lördag 23 februari 2013

Polisens utlänningskontroller i tunnelbanan

Under några dagar har frågan om polisens kontroller i tunnelbanan av personer som misstänkts vistas i landet utan tillstånd varit föremål för uppmärksamhet. Utgångspunkten har från vissa håll har i praktiken varit att polisen inte ska göra några inre utlänningskontroller.

Sverige har en human och generös, men reglerad flyktingpolitik. Just nu är det många människor som väljer att söka asyl i Sverige och därför blir situationen ansträngd för Migrationsverket och för många kommuner.

För att långsiktigt kunna bibehålla den - inte minst i jämförelse med många andra europeiska länder - generösa flyktingpolitik som vi har i dag krävs också att de personer som, efter en rättssäker prövning, inte bedöms ha behov av skydd återvänder till sina hemländer.

Polisen utgör en del av det så kallade REVA-projektet (som står för Rättssäkert och Effektivt VerkställighetsArbete). Projektet är ett resultat av att Regeringen under de senaste åren har ställt tydliga krav på Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården att effektivisera arbetet kring av- och utvisningsbeslut. I en rättssäker asylprocess är det viktigt att det finns ett tydligt slut, antingen genom att den asylsökande beviljas uppehållstillstånd eller genom att vederbörande återvänder. Om personen i fråga har bedömts sakna asylskäl bör ett återvändande ske så snabbt som möjligt, inte minst av humanitära skäl.

Den som har sökt asyl och fått ett beslut ska följa det – även om det innebär att han eller hon ska lämna landet. Migrationsverket ska underlätta detta. Om den som fått ett avslagsbeslut inte vill följa beslutet lämnas frågan över till polisen. Detta gäller även personer som inte har varit i kontakt med svenska myndigheter, det vill säga personer som valt att inte söka asyl.
 
För att säkerställa att personer inte vistas i Sverige utan tillstånd får polisen genomföra inre utlänningskontroll med stöd av utlänningslagen. Kontroller är och ska vara ett naturligt inslag i det vardagliga polisarbetet. Självklart ska polisen noga följa de regler som finns när de utför dessa kontroller. Att det arbetet utförs är viktigt för att Sverige också i framtiden ska kunna ha en human asylpolitik.

Polisen i Stockholms län skriver följande på sin hemsida med anledning av den nu aktuella debatten:

"Polisens kontroller
Inre utlänningskontroller får aldrig ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn. En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter, den enskilde polismannens iakttagelser eller annan tillförlitlig information. Kontroll får även ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller också när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott."

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, SVT
 
 
 
 
 
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar