torsdag 3 januari 2013

Länsstyrelsernas handläggningstider kortas

Under lång tid har länsstyrelsernas handläggningstider för att hantera överklagade kommunala beslut gällande bygglov och planärenden varit föremål för kritik. För egen del har jag vid ett flertal tillfällen redovisat min egen uppfattning i frågan; nämligen att länsstyrelseledet borde avskaffas i sådana ärenden. Som ett återkommande argument har det framförts att länsstyrelserna har att bevaka riksintressena. Visst … och det kan man fortsätta att göra fast i så fall med utgångspunkten från – i sådana fall när det är aktuellt – en roll som part i ärenden som har överklagats direkt från en kommun till mark- och miljödomstolen.

I den norska planprocessen har både statliga och kommunala myndigheter en partsroll och dessutom kan man också göra jämförelser med andra områden inom kommunala sfären i Sverige där länsstyrelsen har en tillsynsroll.

Handläggningstiderna varierar i dag mellan de olika länsstyrelserna. Ett exempel är ett genomsnitt på 29 dagar för överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser under 2011 för den länsstyrelse som hade den kortaste genomsnittliga handläggningstiden. Den länsstyrelse som hade längst handläggningstid prövade överklagade detaljplaner efter i genomsnitt 250 dagar. Motsvarande siffror för överklagade bygglov är 48 respektive 379 dagar.
 
Som ett steg – i avvaktan på något bättre – har regeringen beslutat att ge länsstyrelserna tydliga mål för hur lång tid handläggningen av ärendena får ta. Detta krav har förenats med att länsstyrelserna också får mer pengar under 2013 för att kunna klara de uppsatta målen.
 
I regeringens riktlinjer till länsstyrelserna gäller följande tider:

Planer
- 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 3 månader
- 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 5 månader

Lov
- 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 4 månader
- 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 6 månader

I budgetpropositionen för 2013 har regeringen beslutat att ge länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år under åren 2013-2016, sammanlagt 120 miljoner kronor.

Här finns en länk till en tabellsammanställning där man kan se vilka genomsnittliga handläggningtider de olika länsstyrelserna har i olika ärenden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar