söndag 4 mars 2012

Tillsyn av fastighetsmäklare

Civilutskottet behandlade lagstiftningsärendet avseende den nya fastighetsmäklarlagen under förra våren. Därefter trädde den nya lagen i kraft den 1 juli 2011. I lagen ställdes ett antal nya krav på fastighetsmäklare en del av dessa krav var sådant som utvecklats inom ramen för god fastighetsmäklarsed.

Än så länge har Fastighetsmäklarnämnden (FMN) inte avgjort några ärenden där den nya lagens nya regler har tillämpats. I syfte att undersöka hur mäklarbranschen tagit till sig den nya lagen har FMN under december 2011 inlett en så kallad tematisk tillsyn. FMN har begärt in dokumentation från ett antal slumpmässigt utvalda mäklare verksamma inom de största fastighetsmäklarföretagen. Detta för att kunna få en uppfattning om hur nyheterna i fastighetsmäklarlagen hanteras.

I den granskning som genomförs kontrolleras innehållet i objektsbeskrivningar avseende fastigheter och bostadsrätter och hur journalföringen hanteras. Vidare går FMN igenom hur den skriftliga informationen om köparens undersökningsplikt ser ut och vid vilken tidpunkt den överlämnas. Vidare undersöker man hur budgivningen dokumenteras och hanteras. Eftersom det ska framgå i respektive uppdrag hur mäklaren har informerat om sidotjänster inklusive ersättningsfrågor är detta också av intresse. Ett första resultat av denna tematiska tillsyn kan kanske presenteras redan innan sommaren 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar