måndag 24 januari 2011

Boverket + något om PBL

Under hela dagen har jag varit med Civilutskottet i Karlskrona på besök hos Boverket och Bostadskreditnämnden (BKN). Jag konstaterar att det sedan det formella besöket i början av förra mandatperioden verkar ha skett en hel del förändringar på Boverket. Man håller på att öppna upp myndigheten för allmänheten.

Förutom att Boverket (naturligtvis) har en hemsida finns nu också en blogg, en egen youtubekanal och hemsidan www.omboende.se. Sedan en vecka tillbaka finns myndigheten också på facebook och man har funderingar på att börja använda twitter. Youtubekanalen har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut med information och omboende.se har en hög besöksfrekvens.

Här finns - som exempel - en länk till ett youtubeklipp om takras på på stora byggnader (på grund av snö).

Eftersom en ny plan- och bygglag ska träda i kraft den 2 maj i år pågår ett omfattande arbete med regelverket kring den nya lagen. Ambitionsnivån är hög och en kunskapsbank som ska vara tillgänglig på ”nätet” håller på att byggas upp. Till kunskapsbanken ska successivt läggas den rättspraxis som växer fram.

Jag passar på att nämna några av nyheterna som kommer i den nya plan- och bygglagen. Dessa är:

• Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.

Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.

• Det införs en skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

• Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.

• Processen med att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.

• Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.

• En byggsanktionsavgift ska ersätta de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar