söndag 6 november 2011

Finns det kommunala byggregler?

Efter att ha hört Stefan Attefall (KD) i ett inslag i dagens Rapport kan man få uppfattningen att vi har "kommunala regler" som styr byggandet och att det ser olika ut i olika kommuner. Jag är övertygad om det finns åtskilliga som har den uppfattningen, men faktum är att kommunerna inte har något rätt att i planprocessen, vid bygglovprövningen eller i annat sammanhang - när det handlar om myndighetsutövning - kräva något annat än det som framgår av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Kommuner har inte någon normgivningskompetens på detta område.

Däremot har kommuner civilrättslig handlingsförmåga, som en del krafter vill inskränka, vilket innefattar möjligheter att i olika typer av avtal ställa upp avtalsvillkor som innebär exempelvis högre krav på energieffektivitet än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler. Att min hemkommun Huddinge inte skulle få ställa denna typ av krav när kommunala verksamhetslokaler beställs från kommunens fastighetsbolag som i sin tur upphandlar byggentreprenader framstår för mig som helt verklighetsfrämmande.

I en artikel på SvT:s hemsida står bland annat följande beträffande olika kommunala "krav": "Det kan handla om allt från energiförbrukning till bullerdämpning och badrummens storlek. Kommunerna har stor frihet att ställa krav utöver vad Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler stadgar."

Vad beträffar "energiförbrukning" är nog de som har kunskap om dessa frågor i dag överens om att man talar om "energianvändning". När det gäller "bullerdämpning" måste den ju rimligtvis vara beroende av det buller som ska avskärmas på en bestämd plats. Därav följer att det ligger närmast i sakens natur att dessa krav på bullerdämpande åtgärder lär variera mellan olika kommuner främst beroende på hur bullerutsatt den ifrågavarande platsen för bostadsproduktionen är. Dessutom har - som jag nyss redogjort för - kommuner inte rätt att "ställa krav utöver vad Plan- och bygglagen kräver". Var finns det bemyndigandet är frågan till dem som påstår detta???

Jag är säker på att jag av olika skäl har anledning att återkomma till dessa frågeställningar vid flera tillfällen framöver.

Här finns en länk till inslaget i Rapport och här finns länken till en artikel på SvT:s hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar