söndag 20 november 2011

Mer om namnlagen

I dag fortsätter artikelserien i Svenska Dagbladet med del 2 som gäller "Namnbytarna". Dagens artikel har rubriken "Adeln slåss för sina namn".

I kommittédirektiven är den del som anknyter till dagens SvD-artikel intagen under rubriken "Egenartade efternamn". I den delen anges i huvudsak följande:

Utöver det administrativa skydd för alla efternamn som följer av förbudet att godkänna efternamn som lätt kan förväxlas med annans efternamn, finns det bestämmelser om materiellt skydd för den som förvärvat ett egenartat efternamn. Bestämmelserna innefattar ett skydd mot att någon annan använder sig av namnet. Ett efternamn anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

PRV och Skatteverket har påtalat att skyddet för egenartade efternamn bör ses över. Enligt PRV finns det anledning att i samband med denna översyn jämföra med efternamnsskyddet i varumärkesrätten, bland annat för att åstadkomma en gemensam terminologi. Även Institutet för språk och folkminnen har framhållit att begreppet egenartat efternamn bör utredas, bland annat för att klargöra var gränsen mellan sådana efternamn och övriga efternamn går.

Kommittén ska mot denna bakgrund se över skyddet för egenartade efternamn och ta ställning till behovet av ändringar i regleringen. När det gäller PRV:s önskemål om en gemensam terminologi i varumärkesrätten och namnrätten har det i arbetet med den nya varumärkeslagen varit en ambition att använda samma terminologi i den nya varumärkeslagen som i namnlagen.

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar