onsdag 9 november 2011

Utredning om att underlätta byggande

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning avseende vissa byggfrågor. Syftet med utredningen är att se om det går att genomföra förändringar i vissa regelverk i syfte att underlätta byggande.

Utredaren ska bland annat

# kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler,

# analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt - i förekommande fall - kommunernas särkrav har på bland annat byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling, och

# utreda förutsättningarna för att dela upp byggherreansvaret vid bostadsbyggande på olika aktörer i byggprocessen.

Utredaren ska föreslå lämpliga förändringar och i samtliga delar lämna de författningsförslag som behövs. Förslagen ska säkerställa att föreskrivna krav uppnås på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Av stor betydelse är också att de bestämmelser som föreslås utformas så att god konkurrens främjas samtidigt som ett hållbart byggande stimuleras.

Det står utredaren fritt att utöver vad som anges i dessa direktiv lämna förslag som har nära samband med uppdraget eller till de ytterligare förenklingar av bygglagstiftningen som bedöms lämpliga. Vid bedömningen av regelverket ska den nya plan- och bygglagen (2010:900) utgöra utgångspunkt.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2012.

Här finns en länk till direktiven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar