fredag 25 november 2011

Skärpt kontroll av byggandet behövs

Den 21 november publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln hade rubriken "Brist i PBL försämrar fastighetsmarknaden". Debattörerna bakom artikeln påstår att den nya plan- och bygglagen (PBL) skapar osäkerhet om hur länge ett nybyggt hus får användas. Osäkerheten kan finnas kvar långt efter att huset är färdigbyggt och leder till svårigheter vid försäljning och uthyrning.

I dag publicerades min replik på Dagens Samhälles hemsida. Artikeln har rubriken "Skärpt kontroll av byggandet behövs". Ingressen lyder på följande sätt: "Farhågorna om slutbeskeden i plan- och bygglagen har redan berörts under arbetet med den nya lagstiftningen. Det går att hantera dessa, replikerar Moderaternas bostadspolitiska talesperson."

Jag skriver bland annat följande: Inledningsvis bör sägas att när ny och förhållandevis omfattande lagstiftning träder i kraft finns det alltid skäl att vara uppmärksam på om lagstiftningens angivna syften kan uppnås. Den nya plan- och bygglagen är tänkt att underlätta byggande och så långt som möjligt begränsa tidsåtgången för planläggningen, men även att lösa problemet med en tidigare inte tillräckligt effektiv kontroll av byggandet. Enligt gjorda uppskattningar har byggfel och slöserier beräknats till omkring 30 procent av byggkostnaderna, eller 50 miljarder kronor per år. Detta utgör ett starkt argument för stärkt och effektiviserad kontroll av byggandet.

Ett led i syfte att åstadkomma en förbättrad och fungerande kontroll har varit införandet av slutbesked i stället för det tidigare slutbeviset som inte tillmättes någon större betydelse. Slutbeviset sade ingenting om en byggnads kvalitet i allmänhet eller om en byggnad uppfyllde föreskrivna krav. Dessutom förekom det att slutbevis förhalades för dem som önskade ett sådant, utan att det fanns någon formell möjlighet att få saken prövad.

De farhågor som tas upp beträffande slutbeskeden är inte nya utan har berörts i några yttranden när PBL-kommitténs förslag remissbehandlades. Av betydelse i detta sammanhang är också att regeringen har gett Boverket i uppdrag att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen genom utbildningsinsatser som riktas mot kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

Alliansregeringens målsättning med bostadspolitiken är att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. Den nya plan- och bygglagen är ett tydligt steg i den riktningen.

Jag redogör också för regelverket kring slutbeskeden.

Här finns en länk till den ursprungliga debattartikeln.

Här finns en länk till min replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar