lördag 12 november 2011

Bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen

Jag har tidigare under veckan kommenterat en replik angående bostadsministerns initiativ till att kommunerna i Stockholms län ska redovisa vilka planer man har för bostadsbyggandet eller med andra ord hur man tar sitt bostadsförsörjningsansvar.

Härutöver har det tillsatts en utredning för att kartlägga kommunernas arbete med bostadsförsörjningen och bedöma om den så kallade regionala nivån bör ta detta ansvar. Hur det skulle ske i praktiken kan ju diskuteras, men förändringar i den riktningen är definitivt inte någon "quick fix" och dessutom är sådana diskussioner - som innebär inskränkningar i den kommunala självstyrelsen - alltid problematiska.

I detta sammanhang finns det återigen skäl att betona betydelsen av att det byggs fungerande samhällen. Man brukar i många sammanhang säga att "ett delat ansvar innebär inget ansvar". Ett sådant påstående är nog för kategoriskt. Mer nyanserat är i så fall att i vart fall konstatera i det i sådana situationer finns en risk att ingen tar sitt ansvar fullt ut och att det med stor säkerhet kommer att förekomma allehanda gränsdragningsdiskussioner.

Den ökande bostadsbristen, inte minst i Stockholmsregionen, har i och för sig utan någon tvekan blivit ett hinder för rörligheten på arbetsmarknaden och därmed också för tillväxten. Grundskälet för regeringens initiativ är naturligtvis bostadsbristen, men mer konkret också att kommunerna når inte upp till den nivå för nyproduktion som finns angiven i den regionala utvecklingsplanen.

Samtliga kommuner i Stockholms län har uppmanats att före årsskiftet redovisa de riktlinjer som man antagit för bostadsförsörjningen och hur genomförandet ska ske. Bostadsförsörjningslagen ger regeringen rätt att begära in dessa uppgifter från kommunerna och det är första gången som regeringen utnyttjar denna möjlighet.

Den aktuella utredarens uppgift är att kartlägga och analysera kommunernas, i Stockholms län, arbete med bostadsförsörjning och hur de samverkar med varandra. Uppdraget ska genomföras i aktiv dialog med kommunerna i Stockholms län och andra regionala aktörer. Särskild utredare är Sören Häggroth. Uppdraget ska redovisas senast vid årsskiftet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar