - lite förenklat - påstå att många väljer timmar i bilköer i stället för den kollektivtrafik man har bristande tilltro till.

Att tro att kraven på åtgärder för att motverka buller från statens sida skulle sättas lägre är inte särskilt troligt. Med tanke på den forskning som pågår är det snarare troligt att kraven kommer att skärpas i någon mån i framtiden. Buller påverkar människor och är hälsovådligt i fler fall än man tidigare har trott. I detta avseende gäller det i stället att hitta smarta lösningar och att vidta kompensatoriska åtgärder för att minska de negativa effekterna i sådana fall där avvikelser från kraven är motiverade enligt Boverkets allmänna råd. En annan sak är att dagens bullerregler måste samordnas så den typen av effekter inte längre kan uppkomma som innebär att exempelvis buller som är klassat som industribuller inte kan accepteras samtidigt som det inte finns begränsningar för precis samma slags buller från exempelvis vägtrafik. Det pågår därför arbete med att samordna de regler som i dag beslutas av Naturvårdsverket respektive Boverket.

En annan sak är att den kommunala servicen måste fungera. Det måste exempelvis finnas tillräckligt med förskolor och skolor för att inflyttande barnfamiljer ska kunna få sina behov tillgodosedda. Detta kräver ett helhetsansvar från kommunernas sida. Sammantaget är det för tidigt att dra stora växlar på regeringens ambitioner att skärpa kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Här finns en länk till en artikel i gårdagens DN och här finns en länk till ett TV-inslag på SVT, ABC:s hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar