måndag 11 februari 2013

Förslag till ny kameraövervakningslag

Regeringen har föreslagit att en ny kameraövervakningslag ska ersätta 1998 års lag om allmän kameraövervakning och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. Genom att bestämmelserna - enligt förslaget - samlas i en enda lag blir reglerna mer överskådliga och lättillgängliga.

Utgångspunkten ska även i fortsättningen vara att det krävs tillstånd vid övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, till exempel när det gäller gator och torg. Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset.


En nyhet är att det uttryckligen anges att vikt ska fästas vid om ändamålet med övervakningen är att avslöja eller utreda brott samt om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet används. I den föreslagna lagen skapas större utrymme för kameraövervakning utan krav på tillstånd, bland annat i butiker, i tunnelbanan och i parkeringshus. Sådan övervakning ska  stället vara tillåten efter anmälan.

För övervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde ska det inte heller i fortsättningen krävas tillstånd. I förslaget tydliggörs när sådan kameraövervakning får ske. För rent privat övervakning, till exempel i hemmet, ska den nya lagen inte gälla.

För att förstärka integritetsskyddet införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning vid överträdelser av lagen. I samma syfte stärks sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material. Datainspektionen får en central tillsynsroll i syfte att göra länsstyrelsernas praxis mer enhetlig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.


Här kan en intressant jämförelse göras med motsvarande regler i USA. Där är utgångspunkten att det är fritt att kameraövervaka allmänna platser med motiveringen att det inte finns några krav på integritetsskydd där, eftersom vem som helst kan se den som rör sig på allmän plats. Jag måste säga att jag är anhängare av den modell vi har i Sverige. Vem som helst ska inte kunna bli dokumenterad på allmän plats utan att det finns goda skäl för det. Även om regeringens förslag innebär större möjligheter att bevaka vissa platser värnas integritetsskyddet avseende enskilda personer.

Här finns en länk till en lagrådsremiss som avser det aktuella förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar