onsdag 11 januari 2012

Förnybara energikällor

Grunden för klimatomställningen är att växla över till förnybara energikällor. För Sverige gäller målet att energi från förnybara energikällor ska utgöra minst 50 procent av den totala slutanvändningen av energi år 2020.

Redan 2009 utgjorde andelen förnybar energi 47,3 procent (enligt Energimyndigheten). Av den energi som används för uppvärmningsändamål i bebyggelsen utgörs minst 62 procent av förnybar energi. Denna andel beror främst på vilka energikällor som används för produktion av fjärrvärme och el, något som står utanför fastighetsägarnas kontroll.

Som förnybara energikällor räknas, enligt EU-direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, exempelvis vindenergi, solenergi, geotermisk energi, energi från luft, mark och vatten (vid värmepumpinstallation), vattenkraft, biomassa och biogas.

När det gäller byggnaders uppvärmning kan jag påpeka att Huge Fastigheter AB endast köper bra miljöval el sedan lång tid tillbaka. För att kunna bli helt "fossilfria" fordras dock en förhållandevis marginell ändring av Söderenergi AB:s bränslemix som skapar bolagets köpta fjärrvärme.

Det har under en tid pågått en diskussion mellan Energimyndigheten och Boverket som har gällt frågan om Boverkets byggregler (BBR) hindrar omställningen mot förnybara energikällor. Boverket har utrett frågan på uppdrag från regeringen och redovisar nu resultatet som har rubriken: "Bör byggreglerna ändras för att öka användningen av förnybara energikällor i bebyggelsen? – EU-direktivet om främjande av användning av
energi från förnybara energikällor, artikel 13.4
".

Utredningens slutsats är att det kvarstår meningsskiljaktigheter mellan Boverket och Energimyndigheten. Det återstår att se hur dessa frågor ska lösas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar