torsdag 30 maj 2013

Narkotikabrotten

Handel med narkotika är ett allvarligt hot mot både samhället i stort och mot många enskilda människors hälsa. Indirekt hotar följdverkningarna av sådan brottslighet även andra människors liv och hälsa. Sådan brottslighet hänger därutöver intimt samman med annan, ofta grov, brottslighet och bildar en bas för organiserad brottslighet.

I kampen mot illegal narkotikahantering har den straffrättsliga regleringen en central roll. För att på ett trovärdigt sätt kunna möta de problem som narkotikabrottslighet för med sig måste det straffrättsliga regelverket vara effektivt och ha en modern och ändamålsenlig utformning. Straffen måste vara tydliga och konsekventa och bidra till att bära upp den restriktiva narkotikapolitiken, som vilar på en bred politisk bas i Sverige.

Regeringen har därför i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering när det gäller narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott. Syftet - enligt regeringen - är att ge ett tydligt uttryck för en sträng fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika.

Utredaren har fått i uppdrag att
  • kartlägga och analysera praxis,
  • ta ställning till vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt,
  • överväga behovet av förändringar med avseende på gradindelningen av narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott,
  • även i övrigt överväga behovet av förändringar i straffskalorna för dessa brott.
Dagens Nyheter har även skrivit om detta i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar