tisdag 20 mars 2012

Effektivare energideklarationer

I dag har regeringen lämnat en proposition till riksdagen i vilken det föreslås ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats, men annan orsak är också att det har funnits ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

Förslagen innebär bland annat att det införs krav på att en energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad.

Energideklarationens uppgift om energiprestanda ska anges vid annonsering (om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning). Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde på 500 kvadratmeter föreslås, i ett separat lagförslag, sänkas till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015. Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek.

Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras.

Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (vilket därmed är en förordningsfråga) och ska avse såväl att en energideklaration har upprättats som att deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Som parentes kan nämnas att ett problem föreligger när det gäller möjligheterna att jämföra energideklarationer med varandra. Från energideklarationsbranschen har man påpekat att de tillgängliga - ofta datorbaserade - beräkningsmodellerna leder till resultat som inte utan vidare är jämförbara med varandra. Det kan vara som att jämföra äpplen och päron.

Vidare innebär systemet med energideklarationer att det finns incitament för att energieffektivisera byggnader. Ambitionerna i detta avseende bör korrespondera med den tekniska utvecklingen och med vad som är möjligt och går att räkna hem ekonomiskt. I sistnämnda avseende finns det nog uppfattningar som nog kan uppfattas som onödigt och omotiverat negativa.

Här finns en länk till propositionen.

I propositionen föreslås även ett förtydligande i lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar