fredag 20 januari 2012

Lagen om exploateringssamverkan upphävs

Regeringen har i dag presenterat en proposition som innehåller förslag om att lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska upphävas. Ärendet kommer att behandlas av Civilutskottet under våren.

Redan för femton år sedan (2006) gjorde plan- och byggutredningen en utvärdering av lagen om exploateringssamverkan och kom fram till att den borde upphävas. Utredningen föreslog att lagen skulle ersättas med en ny lag som skulle avse de delar som enligt utredningen fortfarande krävde reglering.

Efter en nu genomförd enkätundersökning kan konstateras att lagen om exploateringssamverkan endast har tillämpats vid ett fåtal tillfällen efter ikraftträdandet. Såvitt känt har lagen inte tillämpats vid något tillfälle efter 1996. Bedömningen är att lagen inte heller kommer att tillämpas framöver och att den inte längre fyller någon funktion. Ett upphävande av lagen kan därför ses som ett naturligt steg i regeringens regelförenklingsarbete inom plan- och byggområdet. Någon ny lagstiftning i lagens ställe behövs inte.

Lagen om exploateringssamverkan föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar