söndag 30 januari 2011

Sverige fälldes 4 gånger i Europadomstolen 2010


Sverige fälldes fyra (4) gånger i Europadomstolen under 2010 och inte sex (6) gånger som Europaportalens chefredaktör har angett i en artikel i Europaportalens nyhetsbrev. Detta kan man se i Europadomstolens tabellsammanställning för 2010. Av det totala antalet avgöranden (6 avgöranden gällde Sverige) redovisas siffran 2 i fältet ”Judgments finding no violation”. De fällande domarna mot Sverige har gällt inhuman eller nedsättande behandling i två fall , rätten till rättvis rättegång i ett fall och - slutligen - längden på en rättslig process i ett fall.
.
I sammanhanget kan nämnas att Danmark och Norge inte fälldes någon gång under 2010 medan Finland fälldes sexton (16) gånger. Av dessa avgöranden mot Finland avsåg nio (9) längden på rättsliga processer och åtta (8) inskränkningar i yttrandefriheten.

Av samliga länder som omfattas av Europadomstolens jurisdiktion är det (förutom Danmark och Norge) endast några små länder som inte har fällts i domstolen någon gång under 2010. Det är Andorra, Monaco och San Marino.

Bland de länder där efterlevnaden av mänskliga rättigheter är sämst (av de länder som omfattas av Europadomstolens jurisdiktion) kommer Turkiet först (fälld 228 gånger) och Ryssland på andra plats (fälld 204 gånger).

Europaportalens artikel anger konsekvent felaktiga siffror över hur många gånger fällande domar har meddelats. Antalet fällande domar är ju inte detsamma som antalet avgöranden där en viss stat är svarande.

Skälet till att jag påpekar detta är inte ett uttryck för att jag på något sätt försvarar svenska staten utan tvärtom för att jag är i alla högsta grand intresserad av dessa frågor, men rätt ska vara rätt. Jag har ju själv i egenskap av domare också dömt svenska staten att betala skadestånd för att ha brutit mot Europakonventionens regler. När det gäller genomslaget för Europakonventionens regler i Sverige anser jag fortfarande att det förekommer en del brister. Jag kan också nämna redan nu att jag kommer att besöka Europadomstolen under början av april i år tillsammans med kollegor från Civilutskottet, även om jag har varit där tidigare när jag arbetade som domare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar