onsdag 13 februari 2013

Kränkande fotografering

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med bland annat förslag till ett nytt brott i brottsbalken - kränkande fotografering.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

En ny straffbestämmelse om kränkande fotografering införs.
 
För straffansvar ska det krävas att fotograferingen sker olovligen. Det innebär att den    måste ske utan samtycke eller stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
 
Dessutom ska det krävas att fotograferingen sker i hemlighet för den fotograferade. Det kan bero på att kameran har dolts eller på att den fotograferade inte är i stånd att uppfatta fotograferingen, till exempel för att han eller hon sover.
 
Slutligen ska den fotograferade befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, det vill säga inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I normalfallet ska man alltså helt enkelt inte behöva räkna med att bli smygfotograferad på dessa platser.
 
Det föreslås ett undantag från straffansvar för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sådana omständigheter som att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse bör vara av stor betydelse vid den bedömningen.
 
Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Jag kommer att ansvara för ärendet i Justitieutskottet.
Här finns en länk till propositionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar