torsdag 6 december 2012

Rapport från FN

I dag och i morgon pågår Interparlamentariska Unionens (IPU) årliga utfrågningar i FN. Dessa äger rum i FN-högkvarteret i New York och är utformade som en interaktiv diskussion där högt uppsatta FN-tjänstemän, företrädare för medlemsstaterna samt experter från olika tankesmedjor och organisationer deltar. Från ”IPU-sidan” deltar nationella parlamentariska delegationer och vissa andra parlamentsledamöter.

I enlighet med bestämmelserna i generalförsamlingens resolution om samarbete mellan FN och IPU (A/61/6) är denna typ av utfrågningar en gemensam och viktig händelse för både FN och IPU. Den aktuella resolutionen är också ett uttryck för ett större engagemang från FN:s sida när det gäller de politiska och parlamentariska frågorna. På många sätt är denna typ av frågor av avgörande betydelse för att kunna bygga långsiktig fred och stabilitet. Vissa anser till och med att denna typ av frågor – i ett övergripande perspektiv – tillhör några av de mest angelägna frågorna i vår tid.

De aktuella utfrågningarna ger en möjlighet för riksdagsledamöter att träffa, lyssna på och ställa frågor till personer från FN:s ledningsgrupp. Slutsatserna från utfrågningen cirkuleras inom FN och till alla nationella parlament.

Huvudtemat för 2012 är: Parlamentariska metoder för konfliktförebyggande, försoning och fredsbyggande.

Viktiga frågor som kommer att behandlas är:

# Hur kan parlament på ett effektivt spela en konfliktförebyggande roll och verka för försoning? Hur kan FN och IPU stödja sådana strävanden?

# Hur kan parlament (och IPU) stödja FN och dess olika missioner?

# Hur kan parlamentariker själva, eller i samarbete med FN, hjälpa till att medla i konflikter?

# Hur kan parlament bidra med bestämmelser i rättssystemet som syftar till att främja försoning?

# Vilka reformer är från en parlamentarisk utgångspunkt nödvändiga för att säkerställa ett starkare parlamentariskt inslag när det gäller konfliktlösning inom FN-systemet?

Förutom att medverka i utfrågningarna har svenska delegationen varit på två möten på den permanenta Svenska FN-representationen under dagen. Min avsikt är att återkomma (möjligen i morgon) med ett blogginlägg som kommer att beröra FN:s fredsbevarande operationer.

Här finns en länk till det inledningsanförande som i dag hölls av FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar