söndag 24 februari 2013

Bättre för brottsoffer

Förra veckan ägde den så kallade brottsofferveckan rum. I fredags, som var den internationella brottsofferdagen, presenterade justitieminister Beatrice Ask (M) därför några förslag från den moderata trygghetsarbetsgruppen i en debattartikel i Expressen. Förslagen tar sikte på brottsoffer.
 
Vårt rättssystem är beroende av att brott anmäls och framförallt att målsägande och vittnen medverkar i utredningarna. Detta är helt nödvändigt för att gärningsmän som begått olika typer av brott ska kunna lagföras. Detta kräver i sin tur att rättsväsendets myndigheter och domstolarna har en medvetenhet om de brottsdrabbades behov och reaktioner och att de drabbade möts med medkännande och professionalism.
 
Polisens ansvar för att informera den som har anmält ett brott om hur ärendet utvecklas borde vara en självklarhet. Att få veta vad som händer i ett ärende där man själv är part skapar förtroende. Tyvärr sker det inte alltid.
 
Den moderata trygghetsarbetsgruppen vill därför införa en underrättelsegaranti för målsägande i sådana fall där det finns en misstänkt gärningsman. Alla målsägande som anmäler brott bör med en sådan garanti inom en månad underrättas om hur ärendet fortskrider.
 
En framgångsrik brottsbekämpning handlar inte bara om att angripa brottsligheten utan även dess orsaker. Att färre brott begås medför färre brottsoffer. Att minska brottsligheten är det bästa sättet att öka tryggheten. För detta ska kunna ske krävs det ett samordnat och målinriktat arbete från såväl rättsväsendets olika delar som från andra myndigheter, ideella organisationer, enskilda och näringsliv.
 
En stor del av det brottsförebyggande arbete måste ske på lokal nivå, där man bäst känner till problemen. Brottsförebyggande arbete innefattar bland annat åtgärder inom skolan och socialtjänsten. Det kan handla om insatser mot missbruk av alkohol och narkotika samt åtgärder inom bostads- och arbetsmarknadspolitiken. Det kan också handla om att utnyttja frivilliga krafter eller om att förbättra och försköna brottsutsatta platser.
 
Den moderata trygghetsarbetsgruppen har dessa – bland många andra – konkreta förslag:
 
1. Att det ska öppnas fler lokala poliskontor i brottstyngda områden. En stor del av brottsligheten är lokal. Polisen måste därför finnas närvarande lokalt. I en del brottstyngda områden måste den lokala närvaron förstärkas.
 
2. Att polisen i större utsträckning ska dra nytta av frivilliga insatser. Frivilliga krafter kan bidra till att öka tryggheten, vilket det redan i dag finns goda exempel på. I Stockholm finns volontärer tillgängliga per telefon så att den som känner sig otrygg kan ringa när hon eller han exempelvis ska gå från tunnelbanan en sen kväll.
 
Rent konkret går det till på följande sätt: Volontären talar med vederbörande tills denne har kommit hem till bostaden. Vi vill att polisen i ökad utsträckning använder sig av frivilliga insatser.
 
3. Vi uppmuntrar till trygghetsvandringar och trygghetsmätningar.
 
Vi vill att kommuner genomför trygghetsvandringar för att identifiera otrygga miljöer, där säkerheten sedan kan höjas med exempelvis bättre belysning och andra relevanta åtgärder. Vi anser att det också kan vara bra om kommuner att genomför trygghetsmätningar för att på så sätt kunna identifiera otrygga platser och för att därefter vidta åtgärder för att öka tryggheten.
 
Här finns en länk till debattartikeln. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar