måndag 18 juni 2012

Behövs bygglov?

I senaste numret av tidningen Byggindustrin har tre forskare från KTH skrivit en artikel med rubriken: ”Lägg ner bygglovet”.
De hävdar att det borde räcka med ett enda ”byggbeslut” och fortsätter: "Har man klubbat en detaljerad detaljplan så behövs knappast ytterligare en prövning för bygglov." De ställer frågan om det inte verkar lite överflödigt att besluta, med överklaganderätt, om både detaljplan och bygglov när bägge besluten i princip avser samma sak.
Jag delar uppfattningen i artikeln om att det låga bostadsbyggandet riskerar att blockera tillväxten, inte bara i Stockholm utan hela landet. För egen del tror jag dock knappast att bygglovprövningen är något egentligt problem i sammanhanget, inte minst med tanke på att huvudregeln med nya plan- och bygglagen är att bygglov ska meddelas inom 10 veckor. Precis som anges i artikeln tar detajplaneprocesserna i allmänhet oftast betydligt mycket längre tid. Dessutom har jag svårt att se hur så kallade mindre avvikelser skulle kunna hanteras utan en bygglovprövning.

I artikeln framhåller man att tidsåtgången varierar kraftigt i planprocesserna, men landar någonstans runt ett medelvärde på tre år. Detta borde kunna minskas men det är enligt artikelförfattarna svårt att identifiera något enskilt moment som är avgörande, där det skulle gå att sätta in ett snabbt alexanderhugg. Man konstaterar att mycket handlar om hur planarbetet är organiserat och detta påverkas bara i vissa delar av själva lagstiftningen.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar