torsdag 21 februari 2013

Skarpare åtgärder mot organiserad brottslighet

Regeringen har i dag gett en skärskild utredare i uppdrag att analysera om det straffrättsliga regelverket på vissa särskilt angivna områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sätt motverka organiserad brottslighet. Utredaren ska bland annat överväga om

 kriminaliseringen av brott på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet bör utvidgas,

 straffskalan för förberedelse och stämpling bör förändras,

 straffansvaret för underlåtenhet att avslöja respektive hindra brott bör skärpas för personer som har anknytning till den brottsliga verksamhet där brottet har begåtts och

 det, för några brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet, finns skäl att införa omständighetr som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt eller se över eller komplettera befintliga omständigheter.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar