måndag 27 juni 2011

Hyresavtal och besittningsskydd

Nya Wermlands-Tidningen skriver i fredags om att Karlstads Bostads AB (KBAB) sedan april 2010 tvingar nya hyresgäster som lever på socialbidrag att avstå från besittningsskyddet. Bostadsbolaget kan på det sättet vräka dem utan inblandning från hyresnämnden. Men nu ifrågasätter hyresnämnden om avtalen är giltiga.

De flesta som tvingats skriva på avtal som innebär att de avstår från besittningsskyddet är unga socialbidragstagare. Samtliga har beviljats en kommunal hyresgaranti som ger KBAB hyresinkomster i ett år, även om hyresgästen inte sköter betalningarna. Men bostadsbolaget nöjer sig inte med garantin, utan vill kunna bli av med hyresgästen med kort varsel om det blir problem. Nu vill hyresnämnden i Göteborg veta varför vissa hyresgäster ska avstå från besittningsskyddet. Bostadsbolaget har tid till den 18 juli att förklara sig.

KBAB upplyser om att man har totalt 24 kontrakt där besittningsskyddet "bortförhandlats". Plus ytterligare två där hyresnämnden har begärt in kompletterande upplysningar. Internt kallas förfarandet "garantikontrakt". Bolaget hänvisar till ett avtal man har med arbetsmarknads- och socialförvaltningens bo- och budgetenhet. Det är KBAB:s egen styrelse som godkänt att denna grupp hyresgäster ska avstå från besittningsskydd. Detta för att minska bolagets hyresförluster.

Mats Hedlund, uthyrningsansvarig hos KBAB, anser att både bolaget och hyresgästen tjänar på att en vräkning kan ske snabbt. Även när det handlar om störningar så menar KBAB att man kan agera snabbt. En av hyresgästerna som har vänt sig till hyresnämnden har fått ett muntligt besked från hyresnämnden om att hon i praktiken har kvar besittningsskyddet. Det betyder att alla andra som redan skrivit på avtalen också kan få hjälp hos hyresnämnden.
Några kommentarer till artikeln och frågan om besittningsskydd.

12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen) har karaktären av social skyddslagstiftning. En bostadshyresgäst har rätt till förlängning av avtalet (besittningsskydd) enligt 12 kap. 46-52 §§ hyreslagen om inte:

1. hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,

2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd,

3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad,

4. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §, eller

5. annat följer av en sådan överenskommelse som avses i 45 a §.

Bestämmelsen i första stycket 1 gäller inte om upplåtaren har hyrt lägenheten tillsammans med minst två lägenheter till för att hyra ut dem i andra hand.

Enligt 12 kap. 45a § jordabalken gäller följande: Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresrätten inte ska vara förenad med rätt till förlängning, gäller överenskommelsen om den har godkänts av hyresnämnden. I vissa fall gäller överenskommelsen även utan sådant godkännande. Jag tänker dock inte gå in på alla detaljregler här utan nöjer mig med att konstatera att hyresnämnden i Göteborg tidigare har godkänt ett antal sådana avtal om avstående av besittningsskyddet som KBAB har ingått med hyresgäster.

Det finns anledning att återkomma när hyresnämnden har prövat frågan om det nu aktuella hyresavtalet.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar