måndag 30 januari 2012

Anställda hos Försvarsmakten ???

Flera frågor gällande Försvarsmakten har kommit upp på dagordningen under den senaste tiden. En sådan fråga har varit avhoppen från den grundläggande militärutbildningen som har tilltagit. En viktig orsak till detta kan vara en generellt sämre fysisk status hos dagens ungdomar. Det som pekar i den riktningen är Pliktverkets gamla mönstringsdata från tiden innan den allmänna värnplikten (i fredstid) avskaffades.

En annan sak kan vara att anställning eller kontraktering som soldat eller sjöman är någonting frivilligt i dag. Visserligen valde många personer tidigare att späka sig extra under inte bara sin militära grundutbildning utan även senare under krigsförbandsövningar och annan verksamhet anknuten till Försvarsmakten. Nu när utgångspunkten inte längre är att man måste göra värnplikten så ligger det typiskt sett närmare till hands att ge upp när det börjar ta emot. Detta är ett annat av Försvarsmaktens problem.

Ytterligare ett annat väsentligt problem är att Försvarsmakten nu måste kunna vara en modern arbetsgivare i konkurrens med alla andra arbetsgivare på arbetsmarknaden. Min uppfattning är att Försvarsmakten på ett övergripande plan inte har tagit denna utmaning på tillräckligt stort allvar. Trots att ett antal goda krafter har ställt sig till förfogande för att bland annat bidra med tankar och idéer om hur civilt meritvärde och attraktionskraft kan skapas inom den nya Försvarsmakten har intresset från centralt håll inte varit mycket mer än en läpparnas bekännelse.

Denna diskussion leder vidare till frågan om lösningen på Försvarsmaktens rekryteringsproblem är att i fortsättningen endast ställa krav på genomgången grundskola för att komma i fråga för anställning eller kontraktering inom Försvarsmakten. Vad skulle detta leda till? Det finns skäl att befara att om man i dag har svårt att attrahera dugliga människor så kommer en statussänkning innebära att det blir ännu svårare att attrahera de människor man helst hade velat rekrytera.

Ett generellt problem med "den nya Försvarsmakten" är att man med ganska stor säkerhet kan säga att man inte längre kan rekrytera de allra mest lämpliga. Här menar jag dem som skattades högst i det gamla värnpliktsförsvaret och som togs ut och fullgjorde utbildning som exempelvis kustjägare, fallskärmsjägare och militärtolkar.

Svenska Dagbladet har skrivit om dessa frågor i ett antal artiklar. Här nedan finns några länkar.

Var fjärde rekryt hoppade av, Grundskola kan räcka för att bli militär, Vi får inte in rätt människor, Politiker tveksamma till lägre soldatkrav

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar