tisdag 22 mars 2011

Sjöfartsverkets helikopterresurs

I dag fick jag ett samtal från en person som arbetar med Sjöfartsverkets helikopterresurs och som påpekade det angelägna i det jag har tagit upp i min motion 2010/11:Fö235 om "Effektivare användning av Sjöfartsverkets helikopterresurs". Vederbörande menade att det har varit i det närmaste vattentäta skott mellan olika myndigheter när det gäller helikopterresursens utnyttjande.

I tordags (den 17 mars) justerade Försvarsutskottet sitt betänkande 2010/11:FöU2 "Samhällets krisberdskap", vilket är det betänkande som bland annat behandlar den aktuella motionen. Utgångspunkten är att man får räkna med att motioner avslås men i detta fall blir det bifall, i vart fall delvis.

Under punkt "3. Helikoptertransporter" i förslaget till beslut anges följande: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utnyttjande av statens helikopterresurser. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (båda S) och 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M).

I utskottets ställningtagande anges följande:

Sjöfartsverket har upphandlat helikopterresurser som används för de uppgifter som Sjöfartsverket har enligt lagen om skydd mot olyckor, dvs. för räddningstjänst.

Utskottet har från MSB fått information om att när det gäller frågan om att samutnyttja samhällets samlade helikopterresurser, vilket eftersträvas i motionerna, så finns redan nu möjligheten att ta Sjöfartverkets helikopterresurser i anspråk för sjuktransporter.

Redan med den rådande lagstiftningen kan sjukvårdshuvudmännen och Sjöfartsverket komma överens om att Sjöfartsverkets helikoptrar ska användas till sjuktransporter, förutsatt att finansieringen kan lösas. Regeringen bör bedöma om lagstiftningen i finansieringsdelen bromsar den faktiska användningen av de statliga helikoptrarna för sjuktransporter.

Utskottet anser – inte minst sett ur ett medborgarperspektiv – att statens helikopterresurser även bör kunna utnyttjas för angelägna sjuktransporter. Ett onödigt lidande ska inte drabba allvarligt sjuka på grund av att helikopterresurserna finns hos olika huvudmän.

Enligt uppgift till utskottet står frågan om ett sådant utnyttjande av helikopterresurser även högt på dagordningen hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

När det gäller räddningstjänst instämmer utskottet i regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 att samordning och samverkan mellan kommunal och statlig räddningstjänst samt mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar även fortsättningsvis bör utvecklas. Ett syfte med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är att räddningsinsatserna ska vara effektiva. Det ska bl.a. möjliggöras genom att man underlättar samordningen mellan olika räddningsorgan och ger räddningsorganen möjligheter att vid en räddningsinsats disponera andra resurser än de egna. I detta arbete bör också andra organ som samverkar inom räddningstjänsten, t.ex. Försvarsmakten, involveras.

Utskottet välkomnar att MSB har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med myndigheter med ansvar för räddningstjänst och andra organ som samverkar inom räddningstjänsten föreslå hur samordning och samverkan mellan samhällets olika grenar av räddningstjänst fortsatt kan utvecklas. Såvitt utskottet kan bedöma avser MSB:s uppdrag i första hand räddningstjänst och inte sjuktransporter.

Utskottet anser därför att regeringen snarast bör ta initiativ till överläggningar mellan företrädare för staten respektive sjukvårdshuvudmännen om hur statens helikopterresurser, inte bara Sjöfartsverkets, ska kunna användas för angelägna sjuktransporter. I det sammanhanget bör man överväga olika modeller för hur finansieringen ska ordnas.

Resultatet av överläggningarna ska redovisas för riksdagen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Utskottet tillstyrker delvis motionerna 2010/11:Fö231 (S) och 2010/11:Fö235 (M).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar